182/1988 Sb.

o cenách pozemků a úhradách za zřízení práva os. užívání pozemků

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (11)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (68)
... další položky
Články a jiné dokumenty (7)
... další položky
Monografie (4)
... další položky
182/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky ze dne 13. října 1988 o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
Změna: 316/1990 Sb.
Změna: 589/1990 Sb.
Změna: 40/1991 Sb.
Změna: 316/1990 Sb. (část)
Ministerstvo financí, cen a mezd České socialistické republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, a podle článku II. odstavec 2 písmeno k) zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, v součinnosti se zúčastněnými ústředními orgány stanoví:
§ 1
nadpis vypuštěn
(1) Tato vyhláška se vztahuje na zjišťování a sjednávání cen staveb, pozemků a trvalých porostů při jejich převodech a přechodech podle občanského zákoníku (část první), hospodářského zákoníku (část druhá) a při jejich převodech a přechodech na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt (část třetí).
(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění nebo sjednání:
a) úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,
b) náhrady za dočasné užívání pozemků,
c) cen staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit 5) z důvodů na straně vlastníka.
d) cen staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby a cen pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníka.
(3) Vyhláškou se rovněž stanoví způsob zjištění vyvolávací ceny staveb, pozemků a trvalých porostů ve vlastnictví státu pro účely veřejné dražby.
(4) Vyhláška se nevztahuje na:
a) ceny bytů v osobním vlastnictví 3),
b) náhrady při vyvlastnění 4),
c) stanovení hodnoty základních prostředků pro účely jejich evidence,
d) náhrady škod vzniklých na stavbách, pozemcích a trvalých porostech.
ČÁST PRVNÍ
CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY, ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ (NÁJEM) PODLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
ODDÍL PRVNÍ
OBYTNÉ DOMY
§ 2
Rodinné domky
(1) Cena rodinného domku 6) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m
2
. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.
(2) Plochou podlaží se pro účel zjištění ceny rozumí:
a) zastavěná plocha 7) jednotlivých podlaží, přitom z plochy podzemního podlaží a z plochy podkroví se počítá jen 80 % skutečné výměry,
b) podlahová plocha všech prostor podzemního podlaží, případně podzemních podlaží a podlahová plocha všech místností a prostorů podkroví, pokud je pouze v části půdního prostoru a nelze-li zjistit jejich skutečnou zastavěnou plochu.
(3) Do zastavěné nebo podlahové plochy se započítávají pouze ty místnosti a prostory, které dosahují minimální světlé výšky 1,6 m. V podkroví se započítává plocha místností a prostorů, které tuto minimální výšku dosahují i jen ve své části.
(4) Do zastavěné plochy podlaží se započítávají jen takové místnosti a prostory, které jsou do rodinného domku vestavěny; nevestavěné místnosti a prostory se oceňují samostatně podle příslušných ustanovení vyhlášky. Výjimku tvoří část bytu (obytná místnost) a příslušenství bytu 8), které se do zastavěné plochy podlaží zahrnují vždy, pokud jsou s rodinným domkem provozně propojeny.
(5) Cena rodinného domku se přiměřeně sníží o opotřebení s přihlédnutím k jeho stavu a předpokládané životnosti. Procento ročního opotřebení se vypočte dělením 100 % celkovou předpokládanou životností, přičemž u zděných staveb činí předpokládaná životnost zpravidla 100 roků. Opotřebení nástaveb a přístaveb se vypočítá samostatně za každý rok jejich stáří stejným způsobem, avšak ukončení předpokládané životnosti se určí vždy pro celý rodinný domek (včetně nástaveb a přístaveb) ke stejnému roku. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.
(6) Stáří stavby se pro účely této vyhlášky počítá od roku, v němž nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí. V případech, kdy došlo k užívání dříve, vypočítá se stáří stavby tak, že od roku, ke kterému se ocenění provádí, se odečte rok, v němž se prokazatelně započalo s užíváním stavby. Nelze-li stáří stavby takto zjistit, počítá se podle jiného dokladu, není-li ani ten, určí se odhadem.
(7) Podle odstavců 1 až 6 se zjistí též cena obytné části zemědělské usedlosti, jestliže se považuje za rodinný domek 9), přičemž část zastavěné plochy obsahující místnosti určené pro zemědělské účely se ocení způsobem uvedeným v § 11 odst. 1. Opotřebení se vypočte pro celou tuto stavbu jednotně podle odstavců 5 a 6.
§ 3
Ostatní obytné domy
Cena ostatních obytných domů 10) se rovná ceně zjištěné podle § 2 upravené koeficientem:
a) 1,00, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou do 150 m
2
,
b) 0,95, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 150 m
2
do 250 m2,
c) 0,85, jedná-li se o obytný dům se zastavěnou plochou nad 250 m
2
.
ODDÍL DRUHÝ
STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
§ 4
Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
(1) Cena rekreační chaty a zahrádkářské chaty 12) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 2 a plochou podlaží v m
2
podle § 2 odst. 2 až 4. Hodnota jednoho bodu činí 1,30 Kčs.
(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných 80 roků a u staveb dřevěných a montovaných 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.
§ 5
Rekreační domky a rekreační chalupy
(1) Cena rekreačního domku a rekreační chalupy 13) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 1 a plochou podlaží v m
2
podle § 2 odst. 2 až 4, přičemž část zastavěné plochy každého podlaží rekreační chalupy převyšující výměru 80 m
2
se započítává pouze 50 %. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.
(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně.
ODDÍL TŘETÍ
GARÁŽE
§ 6
Samostatné, řadové a patrové garáže
(1) Cena samostatné a řadové garáže se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v metrech čtverečních podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.
(2) Cena patrové garáže jako celku se zjistí podle odstavce 1.
(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u staveb zděných a betonových 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.
§ 7
zrušen
ODDÍL ČTVRTÝ
PLOTY A STUDNY
§ 8
Ploty
(1) Cena plotů se zjistí vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 4 a délkou plotu v metrech. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.
