139/1995 Sb.

Novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (1)
... další položky
139/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. června 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/ /1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 2 se doplňuje písmenem c), které zní:
"c) rady škol, jsou-li ustaveny.".
2. V § 3 odst. 1 se za slova "vytvoření podmínek" vkládají tato slova: "pro činnost rady školy," a za slova "školní inspekce a" se vkládají tato slova: "přijetí následných opatření,".
3. V § 3 odst. 1 se na konci připojují tyto věty:
"Ředitel odpovídá za zpracování a zpřístupnění veřejnosti výroční zprávy o činnosti školy a výroční zprávy o hospodaření školy a předkládá tyto zprávy radě školy. Ředitel je povinen účastnit se jednání rady školy, je-li přizván radou školy. Ředitel školy zajišťuje, aby zákonní zástupci nezletilého žáka a zletilí žáci byli informováni o průběhu vzdělávání a výchovy žáka.".
4. V § 3 odst. 2 se vypouštějí písmena c), d) a h).
Dosavadní písmena e), f) a g) se označují jako písmena c), d) a e); dosavadní písmena i), j), k), l), m) a n) se označují jako písmena f), g), h), i), j) a k).
5. V § 3 odst. 2 nové písmeno d) zní:
d) o zařazení dětí do speciálních mateřských škol a speciálních základních škol, základních škol, zvláštních škol a školských zařízení jim sloužících a do pomocných škol; do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy nebo jsou umístěny v dětském domově ve spádovém obvodu školy,".
6. § 3 odst. 2 se doplňuje písmenem l), které zní:
l) o žádosti žáka ke změně studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky.".
7. V § 3 se vypouští odstavec 3.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
8. § 4 se vypouští.
9. V § 5 odst. 1 se za slova "správní úřady" vkládají tato slova: "ve školství".
10. V § 5 odst. 2 se vypouští poslední věta.
11. § 6 odst. 1 zní:
"(1) Školský úřad zřizuje a zrušuje se souhlasem ministerstva jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace anebo své organizační jednotky
a) speciální základní školy při zdravotnických zařízeních, pomocné školy, zvláštní školy, zvláštní předškolní zařízení při zdravotnických zařízeních,
b) základní umělecké školy,
c) školská zařízení pro výchovu mimo vyučování,
d) školská zotavovací zařízení,
e) zařízení výchovného poradenství,
f) zařízení školního stravování,
g) střediska služeb školám, střediska informačních technologií a plavecké školy,
h) zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.".
12. V § 6 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které včetně poznámek č. 1) a 1a) znějí:
"(2) Majetkové vztahy a hospodaření organizací a jednotek uvedených v odstavci 1 se řídí zvláštními předpisy.1)
(3) Školský úřad předkládá okresnímu shromáždění každoročně ke schválení1a) zprávu ze svého územního obvodu o stavu koncepce a rozvoje sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, o výsledcích výchovy a vzdělávání předškolních zařízení, škol a školských zařízení a o koncepci a výsledcích činnosti školského úřadu. Pro informaci ministerstva doplní školský úřad schválenou zprávu o vyjádření okresního shromáždění k uvedeným údajům. Zpráva dále obsahuje informace o hospodaření školského úřadu, předškolních zařízení, škol a školských zařízení.
1) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
1a) Zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů.".
13. V § 6 se dosavadní odstavec 2 označuje jako odstavec 4, který zní:
"(4) Školský úřad jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje, a se souhlasem zřizovatele jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které jsou zřízeny podle § 14 odst. 2. Při jmenování vychází zejména z výsledků konkurzního řízení a stanoviska rady školy, pokud je zřízena. Při opakované nedohodě zřizovatele se školským úřadem rozhodne o jmenování nebo odvolání ředitele ministerstvo.".
Dosavadní odstavec 3 se vypouští.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
14. V § 7 písm. b) se na konci doplňují tato slova: "s výjimkou písmen c) a k), pokud se jedná o základní uměleckou školu zřízenou podle § 14 odst. 6".
15. V § 7 písm. c) se slova "§ 4" nahrazují slovy "§ 14 odst. 3 písm. a)".
16. § 7 se doplňuje písmeny e) až i), která včetně poznámek č. 1b) až 1f) znějí:
e) rozhoduje o osvobození žáků od povinnosti docházet do školy a o osvobození žáků od povinné školní docházky,1b)
f) povoluje udělení výjimky při přijímání žáků ke studiu na středních školách,1c)
g) vyjadřuje se k udělení výjimky při zřizování základních škol,1d)
h) rozhoduje o výjimkách, pokud jde o počet dětí ve třídě v mateřských školách,1e)
i) dává souhlas ke slučování škol.1f)
1b) § 37 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
1e) § 3 odst. 1 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.
17. § 8 zní:
"§ 8
(1) Školský úřad sděluje obcím souhlas se zrušením základní školy, která byla jimi zřízena.
