618/2004 Sb.

změna advokátního tarifu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
618/2004 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2004,
kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů:
Čl.I
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., vyhlášky č. 484/2000 Sb. a vyhlášky č. 68/2003 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 se za slova "o přestupcích" vkládají slova "nebo o jiných správních deliktech".
2. Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. 1a zní:
"§ 10a
Při výkonu funkce opatrovníka dítěte podle zvláštního právního předpisu upravujícího soudnictví ve věcech mládeže1a) se považují za tarifní hodnotu částky uvedené v § 10 odst. 3. Přitom se vychází z trestních sazeb, které by se na pachatele vztahovaly, pokud by byl trestně odpovědný.
1a) § 91 odst. 2 a § 95 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže).".
3. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 3, 4 a 5 zní:
"ČÁST ČTVRTÁ
OSVĚDČENÍ O REGISTRACI PLÁTCE DANĚ Z PŘIDANÉ HODNOTY
§ 14a
(1) Advokát, který je plátcem daně z přidané hodnoty, předloží soudu nebo jinému orgánu, u kterého uplatňuje z tohoto důvodu zvýšení odměny a náhrad podle zvláštních právních předpisů3), osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty vydané příslušným správcem daně4).
(2) Vykonává-li advokát advokacii ve veřejné obchodní společnosti zřízené podle zvláštního právního předpisu5), předloží za účelem uvedeným v odstavci 1 soudu nebo jinému orgánu osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty vydané příslušným správcem daně ohledně této obchodní společnosti.
3) § 23a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 228/2002 Sb. § 151 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. § 140 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. § 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část pátá.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Němec v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.