(2) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných plotů 50 roků, u plotů s podezdívkou 40 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 90 %.
§ 9
Studny
(1) Cena studny a ručního čerpadla se zjistí takto:
a) kopané studny
+------------------------+-----------+--------------------------+
|            |      | Kčs za 1 ks ručního   |
|            |      | čerpadla         |
|při hloubce       | Kčs   | (podle celkové hloubky |
|            | za 1 m  | studny)         |
+------------------------+-----------+--------------------------+
|od     0 m do 5 m |  770,-- |     520,--     |
|od dalších 5 m do 10 m | 1410,-- |     700,--     |
|od dalších 10 m     | 1930,-- |     950,--     |
+------------------------+-----------+--------------------------+
b) vrtané studny
+-------------+-----------------+--------+----------------------+
|       |         |    |Kčs za 1 ks ručního  |
|       |         |    |čerpadla       |
|profil    | hloubka studny | Kčs  | (podle celkové    |
|       |         | za 1 m | hloubky studny)   |
+-------------+-----------------+--------+----------------------+
|do 150 mm  | od 0 do 10 m  | 385,--|   700,--     |
|       | od 0 do 25 m  | 450,--|   950,--     |
|       | od 0 do více  |    |           |
|       | než 25 m    | 555,--|   1050,--     |
|       |         |    |           |
|nad 150 mm  | od 0 do 10 m  | 575,--|   700,--     |
|do 300 mm  | od 0 do 20 m  | 665,--|   950,--     |
|       | od 0 do více  |    |           |
|       | než 20 m    | 805,--|   1050,--     |
|       |         |    |           |
|nad 300 mm  | od 0 do 10 m  | 930,--|   700,--     |
|do 500 mm  | od 0 do 20 m  | 1065,--|   950,--     |
|       | od 0 do více  |    |           |
|       | než 20 m    | 1185,--|   1050,--     |
|       |         |    |           |
+-------------+-----------------+--------+----------------------+
Hloubka studny se měří od úrovně upraveného terénu.
(2) Cena narážené studny se rovná ceně vrtané studny s průměrem do 150 mm.
(3) Vrtané studny s profilem nad 500 mm se oceňují jako kopané.
(4) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u studní kopaných a vrtaných s průměrem nad 150 mm 100 roků, v ostatních případech 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 80 %.
(5) Cena kopané studny, která trvale neslouží svému účelu pro ztrátu vody nebo jinou podstatnou vadu, činí 20 % z ceny zjištěné podle předchozích odstavců.
ODDÍL PÁTÝ
OSTATNÍ STAVBY
§ 10
Vedlejší stavby
(1) Cena staveb tvořících příslušenství staveb hlavních a cena staveb doplňujících užívání pozemku (dřevník, kůlna, prádelna apod.) se zjistí součtem ocenění jednotlivých podlaží. Podlaží se ocení vynásobením hodnoty jednoho bodu počtem bodů zjištěných z přílohy č. 3 a plochou podlaží v m
2
podle § 2 odst. 2 a 3. Hodnota jednoho bodu činí 1,- Kčs.
(2) Pokud stavba nemá žádné podlaží s minimální světlou výškou 1,6 m, zjistí se její cena podle § 12.
(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných staveb 80 roků, v ostatních případech 30 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.
§ 11
Provozní a zemědělské stavby
(1) Cena staveb určených pro ubytování (hotely, rekreační a školicí střediska, ubytovny apod.) a cena administrativních budou, škol, tělocvičen, obchodních budov, zdravotnických zařízení a ostatních budou užívaných k obdobným účelům se zjistí podle § 3.
(2) Cena staveb určených pro zemědělské účely (chlévy, stodoly, stáje, kolny, sýpky apod.), dílen a skladů do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy se zjistí podle § 10.
(3) Cena provozních a zemědělských staveb neuvedených v odstavcích 1 a 2 se zjistí vynásobením ceny za 1 m3 obestavěného prostoru 7)
Stavby                Kčs za 1 metr krychlový
(bez technologie)           obestavěného prostoru

budovy výrobní pro průmysl          829,--
budovy výrobní pro energetiku        878,--
budovy kotelen               1009,--
budovy pro zemědělskou výrobu
- stodoly, kolny, sýpky           167,--
budovy pro zemědělskou výrobu
a chov živočichů ostatní           552,--
haly kotelen                 428,--
ostatní haly                 381,--
Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla při běžné údržbě u zděných a betonových staveb 80 roků mimo staveb pro zemědělskou výrobu a chov živočichů. Pro stavby zemědělské výroby a chov živočichů a pro jiné než zděné a betonové stavby činí předpokládaná životnost 50 roků.
(4) Cena obytné části provozních a zemědělských staveb se zjistí samostatně podle § 3 s tím, že opotřebení se vypočte pro celou stavbu jednotně včetně obytné části a může činit nejvýše 85 %.
ODDÍL ŠESTÝ
VENKOVNÍ ÚPRAVY
§ 12
(1) Cena venkovních úprav uvedených v příloze č. 6 se zjistí vynásobením jednotkové ceny v ní uvedené skutečným počtem měrných jednotek.
(2) Cena venkovních úprav neuvedených v příloze č. 6 se rovná výši nákladů na pořízení v době ocenění.
(3) Ustanovení § 2 odst. 5 a 6 platí obdobně s tím, že předpokládaná životnost činí zpravidla s přihlédnutím ke konstrukci 25 až 50 roků. Opotřebení může činit nejvýše 85 %.
ODDÍL SEDMÝ
NEDOKONČENÉ STAVBY, STAVBY URČENÉ K DEMOLICI a JINÉ STAVBY
§ 13
Nedokončené stavby
(1) Cena nedokončené stavby se zjistí tak, že jednotlivé dokončené konstrukce a vybavení se ohodnotí plným počtem bodů. Nedokončené konstrukce a vybavení se ohodnotí počtem bodů určených poměrem provedeného množství prací a konstrukcí k celkovému uvažovanému objemu podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Výsledný počet bodů se vynásobí měrnou jednotkou a hodnotou jednoho bodu příslušné stavby.
