120/2002 Sb.

o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (21)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (161)
... další položky
Usnesení vlády ČR (9)
... další položky
Monografie (7)
... další položky
Meritum (2)
... další položky
120/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 8. března 2002
o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
Změna: 120/2002 Sb. (část)
Změna: 120/2002 Sb. (část)
Změna: 120/2002 Sb. (část), 186/2004 Sb.
Změna: 120/2002 Sb. (část)
Změna: 125/2005 Sb.
Změna: 120/2002 Sb. (část), 297/2008 Sb.
Změna: 136/2010 Sb.
Změna: 342/2011 Sb.
Změna: 375/2011 Sb.
Změna: 18/2012 Sb.
Změna: 243/2016 Sb.
Změna: 324/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
nadpis vypuštěn
§ 1 DZ
zrušen
§ 2 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 3 DZ
zrušen
§ 3a
zrušen
§ 3b
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 4 DZ
§ 5
zrušen
§ 6 DZ
zrušen
§ 7 DZ
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
§ 9 DZ
zrušen
§ 10 DZ
zrušen
§ 11 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 12 DZ
zrušen
§ 13 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 14 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 15 DZ
zrušen
§ 16 DZ
zrušen
§ 17 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 18 DZ
zrušen
§ 19 DZ
zrušen
§ 20 DZ
zrušen
§ 21 DZ
zrušen
§ 21a
zrušen
§ 21b
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 22 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 23 DZ
zrušen
§ 24
zrušen
§ 25
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
§ 30
zrušen
§ 31
zrušen
§ 31a
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 32 DZ
zrušen
§ 32a
zrušen
§ 33
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 34 DZ
zrušen
§ 34a
zrušen
§ 34b
zrušen
§ 35 DZ
zrušen
§ 36 DZ
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
§ 37 DZ
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb. a zákona č. 13/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 25 se na konci odstavce 2 doplňují slova, která včetně poznámky pod čarou č. 29a) znějí: "nebo biocidní přípravek29a)
29a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.".
2. V § 56 písm. a) se slova "přípravky schválené příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví" nahrazují slovy "přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno29a)".
"(1) Fyzická osoba, která je podnikatelem, a právnická osoba jsou povinny předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví návrhy na výrobu a dovoz potravin pro děti ve věku do 3 let.".
4. V § 80 odst. 1 písm. g) se slova "písm. a) a b)" před středníkem zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna veterinárního zákona
§ 38 DZ
V § 39 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), odstavec 4 včetně poznámek pod čarou č. 5) a 5a) zní:
"(4) K dezinfekci, deratizaci, dezinsekci a dezodorizaci podle tohoto zákona lze používat jen registrované5) přípravky a postupy nebo přípravky, jejichž uvedení na trh bylo povoleno.5a)
5) Zákon č. 79/1997 Sb.
5a) Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.".
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
§ 39 DZ
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
§ 40 DZ
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002, s výjimkou ustanovení
b) § 8 odst. 1, 2, 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2004,
c) § 2 odst. 11, § 4 odst. 8, § 5 odst. 5 věty druhé, § 7 odst. 4, § 7 odst. 11, § 8 odst. 4, § 9 odst. 4 a 5, § 10, § 11 odst. 7, § 12, 13, § 15 odst. 3 písm. e) a f), § 17 a § 22 odst. 5, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
d) § 14, které nabývá účinnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
e) § 19 písm. b), § 20 odst. 1 písm. a) až l), § 20 odst. 2 a § 21, která nabývají účinnosti uplynutím 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Příloha
zrušena
Příloha 2
zrušena
Příloha 3
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Přechodné ustanovení
Řízení pravomocně neukončená do dne nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009, kterou se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde o prodloužení některých lhůt.
1a) Nařízení Komise (ES) č. 1896/2000 ze dne 7. září 2000 o první etapě programu podle čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o biocidních přípravcích, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) 1451/2007 o druhé etapě desetiletého pracovního programu uvedeného v čl. 16 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh.
2) § 2 odst. 8 zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů.
3a) Příloha IB směrnice 98/8/ES.
3b) Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4a) Příloha III nařízení (ES) 1451/2007.
5) Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES.
8) Čl. 2 odst. 1 písm. i) a k) směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES.
9) Přílohy I, IA a IB směrnice 98/8/ES.
Směrnice Komise 2006/140/ES.
Směrnice Komise 2007/20/ES.
Směrnice Komise 2007/69/ES.
Směrnice Komise 2007/70/ES.
10) Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
14) Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17) § 80 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
17a) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
17b) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
19) Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
20) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
21) Příloha II nařízení (ES) č. 1451/2007.
22) Čl. 4 nařízení (ES) č. 1451/2007.
23) Rozhodnutí Komise č. 2010/296/EU ze dne 21. května 2010 o zřízení rejstříku pro biocidní přípravky.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.