58/1997 Sb.

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (3)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Monografie (2)
... další položky
58/1997 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 33 odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:
§ 1
Nemoci, u nichž lze lázeňskou péči1) poskytnout, indikační předpoklady, odborná kritéria pro poskytnutí lázeňské péče u jednotlivých nemocí, délka léčebného pobytu a indikační zaměření lázeňských míst jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1997.
Ministr:
PhDr. Stráský v. r.
Příloha
Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost
Přehled vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči
Druh nemoci podle indikačního seznamu
Nemoci onkologické Odborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření ne starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhového EKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitus Glykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci Rozepsaný výdech vitální kapacity, u dýchacího ústrojí onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicího Příslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních šťáv.
Nemoci jater a žlučníku Příslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervové Odborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojí Příslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových Příslušné odborné vyšetření včetně cest výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševní Odborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Ostatní nemoci Příslušná odborná vyšetření.
Poznámka U nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.
Obecné kontraindikace lázeňské péče
1. Infekční nemoci přenosné z člověka na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc; může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulostiky.
2. Všechny nemoci v akutním stádiu.
3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.
4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.
5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.
6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.
7. Kachexie všeho druhu.
8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.
9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy.
Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.
10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.
11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.
12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.
13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.
14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.
15. Těhotenství.
16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).
17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (- 120 mm Hg).
A. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé
1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.
K - komplexní lázeňská péče
P - příspěvková lázeňská péče
N - zdravotní pojišťovna náklady nehradí.
Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením.
1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.
2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 7 dnů.
4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.
5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.
8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.
9) Mimo hemofilickou artropatii.
10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.
2. Indikační skupiny
I - Nemoci onkologické
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  oš. doby péče
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 I/1     Onkologické případy po   21 1) P, K   Léčbu lze poskytnout  Recidiva onemocnění, Františkovy L.
       ukončení komplexní léčby,          nemocným v klinické   metastázy, nádorová Karlova Studánka
 dle     bez jakýchkoliv známek           remisi. Komplexní láz. kachexie.      Karlovy Vary
 zákl.    recidivy.                  péči lze poskytnout na            Luhačovice
 dg.                           doporučení klinického            Mariánské Lázně
                             onkologa nebo jiného
                             příslušného odborníka
                             zpravidla 1x do 24
                             měsíců po ukončení
                             komplexní
                             protinádorové léčby.
                             Opakování léčebného
                             pobytu je možné ve
                             formě příspěvkové láz.
                             péče. U nemocných s
                             M. Hodgkin lze v
                             indikovaných případech
                             poskytnout komplexní
                             láz. péči opakovaně.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lázeňská léčba je
vhodná především u:        M. Hodgkin, nehodgkinské lymfomy        Karlovy Vary, Luhačovice,
                                          Karlova Studánka,
                  Nádory varlat, žaludku, kolorektální nádory   Karlovy Vary
                  (anus praeternaturalis není
                  kontraindikací)
                  nádory horních cest dýchacích, hltanu a     Karlova Studánka, Luhačovice
                  hrtanu
                  nádory vnitřních rodidel            Františkovy Lázně
                  nádory mammy (láz. léčba je možná i při     Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
                  probíhající dlouhodobé hormonální        Mariánské Lázně
                  terapii).
Vhodnost lázeňské léčby
je nutno zvážit
individuálně u:          mozkových a kožních nádorů, nádorů
                  žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí
                  a měkkých částí, nádorů štítné žlázy,
                  prostaty.
                  Pokud je u nemocného s tímto postižením     Karlovy Vary
                  shledána indikace k lázeňské léčbě, je     Mariánské Lázně (nádory prostaty)
                  léčení možné v

                  U nádorů plic (primární bronchogenní ca)    Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova
                  lze doporučit láz. péči zpravidla až po     Studánka
                  uplynutí 1 roku od skončení komplexní
                  léčby při trvající remisi stejně i u
                  nádorů ledviny (Grawitzův nádor).
                                          Karlovy Vary, Mariánské Lázně

                  O vhodnosti lázeňské léčby u chronické
                  leukemie rozhoduje vždy hematolog.       Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova
                                          Studánka
                  Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních
                  méně častých nádorů stanoví klinický
                  onkolog individuálně.
II - Nemoci oběhového ústrojí
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/1     Léčebně edukační pobyt   21 2) P, K   Komplexní láz. péče   Negativní přístup k Františkovy L.
       pacienta s prognosticky           při prvním pobytu na  léčbě, neschopnost  Jeseník
 dle     závažnými rizikovými            doporučení internisty  aktivního pohybu.  Konstantinovy L.
 zákl.    faktory (dyslipoproteinemie         nebo kardiologa. Při             Libverda
 dg.     nebo kombinace dalších           opakovaném pobytu              Poděbrady
       RF: hypertenze, diabetes          nutno u obézních               Teplice n. B.
       mellitus přev. II. typu,          prokázat redukci
       obezita, hyperurikemie,           hmotnosti.
       genet. zátěž).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/2     Stav po akutní karditidě do 28   K    Na doporučení      Aktivita       Běloves
       12 měsíců po vzniku.            internisty nebo     revmat.procesu, inf. Františkovy L.
 101, 109,                        kardiologa.       endokarditida,    Konstantinovy L.
 130, 133,                                    funkční postižení  Libverda
 140, 141                                     NYHA III, IV.    Poděbrady
                                                    Teplice n. B.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/3     Vrozené a získané srdeční  28   P    Na doporučení      Aktivita       Běloves
       vady.                    internisty nebo     revmat.procesu, inf. Františkovy L.
 dle                           kardiologa.       endokarditida,    Konstantinovy L.
 zákl.                                      funkční postižení  Libverda
 dg.                                       NYHA III, IV.    Poděbrady
                                                    Teplice n. B.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/4     Symptomatická ischemická  28   P                Síňokomorový blok  Běloves
       choroba srdeční.                          II. a III. stupně,  Františkovy L.
 120, 124,                                    funkční postižení  Jeseník
 125                                       NYHA IV.       Konstantinovy L.
                                                    Libverda
                                                    Poděbrady
                                                    Teplice n. B.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/5     Stav po infarktu myokardu  28 3) K    Na doporučení      Síňokomorový blok  Františkovy L.
       nejpozději do 4 měsíců po          internisty nebo     II. a III. stupně,  Konstantinovy L.
 121, 122   vzniku (pacient po AIM s          kardiologa.       funkční postižení  Libverda
       nekomplikovaným průběhem).                     NYHA IV.       Poděbrady
                                                    Teplice n.B.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/6     Ischemická choroba srdeční 28   P, K   Komplexní lázeňskou   Síňokomorový blok  Běloves
       s překonaným infarktem           péči lze poskytnout   II. a III. stupně,  Františkovy L.
 125     myokardu po 4 měsících od          výjimečně, na      funkční postižení  Konstantinovy L.
       vzniku do 12 měsíců po           doporučení internisty  NYHA IV.       Libverda
       vzniku.                   nebo kardiologa,               Poděbrady
                             nemocným, kteří ze              Teplice n. B.
                             zdravotích důvodů
                             nemohli být léčeni
                             dle II/5.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/7     Hypertenzní choroba I.- III. 28  P, K   Komplexní lázeňskou   Maligní zvrat, stavy  Běloves
       stupně dle SZO. Juvenilní          péči lze poskytnout   po CMP s výrazným   Františkovy L.
 110, 111,  hypertenze.                 u HCH III. st.     omezením pohyblivosti Jeseník
 112, 113                         komplikované      nebo psychiky,     Hodonín
                             ICHS, CMP, oblit. cév  klidové bolesti DK,  Karlova Studánka
                             DK II. b st. nebo    ischemické ulcerace  Konstantivovy L.
                             vaskulární       nebo gangréna, diabet, Libverda
                             nefrosklerózou na    nefropatie s klin.   Poděbrady
                             doporučení internisty  nebo labor. známkami  Teplice
                             nebo kardiologa.    urémie, funkční    Teplice n. B.
                                         postižení NYHA IV.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/8     Onemocnění tepen končetin  28   P, K   Komplexní lázeňskou   Závažné projevy   Běloves
       na podkladě                 péči lze poskytnout   celkové       Františkovy L.
 170, 173   aterosklerotickém nebo           na doporučení      aterosklerózy,    Hodonín
 179     zánětlivém ve stádiu I až          internisty u stádia   klidové bolesti,   Konstantinovy L.
       II b.                    II b.          těžké defekty.    Libverda
                                                    Poděbrady
                                                    Teplice
                                                    Teplice n. B.
                                                    Darkov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/9     Stavy po trombózách a    28   P                Opakovaná plicní   Běloves
       tromboflebitídách s                         embolie, rozsáhlé  Františkovy L.
 180, 183,  přetrvávajícími následky,                      bércové vředy,    Hodonín
 187, 189   nejdříve za 3 měsíce po                       elefantiáza,     Konstantinovy L.
       odeznění akutního stádia,                      recidivující     Libverda
       stavy po operaci varixů,                      erysipel.      Poděbrady
       chronický lymfatický edém.                                Teplice
                                                    Teplice n. B.
                                                    Darkov
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/10    Funkční poruchy periferních  28  P, K   Komplexní lázeňská              Běloves
       cév.                    péče se poskytuje              Františkovy L.
 dle                           podle § 33 odst. 7              Konstantinovy L.
 zákl.                          zákona č. ... o               Libverda
 dg.                           všeobecném zdravotním            Luhačovice
                             pojištění (dále jen             Poděbrady
                             "zákon")                   Teplice
                                                    Teplice n. B.
                                                    Darkov
                                                    Karlova Studánka
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/11    Stavy po operacích     28 3) P, K   Komplexní lázeňskou   Síňokomorový blok   Běloves
       srdečních vad vrozených           léčbu lze poskytnout  III. st., aktivita  Františkovy L.
 dle zákl.  nebo získaných, po             na doporučení      zánětlivého procesu, Konstantinovy L.
 dg.     revaskularizačních             kardiologa,       infekční       Libverda
       operacích. Stavy po             kardiochirurga nebo   endokarditis,     Poděbrady
       perkutánní transluminální          internisty do 6     embolické komplikace, Teplice n. B.
       angioplastice.               měsíců po operaci.   funkční postižení
                                         NYHA IV.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 II/12    Stavy po rekonstrukčních a 28   P, K   Komplexní lázeňskou   Těžké trofické    Běloves
       revaskularizačních             léčbu lze poskytnout  defekty, embolické  Františkovy L.
 dle     operacích na cévním             na doporučení      komplikace.     Konstantinovy L.
 zákl.    systému.                  chirurga, angiologa             Libverda
 dg.                           či kardiologa do 6              Poděbrady
                             měsíců od operace.              Teplice
                                                    Teplice n. B.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III - Nemoci ústrojí trávicího
Obecné kontraindikace:     - poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou
                - zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu
                - penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce
                - empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy
                - jaterní nedostatečnost
                - mentální anorexie, pokud není v regresi
                - stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako
                 předoperační přípravu

                pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění
                léčebných procedur.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/1    Vleklé funkční žaludeční  21   P                Kouření, absus    Bílina
       dyspepsie též na podkladě                      alkoholu, léků.   Karlovy Vary
 K20, K21,  refluxu z duodena,                                    Luhačovice
 K22, K29,  kardioesofageální irritace
 K30     a další benigní
       symptomatická onemocnění
       jícnu (hiátové hernie,
       refluxní esofagitis),
       erosivní gastritis po
       eradikaci Helicobacter
       pylori.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/2    Vředová nemoc žaludku,   21   P, K   Komplexní lázeňskou   Kouření, abusus    Bílina
       duodena, bulbitis s             léčbu lze poskytnout  alkoholu. Exacerbace Karlovy Vary
 K25, K26   exacerbacemi i v remisi           na doporučení      není kontraindikací  Luhačovice
 K27, K28   včetně vleklých dyspepsií          gastroenterologa při  léčby.
       přetrvávajících po léčbě či         pravidelných a
       remisi.                   častých exacerbacích.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/3    Stavy po operaci žaludku,  21 3) P, K   Komplexní lázeňskou   Kouření, absus     Bílina
       duodena a jícnu.              péči lze poskytnout  alkoholu, léků, hrubě Karlovy Vary
 dle                           na doporučení      defektní chrup s    Luhačovice
 zákl.                          chirurga nebo      nedostatečnou žvýkací
 dg.                           gastroenterologa do 6  schopností.
                             měsíců po operaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/4    Vleklé střevní poruchy s  21   P, K   U obstipace lze     Absus kodeinu a   Bílina
       projevy maldigesce či            lázeňskou léčbu     příbuzných látek.  Karlovy Vary
 dle     malabsorpce, stavy po            poskytnout pouze na             Luhačovice
 zákl.    těžkých střevních infekcích         doporučení gastroente
 dg.     a vyléčených parazitózách,         rologa. Komplexní
       dráždivý tračník.              lázeňskou péči lze
       Obstipace habituální či           poskytnout podle § 33
       druhotně indukovaná.            odst. 7 zákona u
                             stavů po těžkých
                             střevních infekcích a
                             vyléčených
                             parazitózách.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/5    M. Crohn, proctocolitis   21 3) P, K   Komplexní lázeňskou             Bílina
       idiopatica.                 péči lze poskytnout             Karlovy Vary
 K50, K51                         na doporučení
                             gastroenterologa,
                             jedná-li se o těžší
                             formy onemocnění a
                             diagnóza je
                             jednoznačně
                             potvrzena.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/6    Stavy po resekci tenkého  21 3) P, K   Komplexní lázeňskou             Bílina
       nebo tlustého střeva            léčbu lze poskytnout             Karlovy Vary
 dle     (netýká se apendektomie).          na doporučení
 zákl.                          chirurga do 6 měsíců
 dg.                           po operaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/7    Chronická onemocnění    21   P, K   Opakování léčby je   Neodkladná      Bílina
       žlučníku a žluč. traktu s          vhodné k udržení    chirurgická léčba.  Karlovy Vary
 K80, K81,  lithiasou i bez ní pokud          remise, zvláště u    Pokud nejde o    Luhačovice
 K82, K83   operace není vhodná.            osob chirurgicky    rizikové skupiny pak
 B66     Parazitózy bil. traktu           vysoce rizikových    i jasně indikovaná
       (Clonorchis, Opistorchis          (věk, krvácivé stavy,  chir. léčba, nemá-li
       ap.) jako součást              rozsáhlé nitrobřišní  být láz. léčba
       konzervativní léčby,            adheze).        předoperační
       předoperační příprava.           Komplexní lázeňskou   přípravou. Substenóza
       Funkční poruchy žlučového          péči lze poskytnout   či litiáza žlučovodů
       traktu.                   podle § 33 odst. 7    bez biochemických
                             zákona u onemocnění   známek cholestázy
                             diagnostikovaných    není kontraindikací,
                             jako choroba z     léčba je vhodná jako
                             povolání.        předoperační
                                         příprava.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/8    Stavy po operacích žlučníku  21 P, K   Komplexní lázeňskou   Absus kodeinu a     Bílina
       a žluč. traktu, po             léčbu lze poskytnout  příbuzných látek,    Karlovy Vary
 dle     endoskopických a jiných           na doporučení      obezita při       Luhačovice
 zákl.    instrumentálních zákrocích         chirurga,        přetrvávající
 dg.     pro stenózu a litiázu            gastroenterologa nebo  dyspepsii (přejídání,
       žlučových cest.               internisty do 6     nedodržování
       Stavy po dissoluci kamenů a         měsíců po dissoluci   životosprávy).
       extrakorporální               kamenů,         Biochemické známky
       litotrypsii.                extrakorporální     cholestázy.
                             litotrypsii a po
                             operacích a dalších
                             zákrocích, pokud
                             operaci či výkonu
                             předcházel nebo
                             následoval febrilní
                             či ikterický průběh
                             nebo akutní
                             pankreatitis.
                             Opakování (PLP) je
                             vhodné pokud
                             přetrvává dyspepsie,
                             jako prevence
                             novotvorby kamenů při
                             litogenní žluči, kde
                             přetrvává mitigovaný
                             zánět žlučovodů (i
                             subfebrilie), zející
                             papila Vateri či
                             biliodigestivní
                             anastomóza
                             (pneumocholedochus)
                             umožňující reflux
                             střevního obsahu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/9    Stavy po akutní hepatitidě  21 3) P, K  Komplexní lázeňskou   Pokročilá jaterní  Karlovy Vary
       jakékoliv etiologie a            léčbu lze poskytnout  nedostatečnost, stav
 dle     toxickém jaterním poškození         do 12 měsíců po     po krvácení z
 zákl.    (lékové, profesionální),          propuštění z      jícnových varixů.
 dg.     chronická aktivní hepatitis         ústavního léčení na   Absus alkoholu a
       s přetrváváním infekčních          doporučení       drogová závislost.
       markerů, stav po              infekcionisty nebo   Kontraindikací není
       mononukleóze s jaterním           hepatologa. Opakování  positivní HBsAg.
       poškozením, vrozené poruchy         je možné při
       jaterní funkce a jiné            přetrvávajících
       chronické jaterní choroby.         biochemických nebo
                             histologických
                             známkách jaterní
                             poruchy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 III/10    Stavy po akutní       21 3) P, K   Komplexní lázeňskou   Choledocholitiáza a Karlovy Vary
       pankreatitidě nebo po            péči lze poskytnout   jiné poruchy odtoku Bílina
 K85,     exacerbaci chronické            na doporučení      žluči a pankreat.
 K86     pankreatitidy, prokázaná          internisty nebo     sekretu do střeva
       chronická pankreatitis,           chirurga do 6 měsíců  (substenóza pap.
       stavy po operacích a            po akutní příhodě    Vaterovy) vyžadující
       transplantacích pankreatu.         spojené s        chirurgickou léčbu.
                             hospitalizací.     Abusus alkoholu,
                             Opakování je vhodné u  drogová závislost,
                             vleklé maldigesce a   jaterní insuficience.
                             malabsorpce při
                             zjevné poruše stavu
                             výživy (hubnutí).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV/1     Diabetes mellitus do 6 měs. 14 4) K    Doporučuje       Neschopnost fyzické  Karlovy Vary
       od zjištění - edukační           diabetolog, u diabetu  zátěže,        Luhačovice
 E10, E11,  program.                  II. typu i internista  nespolupracující    Poděbrady
 E12, E13,                        nebo praktický lékař.  nemocný, jiné závažné Lipová-Lázně
 E14                           Opakování je případně  choroby.
                             možné ještě 1x po
                             dvou letech, u
                             nemocných s
                             předpokladem, že
                             opakovaný pobyt
                             pomůže zlepšit
                             kompenzaci. Edukační
                             program je
                             diferencován pro I. a
                             II. typ diabetu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 IV/2     Diabetes mellitus s     21   P    Léčbu lze poskytnout  Nespolupracující   Karlovy Vary
       výjimkou indikace zařazené         zpravidla po 12 měs.  nemocný, komplikace Luhačovice
 E10, E11,  pod IV/1.                  od zjištění dg, k    diabetu.       Mariánské Lázně
 E12, E13,                        úpravě životosprávy,             Lipová-Lázně
 E14                           posílení správných              Poděbrady
                             návyků, redukci
                             hmotnosti. Doporučuje
                             ošetřující lékař
                             (diagetolog,
                             internista, prakt.
                             lékař).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV/3     Diabetes mellitus s     21   K, P   Na doporučení      Pokročilé stadium  Karlovy Vary
       komplikacemi (mikro- a           diabetologa.      diabet. komplikací. Luhačovice
 E10, E11,  makroangiopatie,              Komplexní léčbu lze             Lipová - Lázně
 E12, E13,  neuropatie)                 poskytnout 1x u               Poděbrady
 E14     Diabetes mellitus s těžkou         počínajících
       obtížně ovlivnitelnou            komplikací nebo při
       obesitou.                  jejich záchytu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV/4     Obesita.          21   N    Doporučenou délku              Bílina
                             léč. pobytu lze               Karlovy Vary
 E65, E66,                        individuálně upravit.            Lipová - Lázně
 E68                                                  Luhačovice
                                                    Mariánské Lázně
                                                    Poděbrady
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV/5     Hyperlipoproteinemie II -  21   P    Případy mimo indikaci            Bílina
       V. typu.                  II/1.                    Karlovy Vary
 E78                                                  Lipová - Lázně
                                                    Luhačovice
                                                    Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV/6     Tyreotoxikóza.       21   P                Těžší poškození   Jeseník
                                         kardiovaskulárního  Lipová - Lázně
 E05                                       ústrojí, maligní
