77/2011 Sb.

změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a dalších souvisejících zákonů

Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (8)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
77/2011 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. března 2011,
kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změna: 201/2012 Sb.
Změna: 541/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Čl. I
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. a) se za slova „znečišťujících látek“ vkládají slova „a přenosy odpadů“.
2. V § 3 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí, nechalo-li ji ministerstvo zřídit“.
3. V § 4 odst. 3 se za slovo „prostředí“ vkládají slova „nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“ a slova „každý ohlašovací rok“ se nahrazují slovy „každou ohlašovací povinnost“.
4. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 8, které včetně poznámky pod čarou č. 6a znějí:
„(4) Datový standard pro předávání údajů prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí popisuje pro jednotlivé ohlašovací povinnosti plněné jejich prostřednictvím datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.
(5) Do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí vstupuje povinný subjekt plnící ohlašovací povinnost prostřednictvím k tomu určené elektronické služby.
(6) Podmínkou pro využití integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí k podání hlášení je předchozí registrace v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
(7) Zmocnění k zastoupení povinného subjektu plnícího ohlašovací povinnost se prokazuje plnou mocí v elektronické podobě nebo výstupem vzniklým převedením plné moci v listinné podobě autorizovanou konverzí dokumentů6a) podanými prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí nebo prostřednictvím datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.
(8) Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí zpracovává osobní údaje.
6a) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb.“.
5. V § 5 odst. 1 písm. a) se za slova „znečišťující látky“ vkládají slova „nebo přenosy odpadů“.
6. V § 5 odst. 2 písm. a) se za slova „znečišťující látky“ vkládají slova „nebo přenosy odpadů“.
7. V § 7 písm. c) se slova „do 31. prosince kalendářního roku pro následující ohlašovací rok“ nahrazují slovy „nejméně šest měsíců před termínem plnění jednotlivých ohlašovacích povinností“.
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl. III
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vodního zákona
Čl. IV
V § 126 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova „podle zákona“ vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“.
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o obalech
Čl. V
V § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění zákona č. 25/2008 Sb., se před slova „podle zákona“ vkládají slova „nebo datové schránky ministerstva určené k plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“.
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl. VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.