271/1992 Sb.

novela zákona ČNR o soudních poplatcích

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
271/1992 Sb.
Zákon
České národní rady
ze dne 5. května 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:
1. V § 7 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a za středníkem se připojují tato slova: "ve věcech obchodních je poplatek splatný na základě výzvy soudu,2a) a to do tří dnů ode dne doručení výzvy, není-li poplatek placen kolkovými známkami.".
2a) § 9 odst. 3 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.
2. V § 7 odst. 4 se za větu prvou vkládá tato věta:
"Ve věcech obchodních je v těchto případech poplatek splatný ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.".
3. V § 8 první větě se za slova "1000 Kčs" vkládají tato slova: "a ve věcech obchodních 5000 Kčs,".
4. V § 9 odst. 1 úvodní větě se za slova "zahájení řízení" vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu".
5. V § 10 odst. 2 úvodní větě se za slova "zahájení řízení" vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu".
6. V § 11 odst. 1 se vypouští ustanovení písmena c).
Čl.II
Sazebník soudních poplatků, uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 549/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. V položce 1 se vypouští z poznámek bod 9.
2. V položce 19 se za slova "jiných soudních spisů" vkládají tato slova: ", spisů zrušených státních notářství".
3. V položce 22 poznámka v bodě 1 zní:
"1. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba pro účely evidence právních vztahů k nemovitostem. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.".
4. Za položku 24 se vkládají nové položky 24A a 24B, které znějí:
"Položka 24A
Z návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění
závazku, z ceny věcí 1%
                     nejméně 50 Kčs

Položka 24B
Z návrhu na umoření listiny
                        200 Kčs".
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.