307/2016 Sb.

o žádostech podle zákona o pojišťovnictví

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
307/2016 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 8. září 2016
o žádostech podle zákona o pojišťovnictví
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí, formáty a další technické náležitosti žádostí podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) dokladem o oprávnění k podnikání úplný výpis z evidence podnikatelů nebo jiné evidence obsahující údaje aktuální v době podání žádosti, případně informace o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti proveden, a dokument opravňující k výkonu jiné činnosti, je-li vydáván,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti podle § 11 odst. 2 až 6 zákona a prohlášení obsahující údaje umožňující opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje o dosavadní činnosti fyzické nebo právnické osoby za období posledních 10 let, zejména o
1. uložení sankce za správní delikt,
2. úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku,
3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem takovéhoto povolení,
4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,
5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,
c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast na tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, zda
1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,
2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,
3. hodlá převést na základě právního jednání nebo ujednání hlasovací práva na jinou osobu,
4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,
5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny,
6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku nebo které mohou mít účinek v této výši,
d) finančními výkazy
1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období; má-li být podle zákona upravujícího účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,
2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, jde-li se o fyzickou osobu,
e) identifikačními údaji údaje o osobě podle § 3 odst. 1 písm. v) zákona s tím, že podnikající fyzická osoba a právnická osoba uvádí rovněž identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno,
f) strategickým záměrem záměr osoby žádající o souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně nebo k jejich ovládnutí týkající se
1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna ovládána,
2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,
3. předpokládané míry jejího zapojení do řízení tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny,
4. podpory tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny dodatečnými vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,
5. dohod s jinými společníky,
6. předpokládaných změn v činnosti tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, způsobu financování dalšího rozvoje včetně politiky rozdělování dividend, řídicího a kontrolního systému, předpokládaných změn osob s klíčovou funkcí, strategického rozvoje a způsobu rozdělování fondů, pokud kvalifikovaná účast přesahuje 20 % podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,
g) údaji o osobách s úzkým propojením
1. identifikační údaje osob s úzkým propojením s uvedením, zda se jedná o zahraniční osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu působit jako banka, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb nebo jiný subjekt s předmětem činnosti podléhající povolení tohoto orgánu nebo je ovládající osobou takové osoby,
2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami,
3. sdělení, že účinnému výkonu dohledu v pojišťovnictví podle zákona nebrání úzké propojení mezi tuzemskou pojišťovnou nebo tuzemskou zajišťovnou a dalšími osobami, právní předpisy třetího státu, kterými se řídí jedna nebo více osob s úzkým propojením, ani obtížná vymahatelnost práva v tomto třetím státě,
h) údaji o odborné praxi
1. druh odborné praxe,
2. identifikační údaje osoby, u níž je nebo byla odborná praxe vykonávána,
3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti s uvedením rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností a počtu řízených osob,
4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,
5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,
i) údaji o vzdělání
1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,
2. přehled kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením roku jejich absolvování, zaměření, délky trvání a případně získaných titulů.
§ 3
Povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou
(1) Náležitostmi žádosti o povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou jsou údaje, doklady a dokumenty týkající se žadatele, rozsahu a zabezpečení činností, osob s klíčovou funkcí a osob s kvalifikovanou účastí.
(2) Náležitostmi žádosti podle odstavce 1 týkajícími se žadatele, kterým je založená tuzemská pojišťovna, a rozsahu a zabezpečení činností, které mají být provozovány žadatelem, jsou
a) stanovy,
b) údaj o výši základního kapitálu, doklad o splacení základního kapitálu minimálně ve výši podle § 18 zákona a doklady prokazující původ kapitálu a dalších finančních zdrojů,
c) obchodní plán podle § 15 zákona a, má-li být provozována i zajišťovací činnost, též podle § 37 zákona s uvedením typu zajišťovací činnosti podle § 36 odst. 1 zákona,
d) popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 7 zákona,
e) seznam osob navrhovaných do funkce škodního zástupce s uvedením jejich identifikačních údajů a členského státu, ve kterém bude škodní zástupce působit, má-li být provozováno pojištění podle pojistného odvětví uvedeného v části B bodě 10 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu,
f) prohlášení žadatele, že osoba, která má zajišťovat pojistněmatematické činnosti, splňuje požadavky podle § 7f odst. 2 zákona,
g) údaje o osobách s úzkým propojením s žadatelem a
h) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení provozování činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a obchodního plánu, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků v rozdělení na příslušné organizační útvary, popis informačního systému, systému účetnictví a systému pro předkládání informací České národní bance.
