256/2002 Sb.

změna zákona o pozemních komunikacích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
256/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. května 2002,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 489/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 3 se číslovka "30" nahrazuje číslovkou "35".
2. Za část třetí se vkládá nová část čtvrtá, která včetně poznámek pod čarou č. 8a) a 8b) zní:
"ČÁST ČTVRTÁ
PŘEVEDENÍ VÝKONU NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ STÁTU V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU, PROVOZOVÁNÍM A ÚDRŽBOU DÁLNICE
§ 18a
Financovat a zajišťovat výstavbu, provozování a údržbu dálnice lze na základě smlouvy o převedení výkonu některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnice (dále jen "koncesionářská smlouva") na právnickou osobu (dále jen "koncesionář") vybranou postupem podle zákona o schvalování veřejných zakázek.2b)
§ 18b
Úhrada za výstavbu, provozování a údržbu dálnice je koncesionáři na základě koncesionářské smlouvy poskytována postupně v závislosti na ujednání o rozložení rizik, obsaženém v koncesionářské smlouvě, po dokončení výstavby dálnice z příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury určených na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby dálnic.8a)
§ 18c
Koncesionářskou smlouvu s koncesionářem uzavře jménem státu Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí s předchozím souhlasem vlády.
§ 18d
(1) Koncesionářskou smlouvou se stát zavazuje odevzdat koncesionáři územní rozhodnutí pro výstavbu dálnice. Koncesionář se zavazuje v území určeném v územním rozhodnutí zajistit na své náklady financování a výstavbu dálnice, její provozování a údržbu. Koncesionářská smlouva se uzavírá na dobu nejméně 25 let (dále jen "koncesionářská doba").
(2) Úhradu podle § 18b lze koncesionáři poskytovat ode dne zahájení provozu na dokončené dálnici.
(3) Po skončení smluvní doby je koncesionář povinen odevzdat vybudovanou a provozovanou dálnici včetně jejího příslušenství státu a stát se zavazuje tuto dálnici převzít, odpovídá-li její stavební a dopravně technický stav stavu stanovenému v koncesionářské smlouvě. Součástí odevzdání a převzetí dálnice je společné prohlášení o vzájemném vypořádání všech závazků z koncesionářské smlouvy.
§ 18e
Obsah koncesionářské smlouvy
Koncesionářská smlouva musí obsahovat
a) vymezení úseku dálnice, který je předmětem výstavby, provozování a údržby a lhůtu jeho výstavby,
b) stanovení výše celkové investice a návratnosti vynaložených prostředků,
c) stanovení technických kritérií pro výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice a způsob kontroly jejich dodržování,
d) závazek státu předat koncesionáři území určené územním rozhodnutím k výstavbě úseku dálnice,
e) rozložení rizik mezi stát a koncesionáře po dobu výstavby, provozování a údržby úseku dálnice a závazek koncesionáře toto území převzít,
f) závazek koncesionáře financovat a zajistit výstavbu, provoz a údržbu úseku dálnice podle parametrů stanovených smlouvou,
g) závazek koncesionáře zajistit zpracování projektové dokumentace k výstavbě dálnice a stavební povolení k výstavbě dálnice,
h) závazek koncesionáře uzavřít s pojišťovnou, která má povolení provozovat pojišťovací činnost na území České republiky,8b) pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu,
i) závazek státu převést ve smlouvě uvedená práva a povinnosti státu jako vlastníka dálnice na koncesionáře za cenu dohodnutou ve smlouvě a závazek koncesionáře tato práva a povinnosti od státu za dohodnutou cenu převzít,
j) stanovení doby, po kterou bude úsek dálnice provozován a udržován koncesionářem,
k) vymezení stavebního a dopravně technického stavu dálnice v době jejího odevzdání koncesionářem a převzetí státem po uplynutí koncesionářské doby,
l) závazek koncesionáře předat po uplynutí dohodnuté doby úsek dálnice státu ve stavebním a dopravně technickém stavu stanoveném smlouvou a závazek státu jej převzít,
m) závazek koncesionáře poskytovat čtvrtletně Ministerstvu dopravy a spojů písemnou informaci o průběhu výstavby, způsobech zajištění provozování, oprav a údržby dálnice,
n) závazek koncesionáře poskytnout na výzvu Ministerstva dopravy a spojů informace potřebné pro ověření trvání podmínek stanovených v koncesionářské smlouvě,
o) důvody pro odstoupení od smlouvy,
p) způsob vzájemného vypořádání pro případ odstoupení od smlouvy,
r) sankce v případě nedodržení smluvních podmínek.
§ 18f
(1) Jestliže koncesionář provozuje jiné činnosti než výstavbu, provozování a údržbu dálnice, je povinen vést pro tyto činnosti oddělené účtování nákladů, tržeb a výnosů včetně tržeb; finanční prostředky z činností hrazených z veřejných prostředků nelze použít na financování jiných činností.
(2) Po dobu trvání koncesionářské smlouvy koncesionář odpovídá za výstavbu, provozování a údržbu dálnice a za dodržení stavebního a dopravně technického stavu dálnice stanoveného tímto zákonem.
8a) § 4 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky, ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
8b) Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní části čtvrtá až sedmá se označují jako části pátá až osmá.
3. V § 25 se v odstavci 6 doplňuje nové písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 13a) zní:
"g) výjimečné užití místní komunikace a silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenou technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu.13a)
13a) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.