202/1997 Sb.

, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
202/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 31. července 1997,
kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 6/2002 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu č. 269/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 176 odst. 1 se za slova "o styku rodičů s nimi," vkládají tato slova: "o navrácení dítěte,".
2. Za § 250e se vkládá nový § 250f, který zní:
"§ 250f
(1) Soud může rozhodnout o žalobě bez jednání rozsudkem:
a) je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost nebo pro nedostatek důvodů nebo
b) jestliže to účastníci řízení shodně navrhli anebo s tím souhlasí.
(2) Souhlas podle odstavce 1 písm. b) je udělen též tehdy, nevyjádří-li účastník řízení do patnácti dnů od doručení výzvy soudu svůj nesouhlas s projednáním věci bez nařízení jednání. O těchto následcích musí být účastník poučen.".
3. V § 272 odst. 1 se za slovy "a o úpravu styku s nimi" vypouští středník a vkládají se tato slova: "anebo o výkon rozhodnutí o navrácení dítěte;".
4. V § 272 odst. 2 se za slovy "a o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,".
5. V § 272 odst. 3 se za slovy "a o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,".
6. V § 273 odst. 1 se za slovy "popřípadě o úpravě styku s nimi" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte,".
7. V § 273 odst. 2 se za slovy "nebo dohody svěřeno" vypouští čárka a vkládají se tato slova: "nebo má být navráceno,".
8. V § 273 odst. 3 se za slova "a o úpravě styku s nimi" vkládají tato slova: "anebo rozhodnutí o navrácení dítěte".
Čl.II
zrušen
Čl.III
Občanskoprávní věci, v nichž je navrhovatelem provozovatel městské hromadné přepravy na území hlavního města Prahy, uplatňuje-li nárok podle zvláštního předpisu1) na zaplacení jízdného nebo částek tímto zvláštním předpisem stanovených, napadené přede dnem účinnosti tohoto zákona u Obvodního soudu pro Prahu 7, v nichž by byla dána příslušnost jiného okresního soudu, obvodního soudu v Praze nebo Městského soudu v Brně, dokončí Obvodní soud pro Prahu 7.
Čl.IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.
Zeman v. r.
Havel v. r
Klaus v. r.
1) Vyhláška Ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Federálního ministerstva dopravy č. 3/1977 Sb., o přepravním řádu lanových drah, ve znění pozdějších předpisů.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.