(3) Náležitostmi žádosti podle odstavce 1 týkajícími se osob s klíčovou funkcí jsou
a) seznam osob s klíčovou funkcí a jejich identifikační údaje,
b) popis funkce, do které je osoba uvedená v seznamu podle písmene a) navrhována, s uvedením pravomocí a odpovědností spojených s touto funkcí a grafického znázornění funkce v organizační struktuře a
c) zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení vhodnosti osoby s klíčovou funkcí uvedené v seznamu podle písmene a) pro výkon funkce, do níž je navrhována, z hlediska posouzení splnění požadavků důvěryhodnosti a způsobilosti této osoby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie doplňujícího směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES1), k níž žadatel přiloží všechny informace a doklady, na jejichž základě bylo vyhodnocení vhodnosti osoby provedeno.
(4) Náležitostmi žádosti podle odstavce 1 týkajícími se osob s kvalifikovanou účastí na žadateli jsou
a) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a osob, které jednáním ve shodě s jinou osobou mají kvalifikovanou účast na žadateli, s uvedením jejich identifikačních údajů, dále graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele, u osob jednajících ve shodě také popis skutečnosti, na jejímž základě dochází k jednání ve shodě, a v případě, že jde o osobu podléhající dohledu orgánu jiného státu, než je Česká republika, též uvedení tohoto orgánu dohledu,
b) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby uvedené v seznamu podle písmene a) s uvedením jejich identifikačních údajů a popisu vykonávané funkce,
c) za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene a)
1. doklad o oprávnění k podnikání, jde-li o podnikající osobu,
2. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,
3. přehled minulého a současného členství osoby ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, funkce a období výkonu funkce v jiné právnické osobě; je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba, uvede tyto informace za osoby uvedené v seznamu podle písmene b),
4. přehled o vztazích k osobám s klíčovou funkcí v tuzemské pojišťovně a členovi voleného orgánu právnické osoby, která ovládá tuzemskou pojišťovnu nebo která je ovládána tuzemskou pojišťovnou, a
5. finanční výkazy,
d) za každou osobu uvedenou v seznamech podle písmen a) a b) doklady k posouzení důvěryhodnosti a
e) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad právnickou osobou uvedenou v seznamu podle písmene a) v zemi jejího sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti tuzemské pojišťovny, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.
§ 4
Povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou
Náležitostmi žádosti o povolení k provozování zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou jsou náležitosti podle § 3 odst. 2 až 4; tam, kde se uvádí tuzemská pojišťovna, se rozumí pro účely této žádosti založená tuzemská zajišťovna s tím, že obsah obchodního plánu podle § 3 odst. 2 písm. c) se řídí § 37 zákona, požadavek na výši splaceného základního kapitálu se řídí § 39 zákona a dokument podle § 3 odst. 2 písm. e) se k žádosti nepřikládá.
§ 5
Povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu
(1) Náležitostmi žádosti o povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu prostřednictvím její pobočky na území České republiky jsou údaje, doklady a dokumenty o žadateli, rozsahu a zabezpečení činnosti pobočky na území České republiky a osobě navrhované na vedoucího pobočky.