(2) Školský úřad přiděluje předškolním zařízením, školám a školským zařízením jim sloužícím, které jsou zařazeny do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení (dále jen "síť") zřizovaných a spravovaných obcemi, finanční prostředky na platy a náhrady platů, popřípadě mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na náklady na zvláštním způsobem stanovené odvody do sociálních a zdravotních fondů a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na výdaje na učební pomůcky a dále na výdaje na učebnice a školní potřeby, pokud se žákům poskytují bezplatně, a kontroluje jejich využití.
(3) Školský úřad přiděluje finanční prostředky na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí zdravotně postižených.".
18. § 10 odst. 2 včetně poznámky č. 2) zní:
"(2) Školský úřad přiděluje soukromým předškolním zařízením, školám a školským zařízením zařazeným do sítě ministerstvem finanční dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním předpisem, kontroluje efektivnost hospodaření s přidělenou dotací a provádí její finanční vypořádání.2)
2) Zákon č. 29/1984 Sb.
Zákon ČNR č. 76/1978 Sb.
Nařízení vlády č. 245/1993 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením.
Nařízení vlády ČR č. 379/1990 Sb., o poskytování dotací soukromým školám.".
19. § 11 odst. 1 věta první zní:
"Školský úřad na žádost školy nebo pracovníků škol, školských zařízení nebo předškolních zařízení zajišťuje metodickou pomoc.".
20. V dalších ustanoveních zákona se slova "zaměstnanci školy" nahrazují slovy "pracovníci školy".
21. V § 12 odst. 3 písm. a) se za slovo "sloužící" doplňují tato slova: "a vyšší odborné školy".
d) jmenuje a odvolává ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje, ředitele školského úřadu, ústředního školního inspektora a na jeho návrh školní inspektory; při jmenování vychází z výsledků konkurzního řízení,".
23. V § 12 odst. 4 písm. e) se na konci tečka nahrazuje středníkem a doplňují se tato slova: "pro účely zařazování předškolních zařízení, škol a školských zařízení do sítě, posuzování návrhů změn v síti a vyřazování předškolních zařízení, škol a školských zařízení ze sítě,".
24. § 12 odst. 4 se doplňuje písmeny f) až k), která včetně poznámek č. 2a) až 2c) znějí:
f) stanovuje normativy jako roční objem neinvestičních výdajů a mzdových prostředků připadajících na dítě nebo žáka v předškolním zařízení, škole nebo školském zařízení,
g) rozepisuje školským úřadům finanční prostředky na školství podle počtu dětí a žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení a stanovených normativů, nestanoví-li ministerstvo jinak,
h) zpracovává, zveřejňuje a předkládá Poslanecké sněmovně výroční zprávu o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy,
i) povoluje výjimky,2a)
j) rozhoduje po vyjádření školského úřadu o výjimkách při zřizování základních škol,2b)
k) jmenuje zkušební komisi pro vykonání absolutoria.2c)
25. V § 12 odst. 5 se vypouštějí písmena a) a b).
Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena a) a b).
26. V § 12 odst. 5 písm. b) se za slovo "jejich" vkládají tato slova: "zpracování a".
27. § 12 odst. 5 se doplňuje písmenem c), které včetně poznámky č. 2d) zní:
c) formu, termíny a nosiče dat o údajích z dokumentace a evidence škol.2d)
28. V § 13 se vypouští písmeno n).
Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).
29. Za část druhou se vkládá nová část třetí, která včetně nadpisu a poznámky č. 5) zní:
"ČÁST TŘETÍ
ZAŘAZOVÁNÍ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL, PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 13a
(1) Ministerstvo vede síť všech zřizovatelů na základě údajů poskytnutých do 31. prosince ústředními orgány státní správy a školskými úřady, kterou každoročně zveřejňuje.
(2) Školy, předškolní zařízení a školská zařízení všech zřizovatelů zařazuje na základě žádosti předložené zřizovatelem nebo orgány státní správy uvedenými v odstavcích 4 a 5 do sítě ministerstvo, s výjimkou
a) škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které zřizuje obec podle ustanovení § 14 odst. 2, které do sítě zařazuje školský úřad,
b) škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které zřizuje obec podle ustanovení § 14 odst. 5, pokud se jedná o školu nebo školské zařízení jinak zřizované školským úřadem, které do sítě zařazuje školský úřad,
c) středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování, které do sítě zařazuje Ministerstvo hospodářství.
Účastníky řízení o zařazení do sítě je škola, předškolní zařízení nebo školské zařízení a jejich zřizovatel.
(3) V síti se pro každou školu, předškolní nebo školské zařízení uvádí:
a) název, sídlo, právní forma a identifikační číslo,
b) název a adresa zřizovatele; jméno a příjmení a trvalý pobyt zřizovatele, je-li jím fyzická osoba,
c) všechny druhy a typy školy, které škola zahrnuje,
d) seznam studijních a učebních oborů, popřípadě zaměření,
e) seznam předškolních zařízení a školských zařízení, které škola sdružuje,
f) datum zařazení do sítě.
U předškolních a školských zařízení se uvádí předmět činnosti.