                                         struma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV/7     Stavy po operaci štítné   21   K    Lázeňskou léčbu lze   Těžší poškození   Jeseník
       žlázy pro tyreotoxikózu.          poskytnout na      kardiovaskulárního  Lipová - Lázně
 E05                           doporučení       ústrojí.
                             endokrinologa nebo
                             internisty do 6 měs.
                             po operaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IV/8     Stavy po operaci benigního 21   K    Lázeňskou léčbu lze             Jeseník
       adenomu nadledvin a             poskytnout na
 D35     hypofýzy, vyvolávajícího          doporučení
       hyperfunkční syndrom.            endokrinologa nebo
                             internisty do 6 měs.
                             po operaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V - Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/1     Stavy po operacích HCD a  21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou   Empyemy, píštěle.  Jeseník
       DCD (netýká se stavů po           péči lze poskytnout             Karlova Studánka
 dle     operacích tonsil,              na doporučení                Luhačovice
 zákl.    adenoidních vegetací a           chirurga, odborníka             Mariánské Lázně
 dg      nosní přepážky).              pro ORL nebo TRN do 6
                             měsíců po operaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/2     Hypertrofické nebo     21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou   Hnisavé záněty PND   Jeseník
       atrofické záněty HCD,            péči lze poskytnout   vyžadující       Karlova Studánka
 J31, J32,  ozaena v soustavném             na doporučení      chir. léčbu, neléčený Luhačovice
 J35, J37   odborném léčení, chronické         otorinolaryngologa v  rhinosclerom.     Mariánské Lázně
       sinusitidy a                případě ozaeny.
       sinobronchitidy soustavně
       léčené.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/3     Poškození laryngu a     21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou             Jeseník
       hlasivek v důsledku             péči lze poskytnout             Karlova Studánka
 J37, J38   hlasového přetížení             na doporučení                Luhačovice
       (učitelé, duchovní apod.).         foniatra v případech,
                             kdy onemocnění
                             způsobuje opakovanou
                             nebo dlouhodobou PN.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/4     Alergické rýmy prokázané  21   P                Hnisavé záněty PND  Jeseník
       alergolog. vyšetřením v                       vyžadující chir.   Karlova Studánka
 J30     soustavném léčení.                         léčbu.        Luhačovice
                                                    Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/5     Stavy po opakoaném nebo   21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou             Jeseník
       komplikovaném zánětu plic.         péči lze poskytnout             Karlova Studánka
 J12, J13,                        na doporučení                Luhačovice
 J14, J15,                        internisty nebo               Mariánské Lázně
 J16, J17,                        odborníka pro TRN
 J18                           především v
                             návaznosti na
                             hospitalisaci.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/6     Chronická bronchitis v   21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou             Jeseník
       soustavném léčení včetně          péči lze poskytnout             Karlova Studánka
 J40, J41,  chronické mukopurulentní          na doporučení                Luhačovice
 J42, J47   bronchitis a                internisty nebo               Mariánské Lázně
       bronchiektazií. Onemocnění         odborníka pro TRN,
       recidivujícími záněty            pokud hodnota VC plic
       dolních cest dýchacích a          nebo FEV 1 sec byla
       chron. zánětem dýchacího          opakovaně nižší než
       ústrojí z rizika              60 % náležité hodnoty
       fibrogenního prachu s            a u bronchiektazií.
       poruchou plicní funkce           Pacientům v riziku
                             fibrogenního prachu
                             lze poskytnout
                             komplexní lázeňskou
                             péči dle § 33 odst. 7
                             zákona u vysoké
                             míry rizika po
                             expozici 5 let, u
                             střední míry rizika
                             po expozici 10 let, u
                             malé míry rizika
                             event. příspěvková
                             péče.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/7     Obstruktivní chronická   21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou             Jeseník
       bronchitis.                 péči lze poskytnout             Karlova Studánka
 J43, J44                         na doporučení                Luhačovice
                             internisty nebo               Mariánské Lázně
                             odborníka pro TRN,
                             pokud hodnota FEV 1
                             sec byla opakovaně
                             nižší než 60 %
                             náležité hodnoty.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/8     Astma bronchiale všech   21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou             Jeseník
       stádií i profesionální           léčbu lze poskytnout             Karlova Studánka
 J45     etiologie.                 na doporučení                Luhačovice
                             alergologa nebo               Mariánské Lázně
                             odborníka pro TRN při
                             frekvenci záchvatů
                             prům. alespoň 1x
                             měsíčně s poklesem
                             hodnoty FEV1 sec
                             spontánně nebo po
                             bronchokonstrikčním
                             testu pod 60 %
                             náležité hodnoty
                             (spirometrické
                             hodnoty nutno
                             posuzovat ve vztahu
                             ke klinickému stavu).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/9     Intersticiální plicní    28 3) K    Komplexní lázeňskou   U silikotuberkulózy  Jeseník
       fibrózy jakékoliv etiologie         péči lze poskytnout   jen u osob vyřazených Karlova Studánka
 dle     v dlouhodobé péči včetně          na doporučení      z dispenzárních    Luhačovice
 zákl.    pneumokonióz všech stádií.         odborníka pro TRN.   skupin aktivní TBC.  Mariánské Lázně
 dg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 V/10     Následky poškození resp.  28 3) K    Komplexní lázeňská              Jeseník
       toxické účinky plynů, dýmů,         léčba se poskytuje              Karlova Studánka
 dle     leptavých par a dráždivých         dle § 33 odst. 7.               Luhačovice
 zákl.    prachů na HCD a DCD.                               Mariánské Lázně
 dg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VI - nemoci nervové
Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/1     Chabé obrny mimo poúrazové 21 6) P, K   Komplexní 1.1. lze              Dubí
       včetně poinfekčních             poskytnout na                Janské Lázně
 G51, G52,                        doporučení
 G54, G55,  polyradikuloneuritid,            neurologa nebo                Velké Losiny
 G56, G58,  postpoliomyelitický             rehabilitačního               Vráž
 G59, G61,  syndrom.                  lékaře po odeznění              Klimkovice
 G63, G64,                        akutního stádia.
 G94, G95,                        Opakování KLL,
 G96                           jedenkrát ročně
                             je možné v případech,
                             kdy je ústavní
                             rehabilitační pobyt
                             nezbytný vzhledem
                             ke zhoršení klinic-
                             kého stavu nebo
                             pro zpomalení
                             progrese onemocnění.
                             U nemocných s obrnou
                             lícního nervu lze
                             léčbu poskytnout jako
                             K 1x v případě
                             nedostačující nebo
                             špatně dostupné
                             ambulantní léč.
                             rehabilitace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/2     Polyneuropatie s      21 6) P, K   Komplexní lázeňskou             Bílina
       paretickými projevy.            léčbu lze poskytnout             Dubí
 G59, G60,                        na doporučení                Jáchymov
 G61, G62,                        neurologa nebo                Janské Lázně
 G63, G64                         rehabilitačního               Mšené
                             lékaře u chabých obrn            Klimkovice
                             s těžším postižením             Teplice
                             než odpovídá 3.               Velké Losiny
                             stupni svalového               Vráž
                             testu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/3     Kořenové syndromy      21   P, K   Komplexní lázeňskou             Bělohrad
       vertebrogenního původu.           léčbu lze poskytnout             Bílina
 G54, G55                         na doporučení                Dubí
                             neurologa nebo                Hodonín
                             rehabilitačního               Jáchymov
                             lékaře v přímé                Janské Lázně
                             návaznosti na léčbu             Karviná
                             na lůžkovém                 Kundratice
                             neurologickém odd.,             Libverda
                             nebo u případů                Mariánské Lázně
                             nejevících známky              Mšené
                             zlepšení po 6 týdnech            Teplice
                             ambulantní léčby, u             Třeboň
                             nichž byla vyloučena             Velichovky
                             indikace k neurochir.            Vráž
                             zákroku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/4     Zánětlivé nemoci      21 6) P, K   Komplexní lázeňskou             Janské Lázně
       centrálního nervstva (stavy         léčbu lze poskytnout             Karviná
 G04, G05,  po meningoencefalitidách a         na doporučení                Velké Losiny
 G09     myelitidách) pokud jsou           neurologa nebo                Vráž
       přítomny spasticko-             rehabilitačního
       paretické známky.              lékaře v návaznosti
                             na odeznění akutního
                             stádia, opakovaná
                             komplexní lázeňská
                             léčba je možná pokud
                             je další ústavní
                             rehabilitace nezbytná
                             a povede k zlepšení
                             zdrav. stavu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/5     Hemiparézy a paraparézy   21 6) P, K   Komplexní láz. léčbu  Opakování náhlé cévní Dubí
       cévního původu bez             lze poskytnout na    mozkové příhody více  Janské Lázně