(2) Náležitostmi žádosti podle odstavce 1 týkajícími se žadatele jsou
a) stanovy nebo jiný obdobný dokument,
b) doklad o oprávnění k podnikání a určení osoby, která může za žadatele jednat, a rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z dokladu o oprávnění k podnikání,
c) povolení k činnosti žadatele vydané příslušným orgánem třetího státu s uvedením rozsahu povolené činnosti, není-li to zřejmé z dokladu o oprávnění k podnikání,
d) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit pobočku v České republice s uvedením výše finančních zdrojů vyčleněných pro tuto pobočku a dokladů o jejich původu,
e) auditorem ověřené finanční výkazy,
f) doklady o plnění solventnostního kapitálového požadavku žadatele podle pravidel platných ve státě jeho sídla za poslední tři roky včetně analýzy rozdílů mezi těmito pravidly a solventnostním kapitálovým požadavkem podle zákona,
g) údaje o osobách s úzkým propojením s žadatelem,
h) vnitřní předpisy upravující způsob řízení poboček na území jiného státu,
i) stanovisko orgánu dohledu státu sídla žadatele k záměru této osoby zřídit pobočku v České republice a
j) identifikační údaje orgánu dohledu členského státu, který bude dohlížet na dodržování podmínek solventnosti pojišťovny z třetího státu, a odůvodnění volby tohoto orgánu dohledu, pokud bylo nebo má být schváleno zvýhodnění podle § 35 zákona.
(3) Náležitostmi žádosti podle odstavce 1 týkajícími se rozsahu a zabezpečení činnosti pobočky na území České republiky jsou
a) údaje o označení pobočky v České republice, adresa jejího umístění, je-li známa, a údaje o návrhu na zápis pobočky do obchodního rejstříku,
b) obchodní plán pobočky podle § 34 zákona a, má-li být provozována i zajišťovací činnost, též podle § 37 zákona s uvedením typu zajišťovací činnosti podle § 48 odst. 2 zákona,
c) smlouva o zřízení účtu s bankou se sídlem na území České republiky nebo pobočkou zahraniční banky umístěné na území České republiky, ze které bude zřejmé, že s účtem nelze nakládat bez souhlasu České národní banky,
d) doklad, že finanční zdroje nejméně ve výši jedné čtvrtiny aktiv, jejichž hodnota splňuje požadavek podle § 32 odst. 6 písm. e) zákona, byly vloženy jako jistina na účet podle písmene c), doklad o původu těchto finančních zdrojů a uvedení způsobu jejich převodu na tento účet,
e) prohlášení žadatele, kterým se zavazuje krýt solventnostní kapitálový požadavek podle § 73 zákona a minimální kapitálový požadavek podle § 79 a 79a zákona k zajištění provozování činností vykonávaných na území České republiky,
f) popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 7 zákona s přihlédnutím k § 7j zákona,
g) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení provozování činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a obchodního plánu pobočky, který vždy zahrnuje předpokládaný počet pracovníků a popis informačního systému, systému účetnictví a systému pro předkládání informací České národní bance,
h) seznam osob navrhovaných do funkce škodního zástupce s uvedením jejich identifikačních údajů a členského státu, ve kterém bude škodní zástupce pověřen vyřizováním nároků z pojištění, jestliže má být provozováno pojištění podle pojistného odvětví uvedeného v části B bodě 10 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu, a
i) prohlášení žadatele, že osoba, která má zajišťovat pojistněmatematické činnosti, splňuje požadavky podle § 7f odst. 2 zákona.
(4) Náležitostmi žádosti podle odstavce 1 týkajícími se osoby navrhované na vedoucího pobočky jsou
a) identifikační údaje vedoucího pobočky,
b) doklady k posouzení důvěryhodnosti,
c) údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi a doklad potvrzující uvedené skutečnosti,
d) přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let obsahující identifikační údaje jiné právnické osoby, název funkce a období výkonu funkce,
e) výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá tato osoba vykonávat souběžně s výkonem funkce vedoucího pobočky, obsahující identifikační údaje právnické osoby, ve které má být funkce vykonávána, a název funkce s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena, a
f) stručný popis výkonu funkce vedoucího pobočky z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností.
