196/2018 Sb.

o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
196/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. srpna 2018
o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění
Česká národní banka stanoví podle § 124 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 3, § 63 odst. 4 a § 64 odst. 4 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje podrobnosti náležitostí žádosti o
a) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a
b) udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změnu udělené akreditace a prodloužení akreditace.
(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí podle odstavce 1.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,
1. jehož je fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se fyzická osoba v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo
2. v němž právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém právnická osoba má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, upravuje-li právní řád tohoto státu trestní odpovědnost právnických osob,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení o plné svéprávnosti fyzické osoby, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů fyzické osoby a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména doklad o
1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,
2. rozhodnutí o úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takového povolení,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován, a
5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,
c) regulovanou institucí osoba s předmětem činnosti obdobným činnosti banky, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry, pojišťovny, zajišťovny, platební instituce, instituce elektronických peněz, správce informací o platebním účtu nebo jejímž předmětem činnosti je jiná regulovaná činnost vykonávaná na finančním trhu, jestliže tato osoba má sídlo v jiném členském státě a podléhá dohledu ve státě sídla této osoby.
§ 3
Žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele
(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek provozování činnosti samostatného zprostředkovatele, jsou
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
b) zakladatelské právní jednání, je-li žadatelem právnická osoba, která k datu předložení žádosti nevznikla,
c) uvedení předmětu činnosti v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
d) údaje podle § 42 odst. 1 písm. j) zákona, má-li být činnost provozována v hostitelském členském státě a tyto údaje jsou v době podání žádosti známy,
e) doklady k posouzení důvěryhodnosti
1. žadatele,
2. člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, je-li žadatel právnickou osobou,
f) doklady k prokázání odborné způsobilosti podle § 56 odst. 2 až 4 zákona
1. žadatele, je-li fyzickou osobou, nebo
2. člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, pokud tyto osoby skutečně řídí distribuci pojištění nebo zajištění nebo mají být za tuto činnost odpovědny, je-li žadatel právnickou osobou,
g) údaje o osobě1), která je ovládající osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu nebo jiných osob s obdobnou působností,
2. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a
3. popis skutečnosti, na základě které je osobou ovládající žadatele,
h) seznam osob s úzkým propojením se žadatelem, za každou tuto osobu údaje o osobě a předmět její činnosti a dále popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami,
i) seznam osob s přímým nebo nepřímým podílem převyšujícím 10 % na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žadatele, za každou tuto osobu údaje o osobě a předmět její činnosti a dále grafické znázornění vztahů mezi těmito osobami s uvedením podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřeným v procentech; v případě nepřímého podílu se dále uvedou údaje o osobě, jejímž prostřednictvím má uvedená osoba nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu žadatele,
j) je-li osoba uvedená v písmenu h) nebo i)
1. osobou se sídlem v jiném členském státě, než je Česká republika, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako regulovaná instituce, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby, nebo
2. osobou se sídlem ve státě, který není členským státem, též doložení, že právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně jejich vymahatelnosti nebrání účinnému výkonu dohledu nad samostatným zprostředkovatelem,
k) smlouva o povinném pojištění podle § 13 zákona,
l) popis způsobu zajištění a kontroly požadavků uvedených v § 54 odst. 3 zákona, má-li být žadatel oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat výplatu pojistného plnění či jiného plnění z pojištění, a
m) údaje o osobě oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění, pro kterou bude samostatný zprostředkovatel oprávněn zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, pokud je tento údaj v době žádosti žadateli znám.
(2) Je-li ovládající osobou regulovaná instituce, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. g) bodu 1 může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla ovládající osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.
(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle § 2 písm. a), je náležitostí žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.
§ 4
Udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, změna akreditace a prodloužení akreditace
(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o udělení akreditace k provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, včetně příloh osvědčujících splnění podmínek pro udělení akreditace, jsou
a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatelem právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba,
b) uvedení rozsahu akreditace v členění podle jednotlivých skupin odbornosti,
c) doklady k posouzení důvěryhodnosti
1. žadatele,
2. člena statutárního orgánu žadatele nebo jiné osoby s obdobnou působností, je-li žadatel právnickou osobou,
d) doklady o splnění věcných, organizačních a personálních předpokladů pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání, zejména
1. seznam a popis prostorů, kde se budou provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,
2. popis technických a programových prostředků pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání,
3. návrh vnitřního předpisu upravujícího organizační uspořádání žadatele a
4. seznam členů zkušební komise a za každého člena zkušební komise údaje o osobě, doklady k posouzení důvěryhodnosti a doklady o vzdělání,
e) návrh zkouškového řádu a
f) údaje o osobě, která je ovládající osobou žadatele, je-li žadatel právnickou osobou, a za tuto ovládající osobu dále
1. doklady k posouzení důvěryhodnosti; je-li ovládající osobou právnická osoba, též doklady k posouzení důvěryhodnosti členů statutárního orgánu nebo jiných osob s obdobnou působností,
2. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, a
3. popis skutečnosti, na základě které je osobou ovládající žadatele.
(2) Je-li ovládající osobou regulovaná instituce, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. f) bodu 1 může předložit potvrzení orgánu dohledu státu sídla ovládající osoby, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost tento orgán prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.
(3) Nevydává-li cizí stát doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem podle § 2 písm. a), je náležitostí žádosti potvrzení dotčené osoby o její bezúhonnosti ověřené soudem, úřadem k tomu oprávněným nebo notářem příslušného cizího státu.
(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o změnu udělené akreditace jsou
a) uvedení změny, o kterou akreditovaná osoba žádá, a
b) údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a osvědčuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.
(5) Podrobnostmi náležitostí žádosti o prodloužení akreditace je prohlášení akreditované osoby, že údaje a doklady osvědčující splnění zákonných podmínek, které byly přiloženy k žádosti o akreditaci podle odstavce 1 nebo k žádosti o změnu udělené akreditace podle odstavce 4, jsou aktuální.
§ 5
Formáty a další technické náležitosti žádosti
Žádosti se předkládají v datovém formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku.
§ 6
Společná ustanovení
(1) Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti vyžadované touto vyhláškou a není-li to z žádosti dostatečně zjevné, žadatel jako náležitost žádosti předloží odůvodnění nepředložení údaje nebo dokladu a, je-li to možné, tyto důvody doloží.
(2) Žadatel nemusí předkládat informace nebo doklady vyžadované touto vyhláškou, jsou-li v aktuální podobě veřejně dostupné v informačních systémech veřejné správy2).
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.
Guvernér:
Ing. Rusnok v. r.
1) § 2 písm. h) zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.
2) Například zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.