347/2006 Sb.

k provedení někt. ustanovení zákona o finančních konglomerátech

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
347/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 31. května 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
Změna: 250/2013 Sb.
Změna: 198/2016 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 34 k provedení § 21 odst. 5, § 22 odst. 6, § 24 odst. 2, § 25 odst. 3 a § 26 odst. 2 zákona č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění zákona č. 57/2006 Sb., (dále jen "zákon"):
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie13) a upravuje
a) kritéria pro nezahrnutí osob do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti a lhůty pro sestavování hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti,
b) podklady pro posouzení důvěryhodnosti a způsobilosti osob ve vedení smíšené finanční holdingové osoby,
c) strukturu a lhůty předávání informací pro účely doplňkového dohledu,
d) způsob, strukturu a lhůty uveřejňování informací o finančním konglomerátu.
§ 2
Povinná osoba
Pro účely této vyhlášky se rozumí povinnou osobou osoba, která je podle § 25 odst. 1 a 2 zákona povinna sdělovat koordinátorovi informace potřebné pro provádění doplňkového dohledu nad dodržováním doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, koncentrace rizik, operacemi v rámci skupiny a nad dodržováním doplňkových požadavků na vnitřní řídicí a kontrolní systém včetně systému řízení rizik.
ČÁST DRUHÁ
DOPLŇKOVÁ PRAVIDLA OBEZŘETNÉHO PODNIKÁNÍ
nadpis vypuštěn
§ 3
Povinná osoba provádí výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti a sestavuje hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti alespoň čtyřikrát ročně, a to vždy k 31. březnu, k 30. červnu, k 30. září a k 31. prosinci kalendářního roku. Výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti se provádí podle pravidel stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů13).
§ 4
Bližší vymezení kritérií pro nezahrnutí osob do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti
(1) Pro účely doplňkového dohledu se osoba ve finančním konglomerátu považuje za nevýznamnou, pokud bilanční suma této osoby je nižší než menší z hodnot:
a) 10 000 000 eur, přičemž v období od 31. prosince daného roku do 30. prosince následujícího roku se hodnota v eurech přepočítává na české koruny kurzem devizového trhu, který Česká národní banka vyhlásila jako poslední v říjnu daného roku, nebo
b) 1 % ze součtu bilančních sum osob, jež jsou součástí finančního konglomerátu.
Pokud však celkový součet bilančních sum osob, které by každá jednotlivě byly považovány za nevýznamné, dosáhne alespoň 1 % ze součtu bilančních sum osob, jež jsou součástí finančního konglomerátu, tyto osoby se do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti zahrnují.
(2) Zahrnutí osoby do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti je nevhodné nebo zavádějící vzhledem k účelu doplňkového dohledu v případě, kdy
a) je podíl na takové osobě držen dočasně, zejména se záměrem prodeje do 12 měsíců; nedojde-li k prodeji podílu do 12 měsíců od jeho nabytí nebo od okamžiku rozhodnutí o jeho prodeji, osoba se do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti zahrne,
b) je tato osoba v konkurzu nebo likvidaci, nebo
c) nastaly jiné důvody, které byly koordinátorovi prokázány.
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
ČÁST TŘETÍ
PERSONÁLNÍ POŽADAVKY
§ 15
(1) K prokázání důvěryhodnosti a způsobilosti osoby ve vedení smíšené finanční holdingové osoby (dále jen "osoba ve vedení") předloží smíšená finanční holdingová osoba doklady v rozsahu podle odstavce 2.
(2) Listinnými doklady podle odstavce 1 jsou
a) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 1 měsíc osoby ve vedení. Osoba, která je státním občanem České republiky, v případě, že se v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců v jiném státě než České republice, předloží rovněž doklad tohoto státu obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců. Zahraniční fyzická osoba předloží rovněž obdobný doklad ne starší 3 měsíců vydaný státem, jehož je občanem, jakož i státy, ve kterých se tato osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců. Pokud by získání tohoto dokladu bylo spojeno s prokazatelně neúměrnými časovými nároky nebo finančními náklady, může osoba ve vedení předložit prohlášení, kterým tento doklad nahradí;
b) profesní životopis s uvedením všech vykonávaných zaměstnání, podnikatelských aktivit, jiných samostatně výdělečných činností, členství v profesních sdruženích a členství v orgánech jiných právnických osob, včetně členství již ukončených. Pokud osoba ve vedení zastávala vedoucí funkce, uvede ve všech případech rozsah svěřených pravomocí a odpovědností a počet jí řízených osob;
c) doklady nebo jejich ověřené kopie o dosaženém vzdělání nebo jinak nabyté odborné způsobilosti; doklad o dosaženém vzdělání lze nahradit dokladem o uznání odborné kvalifikace navrhované osoby vydaným podle zákona o uznávání odborné kvalifikace11),
d) stručná koncepce výkonu funkce osoby ve vedení,
e) vyplněný dotazník podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,
f) jiné dokumenty a údaje týkající se osoby ve vedení, kterými může být nad rámec dokladů podle písmen a) až e) prokázána její důvěryhodnost nebo způsobilosti, například reference nebo pracovní posudek z dosavadních zaměstnání,
g) prohlášení osoby ve vedení, že veškeré jí uváděné údaje a předložené dokumenty jsou aktuální, úplné a pravdivé.
