227/1997 Sb.

o nadacích a nadačních fondech

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (21)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (22)
... další položky
Články a jiné dokumenty (69)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (6)
... další položky
Monografie (45)
... další položky
Meritum (46)
... další položky
227/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
(zákon o nadacích a nadačních fondech)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
HLAVA I
zrušena
§ 1 DZ
zrušen
§ 2 DZ
zrušen
HLAVA II
zrušena
§ 3 DZ
zrušen
§ 4 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 5 DZ
zrušen
§ 6 DZ
zrušen
HLAVA III
zrušena
§ 7 DZ
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
§ 8a
zrušen
§ 9 DZ
zrušen
HLAVA IV
zrušena
nadpis vypuštěn
§ 10 DZ
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 17 DZ
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
HLAVA V
zrušena
§ 21 DZ
zrušen
§ 22
zrušen
§ 23
zrušen
HLAVA VI
zrušena
§ 24 DZ
zrušen
nadpis vypuštěn
§ 25 DZ
zrušen
§ 26
zrušen
HLAVA VII
zrušena
§ 27 DZ
zrušen
ČÁST DRUHÁ
zrušena
§ 28 DZ
zrušen
ČÁST TŘETÍ
§ 29 DZ
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 269/1996 Sb. a zákona č. 202/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 9 odst. 2 písm. j) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které včetně poznámky č. 1a) zní:
"k) v řízení o zrušení nadace nebo nadačního fondu a jejich likvidaci, o jmenování likvidátora nadace nebo nadačního fondu a o jmenování nových členů správní rady nadace nebo nadačního fondu.1a)
1a) § 7 odst. 3 až 5, § 9 odst. 2 a § 16 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".
ČÁST ČTVRTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 549/1991 SB., O SOUDNÍCH POPLATCÍCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 30 DZ
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 209/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 11 odst. 2 písm. k) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:
"l) nadace nebo nadační fond ve věcech nadačního rejstříku,
m) obecně prospěšné společnosti ve věcech rejstříku obecně prospěšných společností.".
ČÁST PÁTÁ
zrušena
§ 31 DZ
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ, VE ZNĚNÍ S POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 32 DZ
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:
1. V § 18 odst. 7 se za slovo "nadace," vkládají tato slova: "nadační fondy,".
2. V § 19 odst. 1 písm. p) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které včetně poznámky č. 57) zní:
"r) příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z pronájmu uměleckých děl, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, úrokové a dividendové příjmy plynoucí z cenných papírů, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, příjmy plynoucí z úroků z finančních prostředků, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku, za podmínky, že jsou uloženy na zvláštním účtu u banky, příjmy plynoucí z autorských a patentových práv, které jsou součástí nadačního jmění a jsou zapsány v nadačním rejstříku; osvobození se nevztahuje na příjmy, které byly nadací použity v rozporu se zvláštním zákonem.57)
57) Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).".
ČÁST SEDMÁ
ZMĚNA ZÁKONA Č. 563/1991 SB., O ÚČETNICTVÍ, VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 117/1994 SB.
§ 33 DZ
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., se mění takto:
V § 9 odst. 1 písm. d) se za slovy "sdružení právnických osob a" slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy".
ČÁST OSMÁ
zrušena
§ 34 DZ
zrušen
ČÁST DEVÁTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
nadpis vypuštěn
§ 35 DZ
zrušen
§ 36 DZ
zrušen
§ 37
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Přechodné ustanovení
Nadace a nadační fond zajistí splnění povinnosti stanovené v § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 7. prosince 2010. Do té doby postupuje podle § 23 odst. 4 písm. c) zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
1a) § 8 odst. 2 písm. b) a § 8 odst. 3 písm. a) a f) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 362/2000 Sb.
2a) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.
3a) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
3b)
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
3c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.
3d) Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů.
5) Zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
6) Např. § 17 zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
7) Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb.
8) § 55 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
9) § 55 odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.