205/1999 Sb.

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (13)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (793)
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
Monografie (4)
... další položky
Meritum (2)
... další položky
205/1999 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 15. září 1999,
kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Změna: 429/2002 Sb.
Změna: 309/2004 Sb.
Změna: 186/2008 Sb.
Změna: 417/2017 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla):
§ 1
Rozsah údajů o pojištění odpovědnosti sdělovaných pojistitelem České kanceláři pojistitelů
Pojistitel sděluje České kanceláři pojistitelů tyto údaje o vzniku, době přerušení, změně a zániku pojištění odpovědnosti:
a) číslo zelené karty, datum jejího vystavení, dobu její platnosti,
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firmu nebo název provozovatele vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, pouze jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště vlastníka vozidla anebo obchodní firmu nebo název a sídlo vlastníka vozidla a jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště pojistníka anebo obchodní firmu nebo název a sídlo pojistníka,
c) obchodní firmu a sídlo pojistitele,
d) dobu trvání pojištění a dobu přerušení pojištění, bylo-li sjednáno,
e) druh vozidla, jeho tovární značku a jeho typ,
f) identifikační číslo vozidla; nebylo-li přiděleno, číslo karoserie nebo podvozku vozidla,
g) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla,
h) číslo technického průkazu vozidla,
i) číslo pojistné smlouvy.
§ 2
Výše denní sazby příspěvku
(1) Denní sazba příspěvku pro jednotlivé druhy tuzemských vozidel podle § 4 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se stanoví pro
a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm
3
včetně ve výši 4 Kč,
b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm
3
do 350 cm
3
včetně ve výši 8 Kč,
c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm
3
do 500 cm
3
včetně ve výši 21 Kč,
d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm
3
ve výši 25 Kč,
e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm
3
včetně ve výši 30 Kč,
f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 000 cm
3
do 1 350 cm
3
včetně ve výši 35 Kč,
g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm
3
do 1 850 cm
3
včetně ve výši 47 Kč,
h) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 850 cm
3
do 2 500 cm
3
včetně ve výši 65 Kč,
i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm
3
ve výši 93 Kč,
j) obytný automobil ve výši 61 Kč,
k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,
l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,
m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg ve výši 290 Kč,
n) trolejbus ve výši 56 Kč,
o) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně ve výši 86 Kč,
p) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,
q) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg ve výši 261 Kč,
r) nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,
s) traktor ve výši 16 Kč,
t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,
u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč,
v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,
w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.
(2) Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle
a) odstavce 1 písm. a) pro motocykl,
b) odstavce 1 písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,
c) odstavce 1 písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,
d) odstavce 1 písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,
e) odstavce 1 písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,
f) odstavce 1 písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.
§ 2a
Výše nákladů mimosoudního uplatnění práva na příspěvek
Výše nákladů České kanceláře pojistitelů spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek podle § 4 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla činí 300 Kč.".
§ 3
Náležitosti potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění
(1) Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění vydané v době trvání pojištění odpovědnosti obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako pojistníka; není-li vlastník nebo provozovatel vozidla osobou totožnou s osobou pojistníka, obsahuje potvrzení i údaje o těchto osobách, a to podle technického průkazu vozidla,
b) obchodní firmu a sídlo pojistitele,
c) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla, identifikační číslo vozidla, nebo nebylo-li přiděleno, číslo podvozku nebo karoserie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti,
d) číslo pojistné smlouvy, dobu trvání pojištění odpovědnosti platného ke dni doručení žádosti podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, a celkovou dobu trvání pojištění odpovědnosti včetně doby trvání pojištění odpovědnosti dokládané při vzniku platného pojištění odpovědnosti,
e) údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné smlouvy uvedené v písmenu d), zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,
f) údaje o pojistných událostech z předchozích pojištění odpovědnosti, uvedených na dřívějších potvrzeních o době trvání pojištění v členění podle dob trvání jednotlivých pojištění odpovědnosti s uvedením obchodní firmy příslušného pojistitele, zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,
g) datum a důvod zániku předcházejícího pojištění odpovědnosti,
h) podpis, datum vydání potvrzení a otisk razítka pojistitele.
(2) Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a škodném průběhu pojištění vydané po zániku pojištění odpovědnosti obsahuje
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a bydliště fyzické osoby nebo obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby jako pojistníka; není-li vlastník nebo provozovatel vozidla osobou totožnou s osobou pojistníka, obsahuje potvrzení i údaje o těchto osobách, a to podle technického průkazu vozidla,
b) obchodní firmu a sídlo pojistitele,
c) státní poznávací značku nebo vojenskou poznávací značku vozidla, identifikační číslo vozidla, nebo nebylo-li přiděleno, číslo podvozku nebo karoserie vozidla uvedeného v pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti,
d) číslo pojistné smlouvy, dobu trvání posledně platného pojištění odpovědnosti a celkovou dobu trvání pojištění odpovědnosti včetně doby trvání pojištění odpovědnosti dokládané při vzniku posledně platného pojištění odpovědnosti,
e) údaje o pojistných událostech vzniklých v době trvání pojištění odpovědnosti podle pojistné smlouvy uvedené pod písmenem d), zejména jejich počet s uvedením dne vzniku škodné události,
f) údaje podle písmene e), vztahující se k pojistným událostem z předchozích pojištění odpovědnosti, uvedených na dřívějších potvrzeních o době trvání pojištění v členění podle dob trvání jednotlivých pojištění odpovědnosti s uvedením názvu příslušného pojistitele,
g) datum a důvod zániku posledně platného pojištění odpovědnosti,
h) podpis, datum vydání potvrzení a otisk razítka pojistitele.
§ 4
Seznam cizích států
Mimo území České republiky, ostatních členských států Evropské unie a dalších států tvořících Evropský hospodářský prostor, se pojištění odpovědnosti vztahuje na škody způsobené provozem tuzemských vozidel na území států Albánie, Andorry, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Monaka, San Marina, Srbska, Černé Hory, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny a Vatikánu.
§ 5
Zrušovací ustanovení
Dnem 1. ledna 2000 se zrušují:
1. Vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
2. Vyhláška č. 582/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla.
3. Vyhláška č. 327/1993 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.
4. Vyhláška č. 246/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.
5. Vyhláška č. 307/1995 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.
6. Vyhláška č. 317/1996 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb.
7. Vyhláška č. 321/1997 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 323/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů.
§ 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.
Příl.1
zrušena
Příl.2
zrušena
1) § 5 odst. 1 písm. m) zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.