(4) Žádost o zařazení do sítě u škol, předškolních zařízení a školských zařízení, které
a) zřizuje obec podle ustanovení § 14 odst. 2, předkládá obec příslušnému školskému úřadu,
b) zřizuje obec podle ustanovení § 14 odst. 5, jestliže se jedná o školu nebo školské zařízení, které jinak zřizuje školský úřad, předkládá obec příslušnému školskému úřadu,
c) zřizuje obec podle ustanovení § 14 odst. 5, jestliže se jedná o školu nebo školské zařízení, které jinak zřizuje ministerstvo, předkládá obec prostřednictvím školského úřadu ministerstvu,
d) zřizuje školský úřad, předkládá školský úřad ministerstvu,
e) jsou soukromými školami, předškolními zařízeními a školskými zařízeními nebo školami, předškolními zařízeními a školskými zařízeními zřízenými státem uznanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, předkládá zřizovatel ministerstvu s výjimkou soukromých středních odborných učilišť, učilišť, středisek praktického vyučování, pracovišť praktického vyučování, středních a vyšších zdravotnických škol a školských zařízení jim sloužících.
(5) Žádost o zařazení do sítě u
a) středních odborných učilišť, pokud se na ně nevztahuje ustanovení odstavce 4, včetně soukromých středních odborných učilišť a učilišť a soukromých učilišť, předkládá zřizovatel ministerstvu prostřednictvím Ministerstva hospodářství,
b) středních a vyšších zdravotních škol a školských zařízení jim sloužících předkládá zřizovatel ministerstvu prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví,
c) středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování předkládá zřizovatel Ministerstvu hospodářství.
Ministerstvo hospodářství a Ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda žádost splňuje požadavky tohoto zákona a dalších předpisů, popřípadě nechá žádost žadatelem doplnit, a do 31. prosince doručí k zařazení do sítě ministerstvu s výjimkou žádosti o zařazení do sítě středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování.
(6) Žádost o zařazení do sítě se předkládá nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, v němž má zahájit činnost. Orgán státní správy, který zařazuje do sítě podle odstavce 2, může v závažných případech rozhodnout o předložení žádosti v pozdějším termínu před zahájením činnosti školy, školského zařízení nebo předškolního zařízení.
§ 13b
(1) Žádost o zařazení předškolních zařízení, škol a školských zařízení do sítě obsahuje:
a) název školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
b) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zřizovatele, popřípadě datum narození, je-li zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení fyzická osoba,
c) název, sídlo, právní formu organizace a její identifikační číslo, jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem, je-li zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení právnická osoba,
d) doklad osvědčující užívací právo zřizovatele k objektu, nemovitosti nebo prostorám, v nichž bude probíhat výuka nebo činnost,
e) zřizovací nebo zakládací listinu školy, předškolního a školského zařízení podle zvláštního zákona, kromě případu, kdy návrh na zřízení školy, předškolního nebo školského zařízení spolu s návrhem zřizovací listiny podává příslušný územní orgán státní správy nebo samosprávy ve školství,
f) kladný závazný posudek příslušného orgánu hygienické služby a příslušného orgánu státní správy k užívání příslušného objektu, popřípadě nemovitosti pro navrhovaný účel odpovídající ustanovení stavebního zákona,5)
g) v případě základních škol, předškolních zařízení a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je fyzická nebo právnická osoba, rovněž vyjádření obce, v jejímž územním obvodu bude škola, předškolní nebo školské zařízení působit; pokud zřizovatel požaduje prostředky z rozpočtu obce, popřípadě jiná materiální zvýhodnění, musí jít o kladné vyjádření obce,
h) v případě středních a vyšších škol, speciálních škol a školských zařízení jim sloužících, s výjimkou středních a vyšších zdravotnických škol, vyjádření školského úřadu podle příslušné územní působnosti,
i) v případě škol jejich vzdělávací koncepci včetně učebních plánů, učebních osnov, popřípadě jiných schválených učebních dokumentů, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků a podmínky omezující přijetí uchazečů ke studiu, a které byly schváleny ministerstvem, rámcově stanoveného obsahu vzdělání jednotlivých vyučovacích předmětů a profilů absolventa pro jednotlivé studijní nebo učební obory,
j) způsob hospodaření a financování školy, předškolního nebo školského zařízení,
k) personální zabezpečení provozu školy, předškolního nebo školského zařízení nebo jeho závazný popis,
l) materiální zabezpečení výuky nebo provozu anebo jeho závazný popis,
m) výpis z trestního rejstříku zřizovatele, pokud je zřizovatel fyzická osoba, a ředitele školy nebo vedoucího školského zařízení,
n) osobní data ředitele školy nebo vedoucího školského zařízení a doklady o vzdělání osvědčující jeho pedagogickou a odbornou způsobilost, doklady o předchozích zaměstnáních a životopis ředitele školy nebo vedoucího školského zařízení,
o) datum zahájení činnosti,
p) předpokládaný počet žáků a počet tříd v nadcházejícím školním roce a předpokládaný celkový počet žáků a tříd nebo údaje o předpokládané kapacitě školského zařízení, přičemž všechny třídy školy musí být umístěny v rámci územní působnosti jednoho školského úřadu.
