215/2007 Sb.

změna zákona o silničním provozu a změna zákona o přestupcích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
215/2007 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. července 2007,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 250/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o provozu na pozemních komunikacích
Čl. I
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb. a zákona č. 342/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 27 se odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 16a zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.
2. V § 47 odst. 5 se slova "nižší než 50 000 Kč" nahrazují slovy "ve výši 50 000 Kč a nižší".
3. V příloze k zákonu první položka za 1 bod zní:
"nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla motorovým vozidlem nebo jízdní soupravou, jejichž konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti stanovené v § 35 odst. 1 1".
4. V příloze k zákonu se položka čtvrtá za 1 bod zrušuje.
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl. II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Účinnost
Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vlček v. r.
Klaus v. r.
Topolánek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.