 dle     výraznějších psychických          doporučení neurologa  než dvakrát,      Karviná
 zákl.    změn a se známkami             nebo rehabilit.     recidiva hemiparéz od Mšené
 dg.     obnovující se funkce.            lékaře, a to co     1 roku od první ataky Velké Losiny
                             nejdříve po odeznění  onemocnění, nebezpečí Vráž
                             akutního stádia,    embolizace, těžké
                             opakovanou komplexní  fatické poruchy
                             lázeňskou léčbu lze   zejména percepční,
                             poskytnout do 24 měs.  kouření, známky
                             po vzniku onemocnění  kardiální
                             pacientům se závažným  insuficience.
                             postižením, u nichž
                             lze od ústavní
                             rehabilitace očekávat
                             další výrazné
                             zlepšení funkce.
                             U každého nemocného
                             je před posláním
                             návrhu nutná
                             konsultace
                             internisty, který se
                             vyjádří o možnosti
                             zatížení léčebnou
                             tělesnou výchovou z
                             hlediska
                             kardiovaskulárního
                             aparátu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/6     Stavy po poraněních a    21 6) P, K   Komplexní lázeňskou             Bělohrad 7)
       operacích centrálního a           léčbu lze poskytnout             Dubí
 dle     periferního nervstva s           na doporučení                Janské Lázně
 zákl.    poruchami hybnosti, se           neurologa,                  Jáchymov 7)
 dg.     známkami obnovující se           neurochirurga,                Karviná
       funkce.                   ortopeda nebo                Velké Losiny
                             rehabilitačního               Vráž
                             lékaře v návaznosti             Klimkovice
                             na ukončení
                             hospitalizace.
                             Opakování komplexní
                             lázeňské péče je
                             možné v případě, že
                             další ústavní
                             rehabilitace je nutná
                             a lze od ní očekávat
                             další zlepšení
                             funkce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/7     Roztroušená skleróza a jiná 21 1)  P, K  Komplexní lázeňskou   Výrazná ataxie,   Bílina
       demyelinisační onemocnění          péči lze poskytnout   pokročilé plegické  Dubí
 G35, G36,  mimo ataku.                 na doporučení      stavy, ataky     Vráž
 G37                           neurologa po první   opakující se do 1  Klimkovice
                             atace onemocnění a   roku
                             zpravidla po 2 letech
                             od ukončení poslední
                             láz. léčby.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/8     Nervosvalová onemocnění   21 6) P, K   Lázeňskou léčbu lze   Myastenická      Janské Lázně
       primární, sekundární a           poskytnout na      onemocnění a     Velké Losiny
 G11, G12,  degenerativní.               doporučení neurologa,  paroxysmální svalové Vráž
 G13, G24.9,                       v návrhu nutno uvést  obrny. Projevy    Klimkovice
 G60, G70.9,                       výsledek        kardiální
 G71, G72;                        kardiologického     insuficience. Stavy
 G73                           vyšetření. Ve formě   provázené poruchami
                             komplexní lázeňské   dýchání a
                             léčby lze léčení    nedostatečnou plicní
                             poskytnout zpravidla  ventilací.
                             1x za 2 roky, v
                             případě operací a
                             úrazů provázených
                             delší imobilitou i
                             častěji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/9     Syringomyelie s paretickými 21  P, K   Lázeňskou léčbu lze   Poruchy dýchací a  Dubí
       projevy.                  poskytnout na      polykací       Vráž
 G95                           doporučení neurologa.            Klimkovice
                             Ve formě komplexní
                             lázeňské léčby lze
                             léčení poskytnout
                             zpravidla 1x za 2
                             roky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/10    Dětská mozková obrna při  21 1) P, K   Komplexní láz. léčbu             Dubí
       možnosti samostatné chůze a         lze poskytnout na              Janské Lázně
 G80, G81,  bez výrazných psychických          doporučení neurologa             Vráž
 G82, G83   změn, za předpokladu            nebo rehabilitačního             Klimkovice
       udržení pracovní schopnosti         lékaře nemocným do 21
       nebo soběstačnosti.             let. Pokud je ústavní
                             rehabilitace nezbytná
                             lze komplexní láz.
                             léčbu poskytnout i
                             nemocným starším 21
                             let, nikoliv častěji
                             než 1x za 2 roky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VI/11    Parkinsonova choroba.    21   P, K   Komplexní lázeňskou   Netýká se      Dubí
                             léčbu lze poskytnout  parkinsonského    Libverda
 620, G21                         1x na doporučení    syndromu při     Klimkovice
                             neurologa.       ateroskleróze.    Mariánské Lázně
                                                    Vráž
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII - Nemoci pohybového ústrojí
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/1    Revmatoidní artritis st.  21 3)5) P, K  Komplexní lázeňskou   Vysoká nebo      Bechyně
       I.-IV. (včetně juvenilní          léčbu lze poskytnout  narůstající aktivita, Bělohrad
 M05, M06,  artritidy).                 na doporučení      neschopnost      Bohdaneč
 M08, M09                         revmatologa od II.   samostatného pohybu.  Darkov
                             stádia choroby s                Jáchymov
                             funkčním postižením              Kundratice
                             třídy "b".                   Ostrožská N. Ves
                                                     Slatinice
                                                     Teplice
                                                     Toušeň
                                                     Třeboň
                                                     Velichovky
                                                     Hodonín
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/2    Ankylozující spondylitis  21 3)5) P, K  Komplexní lázeňskou   Vysoká nebo      Bechyně
       (Bechtěrevova choroba).           léčbu lze poskytnout  narůstající aktivita, Bělohrad
 M45                           na doporučení      těžší viscerální    Bohdaneč
                             revmatologa od II.   postižení.       Darkov
                             stádia choroby s                Hodonín
                             funkčním postižením              Jáchymov
                             třídy "b" soustavně              Kundratice
                             léčené na                   Mšené
                             revmatologickém nebo              Ostrožská N. Ves
                             rehabilitačním                 Slatinice
                             oddělení.                   Teplice
                                                     Toušeň
                                                     Třeboň
                                                     Velichovky
                                                     Kostelec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/3    Ostatní séronegativní    21 3)5) P, K Komplexní lázeňskou   Vysoká nebo      Bělohrad
       spondartritidy (psoriatická         léčbu lze poskytnout  narůstající aktivita, Bohdaneč
 M02, M03,  artritis, Reiterův             na doporučení      těžší viscerální    Darkov
 M06, M07   syndrom, enteropatické           revmatologa:      postižení, artritidy  Hodonín
       artritidy) a reaktivní           a) při postižení    specifického původu.  Jáchymov
       (parainfekční) a druhotné          páteře II. a vyššího              Kundratice
       artritidy.                 stádia dle                   Lipová - Lázně 8)
                             klasifikace pro                Mšené
                             ankylozující                  Teplice
                             spondylitidu                  Třeboň
                             b) při chronické                Slatinice
                             artritidě periferních             Velichovky
                             kloubů od II. stádia              Bechyně
                             dle klasifikace pro              Kostelec
                             revmatoidní
                             artritidu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/4    Difuzní onemocnění pojiva s 21 3) K    Komplexní lázeňskou   Vysoká nebo      Jáchymov
       kloubními projevy              léčbu lze poskytnout  narůstající aktivita, Lipová - Lázně 8)
 M32, M33,  (systémový lupus              v klinické remisi na  závažné viscerální   Teplice
 M34, M35   erythematosus,               doporučení       postižení včetně    Klimkovice
       sklerodermie, polymyositis         revmatologa.      postižení CNS.
       a dermatomyositis, Sjogrenův
       syndrom a ostatní překryvné
       syndromy).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/5    Artropatie provázející   21   P, K   Léčbu lze poskytnout  Čerstvý        Bělohrad 9)
       krevní, endokrinní,             na doporučení      hemartros, artritidy  Darkov 9)
 M12, M14,  neurologická a plicní            revmatologa ve     specifického původu,  Jáchymov
 M36     onemocnění (hemofilická           spolupráci s      maligní proces.    Kundratice 9)
       artropatie, diabetická           odborníkem přísl.               Teplice
       artropatie, akromegalie,          oboru. Komplexní                Třeboň 9)
       hypertyreóza, hypotyreóza,         lázeňskou léčbu lze              Velichovky 9)
       hypertrofická pulmonální          poskytnout pouze u               Klimkovice
       osteoartropatie, artrózy ze         hemofilické
       snížené vnímavosti pro           artropatie na
       bolest apod.).               doporučení
                             hematologické
                             poradny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/6    Metabolická onemocnění s  21   P, K   Léčbu lze poskytnout  Bechyně
       postižením kloubů (dnavá          výjimečně jako     Bělohrad
 M10, M11,  artritis, artikulární            komplexní na      Bohdaneč
 M14     chondrokalcinóza,              doporučení       Darkov
       ochronotická artropatie           revmatologa při     Jáchymov
       aj.).                    polyartikulárních    Karlovy Vary
                             artrotických změnách  Kundratice
                             s dekompenzací.     Mariánské Lázně
                                         Mšené
                                         Teplice
                                         Toušeň
                                         Třeboň
                                         Velichovky
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 VII/7    Osteoporóza primární a   21   P, K   Léčbu lze poskytnout  Akutní zhoršení,   Bechyně