(3) Smíšená finanční holdingová osoba předloží rovněž popis pracovní náplně funkce, do které má být osoba ve vedení zvolena nebo jmenována, včetně její předpokládané působnosti a pravomoci. Tento doklad může být nahrazen vnitřním předpisem smíšené finanční holdingové osoby, který upravuje náplň funkce, kterou má tato osoba vykonávat, včetně působnosti a pravomoci vyplývající z této funkce.
(4) V případě, že osoba ve vedení nemá být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu smíšené finanční holdingové osoby nebo na navrhovanou osobu nebyla pravomoc statutárního orgánu smíšené finanční holdingové osoby delegována, smíšená finanční holdingová osoba uvede, na základě jaké skutečnosti navrhovaná osoba řídí činnost smíšené finanční holdingové osoby.
(5) Veřejná listina vydaná orgánem jiného státu musí být opatřena vyšším ověřením listin (superlegalizována) nebo opatřena apostilou v souladu s příslušnou mezinárodní smlouvou12), nestanoví-li jinak vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.
ČÁST ČTVRTÁ
OBSAH A LHŮTY PLNĚNÍ INFORMAČNÍCH POVINNOSTÍ
HLAVA I
INFORMOVÁNÍ KOORDINÁTORA
§ 16
(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o
a) struktuře skupiny a osobách ve skupině,
b) doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti,
c) koncentraci rizik,
d) operacích v rámci skupiny.
(2) Způsob podávání hlášení podle odstavce 1 písm. a) a b) dohodne povinná osoba předem s koordinátorem. Způsob podávání hlášení podle odstavce 1 písm. c) a d) je upraven přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím technické normy v oblasti koncentrací rizik a operací v rámci skupiny13).
§ 17
Hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině
(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině podle stavu k 1. lednu do 31. ledna téhož kalendářního roku. Kromě toho informuje koordinátora do 30. kalendářního dne po skončení prvního, druhého a třetího čtvrtletí o změnách, které nastaly během uplynulého čtvrtletí, nebo o tom, že žádné změny v uplynulém čtvrtletí nenastaly.
(2) Hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině se skládá z části grafické a z části textové.
(3) Část grafická znázorňuje strukturu skupiny z hlediska vlastnického uspořádání a strukturu skupiny z hlediska řízení, a to vždy s vyznačením osob ve finančním konglomerátu.
(4) Část textová obsahuje alespoň informace uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Jde-li o informace již sdělené orgánům dohledu pro účely výkonu dohledu na individuálním nebo konsolidovaném základě nad regulovanými osobami, povinná osoba může uvést jen název a adresu orgánu dohledu, kterému informace byla poskytnuta, a datum, kdy k poskytnutí informace došlo. Informaci o tom, zda regulovaná osoba ve finančním konglomerátu plní kapitálové požadavky na individuálním a konsolidovaném základě stanovené zvláštními právními předpisy, sděluje povinná osoba koordinátorovi vždy.
§ 18
Hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti
(1) Povinná osoba podává koordinátorovi hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti do 90. kalendářního dne po dni, ke kterému hlášení sestavuje, s tím, že hlášení podle stavu k 31. prosinci podává do 30. dubna následujícího kalendářního roku.
(2) Hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti obsahuje alespoň informace uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
HLAVA II
UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
§ 21
(1) Regulované osoby ve finančním konglomerátu uveřejňují na své internetové adrese v dokumentu vhodném ke stažení alespoň tyto informace o finančním konglomerátu, jehož jsou součástí
a) označení skupiny,
b) přehled osob ve finančním konglomerátu s uvedením v případě právnické osoby obchodní firmy, identifikačního čísla, adresy sídla, v případě fyzické osoby jména, popřípadě jmen a příjmení a s vyznačením osoby v čele finančního konglomerátu,
c) hodnotu kapitálu na úrovni finančního konglomerátu,
d) hodnotu kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu,
e) hodnotu rozdílu kapitálu na úrovni finančního konglomerátu a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu při dodržení technických zásad,
f) zda je doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti dodržen či nikoliv.
