229/1993 Sb.

o Smlouvě mezi ČR a SR o generálním vymezení společných st. hranic

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
229/1993 Sb.
SDĚLENÍ
ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 29. října 1992 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic.
Se Smlouvou vyslovila souhlas Česká národní rada a předseda vlády České republiky ji v zastoupení prezidenta republiky ratifikoval.
Smlouva na základě svého článku 15 byla prozatímně prováděna od 1. ledna 1993 a vstoupila v platnost dnem 3. května 1993.
České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.
SMLOUVA
mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generelním vymezení společných státních hranic
Česká republika a Slovenská republika vedeny přáním stanovit státní hranice mezi oběma státy a upravit otázky s tím související se dohodly na tomto:
ČÁST I
Čl.1
Státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou jsou totožné se současnými administrativními hranicemi republik.
Čl.2
Státní hranice mezi Českou republikou a Slovenskou republikou uvedené v článku 1 jsou generelně stanoveny a znázorněny v připojené mapě v měřítku 1:25 000, která je nedílnou součástí této smlouvy.
ČÁST II
Čl.3
(1) Vytyčení, zaměření a vyznačení státních hranic hraničními znaky v terénu přísluší Společné česko-slovenské rozhraničovací komisi (dále jen "Rozhraničovací komise").
(2) Rozhraničovací komise se skládá z delegace České republiky a delegace Slovenské republiky. Vlády smluvních států jmenují členy své delegace. Delegace mohou podle své potřeby přizvat experty a pomocné síly. V Rozhraničovací komisi budou mít oba smluvní státy paritní zastoupení.
(3) Vlády smluvních států určí z jmenovaných členů předsedu delegace a jeho zástupce.
Čl.4
(1) Rozhraničovací komisi přísluší zejména tyto úkoly:
a) revidovat úseky státních hranic určené administrativní republikovou hranicí, pro účely rozhraničovacích prací,
b) vytyčit, zaměřit a vyznačit čáru státních hranic v terénu,
c) vyhotovit hraniční dokumentární dílo,
d) vypracovat návrh smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích,
e) řešit případné nejasnosti o průběhu čáry státních hranic,
f) vytvářet za účelem splnění svých úkolů smíšené pracovní skupiny.
(2) Rozhraničovací komise vydává pro svoji společnou činnost jednací řád, směrnice pro vytyčení, zaměření a vyznačení státních hranic, jakož i návrh na vyhotovení hraničního dokumentárního díla.
(3) Náklady na činnost Rozhraničovací komise ponesou rovným dílem oba smluvní státy.
Čl.5
(1) K rozhodnutí Rozhraničovací komise je potřebná shoda předsedů obou delegací. Rozhodnutí jsou součástí protokolů o jednáních Rozhraničovací komise. Tyto protokoly se stávají právně závaznými, jakmile předsedové obou delegací písemně prohlásí, že byly schváleny ministry vnitra smluvních států.
(2) Nemohou-li se předsedové obou delegací dohodnout, bude další postup Rozhraničovací komise projednán ministry vnitra nebo diplomatickou cestou.
Čl.6
(1) Jednání Rozhraničovací komise a prohlídky státních hranic řídí předseda delegace smluvního státu, na jehož území se konají.
(2) Protokoly z jednání Rozhraničovací komise a prohlídek státních hranic se vypracují v jazyce českém a slovenském. Protokoly podepíší předsedové obou delegací nebo jejich zástupci.
Čl.7
Jednotlivé smluvní státy se zavazují, že poskytnou Rozhraničovací komisi všechny podklady nutné pro její práci, zvláště autentické opisy o vytyčení správních, resp. vlastnických hranic nynějších nebo historických, všechny existující mapy velkých měřítek, geodetické údaje, provedená a neuveřejněná měření a údaje o změnách v poloze hraničních vodních toků.
Čl.8
Smluvní strany se zavazují, že poskytnou Rozhraničovací komisi podporu buď přímo, nebo prostřednictvím místních úřadů ve všem, co se týká dopravy, ubytování, pracovních sil a materiálů potřebných k provedení svěřeného úkolu.
ČÁST III
Čl.9
Smluvní státy se zavazují, že se postarají o bezpečnost geodetických bodů a hraničních znaků, kterými Rozhraničovací komise vyznačí průběh státních hranic.
Čl.10
Hraniční znaky se osadí tak, aby bylo možno dohlédnout od jednoho k druhému, průběžně se očíslují a jejich poloha a čísla se zaznamenají do hraničního dokumentárního díla.
Čl.11
Hraniční dokumentární dílo bude obsahovat
a) hraniční mapy v měřítku 1:2500,
b) hraniční nárysy v měřítku 1:1000,
c) polní náčrty v měřítku 1:100, resp. 1:500,
d) podrobný slovní popis průběhu státních hranic,
e) seznam souřadnic všech lomových bodů státních hranic a geodetických bodů, nezbytných pro vytyčení, zaměření a vyznačení státních hranic.
ČÁST IV
Čl.12
Rozdílnosti názorů, týkající se provádění nebo výkladu této smlouvy, budou řešeny diplomatickou cestou.
Čl.13
Smluvní státy se zavazují, že vytyčovací, vyměřovací a vyznačovací práce završí smlouvou o společných státních hranicích, jejíž nedílnou součástí se stane přesné hraniční dokumentární dílo.
Čl.14
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Pozbývá platnosti dnem vstupu v platnost smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích podle článku 13 této smlouvy.
Čl.15
Tato smlouva vstoupí v platnost poté, co ji podle svých ústavních předpisů schválí obě smluvní strany. Smlouva bude prozatímně prováděna od 1. ledna 1993.
Dáno v Praze dne 29. října 1992 ve dvou vyhotoveních, každé z nich v jazyce českém a jazyce slovenském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za Českou republiku:
Václav Klaus v.r.
Za Slovenskou republiku:
Vladimír Mečiar v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.