489/2001 Sb.

změna zákona o pozemních komunikacích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (2)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
489/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. prosince 2001,
kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 se slova "vlastnických práv ve věcech" nahrazují slovy "práv a povinností státu jako vlastníka".
2. V § 9 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 2b) zní:
"(3) Ministerstvo dopravy a spojů po projednání s Ministerstvem financí může na dobu určitou, nejdéle na dobu 30 let, smluvně převést výkon některých práv a povinností státu jako vlastníka dálnic na právnickou osobu vybranou postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek2b) za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy2a) a splatnou způsobem sjednaným ve smlouvě.
2b) Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
3. V § 44 odst. 1 se doplňuje tato věta: "Obecné předpisy o správním řízení19) se nevztahují na řízení podle § 25 odst. 8, 9, 10 a 11 a § 31 odst. 6 a 7.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.