67/1993 Sb.

novela zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (5)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (5)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Usnesení vlády ČR (2)
... další položky
Monografie (3)
... další položky
67/1993 Sb.
ZÁKON
ze dne 27. ledna 1993,
kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 250/2016 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, se doplňuje takto:
Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nové poznámky č. 15a) zní:
"§ 17a
(1) Strážník je oprávněn použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla zakázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.
(2) Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen jsou-li zajištěny nepřetržitě podmínky pro jejich bezodkladné odstranění.
(3) Technické prostředky k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po případném projednání přestupku v blokovém řízení nebo po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, nebo po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby.
(4) Technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které
a) tvoří překážku silničního provozu,15a) nebo
b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, Sboru požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.
(5) Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala.
15a) § 37 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).".
Čl.IV
Rozhodnutí vydaná v řízení o přestupku správním orgánem Slovenské republiky, která nabyla právní moci do 31. prosince 1992, platí na území České republiky. Pokud byl takovýmto rozhodnutím vysloven zákaz činnosti, který nebyl doposud vykonán, rozhoduje o návrhu na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti (§ 92 odst. 1 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb.) orgán Policie České republiky příslušný podle místa trvalého pobytu přestupce.
Čl.V
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona o přestupcích, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1993.
Uhde v.r.
Klaus v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.