141/2001 Sb.

změna zákona o spotřebních daních a některých dalších zákonů

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (8)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
Meritum (3)
... další položky
141/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. dubna 2001,
kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna: 354/2003 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.III
zrušen
ČÁST TŘETÍ
zrušena
Čl.IV
zrušen
Čl.V
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o cenách
Čl.VI
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 29/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 6 se za slovy "mimořádná tržní situace" vkládají slova "a pro účely odvodu spotřební daně u tabákových výrobků podle zákona o spotřebních daních,2a)".
2. Poznámka pod čarou č. 2a) zní:
"2a) Část druhá hlava V a část třetí zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 141/2001 Sb.".
3. V § 13 se doplňuje odstavec 4, který zní:
"(4) Značení tabákových výrobků cenou pro konečného spotřebitele se řídí zákonem o spotřebních daních.2a)".
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl.VII
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 1 písm. o) se slova "zvláštního zákona" nahrazují slovy "zvláštního právního předpisu".
2. V § 45 odstavec 6 zní:
"(6) Zůstatky na účtech podle odstavce 5 koncem roku nepropadají. Úroky z těchto účtů jsou příjmem státního rozpočtu a úhrady za bankovní služby jsou výdajem státního rozpočtu, pokud tento zákon nestanoví jinak.".
ČÁST ŠESTÁ
ÚČINNOST
Čl.VIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2001, s výjimkou části první čl. I bodů 5 až 7, 9, 10, 12 až 15, 19, 25, 28, 50, 56, 72 až 88, 90 až 106, 108 a čl. II bodů 1 až 3, které nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2001, a části páté čl. VII, který nabývá účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.