112/1989 Sb.

o provádění zdravotnických úkolů ČSČK v ČSR

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
112/1989 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky
ze dne 6. října 1989
o provádění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů Československého červeného kříže v České socialistické republice
Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 6a zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže, ve znění zákona č. 16/1958 Sb.:
Úkoly Československého červeného kříže
§ 1
Při organizaci a provádění zdravotnické a zdravotně branné přípravy seznamuje Československý červený kříž (dále jen "červený kříž") obyvatelstvo se zásadami poskytování první pomoci, ochrany proti přenosným nemocem a úrazům, osobní a kolektivní hygieny a se zásadami zdravotnické ochrany obyvatelstva při živelních pohromách, haváriích a při napadení soudobými prostředky ničení. K tomu účelu červený kříž:
a) odborně usměrňuje ve spolupráci s orgány státní správy ve školství a Socialistického svazu mládeže zdravotnickou přípravu žáků a organizuje na školách zdravotnické útvary mladých;
b) zabezpečuje ve spolupráci s orgány Svazu pro spolupráci s armádou zdravotnickou přípravu branců, učitelů autoškol a řidičů z povolání a pomáhá při zdravotnické přípravě uchazečů o řidičský průkaz;
c) zabezpečuje na vyžádání socialistických organizací zdravotnickou přípravu pracovníků vybraných profesí včetně příslušníků ozbrojených sborů;
d) organizuje zdravotnické útvary, zajišťuje dobrovolné sestry a další specialisty červeného kříže a plánuje jejich školení a materiální zabezpečení;
e) zajišťuje přípravu zdravotnických instruktorů, lektorů a školitelů pro realizaci zdravotnických a zdravotně branných úkolů červeného kříže a pro zdravotnickou část přípravy občanů k civilní obraně;
f) zabezpečuje podle požadavků náčelníků civilní obrany přípravu zdravotnických družstev svépomocných útvarů civilní obrany a základních jednotek civilní obrany obcí a měst, přípravu zdravotnických jednotek objektů a služeb civilní obrany;
g) vydává k provádění zdravotnické a zdravotně branné přípravy obyvatelstva nezbytné výukové, výcvikové a propagační materiály a pomůcky.
§ 2
(1) Na úseku léčebně preventivní péče a sociální péče pomáhá červený kříž orgánům státní zdravotní správy a orgánům sociálního zabezpečení:
a) při propagaci, náboru a výchově k bezpříspěvkovému dárcovství krve a při morálním oceňování dárců krve;
b) při zabezpečování a poskytování první pomoci obyvatelstvu, především v místech, kde je obtížně dostupná pomoc lékaře nebo zdravotní sestry, u záchranných prací v případě přírodních katastrof a havárií;
c) při preventivních hromadných vyšetřovacích akcích, a to organizační, kádrovou a propagační činností;
d) zabezpečováním zdravotnických služeb ve stanicích první pomoci;
e) organizováním a provozováním pionýrských táborů červeného kříže pro zdravotně oslabené děti;
f) při zdravotnickém zabezpečení hromadných politických, kulturních, sportovních, branně technických, rekreačních a jiných společenských akcí;
g) při poskytování ošetřovatelské péče starým, osamělým a dlouhodobě nemocným občanům, účastí v dobrovolné pečovatelské službě a rozvíjením signalizační činnosti orgánům sociálního zabezpečení;
h) při výchově občanů, zejména dětí a mládeže k poskytování pomoci nemocným a starým lidem.
(2) Na úseku hygieny a ochrany proti přenosným nemocem pomáhá červený kříž orgánům státní zdravotní správy:
a) při zajištění zdravotnických úkolů v péči o vytváření a ochranu zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce signalizací hygienického stavu sídlišť, škol, pracovišť, hromadných ubytoven, zařízení společného stravování a tělovýchovných zařízení;
b) při realizaci opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí.