§ 6
Povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu
Náležitostmi žádosti o povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu prostřednictvím její pobočky na území České republiky jsou náležitosti podle § 5 odst. 2 až 4; tam, kde se uvádí pojišťovna z třetího státu, se rozumí pro účely této žádosti zajišťovna z třetího státu s tím, že obsah obchodního plánu pobočky zajišťovny podle § 5 odst. 3 písm. b) se řídí § 37 zákona, přílohy podle § 5 odst. 3 písm. d) týkající se výše aktiv a výše finančních zdrojů, které budou vloženy jako jistina u banky nebo pobočky zahraniční banky, se řídí § 48 odst. 1 písm. e) zákona a údaje a dokumenty podle § 5 odst. 2 písm. j) a odst. 3 písm. h) se k žádosti nepřikládají.
§ 7
Změna rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny
Náležitostmi žádosti o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny jsou
a) uvedení pojišťovací činnosti podle přílohy č. 1 k zákonu nebo typu zajišťovací činnosti podle § 36 odst. 1 zákona, u nichž má dojít ke změně,
b) upravený obchodní plán podle § 3 odst. 2 písm. c) se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k údajům v obchodním plánu, které souvisejí se změnou rozsahu činnosti,
c) doklad o původu finančních zdrojů použitých k navýšení kapitálu, dochází-li v souvislosti se změnou rozsahu povolené činnosti k jeho navýšení,
d) popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému podle § 7 zákona se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k navrhovaným změnám řídicího a kontrolního systému,
e) seznam osob navrhovaných do funkce škodního zástupce s uvedením jejich identifikačních údajů a členského státu, ve kterém bude škodní zástupce působit, jestliže má být nově provozováno pojištění podle pojistného odvětví uvedeného v části B bodě 10 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu, a
f) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení provozování činnosti pojišťovny po změně rozsahu činnosti v rozsahu podle § 3 odst. 2 písm. h).
§ 8
Změna rozsahu povolené činnosti tuzemské zajišťovny
Náležitostmi žádosti o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské zajišťovny jsou
a) uvedení typu zajišťovací činnosti podle § 36 odst. 1 zákona, u kterého má dojít ke změně,
b) upravený obchodní plán podle § 37 zákona se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k údajům uvedeným v obchodním plánu, které souvisejí se změnou rozsahu činnosti,
c) doklad o původu zdrojů použitých k navýšení kapitálu, dochází-li v souvislosti se změnou rozsahu povolené činnosti k jeho navýšení,
d) popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému podle § 7 zákona se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k navrhovaným změnám řídicího a kontrolního systému a
e) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení provozování činnosti zajišťovny po změně rozsahu činnosti v rozsahu podle § 3 odst. 2 písm. h).
§ 9
Změna rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny z třetího státu
Náležitostmi žádosti o změnu rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny z třetího státu jsou
a) identifikační údaje pobočky pojišťovny na území České republiky, u níž dochází ke změně rozsahu povolené činnosti,
b) uvedení pojišťovací činnosti podle přílohy č. 1 k zákonu nebo typu zajišťovací činnosti podle § 48 odst. 2 zákona, u nichž má dojít ke změně,
c) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele změnit rozsah povolené činnosti pobočky pojišťovny z třetího státu v České republice; v případě, že dochází k rozšíření činnosti, též rozhodnutí o zajištění odpovídající výše finančních zdrojů vyčleněných pro tuto pobočku a doklady o jejich původu,
d) povolení k činnosti pojišťovny z třetího státu vydané orgánem dohledu sídla žadatele nebo prohlášení žadatele, že nedošlo ke změně tohoto povolení oproti stavu při podání žádosti o povolení k provozování pojišťovací činnosti,
e) upravený obchodní plán pobočky podle § 5 odst. 3 písm. b) se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k údajům v obchodním plánu, které souvisejí se změnou rozsahu činnosti,
f) popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému podle § 7 zákona se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k navrhovaným změnám řídicího a kontrolního systému,
g) seznam osob navrhovaných do funkce škodního zástupce s uvedením jejich identifikačních údajů a členského státu, ve kterém bude škodní zástupce pověřen vyřizováním nároků z pojištění, jestliže má být nově provozováno pojištění podle pojistného odvětví uvedeného v části B bodě 10 písm. a) přílohy č. 1 k zákonu, a
h) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti pobočky pojišťovny po změně rozsahu povolené činnosti v rozsahu podle § 5 odst. 3 písm. g).
