322/2006 Sb.

změna zákona o znalcích a tlumočnících

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
322/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. května 2006,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
V § 17 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"(3) Odměna stanovená podle předchozích odstavců se zvyšuje o částku odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je znalec (tlumočník) povinen z odměny odvést podle zvláštního právního předpisu1).
1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.