(3) Na úseku zdravotní výchovy obyvatelstva pomáhá červený kříž orgánům státní zdravotní správy:
a) při prosazování zdravého způsobu života, ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, prosazování zásad správné výživy a správných hygienických návyků, objasňování významu dodržování léčebného režimu, k boji proti nadměrnému užívání léků, pracovní a mimopracovní neschopnosti;
b) při propagaci hlavních zásad péče o zdraví lidu;
c) při získávání obyvatelstva a členů červeného kříže ke sběru a pěstování léčivých rostlin pro potřeby farmaceutického průmyslu.
(4) Červený kříž oceňuje společensky prospěšnou činnost členů červeného kříže a ostatních občanů podílejících se na plnění jeho zdravotnických a sociálních úkolů.
§ 3
Povinnosti zdravotnických orgánů a zdravotnických organizací
Zdravotnické orgány a zdravotnické organizace (dále jen "zdravotnické organizace"): 1)
a) hradí náklady na výdaje spojené s praktickým výcvikem dobrovolných sester červeného kříže po dobu hospitace ve zdravotnických zařízeních s výjimkou náhrady mzdy; 2)
b) spolupracují s červeným křížem při zajišťování úkolů transfúzní služby podle zvláštních předpisů; 3)
c) zabezpečují uvolnění zdravotnických pracovníků pro lektorské a instruktorské sbory červeného kříže a za tuto činnost je oceňují;
d) vytvářejí podmínky pro zvyšování kvalifikace odborných pracovníků červeného kříže ve vzdělávacích zařízeních zdravotnických organizací;
e) každoročně upřesňují požadavky na počty dobrovolných sester červeného kříže a jejich rozmísťování v souladu s potřebami zdravotnictví, zabezpečují instruktory pro praktický výcvik dobrovolných sester červeného kříže při hospitacích ve zdravotnických zařízeních a vybavení dobrovolných sester červeného kříže vhodným oblečením;
f) zabezpečují vysílání lékařů a středních zdravotnických pracovníků na pionýrské tábory červeného kříže pro zdravotně oslabené děti;
g) realizují podle potřeby nebo na vyžádání vzájemné zastoupení s členy červeného kříže v orgánech, poradních sborech a komisích.
§ 4
Povinnosti socialistických organizací
Socialistické organizace (dále jen "organizace") jsou povinny pomáhat červenému kříži při plnění jeho úkolů:
a) vytvářením příznivých podmínek pro činnost a působení orgánů červeného kříže, zejména:
1. hrazením nákladů spojených s přípravou zdravotnických jednotek civilní obrany objektů prováděnou specialisty červeného kříže;
2. hrazením nákladů na zřizování a provoz stanic první pomoci Vodní záchranné služby červeného kříže, stanic první pomoci na železnici a úhrady za tuto službu;
b) spoluprací při získávání občanů do řad zdravotnických instruktorů červeného kříže a dobrovolných sester červeného kříže a při jejich přípravě, doškolování, hospitacích a zapojováním do celospolečensky prospěšné činnosti červeného kříže;
c) vytvářením podmínek členům červeného kříže pro výkon funkce v červeném kříži a pro plnění zdravotnických, zdravotně branných a sociálních úkolů i mimo vlastní organizaci a tuto jejich činnost hodnotit jako veřejně prospěšnou;
d) morálním oceňováním pracovníků, kteří jsou dárci krve.
§ 5
Povinnost mlčenlivosti
Dobrovolní pracovníci a členové červeného kříže jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s plněním úkolů stanovených touto vyhláškou, s výjimkou případů, kdy sdělují se souhlasem ošetřované osoby skutečnosti, které se této osoby týkají.
§ 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 56/1958 Ú.l., o provádění zdravotnických úkolů Československého červeného kříže.
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1989.
Ministr:
Prof. MUDr. Prokopec CSc, v. r.
1) § 31 až 33 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.
2) § 7 odst. 2 písm. a), d) výnosu federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR a ministerstva financí SSR č. 59/1982 Finančního zpravodaje o financování příprav civilní obrany v národním hospodářství (reg. v částce 14/1983 Sb.).
3) Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 9/1985 Věst. MZ ČSR, o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně (reg. v částce 25/1985 Sb.), ve znění výnosu ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí ČSR ze dne 30. 12. 1988 č. j. LP/3-271-15.12.1988 (reg. v částce 50/1988 Sb.).
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.