(2) Zřizovatel může po dohodě s orgánem státní správy, který zařazuje do sítě podle § 13a odst. 2, předložit dodatečné údaje uvedené v odstavci 1 písm. d), f) a n), vždy však před zahájením činnosti školy, školského zařízení nebo předškolního zařízení.
(3) Orgán státní správy, který zařazuje do sítě podle § 13a odst. 2, posoudí, zda žádost splňuje požadavky tohoto zákona a dalších předpisů, popřípadě nechá žádost žadatelem doplnit, a do 60 dnů od podání o žádosti rozhodne. Součástí rozhodnutí o žádosti o zařazení do sítě musí být jeho odůvodnění, datum jeho vydání a poučení o odvolání.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 doručí ministerstvo
a) účastníkům řízení,
b) školskému úřadu příslušnému podle sídla školy,
c) České školní inspekci,
d) příslušnému orgánu státní správy podle § 13a odst. 5.
(5) Jestliže rozhodnutí podle odstavce 3 vydal školský úřad nebo Ministerstvo hospodářství, doručí je
a) účastníkům řízení,
b) ministerstvu,
c) České školní inspekci.
(6) V případě kladného rozhodnutí podle odstavce 3 musí rozhodnutí o zařazení do sítě dále obsahovat:
a) název a sídlo školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení,
b) jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo zřizovatele, je-li zřizovatelem školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení fyzická osoba,
c) název, sídlo, právní formu, identifikační číslo zřizovatele a jméno, příjmení, místo trvalého pobytu a rodné číslo osoby nebo osob, které jsou statutárním orgánem, je-li zřizovatelem právnická osoba.
(7) Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o zařazení do sítě lze podat u orgánu státní správy, který napadené rozhodnutí vydal, do osmi dnů od doručení rozhodnutí účastníku řízení. Nevyhoví-li orgán státní správy, který napadené rozhodnutí vydal, odvolání v plném rozsahu, postoupí věc nadřízenému orgánu státní správy, který jako odvolací orgán po přezkoumání napadené rozhodnutí svým rozhodnutím potvrdí nebo zruší. V případě zrušení napadeného rozhodnutí vrátí věc k novému projednání. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se nelze odvolat. Tím není dotčena možnost soudního přezkoumání.
(8) Proti rozhodnutí ústředního orgánu státní správy o žádosti o zařazení do sítě vydanému v prvním stupni lze podat u tohoto orgánu do osmi dnů od doručení rozhodnutí účastníku řízení rozklad, o němž rozhodne vedoucí ústředního orgánu státní správy na základě návrhu jím ustavené komise. Proti rozhodnutí o rozkladu se nelze odvolat. Tím není dotčena možnost soudního přezkoumání.
(9) Dojde-li ke změnám v údajích, které zřizovatel uvedl v žádosti podle odstavce 1, oznámí to zřizovatel orgánu státní správy, který zařazuje do sítě podle § 13a odst. 2, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy ke změně došlo, a doloží příslušné doklady. Tento orgán o změně rozhodne podle odstavce 3.
§ 13c
(1) Orgán státní správy, který zařazuje do sítě podle § 13a odst. 2, zahájí řízení o vyřazení školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení ze sítě
a) na základě písemné žádosti zřizovatele,
b) při zjištění závažných nedostatků v činnosti školy, předškolního nebo školského zařízení anebo zřizovatele ve věci vzdělávání,
c) při neplnění podmínek zařazení do sítě,
d) při závažném porušení obecně závazných právních předpisů nebo platných technických a hygienických norem,
e) na základě písemné žádosti příslušných orgánů státní správy podle § 13a odst. 4 a 5.
(2) V případě zahájení řízení podle odstavce 1 písm. a) musí žádost obsahovat zejména náležitosti přiměřeně dle § 13b odst. 1 písm. a) až c), e) a g).
(3) Účastníky řízení o vyřazení ze sítě je škola, předškolní zařízení a školské zařízení a jejich zřizovatel. V průběhu řízení o vyřazení školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení ze sítě orgán státní správy, který zařazuje do sítě podle § 13a odst. 2, rozhodne o opatřeních, která zamezí nehospodárnému využití státem poskytovaných finančních prostředků. Pro vyřazování ze sítě platí přiměřeně ustanovení tohoto zákona o řízení o zařazení do sítě, nestanoví-li tento zákon jinak.
(4) Dnem rozhodnutí orgánu státní správy, který zařazuje do sítě podle § 13a odst. 2, o vyřazení školy, předškolního zařízení nebo školského zařízení ze sítě zaniká nárok na poskytnutí dotace ze státního nebo obecního rozpočtu. Za vypořádání vyplacené dotace odpovídá škola, předškolní zařízení nebo školské zařízení a jejich zřizovatel společně a nerozdílně.