       sekundární (především z           na doporučení      stavy po čerstvých  Bělohrad
 M80, M81,  inaktivity) zejména se           internisty nebo     kompresivních    Jáchymov
 M82     svalovými paravertebrálními         revmatologa.      frakturách obratů a Teplice
       spasmy.                   Komplexní lázeňskou   ostatních kostí.   Třeboň
                             léčbu lze poskytnout             Velichovky
                             pouze podle § 33               Slatinice
                             odst. 7 zákona u
                             kostních změn, které
                             jsou následkem práce
                             ve stlačeném vzduchu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/8    Bolestivé syndromy šlach,  21   P, K   Komplexní lázeňskou             Bechyně
       úponů, burz, podkožní            léčbu lze poskytnout             Bělohrad
 dle     tkáně, tuku a kosterních          podle § 33 odst. 7              Bludov
 zákl.    svalů, včetně postižení           zákona.                   Bohdaneč
 dg.     způsobených prací s                                   Darkov
       vibrujícími nástroji, a                                 Dubí
       nadměrným jednostranným                                 Františkovy L.
       přetížením, mimokloubní                                 Hodonín
       revmatismus celkový a                                  Jáchymov
       lokalisovaný.                                      Kundratice
                                                    Libverda
                                                    Luhačovice
                                                    Mšené
                                                    Ostrožská N. Ves
                                                    Slatinice
                                                    Teplice
                                                    Toušeň
                                                    Třeboň
                                                    Velichovky
                                                    Vráž
                                                    Klimkovice
                                                    Kostelec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/9    Koxartróza v soustavném   21 3) P, K   Komplexní lázeňskou   Neschopnost     Bechyně
       léčení                   léčbu lze poskytnout  samostatného     Bělohrad
 M16                           na doporučení      pohybu,       Bohdaneč
                             revmatologa, ortopéda  nestabilizovaná   Darkov
                             nebo rehabilitačního  osteonekróza.    Františkovy Lázně
                             lékaře od III. stádia            Hodonín
                             choroby s funkčním              Jáchymov
                             postižením třídy "b",            Kundratice
                             zcela výjimečně od              Libverda
                             II. stádia v                 Mšené
                             případech rychlé               Ostrožská N. Ves
                             progrese a častých              Slatinice
                             bolestivých                 Teplice
                             dekompenzací. U               Toušeň
                             obézních je opakování            Třeboň
                             léčby možné po                Velichovky
                             prokázaném snížení              Kostelec
                             hmotnosti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/10    Gonartróza v soustavném   21 3) P, K   Komplexní lázeňskou   Těžké destruktivní  Bechyně
       léčení.                   léčbu lze poskytnout  změny.        Bělohrad
 M17, M22,                        na doporučení                Bohdaneč
 M23                           revmatologa, ortopéda            Darkov
                             nebo rehabilitačního             Františkovy L.
                             lékaře od III. stádia            Hodonín
                             choroby, zcela                Jáchymov
                             výjimečně od II.               Kundratice
                             stádia v případech              Libverda
                             rychlé progrese nebo             Mšené
                             opakované zánětlivé             Ostrožská N. Ves
                             iritace. U obézních             Slatinice
                             je opakování lázeňské            Teplice
                             léčby možné po                Toušeň
                             prokázaném snížení              Třeboň
                             hmotnosti.                  Velichovky
                                                    Kostelec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/11    Artrózy v ostatních     21   P, K   Komplexní lázeňskou             Bechyně
       lokalizacích (včetně            léčbu lze poskytnout             Bělohrad
 M15, M18,  Heberdenovy polyartrózy s          výjimečně na                 Bohdaneč
 M19     postižením ručních a            doporučení                  Darkov
       nožních kloubů).              revmatologa, ortopéda            Františkovy L.
                             nebo rehabilitačního             Hodonín
                             lékaře při                  Jáchymov
                             rhizartróze,                 Kundratice
                             Heberdenových                Libverda
                             nodozitách, omartróze            Mšené
                             nebo u generalizované            Ostrožská N. Ves
                             polyartrózy v                Slatinice
                             případech, kdy                Teplice
                             onemocnění způsobuje             Toušeň
                             opakovanou nebo               Třeboň
                             dlouhodobou pracovní             Velichovky
                             neschopnost.                 Kostelec
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/12    Vertebrogenní syndrom    21   P, K   Komplexní lázeňskou   Kompresivní     Běloves
       algický funkčního nebo           léčbu lze poskytnout  radikulární syndrom. Bílina
 M42, M43,  degenerativního původu,           výjimečně, na                Bludov
 M47, M48,  soustavně léčený.              doporučení                  Bechyně
 M49, M50,                        rehabilitačního               Bělohrad
 M51, M53,                        lékaře, pouze u               Bohdaneč
 M54                           funkční etiologie              Darkov
                             obtíží, jde-li o               Dubí
                             edukaci léčebných a             Františkovy L.
                             režimových opatření s            Hodonín
                             cílem zabránit                Jáchymov
                             snížení pracovní               Konstantinovy L.
                             schopnosti                  Kundratice
                             (soběstačnosti).               Karviná
                             Opakování komplexní             Klimkovice
                             lázeňské péče se               Karlovy Vary
                             nepředpokládá.                Kostelec
                                                    Libverda
                                                    Luhačovice
                                                    Mariánské Lázně
                                                    Mšené
                                                    Ostrožská N. Ves
                                                    Poděbrady
                                                    Slatinice
                                                    Teplice
                                                    Teplice n. B.
                                                    Toušeň
                                                    Třeboň
                                                    Velichovky
                                                    Vráž
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/13    Skoliózy idiopatické a jiné 21 1)5) P, K Léčbu lze poskytnout             Bělohrad
       s tíží zakřivení do 60 ř dle        jako komplexní na              Janské Lázně
 M41     Cobba, soustavně léčené.          doporučení ortopeda             Karviná
                             nebo rehabilitačního             Klimkovice
                             lékaře nemocným do 25            Mariánské Lázně
                             let s tíží zakřivení             Vráž
                             od 20 ř dle Cobba.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/14    Stavy po úrazech pohybového 21 1)5) P, K Komplexní lázeňskou   Nezhojené rány.   Bělohrad
       ústrojí a po ortopedických         léčbu lze poskytnout  Přijetí nemocného  Bludov
 dle     operacích včetně stavů po          na doporučení      odkázaného na pomoc Bohdaneč
 zákl.    operacích meziobratlových          ortopeda,        druhé osoby při   Darkov
 dg.     plotének a stenóz kanálu          neurochirurga,     sebeobsluze je nutné Dubí
       páteřního.                 neurologa nebo     předem projednat s  Hodonín
                             rehabilitačního     vedoucím lékařem   Jáchymov
                             lékaře do 1 roku po   lázeňské léčebny.  Bechyně
                             závažných úrazech a             Janské Lázně
                             operacích s významným            Karviná
                             omezením hybnosti              Libverda
                             nebo narušením                Mariánské Lázně
                             pohybového                  Mšené
                             stereotypu.                 Teplice
                                                    Toušeň
                                                    Třeboň
                                                    Velichovky
                                                    Vráž
                                                    Slatinice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/15    Stavy po ortopedických   21 1)5) P, K  Komplexní lázeňskou   Nezhojené rány.    Bělohrad
       operacích s použitím            léčbu lze poskytnout  Přijetí nemocného   Bechyně
 dle     náhrady kloubní.              na doporučení      odkázaného na pomoc  Bohdaneč
 zákl.                          ortopeda, revmatologa  druhé osoby při    Jáchymov
 dg.                           nebo rehabilitačního  sebeobsluze je nutné  Klimkovice
                             lékaře do 1 roku po   předem projednat s   Janské Lázně
                             operaci.        vedoucím lékařem    Slatinice
                                         lázeňské léčebny.   Karviná
                                                     Teplice
                                                     Třeboň
                                                     Velichovky
                                                     Vráž
                                                     Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VII/16    Předoperační příprava před 21 10) P, K   Komplexní lázeňskou             Bělohrad
       plánovanou náhradou             léčbu lze poskytnout             Bechyně
 dle     kloubní.                  na doporučení                Bohdaneč
 zákl.                          specialisty-ortopéda,            Jáchymov
 dg.                           je-li nezbytně nutná             Klimkovice
                             v rámci přípravy k              Janské Lázně
                             operačnímu výkonu.              Slatinice
