209/1991 Sb.

Dohoda s Francií o spolupráci v oblasti mládeže

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (4)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (32)
... další položky
Vybraná judikatura (1)
... další položky
Články a jiné dokumenty (9)
... další položky
209/1991 Sb.
SDĚLENÍ
federálního ministerstva zahraničních věcí
Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 13. září 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 6. února 1991.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
DOHODA
mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Francouzské republiky, dále jen "smluvní strany",
vedeny přáním dále rozvíjet dvoustranné vztahy,
přesvědčeny, že rozmach výměn a všestranných styků mezi mladými lidmi obou smluvních stran vytvářejí významný vklad pro upevnění jejich vztahů,
ve snaze dát nový podnět těmto výměnám,
berouce v úvahu Kulturní dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky podepsanou 26. října 1967,
se dohodly následovně:
Čl.1
1. Smluvní strany podporují rozvoj přátelských vztahů mezi mladými lidmi obou zemí zejména uskutečňováním setkání, výměn a prohlubování spolupráce v této oblasti na základě vzájemnosti.
2. Smluvní strany podporují spolupráci a navazování přímých vztahů mezi mládežnickými sdruženími, jakož i mezi orgány státní a místní správy i organizacemi a institucemi odpovědnými za oblast mládeže.
3. Spolupráce a výměny v oblasti mládeže se uskutečňují bez rozdílu sociálního původu, politické příslušnosti, rasy nebo náboženského vyznání.
4. Spolupráce a výměny v oblasti mládeže se týkají mladých lidí až do věku 26 let bez ohledu na jejich členství v mládežnických sdruženích.
Tato věková hranice se nevztahuje na odborníky, pedagogy, kulturní a organizační pracovníky odpovědné za oblast mládeže.
Čl.2
Smluvní strany napomáhají spolupráci a výměně v oblasti mládeže, zejména pokud jde o:
- vzájemné poznávání kultury, civilizace a způsobu života v každé z obou zemí
- demokracii a lidská práva
- solidaritu a humanitární otázky
- vzdělávání a především výuku jazyků
- uměleckou, sportovní a zájmovou činnost ve volném čase
- ochranu a rozvoj kulturního dědictví
- ochranu životního prostředí a přírody
- mimoškolní vědeckou a technickou činnost
- základ ekonomických otázek a podnikatelské činnosti
- školení odborníků a odpovědných pracovníků ve sdružení mládeže a specialistů v oblasti mládeže
- výměnu informací a zkušeností a uskutečňování společných studií a výzkumů v oblasti mládeže
- poskytování informací mladým lidem.
Čl.3
Mládežnická sdružení, školy a instituce specializované v oblasti mládeže iniciují programy spolupráce a výměn. Vytvářejí, uskutečňují je a berou na sebe odpovědnost za jejich provádění.
Čl.4
Smluvní strany se zavazují napomáhat a usnadňovat spolupráci škol za účelem naplnění cílů této dohody, a to především:
- přímou spoluprací mezi školami
- výměnami skupin žáků doprovázených svými pedagogy v rámci družebních styků škol
- dopisováním mezi žáky.
Čl.5
Účastníci výměny mládeže jsou ubytováni zejména v zařízeních určených pro mladé lidi, jako např. rekreační střediska, mládežnické ubytovny a v podobných zařízeních, jakož i v rodinách.
Čl.6
Smluvní strany usilují o to, aby do výběru účastníků výměn podle bydliště a do výběru místa, v nichž se budou konat výměnné akce, byly vyváženě zahrnuty všechny regiony každé země.
Čl.7
Výměny mládeže uskutečňované na základě této dohody jsou organizovány na zásadě reciprocity, bez devizového vybavení a v souladu s předpisy přijímací země,
Přijímací mládežnická sdružení nebo instituce uhradí:
- náklady pobytu (ubytování, stravování, kapesné)
- náklady na vnitrostátní dopravu a další náklady spojené s uskutečňovaným programem.
Vysílající mládežnická sdružení nebo instituce uhradí cestovní náklady z místa bydliště do místa konání výměny a zpět, včetně nákladů na pojištění spojených s touto mezinárodní dopravou.
Vláda České a Slovenské Federativní Republiky zajišťuje bezplatnou lékařskou péči francouzským účastníkům výměn po dobu pobytu na československém území pro případ náhlého onemocnění a úrazu a dbá, aby byli pojištěni proti rizikům spojeným s občanskoprávní odpovědností.
Vláda Francouzské republiky dbá, aby po dobu pobytu československých účastníků výměn na francouzském území francouzská mládežnická sdružení a instituce sjednaly v jejich prospěch pojištění pro případ náhlého onemocnění a úrazu a pojistily je proti rizikům spojeným s občanskoprávní odpovědností.
Mládežnická sdružení nebo instituce, kterých se programy výměn a spolupráce týkají, mohou využívat pomocí smluvních stran v souladu s vnitrostátními předpisy každé země.
Čl.8
Smluvní strany vytvoří Smíšený výbor, který je pověřený uskutečňováním této dohody a zajišťuje koordinační činnost v oblasti výměn mládeže.
Složení Smíšeného výboru bude ustanoveno diplomatickou cestou do dvou měsíců po vstupu této dohody v platnost. Smíšený výbor vypracuje svůj vnitřní řád a programy výměn a spolupráce.
Smíšený výbor informuje o svých programech Smíšenou komisi zřízenou podle článku 21 Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky ze dne 26. října 1967.
Čl.9
Výměny mladých lidí za účelem pracovní činnosti či odborné a vědecké stáže, jakož i činnost v oblasti vrcholového sportu, nejsou předmětem této dohody.
Čl.10
Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně, že byly splněny ústavní náležitosti nutné pro vstup této dohody v platnost. Dohoda vstoupí v platnost dnem přijetí druhého písemného oznámení.
Tato dohoda je uzavřena na pětileté období. Poté bude její platnost mlčky prodlužována na dobu neomezenou, pokud jí jedna ze smluvních stran kdykoliv nevypoví v jednoroční lhůtě.
Dáno v Praze, 13. září 1990 ve dvou vyhotoveních česky a francouzsky, přičemž obě znění mají stejnou platnost.
Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Dienstbier v.r.
místopředseda vlády ČSFR a ministr zahraničních věcí
Za vládu Francouzské republiky:
Roland Dumas v.r.
ministr zahraničních věcí Francouzské republiky
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.