(2) Regulované osoby ve finančním konglomerátu uveřejňují informace podle odstavce 1 do pěti dnů ode dne uplynutí lhůty podle § 18 odst. 1.
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 22
Povinná osoba
a) provede výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti podle § 3 a podá koordinátorovi hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti podle § 18,
b) sestaví hlášení o koncentraci rizik podle § 12 a podá koordinátorovi hlášení o koncentraci rizik podle § 19 a
c) sestaví hlášení o operacích v rámci skupiny podle § 14 a podá koordinátorovi hlášení o operacích v rámci skupiny podle § 20 poprvé podle stavu k 31. prosinci 2006.
§ 23
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. září 2006.
Guvernér:
doc. Ing. Tůma, CSc. v. r.
Příloha 1
Dotazník pro osobu ve vedení
1. Jste k datu předložení dokumentu statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčího orgánu právnické osoby? V případě kladné odpovědi uveďte obchodní firmu nebo název právnické osoby a vykonávanou funkci, včetně uvedení data, od kterého tuto funkci vykonáváte, a prohlášení, zda budete nadále tuto funkci vykonávat či nikoliv.
2. Byl na Váš majetek nebo na majetek právnické osoby, která byla Vámi ovládána, v minulosti prohlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání, popřípadě byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku? Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby po dobu až tří let před prohlášením konkursu na majetek této právnické osoby nebo povolením vyrovnání? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.
3. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době tří let před zavedením nucené správy této právnické osoby? Pokud ano, uveďte název této právnické osoby.
4. Bylo Vám pozastaveno či odňato povolení k výkonu podnikatelské činnosti nebo jiné činnosti nebo odmítl soud nebo správní orgán udělit souhlas s Vaší volbou, jmenováním nebo ustanovením do funkce, jestliže tato volba, jmenování nebo ustanovení takový souhlas požadovala? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
5. Zaniklo Vaše povolení, licence či jiné oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti z jiného důvodu než odnětím? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
6. Byl/a jste v posledních 5 letech vyloučen/a z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla Vám ve stejné době zamítnuta žádost o Vaše přijetí do takového společenství? Byl Vám v posledních 5 letech uložen disciplinární trest v rámci takového společenství? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
7. Vykonával/a jste činnost jako statutární orgán, člen statutárního, řídicího nebo dozorčího orgánu právnické osoby, která byla vyloučena z profesního sdružení, komory nebo asociace, včetně zahraničních? Byla této právnické osobě zamítnuta žádost o její přijetí do takového společenství nebo jí byl uložen disciplinární trest v rámci takového společenství? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
8. Byl/a Vám v posledních 10 letech v souvislosti s působením na finančním trhu pravomocně uložena sankce za přestupek nebo jiný správní delikt? Byla Vám v souvislosti s působením na finančním trhu uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti, pro zneužití důvěrných informací nebo spáchání obdobného správního deliktu? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
9. Byl/a jste statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby v době, kdy došlo k jednání, za které byla této právnické osobě pravomocně uložena sankce za správní delikt nebo uložena povinnost k náhradě škody pro závažné nebo opakované porušení právní povinnosti nebo spáchání obdobného správního deliktu souvisejícího s finančním trhem? Pokud ano, stručně uveďte okolnosti.
10. Máte závazky po splatnosti vůči bankám nebo jiným osobám nebo dlužné daně nebo nedoplatky na daních? Máte nedoplatky na veřejném zdravotním pojištění, sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku zaměstnanosti?
Příloha 2
Hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině
1. Textová část Hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině obsahuje alespoň
a) informaci o identifikaci Hlášení o struktuře skupiny a o osobách ve skupině,
b) informaci o osobě v čele finančního konglomerátu,
c) informaci o ostatních osobách ve finančním konglomerátu,
d) informaci o ostatních osobách ve skupině,
e) další informace, jsou-li zapotřebí k objasnění struktury skupiny.
2. Informace o identifikaci hlášení obsahuje
a) označení skupiny,
b) označení povinné osoby; v případě právnické osoby obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, bydliště a datum narození,
c) datum, ke kterému je hlášení sestaveno,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení kontaktní osoby včetně telefonického spojení a elektronické adresy.