                                                    Karviná
                                                    Teplice
                                                    Třeboň
                                                    Velichovky
                                                    Vráž
                                                    Mariánské Lázně
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VIII - nemoci ústrojí močového
Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním
moči pro překážku v močových cestách.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VIII/1    Netuberkulózní chronické  21 3) P, K   Komplexní lázeňskou             Mariánské Lázně
       záněty cest močových,            léčbu lze poskytnout
 dle     chronická pyelonefritida.          na doporučení urologa
 zákl.                          nebo internisty u
 dg.                           chronické
                             pyelonefritidy v
                             solitární ledvině,
                             při cystickém
                             onemocnění ledvin
                             nebo pokud hladina
                             kreatininu v séru
                             trvale přesahuje
                             150 umol/l.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VIII/2    Nefrolitiáza bez      21   P, K   Komplexní lázeňskou             Mariánské Lázně
       prokazatelného městnání           léčbu lze poskytnout
 N20, N21,  v močových cestách,             na doporučení urologa
 N22     nefrokalcinóza.               nebo internisty při
                             nefrolitiáze v
                             solitární ledvině
                             nebo při oboustranné
                             nefrolitiáze, pokud
                             tyto stavy nejsou
                             indikované k operační
                             léčbě, dále u
                             cystinové
                             nefrolitiázy a bilat.
                             nefrokalciózy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VIII/3    Stavy po operacích ledvin  21   P, K   Komplexní lázeňskou             Mariánské Lázně
       a močových cest včetně           léčbu lze poskytnout
 dle     operací endovesikálních,          na doporučení urologa
 zákl.    stavů po prostatektomii a          do 6 měs (alt. 12 měs )
 dg.     nefrolitotrypsii              od výkonu jako
       (nefrolitolapaxii).             doléčení po ESWL a po
                             operacích s výjimkou
                             stavů po
                             prostatektomii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VIII/4    Prostatitida,        21   P                           Mariánské Lázně
       prostatovesikulitida,
 N34, N40,  chronická uretritida.
 N41, N42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 VIII/5    Stav po transplantaci    21   K    Komplexní lázeňskou             Mariánské Lázně
       ledviny při stabilizované          léčbu lze poskytnout
 dle     funkci štěpu                na doporučení
 zákl.                          nefrologa
 dg.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IX - Duševní poruchy
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IX/1     Psychózy v stádiu remise.  21 5) P, K   Komplexní lázeňskou   Veškeré demence a  Dubí
                             léčbu lze poskytnout  poruchy vědomí.   Jeseník
 F20, F21,                        na doporučení      Neschopnost dodržovat
 F25, F30,                        psychiatra v přímé   léčebný řád.
 F31, F32,                        návaznosti na léčbu
 F33, F34                         na lůžkovém
                             psychiatrickém odd.
                             nebo v případě
                             ohrožení pracovní
                             schopnosti při trvalé
                             ambulantní léčbě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 IX/2     Neurotické poruchy a jiné  21 5) P, K   Komplexní lázeňskou   Veškeré demence a   Dubí
       nepsychotické poruchy            léčbu lze poskytnout  poruchy vědomí.    Jeseník
 F40, F41,  včetně poruch                na doporučení      Neschopnost dodržovat Libverda
 F42, F43,  psychosomatických.             psychiatra v přímé   léčebný řád.
 F45, F48,                        návaznosti na léčbu
 F51, F54,                        na lůžkovém
 F06.6,                          psychiatrickém odd.
 F06.7                          nebo v případě
 F07.1                          ohrožení pracovní
 F07.2                          schopnosti při trvalé
                             ambulantní léčbě.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X - Nemoci kožní
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 X/1     Atopický ekzém.       28 3) P, K   Komplexní lázeňskou             Jeseník
                             péči lze poskytnout             Lipová-Lázně
 L20                           na doporučení                Kostelec
                             dermatologa do 25 let
                             věku a dále, pokud
                             lázeňská léčba
                             bezprostředně
                             navazuje na
                             hospitalizaci, nebo
                             je její alternativou.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 X/2     Psoriasis vulgaris.     28   P                           Lipová-Lázně
                                                    Kostelec
 L40                                                  Ostrožská N. Ves
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 X/3     Psoriasis generalisata et  28 1) P, K   Komplexní lázeňskou             Lipová-Lázně
       arthropatica.                péči lze poskytnout             Kostelec
 L40                           na doporučení                Ostrožská N. Ves
                             dermatologa v
                             případě, že lázeňská
                             léčba je
                             alternativou
                             hospitalizace,
                             bezprostředně
                             navazuje na
                             hospitalizaci nebo
                             ambulantní léčbu pro
                             akutní exacerbaci. U
                             artropatické psoriázy
                             i na doporučení
                             revmatologa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 X/4     Acne conglobata et     28   P, K   Komplexní lázeňskou             Lipová-Lázně
       indurata.                  péči lze poskytnout             Kostelec
 L70                           na doporučení
                             dermatologa nemocným
                             do 25 let
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 X/5     Chronické dermatózy.    28   P, K   Komplexní lázeňskou             Lipová-Lázně
                             péči lze poskytnout             Kostelec
 dle                           výjimečně, na
 zákl.                          doporučení
 dg.                           dermatologa, v
                             případě, že láz.
                             léčba je pokračováním
                             nebo alternativou
                             hospitalizace.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 X/6     Toxické kontaktní      28 1) P, K   Komplexní lázeňská              Lipová-Lázně
       dermatitidy a ekzém             péče se poskytuje              Kostelec
 dle     profesionálního původu           podle § 33 odst. 7
 zákl.    v soustavném odborném            zákona.
 dg.     léčení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 X/7     Stavy po popáleninách a po 28 1) K    Léčbu lze poskytnout             Bechyně
       rekonstrukčních výkonech,          na doporučení                Bělohrad
 dle     kde hrozí značné smršťování         chirurga, plastického            Janské Lázně
 zákl.    jizev, do 6 měsíců od            chirurga nebo                Karviná
 dg.     zhojení.                  rehabilitačního               Lipová-Lázně
                             lékaře.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XI - Nemoci ženské
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 č. indikace INDIKACE         délka  typ láz. Komentář        Kontraindikace    Lázeňské místo
 dg.                  léčeb.  péče
                    pobytu
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1         2           3    4       5           6           7
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 XI/1     Sterilita a infertilita   28   P, K   Komplexní lázeňskou             Františkovy L.
       (primární a sekundární           péči lze poskytnout             Klimkovice
 N96, N97   sterilita na podkladě            u žen do 40 let věku             Mariánské Lázně
       zánětlivém i funkčním,           celkem 2 x.
       Abortus habitualis).
                             U sterility je nutné
                             i vyšetření partnera
                             a jde-li o ženu
                             starší 35 let
                             genetické vyšetření
                             obou partnerů.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 XI/2     Poruchy ovariální funkce a 28   P, K   Komplexní lázeňskou             Františkovy L.
       vývoje dělohy (hypoplasia          péči lze poskytnout             Klimkovice
 E28,     uteri, oligohypomenorhoe,          celkem 2 x.                 Mariánské Lázně
 N85, N91   cyclus
       anovularius, insufficientia
       ovarialis, deviatio uteri).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 XI/3     Zánětlivá onemocnění    28   P, K   Lázeňskou léčbu je              Františkovy L.
       vnitřních rodidel a jejich         možno poskytnout po             Klimkovice
 N70, N71,  následky (zánětlivé             akutní excerbaci               Mariánské Lázně
 N72, N73,  komplikace po umělém            zánětlivého
 N76     přerušení těhotenství,           onemocnění opakovaně,
       kolpitis chronica,             u žen ve fertilním
       endocervicitis chronica,          věku jako komplexní.
       endomyometritis chronica,
       occlusio tubarum,
       parametritis chronica,
       adhesiones organorum pelvis
       minoris).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 XI/4     Stavy po gynekologických  28   P, K   Komplexní lázeňskou             Františkovy L.
       operacích a po operacích          péči lze poskytnout             Klimkovice
 dle     v oblasti malé pánve.            do 12 měs. od operace            Mariánské Lázně
 zákl.                          a to po operacích,
 dg.                           které byly
                             komplikované nebo s
                             komplikovaným
                             pooperačním průběhem
                             a dále u žen do 30
                             let po břišních
                             operacích se vztahem
                             ke krajině malé
                             pánve.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 XI/5     Funkční poruchy       28   P                           Františkovy L.
       (klimakterický syndrom,                                 Jeseník
 N94, N95   dyspareunie, algopareunie,                                Klimkovice
       frigidita dysmenorhoe,                                  Mariánské Lázně
       algomenorhoe, pelvipathia
       spastica).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost
1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:
Bělohrad        pro děti od 6 let a dorost; léčba dětí od
            3 let je možná  v doprovodu rodičů po
            předchozí  dohodě  s  vedoucím  lékařem
            lázeňské léčebny

