27/2000 Sb.

změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
27/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. ledna 2000,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl.I
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona č. 363/1999 Sb., se mění takto:
1. § 41 se zrušuje.
2. V příloze č. 2 ve skupině 214: Ostatní - ve sloupci 1 se text "Provádění dražeb mimo soudní výkon rozhodnutí" nahrazuje textem "Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách".
Ve sloupci 2 se číslice "5" nahrazuje číslicí "3".
Ve sloupci 3 se text "Zákon č. 174/1950 Sb., o dražbách mimo exekuci, ve znění zákona č. 513/1991 Sb." nahrazuje textem "Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".
3. V příloze č. 3 ve skupině 314: Ostatní - ve sloupci 1 se doplňuje nový obor "Provádění veřejných dražeb".
Ve sloupci 2 se doplňují slova "vysokoškolské vzdělání, 1 rok praxe v dražební nebo realitní činnosti nebo středoškolské vzdělání a 5 let praxe v dražební nebo realitní činnosti".
Ve sloupci 3 se doplňují slova "stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj".
Ve sloupci 4 se doplňují slova "Ministerstvo pro místní rozvoj".
Ve sloupci 5 se doplňují slova "§ 6 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".
ČÁST DRUHÁ
zrušena
Čl.II
zrušen
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl.III
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb., zákona č. 306/1993 Sb. a zákona č. 224/1994 Sb., se mění takto:
1. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 5b) zní:
"(1) Privatizaci majetku uskutečňuje Fond prodejem na základě smlouvy uzavřené s kupujícím nebo veřejnou dražbou; při veřejné dražbě se postupuje podle zvláštního právního předpisu.5b) Výběr dražebníka provádí Fond.
(2) Při vkladu privatizovaného majetku do základního jmění obchodní společnosti postupuje Fond v souladu se zvláštními předpisy5) a s odchylkami stanovenými tímto zákonem.
5b) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".
2. V § 19 se doplňuje odstavec 6, který zní:
"(6) Je-li majetek privatizován veřejnou dražbou, platí pro předání a převzetí věcí zahrnutých do privatizovaného majetku, jakož i pro přechod pohledávek a závazků souvisejících s privatizovaným majetkem zvláštní právní předpis.5b)".
3. V § 20 odstavce 2 a 3 znějí:
"(2) Nestanoví-li zvláštní právní předpis5b) jinak nebo nevyplývá-li ze smlouvy něco jiného, je nabyvatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu za věci zahrnuté do zápisu o převzetí, pokud mají vady nebo mu nebyly vydány.
(3) Nestanoví-li zvláštní právní předpis5b) jinak, může nabyvatel uplatnit nárok na slevu ohledně závazků, jež na něho přešly a nebyly zachyceny v účetnictví.".
4. § 47b zní:
"§ 47b
(1) Při likvidaci organizací uvedených v § 1 zpeněží likvidátor majetek veřejnou dražbou.5b) Jiným způsobem může likvidátor postupovat jenom se souhlasem ministerstva.
(2) Výběr dražebníka provádí likvidátor.".
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
Čl.IV
zrušen
ČÁST PÁTÁ
zrušena
Čl.V
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
Čl.VI
zrušen
ČÁST SEDMÁ
zrušena
Čl.VII
zrušen
ČÁST OSMÁ
Čl.VIII
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb. a zákona č. 165/1998 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 se na konci doplňuje nová věta, která zní:
"Okresní soudy jsou k řízení v prvním stupni příslušné vždy ve sporech ohledně veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách.".
2. V § 75 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) O návrhu na předběžné opatření podle zákona o veřejných dražbách musí být rozhodnuto v případě nemovitostí nejpozději do 30 dnů a v ostatních případech do 7 dnů poté, co byl podán.".
3. V § 88 se doplňuje písmeno o), které zní:
"o) v jehož obvodu bylo v době podání návrhu na provedení dražby sídlo nebo bydliště navrhovatele ve věcech veřejných dražeb podle zákona o veřejných dražbách.".
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl.IX
V § 24 odst. 2 písm. y) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb. a zákona č. 225/1999 Sb., se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 26j) zní:
"5. na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba,26j) a to na základě výsledků této dražby.
26j) Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.".
ČÁST DESÁTÁ
zrušena
Čl.X
zrušen
ČÁST JEDENÁCTÁ
ÚČINNOST
Čl.XI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem, kdy nabude účinnosti zákon o veřejných dražbách.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.