450/2001 Sb.

změny některých zákonů týkajících se veřejné správy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (8)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Vybraná judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
450/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. listopadu 2001,
kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 110/2019 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obcích (obecní zřízení)
Čl.I
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 38 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
"(3) Obec nesmí svým majetkem ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.
(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky obce, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 85 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3, 4 a 5, které znějí:
"(2) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda.
(3) Emise komunálních obligací schvaluje vláda.
(4) Obec nesmí přijmout úvěr, pokud její dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.
(5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavců 2 a 3 jsou od počátku neplatné.".
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o krajích (krajské zřízení)
Čl.II
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 17 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3, 4 a 5, které znějí:
"(3) Kraj nesmí majetkem kraje ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž není zřizovatelem.
(4) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 3 jsou od počátku neplatné.
(5) Stát neručí za hospodaření a závazky kraje, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.".
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 6 a 7.
2. V § 36 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2, 3 a 4, které znějí:
"(2) Emise obligací vydávaných krajem schvaluje vláda.
(3) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 2 jsou od počátku neplatné.
(4) Kraj nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.".
3. V hlavě sedmé se do nadpisu za slova "VZTAH MINISTERSTEV" vkládají slova "A VLÁDY".
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl.III
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 145/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 35 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí:
"(6) Hlavní město Praha a městské části nesmí majetkem hlavního města Prahy ručit za závazky fyzických osob a právnických osob, jichž nejsou zřizovatelem.
(7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné.
(8) Stát neručí za hospodaření a závazky hlavního města Prahy, pokud tento závazek nepřevezme stát smluvně.".
2. V § 59 se doplňují odstavce 6, 7 a 8, které znějí:
"(6) Uzavření smlouvy o přijetí úvěru nebo půjčky ze zahraničí schvaluje vláda.
(7) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanovením odstavce 6 jsou od počátku neplatné.
(8) Hlavní město Praha nebo městská část nesmí přijmout úvěr, pokud jeho dluhová služba přesahuje 15 % vlastního rozpočtu minulého roku.".
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl.IV
V zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se v § 8 odst. 1 písm. i) slovo "obce" nahrazuje slovem "kraje".
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl.V
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 se na konci písmene r) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno s), které zní:
"s) výdaje ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády, jejichž výši stanoví vláda nařízením.".
2. V § 7 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta:
"Na výdaje podle odstavce 1 písm. s) se tento zákon nevztahuje.".
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.