196/1993 Sb.

novela zákona ČNR o dani z přidané hodnoty

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (6)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (12)
... další položky
Monografie (13)
... další položky
196/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. července 1993, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
Změna: 237/2004 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V § 4 odst. 1 se na konci písmena s) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno t), které včetně poznámky pod čarou č. 4d) zní:
"t) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)
4d) Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění zákona ČNR č. 591/1992 Sb.".
2. V § 19 odst. 1 se na konci písmena ch) nahrazuje tečka čárkou a připojuje se písmeno i), které zní:
"i) úrokové výnosy ze státních dluhopisů.4d)".
3. § 25 písm. f) včetně poznámky pod čarou č. 26a) zní:
"f) placené penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut, přirážky k pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a k pojistnému na všeobecné zdravotní pojištění21) a sankční a regulační opatření ve mzdové oblasti.26a)
26a) Nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti.".
Čl.III
Od daně z příjmů jsou podle § 4 a 19 zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, osvobozeny úrokové výnosy ze státních dluhopisů emitovaných po nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.
Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.