(5) Při vyřazení základní školy, víceletého gymnázia, popřípadě osmileté konzervatoře v oboru tanec ze sítě je povinna obec, v níž se škola nachází, ve spolupráci s příslušným školským úřadem zajistit plnění povinné školní docházky žáků školy vyřazené ze sítě v jiné základní škole; v případě vyřazení speciální základní školy nebo gymnázia, které je speciální střední školou, v jiné speciální základní škole.
(6) Při vyřazení školy ze sítě je zřizovatel povinen zajistit předání výsledků klasifikace za nedokončený školní rok žákům této školy nebo jejich zákonným zástupcům.
5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.".
30. § 14 odst. 1 a 2 zní:
"(1) Obec je povinna vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky. Územní obvod obce tvoří spádový obvod základní školy; pro dvě a více základních škol stanoví obec vyhláškou jejich spádové obvody s přihlédnutím k případným alternativním vzdělávacím programům. Je-li v obci více než jedna základní škola, stanoví se spádové obvody pouze pro základní školy zřizované obcí. Obec se může dohodnout se sousední obcí nebo s okolními obcemi na vytvoření společného spádového obvodu základní školy. Pokud taková dohoda nebude uzavřena a bude ohroženo plnění povinné školní docházky žáků, rozhodne o společném spádovém obvodu základní školy okresní úřad v dohodě se školským úřadem.
(2) Obec zřizuje nebo se souhlasem školského úřadu zrušuje předškolní zařízení, základní školu a školská zařízení jim sloužící. Jestliže žák plní povinnou školní docházku ve škole zřízené jinou obcí, je povinna hradit obec, ve které má žák trvalý pobyt, obci, která školu zřídila, její neinvestiční výdaje podle odstavce 4, které tvoří náklady na údržbu a opravy, materiální výdaje, služby a výdaje nevýrobní povahy, mzdové prostředky a ostatní výplaty fyzickým osobám neposkytované školským úřadem připadající na jednoho žáka této školy, pokud se dotčené obce nedohodnou jinak. Obec, která je zřizovatelem školy, je povinna oznámit obci, v níž má žák trvalý pobyt, jeho přijetí do základní školy ve svém spádovém obvodu. Spory ve věci úhrady neinvestičních výdajů obcí podle tohoto odstavce rozhoduje soud.".
31. V § 14 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Obec rozhoduje o
a) přijetí dětí do předškolního zařízení, školní jídelny, školní družiny nebo školního klubu, pokud počet přihlášených dětí přesahuje počet dětí, které lze přijmout,
b) odvolání proti rozhodnutí ředitele ve věcech správních, uvedených v § 3 odst. 2 písm. c) a k), pokud se jedná o předškolní zařízení, školy a školská zařízení zřizovaná obcí.".
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
32. V § 14 odst. 6 se za slova "personální zabezpečení" vkládá čárka a tato slova: "která nepřiděluje školský úřad podle § 8 odst. 2" a za slovo "ředitele" se vkládají tato slova: " , a pokud se týká středních a vyšších zdravotnických škol, se souhlasem Ministerstva zdravotnictví".
33. § 14 se doplňuje odstavcem 7, který zní:
"(7) Obec sděluje školskému úřadu souhlas se jmenováním a odvoláním ředitele předškolního zařízení, školy a školského zařízení, zřizovaných obcí.".
34. Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.
35. Poznámka č. 2) se nahrazuje poznámkou č. 6), která zní:
6) Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.".
36. § 16 včetně nadpisu zní:
"Okresní školská rada
§ 16
(1) V územním obvodu školského úřadu se zvolí okresní školská rada do 60 dnů od zřízení školského úřadu nebo uplynutí volebního období členů této rady. Počet členů okresní školské rady stanoví školský úřad do deseti dnů od svého zřízení nebo uplynutí volebního období členů této rady se zřetelem na počet obcí a počet předškolních zařízení, škol a školských zařízení v jednotlivých obcích tak, aby okresní školská rada měla nejméně 15 a nejvíce 30 členů, přičemž jednu třetinu těchto členů tvoří členové zastupitelstev obcí nebo jimi zvolení zástupci, jednu třetinu pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení příslušné obce a jednu třetinu rodiče žáků škol a školských zařízení příslušné obce.
(2) Členové okresní školské rady jsou voleni nepřímou volbou hlasováním obecními zastupitelstvy. Návrh na počet členů okresní školské rady, které mohou zvolit zastupitelstva jednotlivých obcí, sdělí obcím ředitel školského úřadu do deseti dnů od zřízení školského úřadu nebo uplynutí volebního období členů okresní školské rady. Pokud obce tuto možnost volby nevyužijí ve lhůtě stanovené v odstavci 1, jmenuje na tato místa členy okresní školské rady ředitel školského úřadu.
(3) Volební období nebo doba jmenování členů okresní školské rady je tři roky. Členství v okresní školské radě zaniká vzdáním se mandátu doručenému příslušnému obecnímu zastupitelstvu nebo odvoláním usnesením příslušného obecního zastupitelstva. Na uvolněná místa mohou být do konce příslušného volebního období zvoleni noví členové okresní školské rady.".
