180/1990 Sb.

o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (21)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (2)
... další položky
Monografie (2)
... další položky
180/1990 Sb.
Zákon
ze dne 4. května 1990
o změnách předpisů o nemocenském a sociálním zabezpečení a mateřském příspěvku a některých dalších předpisů
Změna: 189/2006 Sb.
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
zrušen
Čl.IV
zrušen
Čl.V
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, se mění a doplňuje takto:
1. § 5 včetně nadpisu zní:
"§ 5
Organizace
Organizacemi se pro účely předpisů sociálního zabezpečení rozumějí právnické osoby a občané, kteří zaměstnávají jiné občany (§ 1 odst. 7).".
2. § 73 odst. 3 zní:
"(3) Při plnění úkolů sociální péče státní orgány úzce spolupracují se společenskými a jinými organizacemi.".
3. Za § 73 se vkládá další § 73a, který zní:
"§ 73a
(1) Sociální služby mohou poskytovat též organizace a občané.
(2) Stát může organizacím a občanům, poskytujícím sociální služby, poskytovat příspěvky na úhradu nákladů za tyto služby; v těchto případech mají příslušné orgány sociálního zabezpečení právo kontrolovat hospodaření s poskytnutými příspěvky a požadovat vyúčtování a právo na vrácení poskytnutých příspěvků, jestliže byly použity v rozporu s účelem, na který byly poskytnuty.
(3) Příslušné státní orgány mají právo sledovat úroveň poskytovaných sociálních služeb a dodržování nezbytných, zejména zdravotnických a hygienických podmínek, a ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.".
4. V § 74 odst. 1 a 2, § 81 odst. 2, § 82 odst. 2 a 3, § 84, 85, § 86 odst. 1, § 88, § 91 odst. 1, § 92 odst. 1, 3 a 4, § 102 odst. 2, 3 a 5, § 106 odst. 5, § 112, 118, § 120 odst. 3, 4 a 6, § 125 odst. 2, § 144 odst. 1 a § 177 odst. 2 písm. n) se slova "národní výbor", "národní výbory", "národního výboru" a "národním výborem" nahrazují slovy "příslušný státní orgán", "příslušné státní orgány", "příslušného státního orgánu" a "příslušným státním orgánem".
"(1) Orgány sociálního zabezpečení jsou federální ministerstvo práce a sociálních věcí a další státní orgány určené zákony národních rad.".
6. V § 116 odst. 2 se slova "úřady důchodového zabezpečení a národní výbory" nahrazují slovy "státní orgány republik".
7. § 117 se vypouští.
"b) členové družstva, u nichž součástí členství je též pracovní vztah, u družstva, jehož jsou členy,
c) občané, kteří mají v důchodovém zabezpečení práva a povinnosti jako pracovníci v pracovním poměru, u organizace (orgánu), která pro ně vede záznamy a plní další povinnosti důchodového zabezpečení,
d) ostatní občané u příslušného státního orgánu.".
10. § 120 odst. 5 zní:
"(5) Organizace, která sepsala žádost o dávku důchodového zabezpečení, je povinna ji předložit příslušnému státnímu orgánu bez prodlení, nejdéle do osmi dnů ode dne sepsání žádosti o tuto dávku. Příslušná organizace (státní orgán) nesmí odmítnout sepsání žádosti o dávku důchodového zabezpečení, a to i když má za to, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod nebo není-li žádost občana doložena potřebnými doklady.".
11. § 122 odst. 1 a 2 zní:
"(1) O opravném prostředku proti rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení uvedenou v § 7 písm. a) č. 1 až 7, písm. b) a c) rozhoduje soud;15) jde-li však o rozhodnutí o výchovném a zvýšení pro bezmocnost k sociálnímu důchodu, rozhoduje soud o opravném prostředku až proti rozhodnutí odvolacího orgánu.
(2) Opravný prostředek není přípustný
a) proti rozhodnutí, které je podkladem pro rozhodnutí o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení; soud přezkoumává taková rozhodnutí jen při rozhodování o opravném prostředku proti rozhodnutí státního orgánu. Zruší-li soud rozhodnutí státního orgánu, vydá tento orgán nové rozhodnutí;
b) proti rozhodnutí o žádosti o odstranění tvrdosti zákona.".
12. § 174 zní:
"174
Odstraňování tvrdosti
Tvrdosti, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení vojáků z povolání, příslušníků Sboru národní bezpečnosti a příslušníků sborů nápravné výchovy podle tohoto zákona, mohou odstraňovat v oborech své působnosti ministři národní obrany a vnitra České a Slovenské Federativní Republiky a v ostatních případech státní orgány určené zákony národních rad.".
13. V § 177 odst. 2 písm. p) se vypouštějí slova "národního výboru".
Čl.VI
zrušen
Čl.VII
zrušen
Čl.VIII
zrušen
Čl.IX
zrušen
Čl.X
zrušen
Čl.XI
Zrušují se:
1. ustanovení § 244 odst. 2 občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 78/1983 Sb.), a označení odstavce 1,
2. čl. III zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců,
3. vyhláška č. 88/1967 Sb., o nemocenském pojištění členů výrobních družstev.
Čl.XII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
1) § 8 a 10b vyhlášky předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 178/1968 Sb.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.