82/1995 Sb.

Novela zák. o přestupcích, o Policii ČR, o obecní policii a dev.z.

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
82/1995 Sb.
ZÁKON
ze dne 18. dubna 1995,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Parlament s usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. a zákona č. 163/1993 Sb., se mění takto:
1. § 10 odst. 2 se vypouští.
Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.
2. V § 10 odst. 3 se slova "až 3" nahrazují slovy "a 2".
3. V § 17 odst. 3 se v části věty za středníkem čárka za slovem "rozhodnout" nahrazuje tečkou a zbytek věty se vypouští.
Čl.IV
V zákoně č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění zákona č. 228/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a ústavního zákona České národní rady č. 4/1993 Sb., se v § 44 vypouští odstavec 2 včetně poznámky č. 11a).
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1995.
Uhde v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.