(2) U dlouhodobě rozestavěných staveb se provede odpočet přiměřeného opotřebení vzhledem ke stavu provedených konstrukcí a vybavení a jejich předpokládané životnosti.
§ 13a
Stavby určené k demolici
Ceny staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit 5) z důvodů na straně vlastníka, se rovnají ceně materiálu, který lze získat jejich demolicí.
§ 13b
Jiné stavby
Ceny staveb, které v této vyhlášce nejsou zvlášť uvedeny (např. hřbitovní architektura), se rovnají nákladům na pořízení stejné nebo porovnatelné stavby v místě stavby a v době jejího převodu nebo přechodu, po odečtení přiměřeného opotřebení.
ODDÍL OSMÝ
POZEMKY
§ 14
Ceny pozemků
(1) Cena za 1 m
2
nebo jeho části určeného pro stavbu 15) nebo ke zřízení zahrady a nebo pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří 16), zahrada 17), nejde-li o pozemek oceňovaný podle odstavce 2, činí:
250,- Kčs v hlavním městě Praze,
200,- Kčs v Brně,
150,- Kčs v Českých Budějovicích, Františkových Lázních, Hradci Králové, Jáchymově, Jeseníku, Karlových Varech, Liberci, Luhačovicích, Mariánských Lázních, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Poděbradech, Teplicích a v Ústí nad Labem,
100,- Kčs v ostatních městech, v nichž působí národní výbory první kategorie 18),
70,- Kčs v dalších městech, v nichž působí MěNV,
20,- Kčs v ostatních obcích.
Cena se upraví podle přílohy č. 7.
(2) Cena za 1 m
2
čtvereční nebo jeho části určeného pro stavbu 15) k individuální rekreaci 19) a nebo pozemku vedeného v evidenci nemovitostí jako zastavěná plocha stavbou k individuální rekreaci a nádvoří 16), zahrada 17, které tvoří s takovou stavbou jeden funkční celek, se zjistí podle odstavce 1 pokud je vyšší než 100,- Kčs za 1 m
2
. V ostatních případech činí cena těchto pozemků 100,- Kčs za 1 m
2
. Cena se upraví podle přílohy č. 7.
(3) Cena pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako orná půda, ovocný sad, vinice nebo chmelnice se určí podle sazeb uvedených v příloze č. 9.
(4) Cena pozemku zapsaného v evidenci nemovitostí jako louka a pastvina činí 75 % ceny orné půdy určené podle sazeb uvedených v příloze č. 9.
(5) Cena jiných pozemků než uvedených v odstavcích 1 až 4 činí 3,- Kčs za 1 metr čtvereční.
§ 15
Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemků
Výše úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků 22) se zjistí podle sazeb uvedených v § 14 odst. 1 a 2, vzhledem k účelu ke kterému je pozemek do osobního užívání přenecháván, případně ke kterému je již užíván.
§ 16
Náhrada za dočasné užívání pozemků
(1) Výše náhrady za dočasné užívání pozemku 23) se vypočte procentní sazbou z úhrady, kterou by bylo možno požadovat za zřízení práva osobního užívání, není-li v odstavci 2 stanoveno jinak. Procentní sazba činí ročně:
a) 5 % u pozemků přenechávaných pro účely podnikání,
b) 2 %, je-li pozemek na území města a nejde-li o pozemky uvedené pod písmenem a),
c) 4 % v ostatních případech.
(2) Výše náhrady za dočasné užívání zemědělské půdy obhospodařované (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, louky, pastviny) a půdy, která byla a má být nadále zemědělsky obhospodařována, ale dočasně obdělávána není, se vypočte procentní sazbou z ceny pozemku. Procentní sazba činí ročně:
a) 2,0 % za sady, vinice, chmelnice,
b) 1,5 % za ornou půdu,
c) 1,0 % za pastviny a louky,
d) 0,5 % za ostatní pozemky.
Výše náhrady za dočasné užívání pozemku 23), který je přenecháván k užívání jako zahrada, a pozemku k tomuto účelu již užívaného se vypočte podle odstavce 1.
(3) Náhrady zjištěné podle odstavce 2 se zvýší, je-li průměrná norma výnosnosti za 1 ha stanovená zvláštním předpisem 24) vyšší než uvedená ve IV. skupině, o:
a) 10 % z výnosu při průměrné výnosnosti uvedené ve III. skupině,
b) 12 % z výnosu při průměrné výnosnosti uvedené ve II. skupině,
c) 15 % z výnosu při průměrné výnosnosti uvedené v I. skupině.
ODDÍL DEVÁTÝ
TRVALÉ POROSTY
§ 17
(1) Cena ovocných stromů se zjistí podle tabulky č. I přílohy č. 8.
(2) Cena viničních porostů včetně zařízení vinic se zjistí podle tabulky č. II přílohy č. 8.
(3) Cena chmelničních porostů a zařízení chmelnic se zjistí podle tabulky č. III přílohy č. 8.
(4) Cena lesních porostů se zjistí podle tabulky č. IV přílohy č. 8.
(5) Cena okrasných dřevin se zjistí podle tabulky č. V přílohy č. 8.
ODDÍL DESÁTÝ
nadpis vypuštěn
§ 18
zrušen
ODDÍL JEDENÁCTÝ
nadpis vypuštěn
§ 19
zrušen
ODDÍL DVANÁCTÝ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 20
Nabyl-li vlastník stavbu po 1. červnu 1953 v ceně vyšší než zjištěné podle § 2 až 13, je tato vyšší cena po odečtení zvýšení ceny při předchozím převodu podle § 21 této vyhlášky, popř. § 20 původního znění této vyhlášky nebo podle § 21 vyhlášky č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků a po odečtení opotřebení platnou cenou i pro další převody a přechody vlastnictví těchto staveb. Vyšší cenu lze prokázat kupní smlouvou spolu se znaleckým posudkem, na jehož základě byla registrována, fakturami dodavatele stavby nebo podrobným položkovým rozpočtem stavby v cenové úrovni platné v době její výstavby.
