390/2013 Sb.

změna advokátního tarifu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
390/2013 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 79/2006 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyhlášky č. 68/2003 Sb., vyhlášky č. 618/2004 Sb., vyhlášky č. 276/2006 Sb., vyhlášky č. 399/2010 Sb., vyhlášky č. 486/2012 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2013 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 1 se slovo „závazku“ nahrazuje slovem „dluhu“.
2. V § 8 odst. 6 se slova „bezpodílového spoluvlastnictví manželů“ nahrazují slovy „společného jmění manželů“ a slovo „závazků“ se nahrazuje slovem „dluhů“.
3. V § 9 odstavec 2 zní:
„(2) Ve věcech péče soudu o nezletilé, osvojení, podpůrných opatření, svéprávnosti, nezvěstnosti a smrti, přivolení k zásahu do integrity, přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotním ústavu, ve věcech opatrovnických a ve věcech nároků fyzických osob v oblasti sociálního zabezpečení, důchodového, nemocenského a všeobecného zdravotního pojištění se považuje za tarifní hodnotu částka 5 000 Kč.“.
4. V § 9 odst. 3 písm. a), § 9 odst. 3 písm. b) a v § 11 odst. 1 písm. m) se slovo „úkonu“ nahrazuje slovem „jednání“.
„c) zřízení nebo zrušení věcného břemene nebo práva stavby a dalších práv a povinností z věcných břemen nebo práva stavby,“.
6. V § 9 odst. 4 písm. b) se slova „podniku, nemovitosti“ nahrazují slovy „obchodnímu závodu, nemovité věci“.
7. V § 9 odst. 4 písm. c) se za slovo „otázkách“ vkládají slova „svěřenských fondů,“.
8. V § 9 odst. 4 písm. d) se za slova „s výjimkou věcí podle odstavce 2,“ vkládají slova „a dále ve věcech projednávaných podle části páté občanského soudního řádu,“.
9. V § 9 odst. 5 se za slova „správním orgánem účastníku řízení“ vkládají slova „ , ustanoveného soudem podle zákona upravujícího trestní odpovědnost právnických osob, jmenovaného soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní“.
10. V § 10 odst. 5 se slovo „škody“ nahrazuje slovem „újmy“.
11. V § 11 odst. 1 písm. k) se za slova „obnovu řízení,“ vkládají slova „žaloba pro zmatečnost,“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Za úkony právní služby poskytnuté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky náleží advokátovi odměna podle dosavadních právních předpisů.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Ministryně:
Mgr. Benešová v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.