365/2017 Sb.

změna antidiskriminačního zákona a dalších souvisejících zákonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
365/2017 Sb.
ZÁKON
ze dne 11. října 2017,
kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna antidiskriminačního zákona
Čl.I
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění zákona č. 89/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova "Evropských společenství1) a v návaznosti" nahrazují slovy "Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie3) a".
Poznámky pod čarou č. 1 a 3 znějí:
"1) Směrnice Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ.
Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání.
Směrnice Rady 79/7/EHS ze dne 19. prosince 1978 o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení.
Směrnice Rady 86/378/EHS ze dne 24. července 1986 o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků.
Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/54/ES ze dne 5. července 2006 o zavedení zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti zaměstnání a povolání.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/41/EU ze dne 7. července 2010 o uplatňování zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné a o zrušení směrnice Rady 86/613/EHS.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.".
2. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova " , včetně pomoci poskytované Úřadem práce České republiky".
3. V § 1 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova " , včetně začleňování do profesního života".
4. V § 1 odst. 1 se na konci písmene i) doplňují slova " , včetně odborné přípravy".
5. V § 1 se na konci odstavce 2 doplňuje věta "Tím není dotčena úprava stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3).".
6. V § 1 odst. 3 se za slova "tento zákon" vkládají slova "nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3)".
7. V § 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova "nebo přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků3).".
8. V § 2 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova " , a dále v právních vztazích, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků3), i z důvodu státní příslušnosti".
ČÁST DRUHÁ
Čl.II
V § 26 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Ustanovení tohoto odstavce o zastoupení cizince právnickou osobou se použije i v případech, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků105).".
Poznámka pod čarou č. 105 zní:
"105) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.".
ČÁST TŘETÍ
Čl.III
V § 35 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, se na konci odstavce 5 doplňuje věta "Ustanovení tohoto odstavce o zastoupení cizince právnickou osobou se použije i v případech, ve kterých se uplatní přímo použitelný předpis Evropské unie z oblasti volného pohybu pracovníků26).".
Poznámka pod čarou č. 26 zní:
"26) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.".
ČÁST ČTVRTÁ
Čl.IV
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 198/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 396/2012 Sb. a zákona č. 198/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
"(8) Ochránce vykonává působnost ve věcech práva na volný pohyb občanů Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru a jejich rodinných příslušníků9) (dále jen "občané Evropské unie") v rozsahu podle § 21d10).
"9) § 15a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Čl. 4 a čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/54/EU ze dne 16. dubna 2014 o opatřeních usnadňujících výkon práv udělených pracovníkům v souvislosti s jejich volným pohybem.".
Dosavadní odstavce 8 až 10 se označují jako odstavce 9 až 11.
2. Za § 21c se vkládá nový § 21d, který včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:
"§ 21d
(1) Za účelem naplňování práva volného pohybu občanů Evropské unie v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků11) ochránce
a) poskytuje metodickou pomoc občanům Evropské unie při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace,
b) provádí průzkumy a analýzy výkonu práva volného pohybu občanů Evropské unie,
c) zveřejňuje zprávy a vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv občanů Evropské unie,
d) zveřejňuje aktuální informace o právech občanů Evropské unie v češtině a alespoň jednom dalším úředním jazyce Evropské unie,
e) zajišťuje výměnu dostupných informací s příslušnými národními, zahraničními a mezinárodními subjekty.
(2) Úkoly podle odstavce 1 vykonává ochránce i ve věcech práva na volný pohyb těch občanů Evropské unie, na které se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti volného pohybu pracovníků11).
(3) Při plnění úkolů podle odstavce 1 se použijí přiměřeně § 15 a 16.
(4) V případě nesplnění povinnosti součinnosti může ochránce postupovat obdobně podle § 20 odst. 2 písm. b).
"11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.".
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.