§ 10
Změna rozsahu povolené činnosti pobočky zajišťovny z třetího státu
Náležitostmi žádosti o změnu rozsahu povolené činnosti pobočky zajišťovny z třetího státu jsou
a) identifikační údaje pobočky zajišťovny na území České republiky, u níž dochází ke změně rozsahu povolené činnosti,
b) uvedení typu zajišťovací činnosti podle § 48 odst. 2 zákona, u kterého má dojít ke změně,
c) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele změnit rozsah povolené činnosti pobočky zajišťovny z třetího státu v České republice; v případě, že dochází k rozšíření rozsahu povolené činnosti, též rozhodnutí o zajištění odpovídající výše finančních zdrojů vyčleněných pro tuto pobočku a doklady o jejich původu,
d) povolení k činnosti zajišťovny z třetího státu vydané orgánem dohledu sídla žadatele nebo prohlášení žadatele, že nedošlo ke změně tohoto povolení oproti stavu při podání žádosti o povolení k provozování zajišťovací činnosti,
e) upravený obchodní plán pobočky podle § 37 zákona se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k údajům v obchodním plánu, které souvisejí se změnou rozsahu činnosti,
f) popis upravené koncepce řídicího a kontrolního systému podle § 7 zákona se zapracováním požadované změny rozsahu činnosti s komentářem k navrhovaným změnám řídicího a kontrolního systému a
g) popis personálního, technického a organizačního zabezpečení činnosti pobočky zajišťovny po změně rozsahu povolené činnosti v rozsahu podle § 5 odst. 3 písm. g).
§ 11
Změna osoby vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu
Náležitostmi žádosti o změnu osoby vedoucího pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu jsou
a) identifikační údaje pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu, u níž dochází ke změně vedoucího pobočky,
b) identifikační údaje osoby nově navrhované do funkce vedoucího pobočky a
c) údaje, doklady a dokumenty podle § 5 odst. 4 písm. b) až f).
§ 12
Souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na tuzemské pojišťovně nebo zajišťovně nebo k jejímu ovládnutí
(1) Náležitostmi žádosti o předchozí souhlas s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně nebo k jejich ovládnutí jsou
a) identifikační údaje tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, na níž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo která má být ovládána,
b) uvedení stávající, nově nabývané a výsledné výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,
c) doklad o oprávnění k podnikání, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele,
d) doklad o původu finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,
e) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, pokud má dojít k ovládnutí, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou,
f) finanční výkazy,
g) doklad související s nabytím kvalifikované účasti,
h) popis vztahů mezi žadatelem a tuzemskou pojišťovnou nebo tuzemskou zajišťovnou, na níž hodlá žadatel nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast nebo ji ovládnout, a vztahů žadatele k osobám se zvláštním vztahem,
i) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabudou nebo zvýší kvalifikovanou účast na tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně nebo ji ovládnou, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše podílu na tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně a popisu skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,
j) strategický záměr,
k) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,
l) seznam členů voleného orgánu s uvedením jejich identifikačních údajů, je-li žadatel právnickou osobou, a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu doklady k posouzení důvěryhodnosti,
m) informace o personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou týkající se současného a minulého členství žadatele ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let s uvedením identifikačních údajů jiné právnické osoby a vykonávané funkce a období výkonu funkce žadatele v jiné právnické osobě; je-li žadatelem právnická osoba, uvede tyto informace rovněž za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene l),
n) údaje o osobách s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna po nabytí kvalifikované účasti žadatelem,
o) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, k záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem mimo území členského státu, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván.
