303/1995 Sb.

o minimální mzdě

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (16)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (27)
... další položky
Usnesení vlády ČR (12)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
Meritum (5)
... další položky
303/1995 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 1995
o minimální mzdě
Změna: 320/1997 Sb.
Změna: 317/1998 Sb.
Změna: 131/1999 Sb.
Změna: 313/1999 Sb.
Změna: 162/2000 Sb.
Změna: 429/2000 Sb.
Změna: 436/2001 Sb.
Změna: 559/2002 Sb.
Změna: 463/2003 Sb.
Změna: 699/2004 Sb.
Změna: 513/2005 Sb.
Změna: 513/2005 Sb. (část)
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 3 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 3/1991 Sb., a podle § 4 odst. 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.:
§ 1
Toto nařízení upravuje poskytování minimální mzdy fyzické osobě v pracovním poměru nebo obdobném pracovním vztahu1) (dále jen "zaměstnanec").
§ 2
(1) Výše minimální mzdy činí
a) za každou hodinu odpracovanou zaměstnancem 48,10 Kč,
b) za měsíc 7 955 Kč pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou,
c) 90 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o první pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru nebo obdobného pracovního vztahu,
d) 80 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o mladistvého zaměstnance,2)
e) 75 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu,
f) 50 % částek uvedených v písmenech a) a b), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.
(2) Výše minimální mzdy uvedená v odstavci 1 písm. a) se stanoví pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin; při jiné délce stanovené týdenní pracovní doby se výše minimální mzdy úměrně upraví.
(3) Zaměstnanci odměňovanému měsíční mzdou, který má sjednanou nebo povolenou kratší pracovní dobu3) nebo neodpracoval v měsíci všechny pracovní směny, náleží minimální mzda ve výši odpovídající odpracované době.
§ 3
Nedosáhne-li mzda4) zaměstnance v kalendářním měsíci výše minimální mzdy, která mu náleží podle § 2, zaměstnavatel mu rozdíl doplatí (dále jen "doplatek").
§ 4
U domáckých zaměstnanců se pro účely tohoto nařízení považuje za odpracovanou hodinu odvedená hodina práce podle normy spotřeby práce stanovené zaměstnavatelem.6)
§ 5
zrušen
§ 6
Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády České republiky č. 615/1992 Sb.
§ 7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.
Předseda vlády:
Prof. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Vodička v. r.
1) Např. § 226 odst. 2 obchodního zákoníku, zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 26/1993 Sb., zákona č. 326/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 33/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.
4) § 111 odst. 2 zákoníku práce.
§ 4 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.