209/1997 Sb.

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (11)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (17)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (27)
... další položky
Meritum (22)
... další položky
209/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. července 1997
o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
Změna: 265/2001 Sb.
Změna: 204/2006 Sb.
Změna: 41/2009 Sb.
Změna: 45/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
§ 1 DZ
zrušen
§ 2 DZ
zrušen
§ 3 DZ
zrušen
§ 4 DZ
zrušen
§ 5 DZ
zrušen
§ 6 DZ
zrušen
§ 7 DZ
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
§ 9 DZ
zrušen
§ 10 DZ
zrušen
§ 11 DZ
zrušen
§ 12 DZ
zrušen
§ 13 DZ
zrušen
§ 14 DZ
zrušen
§ 14a
zrušen
§ 14b
zrušen
§ 14c
zrušen
§ 14d
zrušen
§ 14e
zrušen
§ 14f
zrušen
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ
§ 15 DZ
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona České národní rady č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb. a zákona č. 150/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 312 se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a částky odevzdané státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.".
2. V § 312 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
"(2) Z peněžní částky k obecně prospěšným účelům musí obviněný určit nejméně 50 % státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti poskytovanou podle zvláštního zákona.".
§ 16 DZ
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 271/1992 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:
V § 11 odst. 2 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
"k) navrhovatel v řízení o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.".
§ 17 DZ
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb. a zákona č. 210/1997 Sb., se doplňuje takto:
V § 4 odst. 1 písm. h) se za slova "státní sociální podpory,44)" vkládají tato slova: "peněžité pomoci obětem trestné činnosti podle zvláštního zákona,44a)".
Poznámka č. 44a) zní:
"44a) Zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů.".
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 18 DZ
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.
Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Vybraná ustanovení novel
Ustanovení § 14b až 14d zákona č. 209/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí při poskytnutí pomoci obětem trestných činů, které byly spáchány po 30. červnu 2005.
1) § 9 a 10 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.
5) Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
8) Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů.
9) Čl. 59 nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.