484/2000 Sb.

paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
484/2000 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 18. prosince 2000,
kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Změna: 49/2001 Sb.
Změna: 110/2004 Sb.
Změna: 617/2004 Sb.
Změna: 277/2006 Sb.
Změna: 64/2012 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
(1) Při rozhodování o náhradě nákladů řízení (§ 151 občanského soudního řádu) soud určí výši odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v občanském soudním řízení podle sazeb a za podmínek uvedených v této vyhlášce.
(2) U odměny za zastupování notářem se podle této vyhlášky postupuje, jen zastupoval-li notář účastníka v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštním právním předpisem.1)
§ 2
(1) Sazby odměn se stanoví pro řízení v jednom stupni z peněžité částky nebo z ceny jiného penězi ocenitelného plnění, které jsou předmětem řízení, anebo podle druhu projednávané věci.
(2) V sazbě podle odstavce 1 jsou zahrnuty všechny úkony právní služby provedené advokátem nebo notářem s výjimkou odměny za úkony, která patří k nákladům řízení, o jejichž náhradě soud rozhoduje podle § 147 občanského soudního řádu.
HLAVA II
SAZBA ODMĚN
DÍL 1
Sazby odměn v řízení prováděném podle části třetí občanského soudního řádu
§ 3
(1) Není-li stanoveno jinak, ve věcech, v nichž je předmětem řízení zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění, činí sazba odměny
1. do 100 Kč            1 000 Kč,
2. přes 100 do 500 Kč        1 500 Kč,
3. přes 500 do 1 000 Kč       2 500 Kč,
4. přes 1 000 do 2 000 Kč      3 750 Kč,
5. přes 2 000 do 5 000 Kč      4 800 Kč,
6. přes 5 000 do 10 000 Kč     7 500 Kč,
7. přes 10 000 do 200 000 Kč    7 500 Kč a
                17 % z částky přesahující
                10 000 Kč,
8. přes 200 000 Kč
do 10 000 000 Kč          39 800 Kč a
                2 % z částky přesahující
                200 000 Kč,
9. přes 10 000 000 Kč       235 800 Kč a
                0,15 % z částky přesahující
                10 000 000 Kč.
(2) Jde-li o opětující se plnění, činí předmět řízení podle odstavce 1 součet těchto plnění; u plnění na dobu neurčitou nebo na dobu delší než pět let však činí jen pětinásobek ročního plnění.
(3) Při určení sazby podle odstavce 1 se nepřihlíží k příslušenství pohledávky nebo práva, ledaže je uplatněno jako samostatný předmět řízení.
(4) Je-li předmětem řízení plnění ze smlouvy, které bylo ve smlouvě vyjádřeno v penězích, považuje se za předmět řízení částka uvedená ve smlouvě; totéž platí, je-li předmětem řízení vrácení plnění z neplatné nebo zrušené smlouvy.
(5) Je-li předmětem řízení směnka nebo šek a nejde-li o zaplacení peněžité částky, považuje se za předmět řízení peněžitá částka uvedená ve směnce nebo šeku; totéž platí, je-li předmětem řízení jiný cenný papír, na němž je uvedena jeho jmenovitá hodnota.
(6) Je-li peněžitá částka vyjádřena v cizí měně, stanoví se předmět řízení v české měně podle kurzu platného pro nákup valut, který je uveden v kurzovním lístku České národní banky vydaném k prvnímu dni měsíce, v němž se rozhoduje o náhradě nákladů řízení. U měn neuvedených v kurzovním lístku České národní banky se použije kurz EURO nebo USD k této měně vyhlášený ústřední nebo jí na roveň postavenou bankou státu, v němž platí přepočítávaná měna.
§ 4
(1) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se sazba odměny stanoví podle § 3.
(2) Ve věcech zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se za předmět řízení považuje
a) cena věci po odečtení ceny podílu zastupovaného účastníka, směřuje-li návrh na přikázání věci tomuto účastníkovi nebo na prodej věci,
b) cena věci po odečtení ceny podílu ostatních spoluvlastníků, směřuje-li návrh na přikázání věci ostatním spoluvlastníkům,
c) cena věci, směřuje-li návrh na reálné rozdělení věci.
(3) Ve věcech vypořádání společného jmění nebo jiného majetku manželů se za předmět řízení považuje polovina hodnoty vypořádávaného majetku a závazků, popřípadě dalších hodnot.
§ 5
Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny
a) jde-li o právní vztah nebo právo
  k podniku             25 000 Kč,
  
b) jde-li o právní vztah nebo právo
  k nemovitosti           20 000 Kč,
  
c) jde-li o právní vztah nebo právo
  z průmyslového nebo jiného
  duševního vlastnictví       20 000 Kč,
  