Bludov         pro děti od 3 let a dorost

Darkov         pro děti od 3 do 15 let

Františkovy Lázně   pro děti od 6 let a dorost

Janské Lázně      pro děti od 2 let a dorost, u indikací
            skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací
            skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od
            1 roku po předchozí  dohodě s vedoucím
            lékařem lázeňské léčebny

Jeseník        u indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro
            děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do
            6 let je možná pouze v doprovodu rodičů.
            Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro
            léčbu dorostu

Karlovy Vary      pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2
            let je možná pouze v doprovodu rodičů

Kynžvart        pro děti od 2 do 15 let

Lipová         pro děti od 6 let a dorost, léčba  dětí od
            3 let je možná pouze v doprovodu rodičů

Luhačovice       u indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a
            dorost,
            u indikací skupiny XXIV pro děti od 10 let
            a dorost

Mariánské Lázně    u indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4
            pouze pro dorost,
            u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 6 let
            a dorost, léčba dětí od 3 let je možná
            pouze v doprovodu rodičů

Poděbrady       pro děti od 3 let a dorost

Teplice n. B.     pro děti od 3 let a dorost

Teplice        pro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2
            let je možná pouze v doprovodu rodičů

Velké Losiny      u indikací skupiny XXV pro děti od 3 let a
            dorost,
            u indikací skupiny XXVI pro děti od 1 roku
            a dorost

Železnice       pro děti od 3 let a dorost


Klimkovice       pro děti od 3  let a dorost, děti s
            indikacemi  skupiny  XXVI  je  možno v
            doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku
            věku. Indikace XXVII/4 pouze pro dorost
2. Obecná ustanovení
Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.
3. Indikační skupiny
XXI. Onkologická onemocnění
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXI/1   Onkologická onemocnění do 24  Janské Lázně
      měsíců od ukončení komplexní
 dle    léčby, bez jakýchkoli známek
 zákl.   recidivy a metastáz.
 dg.    Lázeňskou léčbu doporučuje
      klinika dětské onkologie FN
      Praha 5 - Motol a oddělení
      dětské onkologie FN s
      poliklinikou v Brně, příp.
      jiné odborné onkolog.
      pracoviště.
XXII. Nemoci oběhového ústrojí
Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na doporučení odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/10 vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXII/1   Stavy po revmatické horečce  Poděbrady
      od 6 do 12 měsíců po vymizení Teplice n. B.
 I00, I01, aktivity.
 I02

 XXII/2   Stavy po akutní karditidě   Poděbrady
      nerevmatické para či      Teplice n. B.
 I40    postinfekční od 6 do 12
      měsíců po vymizení aktivity.

 XXII/3   Chronické karditidy.      Poděbrady
                      Teplice n. B.

 I05, I06,
 I07, I08,
 I09, I33,
 I41, I42

 XXII/4   Vrozené vady a získané vady  Poděbrady
      srdce a velkých cév před    Teplice n. B.
 Q20-Q26  operací.

 XXII/5   Stavy po operacích vrozených  Poděbrady
      nebo získaných vad oběhového  Teplice n. B.
 dle    ústrojí.
 zákl.
 dg.

 XXII/6   Systémové revmatické a jiné  Poděbrady
      kolagenní onemocnění s     Teplice n. B.
 I00, M35  postižením oběhového aparátu
      i kloubní formy.

 XXII/7   Neurocirkulační asthenie    Poděbrady
      závažné symptomatologie.    Teplice n. B.

 F45

 XXII/8   Juvenilní hypertenze.     Poděbrady
                      Teplice n. B.
 I10, I11,                 Klimkovice
 I12, I13

 XXII/9   Nemoci periferních cév.    Poděbrady
                      Klimkovice
 I77, I78,                 Teplice n. B.
 I79

 XXII/10  Léčebně edukační pobyt     Poděbrady
      pacienta s prognosticky    Teplice n. B.
 dle    závažnými rizikovými faktory.
 zákl.
 dg.
XXIII. Nemoci ústrojí trávicího
Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXIII/1  Chronické onemocnění      Karlovy Vary  Stenózy a
      žaludku, funkční poruchy            penetrace,
 dle    žaludku, chronická gastritis          případy
 zákl.   a duodenitis erosiva,             vyžadující
 dg.    vředová choroba žaludku a           reoperaci
      dvanáctníku, stavy po
      operacích žaludku a
      dvanáctníku.

 XXIII/2  Chronické onemocnění střev,  Karlovy Vary  Chronická
      funkční poruchy tenkého a           parazitární a
 dle    tlustého střeva, chron.            bacilární
 zákl.   enterokolitidy včetně             onemocnění
 dg.    M. Crohn a ostatní primární          střev
      malabsorpční syndromy,
      dermatogenní malabsorpční
      syndromy, polyposis
      intestini, megacolon vrozené
      i získané, stavy po
      operacích na tenkém i
      tlustém střevě.

 XXIII/3  Nemoci jater, stavy po     Karlovy Vary  Pokročilá
      infekční hepatitidě, chron.          jaterní
 dle    hepatitidy, cirhózy ve stavu          nedostateč-
 zákl.   kompenzace, toxická              nost
 dg.    poškození jater, stavy po
      inf. mononukleóze s jaterní
      poruchou, stavy po úrazech a
      operacích jater a jiné
      hepatopatie.

 XXIII/4  Chronické onemocnění      Karlovy Vary  Obstrukce nebo
      žlučníku a žlučových cest,           infekce
 dle    vrozené poruchy tvorby žluči          žlučových
 zákl.   a biliární sekrece, chron.           cest, empyem
 dg.    cholecystitidy, biliární            žlučníku,
      dyspepsie, stavy po              cholangoitis
      operacích žlučníku a žluč.
      cest.

 XXIII/5  Chronické nemoci pankreatu,  Karlovy Vary  Časté
      stavy po akutní                exacerbace
 dle    pankreatitis, chron.              pankreatitidy
 zákl.   pankreatitis, pankreatická
 dg.    achylie vrozená i získaná,
      mukoviscidosa, stavy po
      operacích a úrazech
      pankreatu.
XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXIV/1   Diabetes mellitus.       Karlovy Vary  Nestabilizova-
                      Luhačovice   ný diabetes
 E10, E11,
 E12, E13

 XXIV/2   Obezita spojená s dalšími   Bludov
      rizikovými faktory a obezita  Karlovy Vary
 E65, E66, u spolupracujících pacientů.  Luhačovice
 E68                    Poděbrady

 XXIV/3   Hyperlipoproteinemie.     Karlovy Vary
                      Poděbrady
 E78

 XXIV/4   Tyreotoxikóza.         Jeseník

 E05

 XXIV/5   Stavy po operaci štítné žlázy Jeseník
      pro tyreotoxikózu.
 E05
XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXV/1   Recidivující katary horních  Bludov
      cest dýchacích s oslabenou   Janské Lázně
 J31, J32, odolností.           Jeseník
 J35, J37,                 Kynžvart
 J38, J39                 Mariánské
                      Lázně
                      Luhačovice
                      Velké Losiny

 XXV/2   Alergické rýmy prokázané    Jeseník
      alergologickým vyšetřením.   Kynžvart
 J30                    Luhačovice
                      Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/3   Bronchitis recidivans.     Janské Lázně
                      Jeseník
 J40, J41,                 Kynžvart
 J42                    Luhačovice
                      Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/4   Sinobronchitis.        Janské Lázně
                      Jeseník
 J32, J40,                 Kynžvart
 J42                    Luhačovice
                      Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/5   Rekonvalescence po zánětu   Janské Lázně
      plic opakovaném v průběhu   Jeseník
 J12, J13, posledních 2 let.       Kynžvart
 J14, J15,                 Luhačovice
 J16, J17,                 Mariánské
 J18                    Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/6   Bronchitis asthmatica,     Janské Lázně
      spastica a obstructiva.    Jeseník
 J44, J45                 Kynžvart
                      Luhačovice
                      Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/7   Asthma bronchiale.       Jeseník
                      Kynžvart
 J45                    Luhačovice
                      Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/8   Dermorespirační syndrom.    Janské Lázně
                      Jeseník
 J42, J44                 Kynžvart
                      Luhačovice
                      Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/9   Stavy po operacích horních a  Janské Lázně
      dolních cest dýchacích a    Jeseník
 dle    plic.             Kynžvart
 zákl.                   Luhačovice
 dg.                    Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/10   Intersticiální plicní     Jeseník
      fibróza.            Kynžvart
 dle                    Luhačovice
 zákl.                   Mariánské
 dg.                    Lázně
                      Velké Losiny

 XXV/11   Stavy po operacích malformací Janské Lázně
      hrudníku se sníženou funkcí  Jeseník
 dle    plic.             Kynžvart
 zákl.                   Luhačovice
 dg.                    Mariánské
                      Lázně
                      Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové
Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXVI/1   Syndrom periferního      Janské Lázně
      motorického neuronu jakékoliv Velké Losiny
 dle    etiologie (chabé obrny).    Klimkovice
 zákl.   Pozn.: přednostně se
 dg.    přijímají pacienti přímo z
      nemocničního lůžka po
      odeznění akutního stádia nebo
      po operaci.

