493/2004 Sb.

o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové dopravě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (14)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
493/2004 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 1. září 2004,
kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.:
§ 1
Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) rozsah a náležitosti uplatňování prokazatelné ztráty ve veřejné linkové dopravě (dále jen "prokazatelná ztráta") a prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného (dále jen "ztráta ze žákovského jízdného"), vzniklých dopravcům v důsledku plnění závazků veřejné služby2), a konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti.
§ 2
Prokazatelná ztráta se vztahuje buď na jednotlivé spoje, na linku, podíl kilometrů linky nebo na soubor linek veřejné linkové dopravy, provozovaných dopravcem v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazků veřejné služby.
§ 3
Přiměřený zisk
(1) Přiměřeným ziskem se pro účely tohoto nařízení rozumí částka, která se vypočte jako součet částky, která po zdanění a po minimálním přídělu do povinných fondů nepřekračuje 1/8 ceny autobusů (odstavec 4) používaných zpravidla pro veřejnou linkovou dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby (dále jen "veřejná linková doprava"), a částky, která nepřekračuje podíl ceny investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy odpovídající době životnosti dle zvláštního zákona3), pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad4). Tento součet se sníží o částku celkových účetních odpisů autobusů používaných ve veřejné linkové dopravě, o částku celkových účetních odpisů investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy a o částku přiznané dotace ze státního rozpočtu na nákup nově vyrobených autobusů a dotace z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 vyjádřená pojmem "zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo ve veřejné linkové dopravě v daném roce více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů.
(3) Investicemi souvisejícími s provozováním veřejné linkové dopravy se pro účely tohoto nařízení rozumí investice do
a) technické základny provozu,
b) informačního a odbavovacího systému pro cestující,
c) vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek,
d) technických zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.
(4) Pro výpočet přiměřeného zisku použije dopravce cenu oznámenou Ministerstvem dopravy ve Věstníku dopravy pro jednotlivé typy autobusů předem pro kalendářní rok.
§ 4
Doklad pro výpočet prokazatelné ztráty
(1) Dopravce si prokazatelnou ztrátu za předchozí období sám vypočte a výpočet prokazatelné ztráty doloží příslušnému dopravnímu úřadu propočtem5) a dokladem "Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti" (dále jen "doklad").
(2) Propočet a doklad uloží dopravní úřad po dobu následujících 3 let od okamžiku úhrady prokazatelné ztráty dopravci.
(3) Vzor dokladu je uveden v příloze tohoto nařízení.
§ 5
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
(1) Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty předkládaného dopravcem provede dopravce sám podle vlastních výsledků z provozování veřejné linkové dopravy v předchozím kalendářním roce nebo, pokud jde o období kratší než 1 rok, za období, v němž veřejnou linkovou dopravu provozoval.
(2) Ustanovení § 2 až 4 se použijí obdobně pro provedení jejího odhadu včetně propočtu a dokladu.
§ 6
Ztráta ze žákovského jízdného a způsob jejího výpočtu
(1) Ztráta ze žákovského jízdného je ztráta, která vzniká dopravci v důsledku poskytování žákovského jízdného ve veřejné linkové dopravě podle zvláštního právního předpisu6).
(2) Ztrátu ze žákovského jízdného vypočte dopravce jako rozdíl jízdného bez slevy na žákovské jízdné a jízdného se slevou na žákovské jízdné. Výše slevy poskytovaná žákům ve věku od 6 do 15 let i žákům ve věku od 15 do 26 let je stanovena zvláštním právním předpisem6).
(3) Dopravce si ztrátu ze žákovského jízdného vypočte sám a doloží její výši příslušnému dopravnímu úřadu. Dopravci náleží úhrada prokazatelné ztráty z poskytování žákovského jízdného.
§ 7
Tržby
Pro účely tohoto nařízení se pro výpočet prokazatelné ztráty7) tržby a výnosy zvýší o částku uhrazenou dopravci jako úhrada ztráty ze žákovského jízdného (§ 6 odst. 2).
§ 8
Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
Kontrolu použití finančních prostředků na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou dopravní úřad nebo Ministerstvo dopravy zaměřuje na:
a) nákladové vstupy, zejména členění režijních nákladů,
b) evidenci tržeb od cestujících,
c) účinnost odbavovacího systému pro cestující z hlediska jeho průkaznosti,
d) doklady používané dopravcem k výpočtu prokazatelné ztráty, předběžného odhadu prokazatelné ztráty a ztráty ze žákovského jízdného,
e) užití finančních prostředků získaných z úhrady prokazatelné ztráty.
§ 9
Přechodné ustanovení
Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se vztahují dosavadní právní předpisy.
§ 10
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Předseda vlády:
JUDr. Gross v. r.
Ministr dopravy:
Ing. Šimonovský v. r.
Příl.
Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti1) Nařízení Rady 1191/69/EHS ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků spojených s veřejnými službami v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách, ve znění nařízení Rady 1893/91/EHS ze dne 20. června 1991.
2) § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 150/2002 Sb. a zákona č. 103/2004 Sb.
3) § 30 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 280/2004 Sb..
5) Čl. 17 Nařízení Rady 1191/69/EHS.
6) Například výměr Ministerstva financí č. 01/2004 ze dne 5. 12. 2003, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění výměru Ministerstva financí č. 02/2004 ze dne 27. 4. 2004.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.