d) v ostatních případech       15 000 Kč.
§ 6
(1) Ve věcech osobnostních práv, ve věcech ochrany proti uveřejňování informací, které jsou zneužitím svobody projevu, slova a tisku podle právních předpisů o hromadných informačních prostředcích, a ve věcech vyplývajících z uplatňování práv a povinností podle právních předpisů o ochraně osobních údajů nebo podle právních předpisů o ochraně průmyslového a jiného duševního vlastnictví činí sazba odměny
a) je-li požadována náhrada
  nemajetkové újmy         25 000 Kč,
b) v ostatních případech       15 000 Kč.
(2) Na věci, v nichž je předmětem řízení zaplacení jiné peněžité částky než náhrada nemajetkové újmy, se odstavec 1 nevztahuje; v těchto případech se postupuje podle § 3.
§ 7
Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí
a) ve věcech upravených zákonem o rodině    5 000 Kč,
b) ve věcech obchodních společností,
družstev a jiných právnických osob      20 000 Kč.
§ 8
Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny 10 000 Kč.
DÍL 2
Sazby odměn v řízení prováděném podle částí druhé, čtvrté, páté a šesté občanského soudního řádu
§ 9
Ve věcech předběžných opatření činí sazba odměny 3 000 Kč.
§ 10
(1) Ve věcech obnovy řízení činí sazba odměny 10 000 Kč.
(2) Ve věcech žalob pro zmatečnost činí sazba odměny 10 000 Kč.
(3) Ve věcech odvolání a dovolání se sazba odměny posuzuje podle sazeb, jakými se řídí odměna pro řízení před soudem prvního stupně, není-li stanoveno jinak.
§ 11
Ve věcech žalob podle části páté občanského soudního řádu činí sazba odměny 10 000 Kč.
§ 12
(1) Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen „výkon rozhodnutí“) činí sazba odměny,
a) jde-li o vymožení peněžité částky     50 %
                     sazby odměny
                     podle § 3 odst. 1,
                     nejméně 500 Kč,
b) jde-li o splnění jiné povinnosti    5 000 Kč.
(2) Při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí činí sazba odměny 5 000 Kč.
(3) Ustanovení § 3 odst. 2, 3 a 4 zde platí obdobně.
DÍL 3
Sazby odměn ve zvláštních případech
§ 13
(1) Rozhodne-li soud prvního stupně o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, činí sazba odměny 50 % sazeb uvedených v § 3 až 9, § 10 odst. 1 a 2, § 11 nebo § 12, nejméně však 750 Kč a nejvýše 15 000 Kč; to neplatí, bylo-li řízení zastaveno (částečně zastaveno) z důvodu zpětvzetí návrhu.
(2) Jestliže chybí předpoklady pro určení sazby odměny podle odstavce 1, činí sazba odměny 500 Kč.
§ 14
(1) Rozhodne-li soud o odmítnutí odvolání nebo o zastavení odvolacího řízení, činí sazba odměny 50 % sazby stanovené podle § 10 odst. 3, nejméně však 750 Kč a nejvýše 20 000 Kč.
(2) Je-li předmětem odvolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení, postupuje se při určení sazby odměny podle § 13.
(3) Je-li předmětem odvolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, činí sazba odměny 1 000 Kč.
(4) Postupuje-li se podle odstavců 2 a 3, § 10 odst. 3 se nepoužije.
§ 15
Rozhodne-li soud o odmítnutí dovolání nebo o zastavení dovolacího řízení, je-li předmětem dovolacího řízení rozhodnutí o odmítnutí žaloby nebo o zastavení řízení nebo je-li předmětem dovolacího řízení pouze rozhodnutí o náhradě nákladů řízení, o lhůtě k plnění, o předběžné vykonatelnosti, o příslušenství pohledávky nebo rozhodnutí procesní povahy, platí § 14 obdobně.
HLAVA III
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 16
(1) Pro určení sazeb odměn je rozhodný stav v době vyhlášení (vydání) rozhodnutí.
(2) Sazby odměn stanovené procentem z předmětu řízení se zaokrouhlují na celé desetikoruny směrem nahoru.
§ 17
Bylo-li ke společnému řízení spojeno více věcí, určí se sazba odměn
a) stanovených procentem z předmětu řízení ze součtu předmětu řízení všech spojených věcí,
b) stanovených pevnou částkou podle druhu projednávané věci nebo procentem z předmětu řízení a pevnou částkou podle druhu projednávané věci součtem jednotlivých sazeb.
§ 18
(1) Učinil-li advokát nebo notář v řízení pouze jediný úkon právní služby,2) soud sníží sazbu odměny o 50 %, nejméně na částku 400 Kč. Neučinil-li žádný úkon, odměna mu nepřísluší.
(2) Zastupoval-li advokát nebo notář účastníka v mimořádně obtížné nebo skutkově složité věci, může soud sazbu odměny zvýšit až o 100 %; to neplatí, jde-li o sazbu stanovenou procentem z předmětu řízení.
§ 19
(1) Jestliže odvolací soud zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc mu vrátil k dalšímu řízení nebo věc postoupil věcně příslušnému soudu anebo věc přikázal jinému soudu prvního stupně, stanoví se sazba odměny z nového řízení před soudem prvního stupně samostatně; pro určení sazby odměny za řízení před zrušeným rozhodnutím není § 16 dotčen.
(2) Zruší-li dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu, popřípadě též rozhodnutí soudu prvního stupně a sám řízení nezastaví, platí odstavec 1 obdobně.
§ 19a
Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky o 30 %. Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více než 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 50 %.
ČÁST DRUHÁ
§ 20
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 se za slovy "mimosmluvní odměně" doplňuje čárka a vkládají se slova "nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1)".
2. Poznámka pod čarou č. 1) zní:
"1) Vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.".
Dosavadní poznámka pod čarou č. 1) se označuje jako poznámka pod čarou č. 2), a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
§ 21
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.
Vybraná ustanovení novel
Přechodné ustanovení
Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení nebo soudního řízení správního, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadní právní úpravy.
Přechodné ustanovení
Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
Přechodné ustanovení
Při určení výše paušální odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem v jednotlivém stupni občanského soudního řízení, které nebylo v tomto stupni ukončeno ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
1) § 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. § 12 vyhlášky č. 612/1992 Sb., o odměnách notářů a správců dědictví.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.