185/1998 Sb.

Novela vyhl. o pracích a pracovištích zakázaných ženám

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Meritum (2)
... další položky
185/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 17. července 1998,
kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 150 odst. 2 a v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 167 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, se mění takto:
1. V § 1 písm. a) bodu 2 se slova "při rozjezdu tažná síla větší než 115 N nebo tlačná síla větší než 160 N a" zrušují.
2. V § 1 písm. a) bodu 3 se slova " , a průměrný celosměnový minutový energetický výdej překračuje 9,4 KJ.min-1 netto" zrušují.
3. V § 1 písm. b) bod 2 včetně poznámky pod čarou č. 1a) zní:
"2. Vibrace přenášené na ruce překračují při po-drobném hodnocení nejvyšší přípustné hodnoty1a) a síla potřebná pro ovládání nářadí překračuje podle výsledků měření 10 % Fmax (nejvyšší svalová síla, vynaložená v dané pracovní poloze při maximálním volním úsilí), jde-li o práci s převahou statické složky, nebo 30 % Fmax, jde-li o práci s převahou dynamické složky,
1a) Tabulka č. 14 přílohy k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, uveřejněné pod č. 41/1977 sb. Hygienické předpisy, oznámené v částce 4/1977 Sb.
Směrnice č. 53/1980 sb. Hygienické předpisy, jimiž se stanoví způsob měření a hodnocení vibrací, oznámené v částce 32/1980 Sb.".
4. V § 1 písm. e) se slova "18 %" nahrazují slovy "20 %".
5. V § 2 písm. h) se na konci bodu 1 doplňují tato slova: "(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 39, R 40 a R 48).3a)".
6. Za poznámku pod čarou č. 3) se vkládá poznámka pod čarou č. 3a), která zní:
"3a) Např. vyhláška č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování.".
7. V § 2 písm. h) se na konci bodu 4 vypouští čárka a doplňují se tato slova: "(chemické látky ve zvláštním právním předpise označené R 24),3a)".
8. V § 2 písm. h) se na konci bodu 5 vypouští čárka a doplňují se tato slova: "(chemické látky ve zvláštním právním předpise označené R 42 a R 43),3a)".
9. V § 2 písm. m) bodu 3 se za slova "třídy,5)" vkládají slova "nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,".
10. V § 2 se na konci písmene o) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno p), které zní:
"p) práce při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických odděleních zdravotnických zařízení.".
11. V § 4 odst. 1 písm. a) bodu 3 se číslice "7, 8 a 9" nahrazují číslicemi "7 a 8".
12. V § 4 odst. 1 písm. g) se slova "18 %" nahrazují slovy "20 %".
13. V § 4 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 1 doplňují tato slova: "(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 39, R 40 a R 48),3a)".
14. V § 4 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 2 doplňují tato slova: "(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 42 a R 43),3a)".
15. V § 4 odst. 1 písm. m) se na konci bodu 4 doplňují tato slova: "(chemické látky označené ve zvláštním právním předpise R 24),3a)".
"b) v odstavci 1
1. písm. d), h), i) a k) s výjimkou výroby a balení jedů,
2. písm. l), jde-li o výuku metod chemické analýzy,
3. písm. m) bodu 3, jde-li o práce s olovem a jeho sloučeninami,
4. písm. n) a p) bodech 2 a 3 a bodu 4, jde-li o používání zařízení pro uskladňování a používání stlačených, kapalných nebo rozpuštěných plynů,
5. písm. p) bodech 5, 8 a 9,
6. písm. r)
neplatí, jde-li o práce konané z důvodu přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem, organizací práce nebo jinými opatřeními, například použitím osobních ochranných pracovních prostředků, zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých,".
17. V příloze č. 3 Seznam karcinogenů 1. skupiny se zrušuje položka "Benzo[a]anthracen".
18. Příloha č. 9 se zrušuje.
Čl.II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1998.
Ministryně:
MUDr. Roithová, MBA v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.