494/2012 Sb.

změna zákona o přestupcích a změna některých dalších zákonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (8)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Předpisy měst a obcí ČR (1)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
494/2012 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. června 2012,
kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
Změna: 22/2014 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o obecní policii
Čl. II
V § 11a odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 427/2010 Sb., se za větu první vkládá věta „Dožádaný orgán poskytne dále údaj o zákazu pobytu, místu a době jeho trvání.“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. III
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 47/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 278/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 158 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 14, který včetně poznámky pod čarou č. 46 zní:
„14. zákazu pobytu46), místu zákazu pobytu a době jeho trvání,
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.“.
2. V § 158 odst. 9 se doplňuje písmeno v), které zní:
„v) zákaz pobytu46), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání.“.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. IV
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 68/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 3 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které včetně poznámky pod čarou č. 25 zní:
„j) zákaz pobytu25), místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
§ 15a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 494/2012 Sb.“.
Dosavadní písmena j) až t) se označují jako písmena k) až u).
2. V § 3 odst. 3 písm. u) se slova „a) až s)“ nahrazují slovy „a) až t)“.
3. V § 3a odst. 2, v § 4 odst. 2 a v § 5 odst. 2 se slova „písm. o) a p)“ nahrazují slovy „písm. p) a q)“.
4. V § 4 odst. 1 se slova „písm. j) až n)“ nahrazují slovy „písm. k) až o)“.
5. V § 4a se slova „písm. j) až o) a písm. q) a r)“ nahrazují slovy „písm. k) až p) a písm. r) a s)“.
6. V § 5 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Obecní úřad, v jehož správním obvodu má občan trvalý pobyt, zapisuje údaj vedený v informačním systému podle § 3 odst. 3 písm. j).“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
7. V § 6 se slova „písm. i), písm. k), l), r)“ nahrazují slovy „písm. i), l), m), s)“.
8. V § 8 odst. 3 se slova „písm. p)“ nahrazují slovy „písm. q)“, slova „písm. o)“ se nahrazují slovy „písm. p)“ a slova „písm. q) a r)“ se nahrazují slovy „písm. r) a s)“.
ČÁST PÁTÁ
Změna trestního zákoníku
Čl. V
V § 337 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:
„d) porušuje zákaz pobytu uložený podle jiného právního předpisu,“.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena e) až j).
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl. VI
zrušen
Němcová v. r.
Nečas v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.