209/2011 Sb.

změna zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
209/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. června 2011,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, se mění takto:
1. V názvu zákona a v nadpisu části první se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.
2. V § 1 odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.
3. V § 1 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 5 znějí:
„(3) Vodní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba vodního díla umisťovaného v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního rozvoje nebo veřejně prospěšné stavby na ochranu před povodněmi.
(4) Energetickou infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumějí stavby zařízení elektrizační soustavy a plynárenské soustavy podle jiného zákona zřizované ve veřejném zájmu5), pokud nejsou v rozporu s platnou politikou územního rozvoje nebo zásadami územního rozvoje kraje.
5) § 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
4. V § 2 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:
„(1) U stavby dopravní a energetické infrastruktury stavební úřad2) na žádost stavebníka může spojit územní a stavební řízení, s výjimkou staveb uvedených v § 16 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., které jsou součástí energetické infrastruktury.
5. V § 2 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„(3) Speciální stavební úřad3) je ve spojeném řízení podle odstavce 1 dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.
6. V § 2 odst. 4 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.
7. V § 2 odst. 5 se za slovo „přezkoumání“ vkládají slova „nebo nahrazení“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Ustanovení předchozí věty obdobně platí i pro řízení o opravných prostředcích proti rozhodnutí soudu o žalobě.“.
8. V § 3 odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.
9. V § 3 odst. 2 písm. b) se slova „ , nemá-li trvalý pobyt na území České republiky,“ zrušují.
10. V § 5 odst. 1 se za slovo „dopravní“ vkládají slova „ , vodní a energetické“.
Čl. II
Přechodné ustanovení
Správní řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadní právní úpravy.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.