50/1998 Sb.

o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
50/1998 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy a spojů
ze dne 13. března 1998
o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
Změna: 142/2003 Sb.
Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 19b odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.:
§ 1
Prokazatelná ztráta ve veřejné linkové osobní dopravě
Prokazatelnou ztrátu ve veřejné linkové osobní dopravě (dále jen "prokazatelná ztráta") tvoří rozdíl mezi součtem ekonomicky oprávněných nákladů1) a upraveného přiměřeného zisku a mezi dosaženými tržbami a výnosy. Výpočet se vztahuje buď na jednotlivé spoje, na linku, nebo na soubor linek veřejné linkové osobní dopravy, provozovaných dopravcem v důsledku zajišťování dopravní obslužnosti plněním závazku veřejné služby.2)
Přiměřený zisk a výpočet upravené výše přiměřeného zisku
§ 2
(1) Přiměřeným ziskem je:
a) částka, která po zdanění a po minimálním přídělu do povinných fondů nepřekračuje 1/8 ceny autobusů (§ 3 odst. 2) používaných zpravidla pro veřejnou linkovou osobní dopravu zajišťující dopravní obslužnost plněním závazku veřejné služby (dále jen "veřejná linková osobní doprava"), snížená o částku celkových skutečných účetních odpisů těchto autobusů, a
b) částka vynaložená na investice související s provozováním veřejné linkové osobní dopravy, pokud s těmito investicemi vyjádřil pro účely jejich zahrnutí do výpočtu prokazatelné ztráty souhlas příslušný dopravní úřad.3)
(2) Podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) vyjádřená pojmem "zpravidla" je splněna, ujede-li vozidlo ve veřejné linkové osobní dopravě více než 80 % kilometrů z celkového počtu ujetých kilometrů.
(3) Investicemi souvisejícími s provozováním veřejné linkové osobní dopravy se rozumí investice do:
a) technické základny provozu,
b) informačního a odbavovacího systému pro cestující,
c) vybavení autobusových nádraží, autobusových stanovišť a zastávek,
d) technických zařízení pro řízení provozu, jsou-li vlastnictvím dopravce.
§ 3
(1) Z přiměřeného zisku dopravce odečte přiznanou dotaci ze státního rozpočtu na nákup nově vyrobených autobusů, dotaci z rozpočtů krajů nebo rozpočtů obcí na nákup nově vyrobených autobusů.
(2) Pro výpočet přiměřeného zisku použije dopravce cenu oznámenou Ministerstvem dopravy a spojů pro jednotlivé typy autobusů předem pro kalendářní rok.
(3) Výsledná částka je upraveným přiměřeným ziskem pro uplatnění prokazatelné ztráty podle § 1.
§ 4
Doklad pro výpočet prokazatelné ztráty
(1) Dopravce si prokazatelnou ztrátu za předchozí období sám vypočte a výpočet prokazatelné ztráty doloží příslušnému dopravnímu úřadu propočtem a dokladem "Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti" (dále jen "doklad").
(2) Propočet a doklad uloží dopravní úřad po dobu následujících tří let od okamžiku úhrady prokazatelné ztráty dopravci.
(3) Vzor dokladu je uveden v příloze této vyhlášky.
§ 5
Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty
(1) Výpočet předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty předkládaného dopravcem provede dopravce sám podle vlastních výsledků z provozování veřejné linkové osobní dopravy v předchozím kalendářním roce nebo, pokud jde o období kratší než jeden rok, za období, v němž veřejnou linkovou osobní dopravu provozoval.
(2) Neprovozoval-li dopravce v období uvedeném v odstavci 1 veřejnou linkovou osobní dopravu, použije k výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty jiné jemu dostupné údaje.
(3) Ustanovení § 1 až 4 této vyhlášky se použijí obdobně včetně propočtu a dokladu.
§ 6
Výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti
(1) Osoba pověřená výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě (dále jen "dozor") v rámci svého oprávnění 4) kontroluje:
a) nákladové vstupy, zejména členění režijních nákladů,
b) evidenci tržeb od cestujících,
c) účinnost odbavovacího systému pro cestující,
d) způsob evidence dalších dokladů používaných dopravcem k výpočtu prokazatelné ztráty a k výpočtu předběžného odborného odhadu prokazatelné ztráty.
(2) Při výkonu dozoru postupuje osoba pověřená jeho výkonem podle obecných předpisů o státní kontrole.5)
Ustanovení přechodné a závěrečné
§ 7
Výpočet prokazatelné ztráty ze závazků veřejné služby sjednaných nebo rozhodnutých před účinností této vyhlášky se provede v kalendářním roce 1998 podle dosavadního předpisu6) a podle podmínek uvedených v příslušném rozhodnutí dopravního úřadu nebo podle podmínek obsažených v příslušné smlouvě.
§ 8
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1998.
Ministr:
prof. Ing. Moos, CSc. v. r.
Příl.
Výkaz nákladů a tržeb z přepravní činnosti


1) § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky FMF, MF ČR a MF SR č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.
2) § 19 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.
5) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění zákona č. 166/1993 Sb.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.