(2) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít ke změně osoby s klíčovou funkcí v tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, jsou náležitostmi žádosti rovněž
a) identifikační údaje osoby navrhované do klíčové funkce s uvedením funkce, kterou má vykonávat,
b) uvedení, zda jde o změnu počtu osob s klíčovou funkcí nebo výměnu stávající osoby s klíčovou funkcí; v případě změny počtu osob s klíčovou funkcí se uvede, zda a v jakém rozsahu je spojena se změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny stávající osoby s klíčovou funkcí se uvede též osoba s klíčovou funkcí, která je nahrazována,
c) aktualizovaná organizační struktura, dochází-li k její změně v souvislosti se změnou počtu osob s klíčovou funkcí nebo změnou pravomocí a odpovědností, a
d) zpráva tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny o výsledcích vyhodnocení vhodnosti navrhované osoby s klíčovou funkcí podle § 3 odst. 3 písm. c).
§ 13
Fúze, rozdělení, převod jmění a změna právní formy
(1) Náležitostmi žádosti o souhlas k fúzi, rozdělení, převodu jmění na pojišťovnu jako společníka nebo převodu jmění tuzemské zajišťovny na zajišťovnu jako společníka jsou
a) uvedení typu přeměny,
b) seznam zúčastněných a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost nebo přebírající společnost, s uvedením jejich identifikačních údajů, výše základního kapitálu, výše splaceného základního kapitálu s uvedením počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále s uvedením akcií nebo obchodního podílu spolu s uvedením počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu obchodních podílů,
c) projekt přeměny, která je předmětem žádosti, obsahující zejména důvody přeměny, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na výkon činností a poskytování služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokumentech,
d) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,
e) znalecká zpráva nebo zprávy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo zpráv,
f) znalecký posudek nebo posudky, nejsou-li součástí znalecké zprávy či zpráv, pokud se vyžadují,
g) finanční výkazy zúčastněných společností,
h) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,
i) informace o odhadované rozvaze, odhadovaném minimálním kapitálovém požadavku a odhadovaném solventnostním kapitálovém požadavku nástupnické společnosti pro první tři účetní období,
j) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci převáděného obchodního závodu nebo jeho části,
k) dokumenty podle § 104 a 107 zákona, pokud tyto skutečnosti nejsou zřejmé z jiných dokladů a dokumentů, které jsou předkládány,
l) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a identifikační údaje osob, které v důsledku přeměny získají kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností s uvedením výše jejich podílu nebo jiné formy účasti na této osobě, a
m) seznam osob s klíčovou funkcí v nástupnických nebo přebírajících společnostech s uvedením jejich identifikačních údajů, vykonávaná nebo navrhovaná funkce s uvedením pravomocí a odpovědností spojených s touto funkcí a zpráva o výsledcích hodnocení vhodnosti osob s klíčovou funkcí podle § 3 odst. 3 písm. c).
(2) Náležitostmi žádosti o povolení změny právní formy tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny je projekt změny právní formy podle zákona upravujícího přeměny2) sepsaný ve formě notářského zápisu ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku.
§ 14
Formáty a technické náležitosti žádosti
Žádosti, jejichž náležitosti jsou stanoveny touto vyhláškou, a dále žádosti podle § 103 odst. 3 a § 106 odst. 3 zákona, návrh převodu pojistného kmene nebo jeho části podle § 103 odst. 2 zákona a návrh převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho části podle § 106 odst. 2 zákona se předkládají ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) nebo, není-li možné jej použít, v jiném datovém formátu běžně používaném v elektronickém styku, který neumožňuje změnu obsahu.
§ 15
Společná ustanovení
Vylučuje-li povaha věci předložení náležitosti žádosti vyžadované touto vyhláškou a nejsou-li důvody zjevné, uvede žadatel tuto skutečnost v žádosti, nepředložení náležitosti odůvodní a důvody přiměřeně doloží.
§ 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Guvernér:
v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.
viceguvernér
1) Čl. 273 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/35 ze dne 10. října 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II).
2) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších přepisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.