87/1990 Sb.

, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (2)
Vztah
... další položky
... další položky
Judikatura (4)
... další položky
Články a jiné dokumenty (4)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (6)
... další položky
Monografie (4)
... další položky
87/1990 Sb.
ZÁKON
ze dne 28. března 1990,
kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 131/1982 Sb. (úplné znění č. 70/1983 Sb.) a zákona č. 188/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:
1. § 13 zní:
"§ 13
(1) Občan má právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
(2) Pokud by se nejevilo postačujícím zadostiučinění podle odstavce 1 zejména proto, že byla ve značné míře snížena důstojnost občana nebo jeho vážnost ve společnosti, má občan též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích.
(3) Výši náhrady podle odstavce 2 určí soud s přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.".
Čl.II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.