444/2005 Sb.

změna zákona o územních finančních orgánech a dalších zákonů

Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (80)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (6)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (8)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (4)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
444/2005 Sb.
ZÁKON
ze dne 12. října 2005,
kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 230/2006 Sb.
Změna: 254/2008 Sb.
Změna: 278/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 201/2012 Sb.
Změna: 456/2011 Sb.
Změna: 250/2014 Sb.
Změna: 297/2016 Sb.
Změna: 323/2016 Sb.
Změna: 170/2018 Sb.
Změna: 541/2020 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
Předseda vlády se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném k 1. lednu 2006.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl.III
V § 12 odst. 5 zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 226/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán3l)" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o geologických pracích
Čl.IV
V § 20 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 366/2000 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o metrologii
Čl.V
V § 23 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 137/2002 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
ČÁST PÁTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl.VI
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb., se mění takto:
1. Za § 60d se vkládá nový § 60e, který zní:
"§ 60e
Kontrolu plnění povinnosti označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8, provádějí při správě daní rovněž územní finanční orgány a celní úřady.".
2. V § 65 odst. 2 se za větu první vkládá věta "Územní finanční orgán nebo celní úřad mohou uložit podnikateli pokutu až do výše 1 000 000 Kč, jestliže podnikatel poruší povinnost označit provozovnu, stanovenou v § 17 odst. 7 a 8.".
3. V § 65 se na konci odstavce 8 doplňuje věta "Řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 provede ten orgán, který porušení povinnosti zjistil jako první.".
4. V § 66 odst. 2 se za slova "živnostenský úřad" vkládají slova " , územní finanční orgán nebo celní úřad".
5. V 66 odst. 3 se slova "Živnostenský úřad" nahrazují slovem "Orgán".
6. V § 66 odst. 5 se za slova "živnostenského úřadu" vkládají slova " , územního finančního orgánu nebo celního úřadu".
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl.VII
V § 88a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o komoditních burzách
Čl.VIII
V § 36 odst. 6 zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 105/1995 Sb., se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl.IX
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 3 a v § 20 odst. 6 se slova "finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
2. V § 12 odst. 4 se slova "Finanční orgán21a)" nahrazují slovy "Celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 21a se zrušuje.
ČÁST DEVÁTÁ
zrušena
Čl.X
zrušen
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl.XI
V § 24 odst. 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl.XII
V § 43e odst. 5 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 36/2004 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o zeměměřictví
Čl.XIII
V § 17c odst. 2 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o regulaci reklamy
Čl.XIV
V § 8 odst. 6 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2002 Sb. a zákona č. 217/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST ČTRNÁCTÁ
zrušena
Čl.XV
zrušen
ČÁST PATNÁCTÁ
Změna lesního zákona
Čl.XVI
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb. a zákona č. 1/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 17 odst. 3 se slova "finančnímu orgánu11)" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
2. V § 18 odst. 2 se slova "finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o krmivech
Čl.XVII
V § 19 odst. 9 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 21/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán11)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje.
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona o ochraně chmele
Čl.XVIII
V § 8 odst. 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 322/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán20)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl.XIX
V § 17 odst. 18 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 94/2004 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán17a)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 17a se zrušuje.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona o zemědělství
Čl.XX
V § 5 odst. 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán5e)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 5e se zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o ochraně utajovaných skutečností
Čl.XXI
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 363/2000 Sb., zákona č. 60/2001 Sb., zákona č. 322/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 436/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 386/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 72 odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".
2. V § 81r odst. 3 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o hnojivech
Čl.XXII
V § 14c odst. 6 zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 317/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán18)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 18 se zrušuje.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna veterinárního zákona
Čl.XXIII
V § 74 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o azylu
Čl.XXIV
V § 93a odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl.XXV
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb. a zákona č. 559/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 156 odst. 7 se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
2. V § 157 odst. 5 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl.XXVI
zrušen
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán
Čl.XXVII
V § 8 odst. 7 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti
Čl.XXVIII
V § 8 odst. 7 zákona č. 98/2000 Sb., o provádění mezinárodních sankcí k udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl.XXIX
V § 46 odst. 7 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl.XXX
V § 17e odst. 6 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna plemenářského zákona
Čl.XXXI
V § 26 odst. 3 a v § 28 odst. 4 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 282/2003 Sb., se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů
Čl.XXXII
V § 22 odst. 7 zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 227/2003 Sb., se slova "územní finanční orgány24)" nahrazují slovy "celní úřady".
Poznámka pod čarou č. 24 se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
zrušena
Čl.XXXIII
zrušen
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl.XXXIV
V § 26 odst. 7 zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl.XXXV
V § 33 odst. 14 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se slova "územní finanční orgán41)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 41 se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl.XXXVI
V § 93 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán54)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 54 se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl.XXXVII
V § 28 odst. 2 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad podle zvláštního právního předpisu8)" nahrazují slovy "celní úřad podle zákona upravujícího správu daní a poplatků".
Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl.XXXVIII
V § 7 odst. 6 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl.XXXIX
V § 22 odst. 4 zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), se slova "územní finanční orgán12)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 12 se zrušuje.
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna lázeňského zákona
Čl.XL
Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 11 a v § 16 odst. 1 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
2. V § 20 odst. 4 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
zrušena
Čl.XLI
zrušen
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna vodního zákona
Čl.XLII
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 88 odst. 4 a v § 99 odst. 1 se slova "finanční úřady" nahrazují slovy "celní úřady".
2. V § 88 odst. 7 se slova "finančnímu úřadu místně příslušnému36b)" nahrazují slovy "celnímu úřadu místně příslušnému".
Poznámka pod čarou č. 36b se zrušuje.
3. V § 88 odst. 12 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
4. V § 88 odst. 13 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".
5. V § 93 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
6. V § 94 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu", slova "finančního úřadu" se nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".
7. V § 96 odst. 1 a v § 97 odst. 2 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
8. V § 99 odst. 2 se slova "finančního úřadu" nahrazují slovy "celního úřadu" a slova "finanční úřad" se nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o myslivosti
Čl.XLIII
V § 64 odst. 9 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o obalech
Čl.XLIV
V § 46 odst. 1 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), se slova "finanční úřad30)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 30 se zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o integrované prevenci
Čl.XLV
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., zákona č. 437/2004 Sb. a zákona č. 695/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 40 se slova "finančním úřadem" nahrazují slovy "celním úřadem".
2. V § 41 se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
zrušena
Čl.XLVI
zrušen
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o zbraních
Čl.XLVII
V § 76 odst. 4 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se slova "finančnímu úřadu" nahrazují slovy "celnímu úřadu".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl.XLVIII
V § 11 odst. 9 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "územní finanční orgán26)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 26 se zrušuje.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl.XLIX
V § 23 odst. 3 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl.L
V § 35 odst. 5 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST PADESÁTÁ
Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl.LI
V § 41 odst. 9 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
zrušena
Čl.LII
zrušen
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o rybářství
Čl.LIII
V § 31 odst. 7 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl.LIV
V § 31 odst. 2 a § 32 odst. 4 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl.LV
V § 37b odst. 6 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb. a zákona č. 95/2005 Sb., se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl.LVI
V § 40 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), se slova "finanční orgán91)" nahrazují slovy "celní úřad".
Poznámka pod čarou č. 91 se zrušuje.
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl.LVII
V § 78 odst. 14 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, se slova "finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
zrušena
Čl.LVIII
zrušen
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl.LIX
V § 76 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, se slova "územní finanční úřad" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
Čl.LX
V zákoně č. 501/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu, se část třináctá zrušuje.
ČÁST ŠEDESÁTÁ
zrušena
Čl.LXI
zrušen
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona o správních poplatcích
Čl.LXII
Sazebník zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb. a zákona č. 228/2005 Sb., se mění takto:
1. V položce 1 se za bod 2 doplňuje bod 3, který zní:
 "3. a) Vydání osvědčení o certifikaci typu fiskální
     registrační pokladny                Kč 20 000 
   b) Udělení autorizace servisnímu středisku       Kč 10 000".
2. V položce 135 se dosavadní ustanovení označuje jako písmeno b) a před něj se vkládá písmeno a), které zní:
 "a) Přijetí přihlášky průmyslového vzoru          Kč 1 000 
   - pokud je(jsou) přihlašovatelem(li) 
    výlučně původce(i)                   Kč 500".
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o zaměstnanosti
Čl.LXIII
V § 82 odst. 4 a v § 141 odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl.LXIV
V § 12 odst. 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), se slova "územní finanční orgán" nahrazují slovy "celní úřad".
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
Čl.LXV
V § 8 odst. 10 zákona č. 4/2005 Sb., o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice, se slova "Finanční úřad pro Prahu 1" nahrazují slovy "Celní úřad Praha 1".
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl.LXVI
1. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními orgány přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, který řízení zahájil.
2. Při změně podmínek pro určení místní příslušnosti v důsledku nového vymezení územní působnosti územních finančních orgánů tímto zákonem provede přeregistraci daňových subjektů správce daně z moci úřední. Do dne přeregistrace vykonává správu daní daňového subjektu správce daně místně příslušný před účinností tohoto zákona.
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.LXVII
(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 22, 23 a 25, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 až 5, čl. LXI a čl. LXII.
(2) Ustanovení čl. I bodů 18, 23 a 25 a čl. XLII bodů 3 a 4 nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.
(3) Ustanovení čl. I bodu 22, čl. VI, čl. X, čl. XLII bodů 2 a 5, čl. LXI a čl. LXII nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.