171/2002 Sb.

změna zákona o volbách do Parlamentu ČR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Vybraná judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
171/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. dubna 2002,
kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 4 se za slova "České republiky se" vkládají slova "na území České republiky" a věta poslední se zrušuje.
2. V § 1 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
"(5) Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se v zahraničí konají ve 2 dnech, kterými jsou
a) čtvrtek a pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 21. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o více jak 4 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
b) pátek, kdy hlasování začíná ve 12. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 12. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v místě (§ 3 odst. 2), v němž nastává shodně označený hodinový čas později o nejvýše 2 hodiny ve srovnání s hodinovým časem na území České republiky,
c) pátek, kdy hlasování začíná ve 14. 00 hodin a končí ve 22. 00 hodin místního času, a sobota, kdy hlasování začíná v 8. 00 hodin a končí ve 14. 00 hodin místního času, jde-li o hlasování v ostatních místech (§ 3 odst. 2).
(6) Dnem voleb se podle tohoto zákona rozumí první den voleb na území České republiky, nestanoví-li tento zákon jinak. Lhůty a vymezení volebních dnů podle tohoto zákona nejsou dobou hlasování v zahraničí dotčeny.".
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 7.
3. V § 16 odstavec 6 zní:
"(6) V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.".
4. V § 22 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Jakmile předseda zvláštní okrskové volební komise ve zvláštním volebním okrsku, kde probíhá hlasování podle § 1 odst. 5, prohlásí hlasování za ukončené, postupuje zvláštní okrsková volební komise podle § 21 odst. 1 věty první a přeruší své zasedání až do zahájení sčítání hlasů (§ 40).".
5. V § 38 odst. 5 větě první se číslice "24" nahrazuje číslicí "48".
6. V § 40 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) Zvláštní okrskové volební komise zahájí sčítání hlasů, jakmile uplyne doba stanovená pro ukončení hlasování na území České republiky.".
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
7. V § 40 odst. 2 se slova "ukončení hlasování" nahrazují slovy "uplynutí doby stanovené pro ukončení hlasování na území České republiky".
8. V § 43 odst. 6 se slova "ukončení hlasování (§ 22)" nahrazují slovy "zahájení sčítání podle § 40".
9. V § 97a se odstavec 5 zrušuje.
10. V příloze č. 3 "Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla" volební obvody č. 25 a 27 znějí:
"Volební obvod č. 25 Sídlo: Praha 6
zahrnuje území městské části Praha 6, s výjimkou k. ú. Střešovice,
části k. ú. Bubeneč a části k. ú. Hradčany, ležící na území
městské části Praha 6. Dále zahrnuje území městských částí Praha
17,  Praha-Přední  Kopanina,  Praha-Nebušice,  Praha-Suchdol,
Praha-Lysolaje

Volební obvod č. 27 Sídlo: Praha 1

zahrnuje území městské části Praha 1, území městské části Praha
7, část k. ú. Nové Město ležící na území městské části Praha 2.
Dále zahrnuje část území městské části Praha 6 tvořenou k. ú.
Střešovice, částí k. ú. Hradčany a částí k. ú. Bubeneč, ležící na
území městské části Praha 6".
Čl.II
1. Pro vyhlášení dne konání voleb v zahraničí podle § 1 odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění tohoto zákona, neplatí, pokud jde o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v roce 2002, lhůta stanovená v § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. Doplnění dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2002, vyplývající z tohoto zákona, vyhlásí prezident republiky nejpozději do 10 dnů po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
2. Lhůty stanovené v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb., jejichž běh započal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a úkony s nimi spojené zůstávají nedotčeny.
Čl.III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.