3. Informace o osobě v čele finančního konglomerátu obsahuje
a) obchodní firmu, identifikační číslo, odvětvovou klasifikaci ekonomických činností,
b) adresu sídla,
c) upsaný základní kapitál a splacený základní kapitál,
d) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku a činnosti skutečně prováděné,
e) jméno, příjmení, titul, bydliště a datum narození osob, které jsou statutárním orgánem, nebo členy statutárních, řídicích nebo dozorčích orgánů s uvedením obchodních firem právnických osob, v jejichž orgánech působí, včetně předmětu podnikání těchto osob,
f) zda a kterým auditorem nebo auditorskou společností bude prováděn audit,
g) zda je regulovanou osobou či nikoliv,
h) je-li regulovanou osobou, zda splňuje kapitálové požadavky na individuálním a konsolidovaném základě,
i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na osobě v čele finančního konglomerátu. U každé se uvede výše jejího přímého a nepřímého podílu na základním kapitálu, výše jejího přímého a nepřímého podílu na hlasovacích právech, v nichž je vyjádřen skutečný vliv na osobě. Je-li významný vliv uplatňován jiným způsobem, stručný popis tohoto způsobu.
Je-li v čele finančního konglomerátu fyzická osoba, uvede se též její jméno, popřípadě jména, příjmení, titul a datum narození, údaje podle písmene c), e) a i) se v takovém případě neuvádějí a v údaji podle písmene b) se uvede adresa místa podnikání nebo bydliště.
4. Informace o ostatních osobách ve finančním konglomerátu se uvádějí pro jednotlivé osoby v rozsahu podle bodu 3 písm. a) až h) a dále se uvede
a) jde-li o regulovanou osobu, název a adresa orgánů dohledu i orgánů z třetích států vykonávajících dohled,
b) zda je osobou, která je ovládána osobou v čele finančního konglomerátu či nikoliv,
c) zda je osobou zahrnutou do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti. Není-li zahrnuta do výpočtu doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti, uvede se důvod nezahrnutí.
5. Informace o ostatních osobách ve skupině, které nejsou osobami ve finančním konglomerátu, se uvádí za jednotlivé osoby v rozsahu podle bodu 3 písm. a) až d).
Příloha 3
Hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti
1. Hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti obsahuje alespoň
a) informaci o identifikaci Hlášení o doplňkovém požadavku kapitálové přiměřenosti,
b) informaci o dodržování doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti.
2. Informace o identifikaci hlášení obsahuje
a) označení skupiny,
b) označení povinné osoby; v případě právnické osoby obchodní firmu, identifikační číslo, adresu sídla, v případě fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení, titul, bydliště a datum narození,
c) datum, ke kterému je hlášení sestaveno,
d) jméno, popřípadě jména a příjmení kontaktní osoby včetně telefonického spojení a elektronické adresy.
3. Informace o dodržování doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti obsahuje
a) uvedení metody nebo specifikace kombinace metod použité pro výpočet doplňkového požadavku kapitálové přiměřenosti,
b) hodnotu kapitálu na úrovni finančního konglomerátu,
c) hodnotu kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu,
d) hodnotu rozdílu kapitálu na úrovni finančního konglomerátu a kapitálových požadavků na úrovni finančního konglomerátu při dodržení technických zásad,
e) zda je doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti dodržen či nikoliv. Není-li doplňkový požadavek kapitálové přiměřenosti dodržen, způsob, jak bude nesplnění řešeno;
f) zda je odečten chybějící kapitál podle regulace ovládané osoby ve finančním konglomerátu. Pokud ano, uvede se hodnota odpočtu a zda jde o odpočet v plné nebo poměrné výši. Jde-li o odpočet v poměrné výši, jak byla tato poměrná výše stanovena.
Příloha 4
zrušena
Příloha 5
zrušena
1) Články 6 až 9 a přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu a o změně směrnice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES, ve znění směrnic Evropského parlamentu a Rady 2010/78/EU a 2011/89/EU.
2) § 19 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Například vyhláška č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě, ve znění pozdějších předpisů.
4) Například vyhláška č. 303/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5) § 183a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6) Například § 34 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, § 32 odst. 7 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
12) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 45/1999 Sb., o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin.
13) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 342/2014 ze dne 21. ledna 2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro používání metod výpočtu požadavků na kapitálovou přiměřenost u finančních konglomerátů.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2303 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES, pokud jde o regulační technické normy upřesňující definice a koordinující doplňkový dozor nad koncentrací rizik a transakcemi uvnitř skupiny.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.