264/1992 Sb.

Novela obč. zákoníku

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (23)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (6)
... další položky
Články a jiné dokumenty (26)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (1)
... další položky
Usnesení vlády ČR (1)
... další položky
Monografie (10)
... další položky
264/1992 Sb.
Zákon
ze dne 28. dubna 1992,
kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
Změna: 6/2002 Sb.
Změna: 264/2006 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. § 5 odst. 3 zní:
"(3) Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".
2. § 8 zní:
"§ 8
K návrhu na vklad do katastru nemovitostí je oprávněná osoba povinna předložit příslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení částek uvedených v § 7, případně o tom, že se uzavřela dohoda o splátkách.".
Poznámka č. 6a) pod čarou zní:
"6a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.".
Čl.III
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění takto:
V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".
Čl.IV
zrušen
Čl.V
zrušen
Čl.VI
Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, se mění takto:
V § 31 odst. 2 písm. a) se slova "státní notářství" nahrazují slovem "soud".
Čl.VII
zrušen
Čl.VIII
zrušen
Čl.IX
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, se mění takto:
§ 38 odst. 4 se vypouští.
Čl.X
zrušen
Čl.XI
Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., se mění takto:
V § 19 odst. 3 se slova "registrace podle zvláštních předpisů8) se nevyžaduje" nahrazují slovy "vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí".
Poznámka č. 8) k § 19 odst. 3 se vypouští.
Čl.XII
(1) Zrušuje se zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.
(2) Zvláštní zákony stanoví, kdo vykonává činnosti náležející podle dosavadních předpisů do působnosti státních notářství.
(3) Okresní soud, v jehož obvodu působilo státní notářství, převezme dnem účinnosti tohoto zákona spisy, písemnosti, předměty, úschovy, evidenční pomůcky a úřední razítka státního notářství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
(4) Zrušuje se vládní nařízení č. 15/1953 Sb., o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory.
Čl.XIII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.