37. Ve všech ustanoveních zákona se slova "školská rada" nahrazují slovy "okresní školská rada".
38. V § 17 odst. 5 se za slova "v práci školského úřadu" vkládají tato slova: " ,zejména při neschválení výsledků hospodaření s rozpočtovými prostředky podle odstavce 4,".
39. Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která včetně nadpisu a poznámky č. 7) zní:
"ČÁST PÁTÁ
RADA ŠKOLY
§ 17a
Ve škole může být zřízena rada školy. Rada školy je orgánem školy umožňujícím zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pracovníkům školy, občanům obce a dalším osobám podílet se na správě školy.
§ 17b
(1) Radu školy zřizuje zřizovatel školy. Ve škole se zřizuje pouze jedna rada školy.
(2) Rada školy se zřizuje bezodkladně na základě
a) písemné žádosti nejméně jedné desetiny zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy v případě vyšší školy a konzervatoře, pokud má škola více než 300 žáků, nebo
b) písemné žádosti nejméně jedné pětiny zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy v případě vyšší školy a konzervatoře, pokud má škola méně než 300 žáků, nebo
c) písemné žádosti alespoň poloviny pracovníků školy nebo
d) rozhodnutí zřizovatele školy.
Rada školy se nezřídí, nebude-li zvolen a jmenován nejméně poloviční počet členů rady školy nebo pokud nebudou zvoleni alespoň dva členové rady školy podle ustanovení § 17c odst. 1 písm. b).
(3) Radu školy zrušuje zřizovatel školy
a) na základě písemné žádosti nadpoloviční většiny zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků; žádost se podává formou petice ke zřizovateli školy,
b) v případě nečinnosti rady školy delší než jeden školní rok.
§ 17c
(1) Rada školy má šest až patnáct členů. Ředitel školy není členem rady školy. Členové rady jsou voleni, popřípadě jmenováni na funkční období dvou let. Pokud se jedná o školy zřizované státem, obcí nebo státem registrovanou církví nebo státem registrovanou náboženskou společností,
a) třetinu členů rady jmenuje zřizovatel;
b) třetinu členů rady volí
1. v případě základní školy zákonní zástupci žáků ze svých řad,
2. v případě střední školy a konzervatoře zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků tak, že nejméně jeden člen do rady školy je volen zletilými žáky a nejméně jedna šestina členů rady je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků,
3. v případě vyšší odborné školy s výjimkou konzervatoře žáci ze svých řad;
c) třetina členů rady školy je volena pedagogickými pracovníky z pracovníků školy.
(2) Pokud se nejedná o školy zřizované ústředním orgánem státní správy, školským úřadem, obcí nebo státem registrovanou církví nebo státem registrovanou náboženskou společností, volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků tak, že nejméně nadpoloviční většinu členů tvoří
a) v případě základní školy zákonní zástupci žáků ze svých řad,
b) v případě střední školy a konzervatoře zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků tak, že nejméně jeden člen do rady školy je volen žáky a nejméně jedna šestina členů rady školy je volena zákonnými zástupci nezletilých žáků,
c) v případě vyšší odborné školy s výjimkou konzervatoře žáci ze svých řad;
zřizovatel jmenuje zbývající členy do rady školy.
(3) V případě, že počet zvolených a jmenovaných členů rady je menší, než uvádí zřizovací listina podle ustanovení § 17d písm. b), zůstanou místa v radě školy neobsazena. Neobsazená místa mohou být obsazena dodatečně.
§ 17d
O zřízení rady školy vydává zřizovatel zřizovací listinu. Zřizovací listina obsahuje tyto podstatné náležitosti:
a) název a sídlo školy, u níž je rada školy zřízena,
b) počet členů rady školy,
c) datum zřízení rady školy.
§ 17e
(1) Rada školy
a) schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy; tím plní také funkci veřejné kontroly školy,
b) vyjadřuje se ke studijním a učebním oborům, které škola připravuje, ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele,
c) může podat v odůvodněných případech zřizovateli školy nebo v případě základní školy příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na odvolání ředitele školy,
d) může požádat Českou školní inspekci o inspekci a školský úřad o kontrolu hospodaření školy, pokud jde o střední a vyšší zdravotnické školy, může požádat Ministerstvo zdravotnictví o provedení inspekce a kontrolu hospodaření, a pokud jde o odborný výcvik, může požádat Ministerstvo hospodářství o provedení inspekce a kontrolu hospodaření.
(2) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje zejména
a) charakteristiku školy,
b) přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva,
c) údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti,
d) údaje o přijímacím řízení nebo o zařazování dětí,
e) přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků (např. v členění podle tříd, popřípadě oborů a ročníků) a na středních školách o výsledcích závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek,
f) údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí,
g) údaje o mimoškolních aktivitách.