 XXVI/2   Svalová dystrofie a jiná    Janské Lázně  Imobilní
      svalová onemocnění.      Teplice     pacienti s
 G11-13,                  Velké Losiny  rychlou
 G24.9,                  Klimkovice   progresivitou
 G71-73                          nemoci

 XXVI/3   Dětská mozková obrna a     Janské Lázně  Mentální
      příbuzné stavy (mozečkové   Teplice     retardace
 G80-83   syndromy a hybné poruchy v   Velké Losiny  znemožňující
      rámci malých mozkových     Železnice    spolupráci při
      postižení).          Klimkovice   léč.
                              rehabilitaci a
                              při uplatňování
                              režimu
                              sanatorní léčby

 XXVI/4   Jiné hybné poruchy       Janské Lázně  Mentální
      centrálního původu: hybné   Teplice     retardace,
 G05, G06, poruchy po zánětech mozku a  Velké Losiny  znemožňující
 G08, G09, míchy, degenerativní a     Železnice    spolupráci při
 G11, G12, heredofamiliární onemocnění  Klimkovice   léčebné
 G54, G55  ovlivnitelná léč.               rehabilitaci a
      rehabilitací, hybné poruchy          při uplatňování
      po cévních příhodách              režimu
      mozkových, hybné poruchy po          sanatorní léčby
      úrazech mozku, hybné poruchy
      po operacích benigních nádorů
      CNS.
      Pozn.: Přednostně se
      přijímají pacienti přímo z
      nemocničního lůžka po
      odeznění akutního stádia nebo
      po operaci.

 XXVI/5   Kořenové syndromy       Bělohrad
      vertebrogenního původu.    Janské Lázně
 G54, G55                 Teplice
                      Klimkovice
                      Velké Losiny
XXVII. Nemoci pohybového ústrojí
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXVII/1  Juvenilní chronická artritis  Bělohrad    Výrazné oběhové
      a jiná chronická onemocnění  Poděbrady    poruchy
 M08, M09  kloubů a páteře.        Teplice
      Pozn.: přednostně se      Teplice n. B.
      přijímají pacienti přímo z   Darkov
      nemocničního lůžka.

 XXVII/2  Vrozené ortopedické vady    Bělohrad
      pohybového aparátu.      Janské Lázně
 dle                    Teplice
 zákl.                   Darkov
 dg.

 XXVII/3  Stavy po úrazech a       Bělohrad
      ortopedických operacích při  Janské Lázně
 dle    poruše motorických funkcí do  Poděbrady
 zákl.   36 měsíců po úrazu nebo    Teplice
 dg.    operaci.            Darkov

 XXVII/4  Skoliózy - mobilní ve stálé  Bělohrad
      rehabilitační péči.      Darkov
 M41                    Janské Lázně
                      Mariánské
                      Lázně
                      Teplice
                      Klimkovice
                      Velké Losiny

 XXVII/5  Osteochondrózy ve stádiu    Darkov
      reparačním.          Teplice
 M91, M92  Morbus Perthes ve stádiu    Poděbrady x)
      reparačním. Primární a
      sekundární osteoporóza
      dětského a dorostového věku.

 XXVII/6  Morbus Scheuermann.      Bělohrad
                      Darkov
 M42                    Teplice

 XXVII/7  Vleklé osteomyelitidy.     Darkov     Stavy s píštělí
                      Teplice
 M86

 XXVII/8  Vertebrogenní syndrom     Bělohrad
      algický funkčního či      Bludov
 M50, M51, degenerativního původu.    Janské Lázně
 M53, M54,                 Teplice
 M42                    Darkov
                      Velké Losiny

-----------------------
x) pouze pro primární a sekundární osteoporózu
XXVIII. Nemoci ledvin a cest močových
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXVIII/1  Recidivující nebo vleklé    Bludov     Známky ledvinné
      netuberkulózní záněty ledvin  Mar. Lázně   nedostatečnosti
 N10, N11, a močových cest na podkladě          s kreatininemií
 N12, N30, anatomické nebo funkční            nad 150 umol.
 N31    léze.                     diastol.
                              hypertenze nad
                              100 mmHg

 XXVIII/2  Urolitiáza - po operaci nebo  Mar. Lázně   Lokalizace
      spontánním odchodu               konkrementu s
 N20, N21, konkrementu                  nebezpečím
 N22, N23  - s konkrementem in situ,           kompletní
      neoperabilní stavy,              blokády močových
      - recidivující formy sui            cest
      generis nebo metabolicky
      podmíněné.
      Pozn.: dle možností sdělit
      chemické složení
      konkrementu.

 XXVIII/3  Stavy po operacích močového  Bludov     Operační rána s
      ústrojí (mimo urolitiázu    Mar. Lázně   píštělí
 dle    - do 12 měsíců po výkonu,           vyžadující
 zákl.   - do 3 let po výkonu, pokud          trvalé
 dg.    jsou komplikovány infekčním          chirurgické
      zánětem.                    ošetřování,
                              stavy vyžadující
                              trvalé používání
                              urinalu nebo
                              opakované
                              cévkování

 XXVIII/4  Vleklá difusní onemocnění   Mar. Lázně   Vysoká a
      ledvinných klubíček              nevyrovnaná
 N02, N03  (glomerulonefritis, lipoidní          aktivita
 N04    nefróza, hereditární              onemocnění,
      nefropatie) pouze v klidovém          sklon k iontové
      stádiu bez sklonu ke              a vodní
      klinickým recidivám a bez           disbalanci, FW
      potřeby medikamentózní             vyšší než 50
      terapie ve vysokých dávkách.          mm/hod.
                              kreatininemie
                              nad 150 umol.
                              diastol. hypertenze
                              nad 100 mmHg
XXIX - Duševní poruchy
                    Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXIX/1   Psychózy ve stádiu remise.   Jeseník     Poruchy vědomí,
                              neschopnost
 F20, F21,                         dodržovat
 F25, F30,                         léčebný řád
 F31, F32,
 F33, F34

 XXIX/2   Neurotické poruchy a jiné   Jeseník     Poruchy vědomí
      nepsychotické poruchy.             neschopnost
                              dodržovat
 F40, F41,                         léčebný řád
 F42, F43,
 F45, F48,
 F51, F54,
 F06.6,
 F06.7,
 F07.1,
 F07.2
XXX. Nemoci kožní
Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXX/1   Psoriasis - chronické a    Darkov
      recidivující formy.      Kynžvart
 L40                    Teplice n. B.
                      Lipová-Lázně

 XXX/2   Chronické a recidivující    Darkov     Impetiginizace,
      ekzémy, včetně atopického,   Jeseník     mikrobiální
 L20,L23  chronické prurigo.       Kynžvart    ekzémy
                      Teplice n. B.
                      Lipová-Lázně

 XXX/3   Indurativní a konglobující   Darkov
      formy akne.          Lipová-Lázně
 L70

 XXX/4   Sklerodermie.         Darkov     Maligní a
                      Lipová-Lázně  progredující
 L94                            formy

 XXX/5   Ichtyózy.           Darkov
                      Kynžvart
 L85                    Teplice n. B.
                      Lipová-Lázně

 XXX/6   Chronické dermatózy      Darkov
                      Kynžvart
 dle                    Teplice n. B.
 zákl.                   Lipová-Lázně
 dg.

 XXX/7   Stavy po popáleninách a po   Bělohrad
      rekonstrukčních výkonech,   Janské Lázně
 dle    kde hrozí smršťování jizev.  Lipová-Lázně
 zákl.                   Železnice
 dg.
XXXI. Nemoci gynekologické
            Kontraindikace pro celou skupinu  XXXI . : appendicitis  chronica.

+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
|Číslo  |  Indikace          |  Místo    | Kontraindikace      |
+---------+-------------------------------+---------------+--------------------------+
 XXXI/1   Zánětlivá onemocnění      Frant. Lázně
      zevních a vnitřních      Klimkovice
 N70, N71, rodidel.            Mariánské Lázně
 N72, N73,
 N74, N75,
 N76, N77

 XXXI/2   Hypoplazie vnitřních      Frant. Lázně
 N85    rodidel a retrodeviace     Klimkovice
      dělohy.

 XXXI/3   Primární dysmenorea,      Frant. Lázně
      primární amenorea s      Klimkovice
 N91,N92,  nadměrným růstem nebo při
 N93, N94  zavedení umělého cyklu k
      zástavě růstu,
      sekundární amenorea u
      mentálních
      anorexií po velkém
      zhubnutí, hypoestrinní hypo-
      oligo-menorea.

 XXXI/4   Stavy po léčených       Frant. Lázně  Hyperestrogen-
      juvenilních metroragiích    Klimkovice   ní stavy.
 N92    hypohormonálních nebo
      zánětlivých.

 XXXI/5   Sekundární poruchy cyklu po  Frant. Lázně
      infekčních chorobách s     Klimkovice
 dle    postižením rodidel.
 zákl.
 dg.

 XXXI/6   Stavy po operacích       Frant. Lázně
      vnitřních rodidel a po     Klimkovice
 dle    jiných břišních operacích   Mariánské Lázně
 zákl.   se vztahem ke krajině malé
 dg.    pánve, zejména po
      appendectomii do 12 měsíců
      od operace.
1) § 33 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
1)Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
2)Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.
3)Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.
4)Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.
5)Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.
6)Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.
7)Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.
8)Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.
9)Mimo hemofilickou artropatii.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.