345/2009 Sb.

změna zákona o vlastnictví bytů a změna stavebního zákona

Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
345/2009 Sb.
ZÁKON
ze dne 9. září 2009,
kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl. I
zrušen
Čl. II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna stavebního zákona
Čl. III
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 110 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, připojí také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu“.
2. V § 110 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Stavebník podzemních staveb podléhajících tomuto zákonu není povinen prokazovat vlastnické nebo jiné právo k pozemku či stavbě na něm, jde-li o stavby, které funkčně ani svou konstrukcí nesouvisejí se stavbami na pozemku ani s provozem na něm a které ani jinak nemohou mít vliv na využití pozemku k účelu, pro který je určen.“.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Fischer v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.