152/1994 Sb.

o volbách do zastupitelstev v obcích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (13)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (40)
... další položky
Vybraná judikatura (10)
... další položky
Články a jiné dokumenty (59)
... další položky
Usnesení vlády ČR (9)
... další položky
Monografie (11)
... další položky
152/1994 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. června 1994
o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Změna: 247/1995 Sb.
Změna: 273/2001 Sb.
Změna: 491/2001 Sb.
Změna: 22/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
zrušena
ODDÍL PRVNÍ
zrušen
§ 1 DZ
zrušen
§ 2 DZ
zrušen
§ 3 DZ
zrušen
§ 4 DZ
zrušen
nadpis zrušen
§ 5
zrušen
§ 6 DZ
zrušen
§ 7 DZ
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
zrušen
§ 8 DZ
zrušen
§ 9 DZ
zrušen
ODDÍL TŘETÍ
zrušen
§ 10 DZ
zrušen
§ 11
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
zrušen
§ 12 DZ
zrušen
§ 13
zrušen
nadpis zrušen
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
nadpis zrušen
§ 16 DZ
zrušen
§ 17
zrušen
nadpis zrušen
§ 18 DZ
zrušen
§ 19
zrušen
nadpis zrušen
§ 20 DZ
zrušen
§ 21
zrušen
nadpis zrušen
§ 22 DZ
zrušen
§ 23
zrušen
ODDÍL PÁTÝ
zrušen
§ 24 DZ
zrušen
§ 25 DZ
zrušen
§ 26
zrušen
§ 27 DZ
zrušen
§ 28 DZ
zrušen
§ 29 DZ
zrušen
§ 30 DZ
zrušen
ODDÍL ŠESTÝ
zrušen
§ 31 DZ
zrušen
§ 32 DZ
zrušen
§ 33 DZ
zrušen
ODDÍL SEDMÝ
zrušen
§ 34 DZ
zrušen
§ 35
zrušen
§ 36
zrušen
§ 37
zrušen
§ 38 DZ
zrušen
§ 39
zrušen
§ 40
zrušen
ODDÍL OSMÝ
zrušen
§ 41 DZ
zrušen
§ 42
zrušen
§ 43
zrušen
§ 44
zrušen
§ 45
zrušen
§ 46
zrušen
§ 47
zrušen
§ 48
zrušen
§ 49
zrušen
§ 50
zrušen
§ 51
zrušen
§ 52
zrušen
§ 53
zrušen
§ 54 DZ
zrušen
§ 55 DZ
zrušen
§ 56 DZ
zrušen
§ 57 DZ
zrušen
ODDÍL DEVÁTÝ
zrušen
§ 58 DZ
zrušen
§ 59
zrušen
§ 60
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ 61 DZ
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb, zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona České národní rady č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb., se doplňuje takto:
Za § 200i se připojují nové § 200j, 200k a 200l, které včetně poznámek č. 34b) a č. 34c) znějí:
"§ 200j
(1) Jestliže příslušný orgán státní správy sám neodstraní chyby nebo nedostatky ve stálém seznamu voličů, může se občan tím dotčený obrátit na soud příslušný podle volebního okrsku s návrhem na vydání rozhodnutí o provedení opravy nebo doplnění tohoto seznamu.
(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a obec.
(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.
(4) K řízení ve věcech chyb nebo nedostatků ve stálých seznamech voličů do zastupitelstev v obcích je příslušný okresní soud.
§ 200k
(1) Jestliže volební komise, příslušná podle zvláštního zákona34b) vydat konečné rozhodnutí, rozhodla o
a) odmítnutí kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o zaregistrování této kandidátní listiny,
b) škrtnutí na kandidátní listině pro volby do zastupitelstva v obci, může se volební strana, jakož i kandidát, obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o ponechání kandidáta na kandidátní listině.
(2) Účastníkem řízení je navrhovatel a okresní, městská nebo Ústřední volební komise.
(3) Soud rozhodne bez jednání usnesením, a to do tří dnů.
(4) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
§ 200l
(1) O stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci34c) rozhodne soud bez jednání usnesením, a to do sedmi dnů.
(2) Účastníkem řízení je navrhovatel.
(3) Proti rozhodnutí soudu nejsou přípustné opravné prostředky.
34b) Zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů.
ČÁST TŘETÍ
zrušena
§ 62 DZ
zrušen
ČÁST ČTVRTÁ
zrušena
§ 63 DZ
zrušen
ČÁST PÁTÁ
zrušena
§ 64
zrušen
ČÁST ŠESTÁ
zrušena
§ 65 DZ
zrušen
§ 66 DZ
zrušen
§ 67 DZ
zrušen
§ 68 DZ
zrušen
§ 69 DZ
zrušen
§ 70 DZ
zrušen
§ 71 DZ
zrušen
§ 72 DZ
zrušen
§ 73 DZ
zrušen
§ 74 DZ
zrušen
§ 75 DZ
zrušen
§ 76 DZ
zrušen
Příl.
zrušena
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.