224/1999 Sb.

změny zákonů v souvislosti s přijetím zák. o ozbrojených silách ČR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
224/1999 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 1999,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 15/1993 Sb., o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících předpisů, se mění takto:
1. § 1, 2 a 4 se zrušují.
2. Část šestá se zrušuje.
Čl.II
Zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, se mění takto:
1. § 5 včetně poznámky pod čarou č. 3) zní:
"§ 5
Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis.3)
3) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.".
2. Poznámka pod čarou č. 4) se zrušuje.
Čl.III
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb. a zákona č. 289/1997 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. p) a v § 16 odst. 4 písm. d) se slova "Armádě České republiky" nahrazují slovy "ozbrojených silách České republiky".
2. Poznámka pod čarou č. 5) zní:
"5) Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.".
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.
Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.