484/2004 Sb.

změna zákona o ochraně hospodářské soutěže a některých zákonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
484/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. srpna 2004,
kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 89/2012 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
Čl.I
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se doplňuje odstavec 8, který včetně poznámky pod čarou č. 3a) zní:
"(8) Tento zákon se dále nevztahuje na jednání soutěžitelů v oblasti výroby zemědělských produktů a obchodu s nimi, pokud jednají v souladu s právem Evropských společenství.3a)
3a) Nařízení č. 26 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.".
2. V § 6 odst. 1 se na konci písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
"c) dohody odbytových organizací a sdružení zemědělských výrobců o prodeji nezpracovaných zemědělských komodit.3a)".
3. V § 11 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) přímé nebo nepřímé požadování peněžních nebo nepeněžních plnění za vstup do evidence soutěžitele v postavení odběratele za umístění zboží v provozovně soutěžitele v postavení odběratele, nebo přímé či nepřímé požadování zvláštních slev a finančních zvýhodnění v souvislosti s otevřením provozovny nebo pořádáním různých prodejních akcí soutěžitelem v postavení odběratele.".
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Čl.III
V § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Vláda předkládá každoročně do 31. ledna následujícího roku Poslanecké sněmovně zprávu o cenové kontrole podle tohoto zákona, obsahující zejména přehled opatření provedených cenovými kontrolními orgány k zamezení porušování ustanovení tohoto zákona.".
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Gross v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.