§ 21
Při převodech staveb, pozemků a trvalých porostů pouze mezi občany lze sjednat zvýšení ceny zjištěné podle předchozích ustanovení bez omezení. V ostatních případech může zvýšení činit až 40 % a to zejména vzhledem k místu, poloze a zvláštnímu vybavení. Zvýšení nelze uhradit ze státního rozpočtu.
§ 22
Ceny staveb, pozemků, trvalých porostů a náhrady za dočasné užívání pozemků podle této vyhlášky jsou cenami a náhradami nejvýše přípustnými.
§ 23
Při všech převodech staveb a pozemků, s výjimkou převodu od občanů do státního vlastnictví může ministerstvo financí České republiky na žádost převodce před uzavřením smlouvy udělit výjimku z ustanovení této vyhlášky a stanovit cenu vyšší. Obdobně lze zvýšit náhradu za dočasné užívání pozemku ve státním vlastnictví.
ČÁST DRUHÁ
CENY PŘI PŘEVODECH STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ SJEDNANÉ MEZI ČESKOSLOVENSKÝMI SUBJEKTY BEZ ZAHRANIČNÍ ÚČASTI PODLE HOSPODÁŘSKÉHO ZÁKONÍKU
§ 23a
(1) Při úplatných převodech vlastnictví nebo práva hospodaření ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům mezi československými subjekty bez zahraniční účasti, které se uskutečňují smlouvou podle hospodářského zákoníku, se cena sjednává dohodou, pokud není v § 23b stanoveno jinak.
(2) Náhrady za dočasné užívání pozemků, přenechávaných do užívání mezi československými subjekty bez zahraniční účasti, podle hospodářského zákoníku se sjednávají dohodou, pokud není v § 23b stanoveno jinak.
§ 23b
(1) Ceny staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby a ceny pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníky, pokud se strany nedohodnou jinak, se rovnají nákladům na pořízení stejných nebo porovnatelných staveb a pozemků v místě stavby a v době jejího převodu. Od cen staveb se odečítá přiměřené opotřebení.
(2) Náhrady za dočasné užívání pozemků z důvodů investiční výstavby podle územně plánovací dokumentace musí odpovídat náhradám v místě nemovitosti obvyklým.
ČÁST TŘETÍ
CENY STAVEB, POZEMKŮ a TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO JINÝ NEŽ ČESKOSLOVENSKÝ SUBJEKT
§ 23c
(1) Při převodech a přechodech vlastnictví ke stavbám, pozemkům a trvalým porostům na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt se cena zjistí v cenové úrovni zahraničního trhu přepočtené na československou měnu kursem platným ke dni uzavření smlouvy nebo přechodu vlastnictví. Při smluvních převodech lze sjednat i cenu odlišnou od ceny zjištěné.
Cena při převodech a přechodech vlastnictví na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt je platná až po schválení ministerstvem financí České republiky.
(2) Náhrada za dočasné užívání pozemků, je-li jejich uživatelem československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt, se sjedná dohodou.
ČÁST ČTVRTÁ
VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY
§ 23d
Stavby
(1) Cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu se zjistí vynásobením pořizovací ceny stavby indexem uvedeným v tabulce č. 1. Vyvolávací cena se rovná takto zjištěné ceně stavby upravené koeficientem uvedeným v tabulce č. 2. Pořizovací cenou stavby pro potřebu této vyhlášky je cena, za kterou stavba byla nebo mohla být výstavbou pořízena v době svého vzniku. Tato cena se zjistí z účetnictví organizace, která má ke stavbě právo hospodaření.
------------------------------------------------------------------
             tabulka č. 1
------------------------------------------------------------------
Pořizovací cena
v cenové úrovni                  index
------------------------------------------------------------------
do 20.6.1939                    1,89
20.6.1939 - 31.12.1942               1,07
1.1.1943 - 31.12.1945                0,94
1.1.1946 - 31.12.1951                0,44
1.1.1952 - 31.5.1953                0,35
1.6.1953 - 30.6.1959                1,80
1.7.1959 - 31.3.1964                2,12
1.4.1964 - 31.12.1966                2,26
1.1.1967 - 31.12.1969                1,51
1.1.1970 - 31.12.1976                1,38
1.1.1977 - 31.12.1981                1,36
1.1.1982 - 31.12.1984                1,24
1.1.1985 - 31.12.1988                1,11
1.1.1989 - 31.12.1989                1,07
1.1.1990 a dále                   1,00
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
             tabulka č. 2
------------------------------------------------------------------
stavba z roku                  koeficient
------------------------------------------------------------------
do roku 1930                    0,25
1931 až 1940                    0,40
1941 až 1950                    0,50
1951 až 1960                    0,60
1961 až 1970                    0,70
1971 až 1980                    0,85
1981 a dále                     0,95
------------------------------------------------------------------
(2) Byla-li po roce 1970 provedena generální oprava stavby, nebo její přístavba nebo nástavba, zvyšuje se vyvolávací cena zjištěná podle předcházejících odstavců o 10 %. Ke stavebním úpravám provedeným před rokem 1970 se nepřihlíží.
(3) Není-li v účetnictví vedena pořizovací cena stavby, zjistí se vyvolávací cena stavby ve vlastnictví státu určené pro veřejnou dražbu podle § 2 - 13 této vyhlášky.
§ 23e
Pozemky a trvalé porosty
(1) Cena pozemků se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny pozemku se přihlíží zejména k velikosti a významu obce, druhu stavebního pozemku, obchodní a průmyslové poloze, přístupnosti a infrastruktuře, případně dalším zvláštním podmínkám, které mohou mít vliv na výši ceny.
