77/1998 Sb.

Novela zákona o Ústavním soudu

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (1)
Vztah
... další položky
Články a jiné dokumenty (8)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
77/1998 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. března 1998,
kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 236/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 9 odst. 1 zní:
"(1) Asistentem může být jmenován bezúhonný občan, který má vysokoškolské právnické vzdělání.".
2. § 15 odst. 1 zní:
"(1) Pro rozhodování věcí podle čl. 87 odst. 1 Ústavy, které nepatří do působnosti pléna, a pro rozhodování podle § 43 odst. 2 vytváří Ústavní soud ze soudců čtyři tříčlenné senáty.".
3. V § 19 odst. 2 se na konci připojuje tato věta:
"Ve věci podle § 43 odst. 2 se vyžaduje k přijetí usnesení senátu souhlas všech členů senátu.".
4. Nadpis nad § 42 zní:
"Úkony soudce zpravodaje a senátu mimo ústní jednání".
5. V § 42 odst. 1 se za slova "podle § 43" vkládají tato slova: "odst. 1 a 2".
6. V § 42 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Shledá-li soudce zpravodaj důvody k odmítnutí návrhu podle § 43 odst. 2, připraví věc k projednání v senátu. Jestliže usnesení senátu o odmítnutí návrhu z důvodů podle § 43 odst. 2 nebylo přijato, připraví soudce zpravodaj věc k projednání věci samé v plénu nebo v senátu.".
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
7. § 43 odst. 1 písm. c) se vypouští.
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena c) až e).
8. V § 43 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
"(2) Senát mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne,
a) jde-li o návrh zjevně neopodstatněný, nebo
b) jestliže shledá u návrhu podaného podle § 64 odst. 1 až 4 důvody k odmítnutí podle odstavce 1 nebo podle písmena a).".
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. § 43 odst. 3 zní:
"(3) Usnesení o odmítnutí návrhu podle odstavců 1 a 2 musí být písemně vyhotoveno, odůvodněno a musí obsahovat poučení, že odvolání není přípustné.".
10. § 44 odst. 1 zní:
"(1) Nebyl-li návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením odmítnut, koná se ve věcech projednávaných podle článku 87 odst. 1 Ústavy ústní jednání.".
11. § 65 se vypouští.
12. V § 72 odst. 2 větě druhé se slova " , kdy nabylo právní moci" nahrazují slovem "doručení".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Tošovský v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.