(3) Výroční zpráva o hospodaření obsahuje zejména
a) příjmy
1. celkové příjmy,
2. poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců,
3. příjmy z hospodářské činnosti,
4. ostatní příjmy;
b) výdaje
1. investiční výdaje celkem,
2. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- ostatní osobní náklady,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění,
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,
- stipendia,
- ostatní provozní náklady;
c) informace o výsledcích kontrol hospodaření provedené školským úřadem, Českou školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem, popřípadě informace o výsledcích kontrol jinými kontrolními nebo inspekčními orgány,
d) kopie účetních výkazů u škol hospodařících jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace, pokud je zřizovatelem ministerstvo nebo školský úřad, nebo kopii vyúčtování poskytnuté dotace u škol jiných zřizovatelů.
(4) Pokud škola nehospodaří s prostředky ze státního rozpočtu, není povinna předkládat zprávu dle odstavce 3.
(5) Ředitel je povinen umožnit radě školy přístup k informacím o škole, zejména k povinné dokumentaci školy. Tyto informace ředitel není povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon.7)
§ 17f
(1) O schválení výroční zprávy o činnosti školy, návrhu rozpočtu a zprávy o hospodaření školy, o výběru studijního nebo učebního oboru, které předkládá ředitel, rada školy rozhodne do jednoho měsíce po jejich předložení. Pokud rada školy zprávu neschválí, její neschválení odůvodní a přizve k dalšímu projednávání nově předložené zprávy školního inspektora. V případě, kdy rada školy neschválí zprávu o hospodaření školy, přizve k jejímu novému projednávání školního inspektora a zaměstnance příslušného školského úřadu. Pokud jde o výroční zprávu o činnosti střední a vyšší zdravotnické školy nebo o zprávu o jejím hospodaření, přizve rada školy k dalšímu projednávání zástupce Ministerstva zdravotnictví. Ředitel školy předloží zprávu k novému projednání do jednoho měsíce po neschválení předchozí zprávy. O výsledcích projednávání zpracovává vlastní písemnou zprávu školní inspektor nebo jiný přizvaný pracovník státní správy; tuto zprávu předkládá zřizovateli.
(2) Není-li předložená zpráva schválena ani při druhém projednávání, musí se k důvodům neschválení zprávy do 30 dnů vyjádřit zřizovatel, který následně rozhodne o dalším postupu. V případě soukromých škol si rada školy může vyžádat posouzení výsledků hospodaření školy auditorem. Náklady s tím spojené hradí škola. K návrhu studijních a učebních oborů a dalším koncepčním záměrům rozvoje školy se rada školy vyjadřuje do tří týdnů po jejich předložení.
(3) Pokud rada školy neprojedná dokumenty předkládané ředitelem do jednoho měsíce od jejich předložení, předkládá je ředitel po uplynutí této lhůty zřizovateli.
§ 17g
Pokud není zřízena rada školy, projednává ředitel výroční zprávu o činnosti, návrh rozpočtu školy a zprávu o hospodaření školy na poradě pracovníků školy a předloží je školskému úřadu a zřizovateli.
§ 17h
Podrobnosti o postupu ustavení rady školy a její činnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.
7) Např. zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.".
40. Dosavadní část čtvrtá se označuje jako část šestá, část pátá jako část sedmá, část šestá jako část osmá a část sedmá jako část devátá.
41. § 18 zní:
"§ 18
(1) Zřizuje se Česká školní inspekce jako orgán státní správy, která je rozpočtovou organizací přímo řízenou ministerstvem.
(2) V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor, který navrhuje ministerstvu jmenování a odvolání školních inspektorů, při podání návrhu na jmenování vychází z výsledků konkurzního řízení; a dále přijímá do pracovního poměru další zaměstnance České školní inspekce.
(3) Česká školní inspekce v předškolních zařízeních, ve školách, školských zařízeních, ve střediscích praktického vyučování a v pracovištích praktického vyučování zjišťuje a hodnotí:
a) výsledky vzdělávání a jeho průběh vzhledem k platným učebním plánům a učebním osnovám, popřípadě k jiným schváleným učebním dokumentům, které zahrnují alespoň nejvýznačnější cíle vzdělávání, celkovou strukturu učiva, výčet a stručný popis jednotlivých předmětů nebo jiných strukturních obsahových celků a podmínky omezující přijetí uchazečů ke studiu, a které byly schváleny ministerstvem (dále jen "učební dokumenty"),
b) personální a materiálně technické podmínky vzdělávací činnosti vzhledem ke schváleným učebním dokumentům,
c) efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu vzhledem k účelu jejich poskytnutí a vzhledem ke schváleným učebním dokumentům.
(4) Česká školní inspekce vykonává v předškolních zařízeních, školách, školských zařízeních, ve střediscích praktického vyučování a v pracovištích praktického vyučování státní kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů.
(5) Česká školní inspekce
a) předkládá příslušnému orgánu státní správy ve školství návrh na vyřazení školy ze sítě a na vyřazení školského zařízení ze sítě a na vyřazení předškolního zařízení ze sítě,
b) účastní se opakovaného projednávání výroční zprávy ředitele o činnosti školy v radě školy,
c) účastní se zjišťování, zpracování a zveřejňování výsledků vzdělávání a přípravy pro účely souhrnné zprávy o stavu vzdělávání.".