(2) Vyvolávací cena trvalých porostů se nereguluje. Při určení vyvolávací ceny trvalého porostu se přihlíží zejména ke kvalitě, druhu a prostředí.
§ 23f
Cenu dosaženou ve veřejné dražbě nelze uplatnit při zvýšení ceny podle § 20.
§ 24
Zrušuje se vyhláška Českého cenového úřadu č. 128/1984 Sb., o cenách staveb, pozemků, porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.
§ 25
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1989.
Ministr:
Nikodým v.r.
Příl.1
RODINNÉ DOMKY, REKREAČNÍ DOMKY A REKREAČNÍ CHALUPY
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|Znak | Konstrukce a vybavení            |Počet bodů |
| č. |                       | za 1 m
2
| +-----+----------------------------------------------+-----------+ | 1. | Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží):| | | | 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více | | | | a) se svislou izolací | 310 | | | b) bez svislé izolace | 205 | | | | | | | 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m | | | | a) se svislou izolací | 220 | | | b) bez svislé izolace | 140 | | | | | | | 1.3. v průměrné hloubce do 1 m | | | | a) se svislou izolací | 100 | | | b) bez svislé izolace | 65 | | | | | | 2. | Základy | | | | 2.1. s vodorovnou izolací | 130 | | | | | | | 2.2. bez izolace | 105 | | | | | | 3. | Zdivo | | | | 3.1. vyzdívané v tloušťce (skladebné) | | | | a) do 30 cm | 360 | | | b) nad 30 do 40 cm | 465 | | | c) nad 40 do 50 cm | 530 | | | d) nad 50 do 60 cm | 595 | | | e) nad 60 cm | 350 | | | | | | | 3.2. z monolitického betonu | 320 | | | | | | | 3.3. montované z prefabrikovaných dílců | | | | a) betonových | 395 | | | b) na bázi dřeva | 270 | | | | | | | 3.4. dřevěné v tloušťce | | | | a) do 16 cm | 285 | | | b) nad 16 do 20 cm | 340 | | | c) nad 20 cm | 360 | | 4. | Stropy | | | | 4.1. s rovným podhledem | | | | a) pořízené po roce 1960 | 285 | | | b) pořízené do roku 1960 | 225 | | | | | | | 4.2. s viditelnými trámy | | | | a) železobetonové | 215 | | | b) dřevěné | 115 | | | | | | | 4.3. klenbové | 180 | | | | | | 5. | Krov | | | | 5.1. složitý s nestejnou výškou hřebenů | | | | s valbami | 315 | | | | | | | 5.2. vaznicový valbový, stanový | 225 | | | | | | | 5.3. vaznicový sedlový, mansardový | 195 | | | | | | | 5.4. hambalkový | 175 | | | | | | | 5.5. pultový | 145 | | | | | | | 5.6. sbíjené příhradové | 105 | | | | | | 6. | Krytiny střechy na krovu | | | | 6.1. plechové | | | | a) z mědi | 435 | | | b) z hliníku | 225 | | | c) pozinkované | 185 | | | | | | | 6.2. pálené | | | | a) prejzové | 225 | | | b) dvojité, hladké, esovky, holand, | | | | portugal, dvoudrážkové | 110 | | | c) jednodrážkové | 80 | | | | | | | 6.3. z cementových drážkovek | 80 | | | | | | | 6.4. osinkocementové | | | | a) z šablon na bednění | 105 | | | b) z šablon na latě a z vlnitých desek | 80 | | | | | | | 6.5. lepenkové | 65 | | | | | | | 6.6. šindelové a doškové | 225 | | | | | | 7. | Krytiny na plochých střechách | | | | 7.1. z měděného plechu | 425 | | | | | | | 7.2. z dlaždic | 260 | | | | | | | 7.3. z hliníkového plechu | 210 | | | | | | | 7.4. z pozink. plechu | 165 | | | | | | | 7.5. z asfaltov. svařovaných pásů | 145 | | | | | | | 7.6. z asfaltov. lepenky | 125 | | | | | | | 7.7. z cementového potěru | 60 | | | | | | 8. | Klempířské konstrukce | | | | 8.1. z měděného plechu (min. žlaby, svody, | | | | kolem komínů a průniků) | 195 | | | | | | | 8.2. z pozink. plechu | | | | a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny, | | | | průniky) | 50 | | | b) jen žlaby a svody | 25 | | | c) parapety | 5 | | | | | | 9. | Fasádní omítky | | | | 9.1. přes 2/3 omítané plochy stěny | | | | a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot| | | | vápenné štukové, drásané a odtrhované| 25 | | | b) vápenné a váp. cem. hladké a | | | | spárované zdivo | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 9.2. přes 1/2 do 2/3 plochy omít. stěny | | | | a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot| | | | vápenné štukové, drásané a odtrhované| 20 | | | b) vápenné a váp. cem. hladké a | | | | spárované zdivo | 10 | | | | | | | 9.3. přes 1/3 do 1/2 omít. plochy stěny | | | | a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot| | | | vápenné štukové, drásané a odtrhované| 10 | | | b) vápenné a váp. cem. hladké a | | | | spárované zdivo | 5 | | | | | | | 9.4. do 1/3 omítané plochy stěny | | | | a) břizolit, omítky na bázi umělých hmot| | | | vápenné štukové, drásané a odtrhované| 5 | | | b) vápenné a váp. cem. hladké a | | | | spárované zdivo | 3 | | | | | |10. |Obklady fasád | | | |10.1. nad 2/3 obkládané stěny | | | | a) obkladové zdivo z přírod. kamene | | | | (haklíky, kopáky) | 90 | | | b) obklady řemínkové a z kamenných desek| 75 | | | c) obklady keramické a obklady dřevem | 45 | | | d) spárované lícovky a zdivo z lomového | | | | kamene | 30 | | | e) obklady šindelem | 95 | | | f) obklady osinkocementovými šablonami | 30 | | | g) umělý kámen | 60 | | | | | | |10.2. nad 1/2 do 2/3 obkládané stěny | | | | a) obkladové zdivo z přírod. kamene | | | | (haklíky, kopáky) | 60 | | | b) obklady řemínkové a z kamenných desek| 50 | | | c) obklady keramické a dřevěné | 30 | | | d) spárované lícovky a zdivo z lomového | | | | kamene | 20 | | | e) obklady šindelem | 80 | | | f) obklady osinkocementovými šablonami | 20 | | | g) umělý kámen | 50 | | |10.3. nad 1/3 do 1/2 obkládané stěny | | | | a) obkladové zdivo z přírod. kamene | | | | (haklíky, kopáky) | 45 | | | b) obklady řemínkové a z kamenných desek| 35 | | | c) obklady keramické a dřevěné | 20 | | | d) spárované lícovky a zdivo z lomového | | | | kamene | 15 | | | e) obklady šindelem | 50 | | | f) obklady osinkocementovými šablonami | 15 | | | g) umělý kámen | 25 | | | | | | |10.4. do 1/3 obkládané stěny | | | | a) obkladové zdivo z přírod. kamene | | | | (haklíky, kopáky) | 30 | | | b) obklady řemínkové a z kamenných desek| 25 | | | c) obklady keramické a dřevěné | 15 | | | d) spárované lícovky a zdivo z lomového | | | | kamene | 10 | | | e) obklady šindelem | 40 | | | f) obklady z osinkocementových šablon | 10 | | | g) umělý kámen | 15 | | | | | |11. |Vnitřní obklady | | | |11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m | | | | výšky | 15 | | |11.2. převážné části prádelny min. do 1,35 m | | | | výšky | 15 | | |11.3. vany | 10 | | |11.4. samostatné sprchy | 10 | | |11.5. WC min. do výšky 1 m | 10 | | |11.6. kuchyně min. u sporáku a dřezu | | | | (je-li dřez na stěně) | 10 | | | | | |12. |Schody | | | |s povrchem | | | |12.1. mramor | 95 | | |12.2. žula | 85 | | |12.3. tvrdé dřevo, modřín | 70 | | |12.4. teraco, PVC, guma | 55 | | |12.5. pískovec, cementový potěr, cihelné | 50 | | |12.6. měkké dřevo s podstupnicemi | 45 | | |12.7. měkké dřevo bez podstupnic | 40 | | |12.8. kovové | 35 | | | | | |13. |Dveře | | | |13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z | | | | tvrdého dřeva | 90 | | |13.2. hladké plné nebo prosklené | 70 | | |13.3. rámové náplňové | 60 | | |13.4. ocelové a svlakové | 30 | | | | | |14. |Okna | | | |14.1. dvojitá nebo zdvojená hliníková, | | | | dřevohliníková a z tvrdého dřeva, | | | | hliníková, dřevohlin, a u tvrdého dřeva | | | | s dvoj nebo trojsklem | 130 | | |14.2. dřevěná dvojitá s deštěným ostěním, | | | | dřevěná s trojsklem | 65 | | |14.3. dvojitá rámová (ven a dovnitř otvír.) | 50 | | |14.4. zdvojená ostatní, dřevěná s dvojsklem | 55 | | |14.5. jednoduchá dřevěná nebo ocelová | 25 | |15. |Podlahy obyt. místností (kromě obyt. kuchyní) | | | |15.1. parkety, vlýsky (kromě bukových), korek | 80 | | |15.2. povlaky netkané všívané (např. kovral) | 75 | | |15.3. vlýsky bukové | 65 | | |15.4. povlaky textilní vpichované (např. jekor| 60 | | |15.5. povlaky gumové, z PVC, lino | 45 | | |15.6. palubky, prkna, xylolit | 40 | | | | | |16. |Dlažby a podlahy ostat. místností | | | |16.1. mramorové | 80 | | |16.2. keramické | 45 | | |16.3. xylolit, dlaždice, palubky, prkna | 35 | | |16.4. teraco, lepené podlahové povlaky | 30 | | |16.5. cement. dlaždice, litý xylolit | 25 | | |16.6. cement. potěr, cihelná dlažba | 20 | | | | | |17. |Vytápění | | | | | | | |17.1. Kotel ÚT (započítává se do největšího | | | | podlaží, a to i tehdy, jestliže je mimo | | | | objekt) | | | | a) na plyn, naftu, topný olej, elektřinu| 180 | | | b) na tuhá paliva | 100 | | | | | | |17.2. radiátory (za vytápěné podlaží) | | | | a) hliníkové, litinové | 60 | | | b) ocelové a otopné panely | 40 | | | | | | |17.3. lokální | | | | a) podlahové, elektrické v převážné | | | | části podlaží | 100 | | | b) akumulační kamna za každý kus | 55 | | | c) plynová kamna za každý kus | 30 | | | d) naftová a stáložárná za každý kus | 15 | | | e) na tuhá paliva obyčejná za každý kus | 10 | | | | | |18. |Elektroinstalace | | | |18.1. světelná, třífázová, pojistkové automaty| 70 | | |18.2. světelná, třífázová, pojistky | 55 | | |18.3. pouze světelná, pojistkové automaty | 45 | | |18.4. pouze světelná, pojistky | 35 | | | | | |19. |Bleskosvod | 35 | | | | | |20. |Rozvod vody | | | |20.1.studené a teplé vody z centrálního zdroje| 20 | | |20.2. jen studené vody | 10 | | | | | |21. |Zdroj teplé vody | | | |21.1. zásobníkový ohřívač vody (boiler) elekt-| | | | rický, plynový nebo kombinovaný s ÚT | 25 | | |21.2. průtokový plynový ohřívač (karma) | 20 | | |21.3. koupel. kamna na uhlí | 5 | | |21.4. malé plynové nebo elektrické ohřívače | 5 | | |21.5. kotel ÚT | 10 | | | | | |22. |Instalace plynu | | | |22.1. rozvod svítiplynu nebo zem. plynu | 15 | | |22.2. rozvod propan-butanu | 5 | | | | | |23. |Kanalizace do veřejné sítě nebo žumpy či | | | |septiku | | | |23.1. z kuchyně | 5 | | |23.2. ze splachovacího záchodu | 15 | | |23.3. z koupelny | 10 | | |23.4. z prádelny | 10 | | | | | |24. |Kuchyně | | | |24.1. sporák elektr. nebo plynový s el. trou- | | | | bou nebo varná jednotka | | | | (čtyřhořáková zabudovaná plotna a el. | | | | vestavěná trouba) | 25 | | |24.2. plynový sporák | 15 | | |24.3. uhelný sporák | 10 | | | | | |25. |Vnitřní vybavení | | | |25.1. vana litinová | 15 | | |25.2. vana ocelová smaltovaná | 10 | | |25.3. umyvadlo | 5 | | |25.4. bidet | 5 | | |25.5. samostatná sprcha | 5 | | | | | |26. |Záchod | | | |26.1. splachovací s umývátkem | 6 | | |26.2. splachovací bez umývátka | 5 | | |26.3. suchý (uvnitř budovy) | 1 | | | | | |27. |Balkón | | | |27.1. výměry nad 5 m