42. § 19 zní:
"§ 19
(1) Česká školní inspekce vykonává školní inspekci školními inspektory, kteří jsou oprávněni vstupovat do objektů a zařízení orgánů a organizací, obcí, církví a občanů, v nichž se zabezpečuje výchova a vzdělávání, do předškolních zařízení základních škol, základních uměleckých škol, středních škol, odborných učilišť, středisek a pracovišť praktického vyučování a do školských zařízení.
(2) Na základě pověření ústředního školního inspektora a pod přímým vedením pověřeného školního inspektora mohou při přípravě, výkonu a vyhodnocování školní inspekce působit i další zaměstnanci školní inspekce, kteří jsou vzhledem k vlastní kvalifikaci oprávněni vystavit odborný posudek jako podklad pro inspekční hodnocení.
(3) Pověření k výkonu činnosti podle odstavce 2 musí obsahovat jméno zaměstnance České školní inspekce, předmět inspekční činnosti, o které má vystavit odborný posudek, označení školy nebo školského zařízení, datum a čas činnosti, jméno školního inspektora, který pověřeného zaměstnance vede, a podpis ústředního školního inspektora.
(4) Pokud školní inspektor zjistí, že nebyly odstraněny nedostatky zjištěné školní inspekcí nebo nebyly vytvořeny podmínky pro výkon inspekční činnosti, může uložit odpovědnému pracovníkovi pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kč, a to i opětovně. Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne nesplnění povinnosti. Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.
(5) Pro střední zdravotnické školy vykonává školní inspekci Ministerstvo zdravotnictví svými školními inspektory, pro odborný výcvik Ministerstvo hospodářství svými školními inspektory.
(6) Výsledky zjištění a hodnocení školních inspektorů jsou zaznamenány formou inspekčních zpráv. Inspekční zprávy jsou uloženy ve škole nebo školském zařízení a u územně příslušného orgánu České školní inspekce. Inspekční zprávy jsou veřejně přístupné u územně příslušného orgánu České školní inspekce a ve škole nebo školském zařízení od data vydání po dobu deseti let.
(7) V inspekční zprávě se uvádí označení inspekčního orgánu a inspektorů na inspekci zúčastněných, označení kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, místo a čas provedení inspekce, předmět inspekce, zjištění a hodnocení inspekce, označení dokladů a ostatních materiálů, o které se zjištění opírá. Inspekční zprávu podepisují inspektoři, kteří se inspekce zúčastnili, a ředitel kontrolovaného předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení.
(8) Výsledky inspekční činnosti jsou povinni zaměstnanci inspekce projednat s ředitelem předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení. Písemnou inspekční zprávu o zjištěních a hodnocení jsou povinni zaměstnanci inspekce bez zbytečného odkladu zaslat zřizovateli, školskému úřadu, řediteli předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení a radě školy, pokud byla zřízena. Připomínky k obsahu inspekční zprávy může ředitel předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím obdržení. Připomínky k obsahu inspekční zprávy jsou její součástí.
(9) Podrobnosti o organizaci a o výkonu školní inspekce a jejích úkolech stanoví ministerstvo vyhláškou, u středních zdravotnických škol v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví.".
43. § 22 zní:
"§ 22
Vztah zákona k obecným předpisům o správním řízení
Obecné předpisy o správním řízení se vztahují na rozhodování podle § 3 odst. 2, § 7 písm. b) a c), § 19 odst. 4 a § 20. Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu lze podat do osmi dnů od doručení. Obecné předpisy o správním řízení se nevztahují na soukromé školy, církevní školy a školy zřízené podle § 14 odst. 2; to neplatí o rozhodování podle § 19 odst. 4.".
44. § 23 odst. 1 zní:
"(1) Ministerstvo zdravotnictví vůči středním a vyšším zdravotnickým školám a Ministerstvo práce a sociálních věcí v oblasti sociálního školství vykonávají působnosti ministerstva uvedené v § 12 odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. d) a v § 14 odst. 6. Ministerstvo zdravotnictví stanoví příspěvek zřizovatele na činnost a dotace na investice pro střední a vyšší zdravotnické školy a školská zařízení jim sloužící, které zřizuje. Soukromým a církevním středním a vyšším zdravotnickým školám a školským zařízením jim sloužícím stanoví Ministerstvo zdravotnictví dotaci na činnost a kontroluje účelnost využití uvedených prostředků. Ministerstvo hospodářství stanoví soukromým středním odborným učilištím dotaci na činnost a kontroluje účelnost využití přidělených prostředků.".
45. Dosavadní text § 24 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Školy, předškolní a školská zařízení zařazené do sítě podle dosavadních předpisů se považují za zařazené do sítě, pokud do šesti měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona předloží podle § 13a a 13b žádost o zařazení do sítě ministerstvu nebo příslušnému školskému úřadu anebo jinému příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 13a odst. 4 a 5.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.