2
| 25 | | |27.2. výměry do 5 m
2
| 15 | | | | | |28. |Krb | 40 | | | | | |29. |Sauna | 65 | | | | | |30. |Okenní žaluzie | | | |30.1. dřevěné | 45 | | |30.2. kovové | 30 | | | | | |31. |Vestavěné skříně (za 1 ks) mimo spižní o min. | | | |výšce 2 m, šířce 0,6 m a hloubce 0,3 m | 5 | | | | | |32. |Odsávač par | 5 | | | | | |33. |Domácí telefon (rozvod pod omítkou) | 5 | | | | | |34. |Rozvod televizní a radioantény (pod omítkou) | 10 | | | | | |35. |Okenice | 35 | | | | | |36. |Kovové mříže | 45 | +-----+----------------------------------------------+-----------+
Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
Počet znaků nesmí být rozšiřován.
Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
Počet bodů se stanoví podle převažujícího provedení v jednotlivých podlažích.
Znak č. 2 se uvažuje jen u prvého nadzemního podlaží.
Znak č. 5, 6, 7 a 8 a znak 19 se započítávají v nadzemním podlaží s největší zastavěnou plochou.
Znak č. 9, 10 se ohodnotí za každou stranu domu samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.
U znaků č. 11, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží). Jestliže se na fasádě vyskytuje obklad, počítají se nejdříve body podle znaku č. 10 a podle znaku č. 9 se pak počítají body jako doplněk do celku plochy stěny upravené fasádou. Přihlíží se pouze k obkladům, jejichž průměrná výška na hodnocené stěně je vyšší než 0,5 m. Nepřihlíží se k obkladům kolem oken.
Počet bodů za radiátory se rozumí za podlaží, které je vytápěno převážně ústředním (etážovým) topením.
Příl.2
REKREAČNÍ CHATY A ZAHRÁDKÁŘSKÉ CHATY
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|Znak | Konstrukce a vybavení            |Počet bodů |
| č. |                       | za 1 m
2
| +-----+----------------------------------------------+-----------+ | 1. | Osazení do terénu (jen u podzemního podlaží) | | | | 1.1. v průměrné hloubce 2 m a více | | | | a) se svislou izolací | 400 | | | b) bez svislé izolace | 190 | | | | | | | 1.2. v průměrné hloubce nad 1 m do 2 m | | | | a) se svislou izolací | 285 | | | b) bez svislé izolace | 140 | | | | | | | 1.3. v průměrné hloubce do 1 m | | | | a) se svislou izolací | 140 | | | b) bez svislé izolace | 70 | | | | | | 2. | Základy | | | | 2.1. s vodorovnou izolací | 120 | | | 2.2. bez izolace | 90 | | | | | | 3. | Podezdívka | | | | u chat nepodsklepených | | | | 3.1. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm | | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 75 | | | b) z opracovaného kamene | 110 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 50 | | | | | | | 3.2. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm| | | | do 100 cm | | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 140 | | | b) z opracovaného kamene | 190 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 70 | | | | | | | 3.3. při průměrné výšce podezdívky nad 100cm| | | | a) omítaná, spárové cihelné zdivo | 170 | | | b) z opracovaného kamene | 220 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 90 | | | | | | | u chat podsklepených do 1/2 zastavěné plochy | | | | 3.4. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm | | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 30 | | | b) z opracovaného kamene | 70 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 20 | | | | | | | 3.5. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm| | | | do 100 cm | | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 50 | | | b) z opracovaného kamene | 120 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 35 | | | | | | | 3.6. při průměrné výšce podezdívky nad 100cm| | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 75 | | | b) z opracovaného kamene | 180 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 50 | | | | | | | u chat podsklepených do 3/4 zastavěné plochy | | | | 3.7. při průměrné výšce podezdívky do 50 cm | | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 20 | | | b) z opracovaného kamene | 45 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 15 | | | | | | | 3.8. při průměrné výšce podezdívky nad 50 cm| | | | do 100 cm | | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 35 | | | b) z opracovaného kamene | 80 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 20 | | | | | | | 3.9. při průměrné výšce podezdívky nad 100cm| | | | a) omítaná, spárované cihelné zdivo | 50 | | | b) z opracovaného kamene | 120 | | | c) z lomového kamene, betonu, tvárnic | 50 | | | | | | 4. | Obvodové stěny | | | | 4.1. zděné | | | | a) o tl. zdiva do 25 cm | 260 | | | b) o tl. zdiva nad 25 cm do 30 cm | 350 | | | c) o tl. zdiva nad 30 cm | 430 | | | | | | | 4.2. srubové | | | | a) o tl. stěny do 16 cm | 250 | | | b) o tl. stěny nad 16 cm | 320 | | | | | | | 4.3. dřevěné | | | | a) dřevěná kostra oboustranně obíjená | 210 | | | b) dřevěná kostra jednostranně obíjená | 170 | | | | | | | 4.4. montované | | | | a) celodřevěné | 250 | | | b) ostatní | 200 | | | | | | 5. | Stropy | | | | 5.1. nespalné | 170 | | | 5.2. spalné | 130 | | | | | | 6. | Krov | | | | 6.1. stanový, valbový nebo sedlový s | | | | možností podkroví | 125 | | | 6.2. sedlový nebo valbový bez možnosti | | | | podkroví | 100 | | | 6.3. pultový, příhradový | 80 | | | | | | 7. | Krytiny střechy na krovu | | | | 7.1. taškové, šindel | 175 | | | 7.2. plechové | | | | a) na bednění | 220 | | | b) na latích | 190 | | | 7.3. osinkocementové | | | | a) na bednění | 160 | | | b) na latích | 130 | | | 7.4. asfaltové | | | | a) ze svařovaných pásů | 95 | | | b) lepenkové | 65 | | | | | | 8. | Krytiny na plochých střechách | | | | 8.1. plechové | 145 | | | 8.2. asfaltové | | | | a) ze svařovaných pásů | 60 | | | b) lepenkové | 40 | | | | | | 9. | Klempířské konstrukce | | | | 9.1. úplné | 55 | | | 9.2. jen žlaby a svody | 35 | | | | | | 10. | Úprava vnějších povrchů | | | | 10.1. obklady keramické, dřevěné, kamenné | 50 | | | 10.2. omítky břizolitové, na bázi umělých | | | | hmot, štukové, drásané a odtrhované | | | | nebo jakékoliv obklady mimo uvedené | | | | pod bodem 10.1. | 20 | | | 10.3. vápenné nebo vápenocementové hladké | | | | omítky nebo spárování | 15 | | | 10.4. nátěry mimo latexové | 10 | | | 10.5. napuštění impregnací nebo latexové | | | | nátěry | 5 | | | | | | 11. | Vnitřní obklady | | | | 11.1. převážné části koupelny min. do 1,35 m | | | | výšky | 20 | | | 11.2. vany | 7 | | | 11.3. samostatné sprchy | 15 | | | 11.4. WC | 10 | | | 11.5. kuchyně (min. u sporáku) | 5 | | | | | | 12. | Schodiště | | | | 12.1. dřevěná konstrukce, schody | | | | s podstupnicemi | 90 | | | 12.2. dřevěná konstrukce, schody | | | | bez podstupnic | 60 | | | 12.3. kovová konstrukce s jakýmikoliv | | | | stupni | 50 | | | 12.4. betonové nebo cihelné | 70 | | | | | | 13. | Dveře | | | | 13.1. plné nebo zasklené dýhované nebo z | | | | tvrdého dřeva | 40 | | | 13.2. plné nebo zasklené hladké nebo z | | | | měkkého dřeva | 35 | | | 13.3. rámové náplňové | 30 | | | 13.4. kovové nebo svlakové | 15 | | | | | | 14. | Okna | | | | 14.1. dvojitá z tvrdého dřeva nebo modřínu | 95 | | | 14.2. dvojitá s deštěným ostěním | 55 | | | 14.3. dvojitá ven a dovnitř otvíravá | 40 | | | 14.4. zdvojená | 45 | | | 14.5. jednoduchá | 25 | | | | | | 15. | Podlahy | | | | 15.1. parkety, vlýsky | 120 | | | 15.2. povlaky textilní | 105 | | | 15.3. povlaky gumové, PVC, lino nebo palubky,| | | | prkna | 95 | | | 15.4. keramické dlažby | 90 | | | 15.5. cementové dlaždice, teraco, xylolit | 55 | | | 15.6. cementový potěr, cihelná dlažba | 40 | | | | | | 16. | Vytápění | | | | 16.1. ústřední | | | | a) kotel ÚT (započít. se do největšího | | | | podlaží) | 100 | | | b) radiátory (za vytápěné podlaží) | 50 | | | 16.2. lokální | | | | a) akumulační za každý kus | 80 | | | b) naftová, na tuhá paliva stáložárná | | | | za každý kus | 25 | | | c) na tuhá paliva za každý kus | 10 | | | d) krb za každý kus | 80 | | | | | | 17. | Elektroinstalace | | | | 17.1. motorová a světelná | 65 | | | 17.2. světelná | 45 | | | 17.3. rozvod 12 V (z centrálního zdroje pro | | | | celý objekt) | 15 | | | 17.4. bleskosvod | 15 | | | | | | 18. | Rozvod vody | | | | 18.1. studené a teplé z centrálního zdroje | 20 | | | 18.2. jen studené | 10 | | | | | | 19. | Zdroj teplé vody | | | | 19.1. elektrický boiler | 45 | | | 19.2. plynový průtokový ohřívač na propan- | | | | -butan (karma) | 40 | | | 19.3. koupelnová kamna | 10 | | | 19.4. malý plynový průtokový ohřívač na | | | | propan-butan nebo elektrický ohřívač | | | | do 10 l | 15 | | 20. | Rozvod propan-butanu | 5 | | | | | | 21. | Kanalizace do veřejné sítě,žumpy nebo septiku| | | | 21.1. z kuchyně | 5 | | | 21.2. ze splachovacího záchodu | 20 | | | 21.3. z koupelny | 5 | | | | | | 22. | Kuchyně | | | | 22.1.elektrický sporák nebo sporák na propan-| | | | -butan | 40 | | | 22.2. uhelný sporák | 15 | | | 22.3. malý sporáček na uhlí | 10 | | | | | | 23. | Vnitřní vybavení | | | | 23.1. umyvadlo | 5 | | | 23.2. vana | 15 | | | 23.3. samostatná sprcha | 10 | | | | | | 24. | Záchod | | | | 24.1. splachovací | 10 | | | 24.2. nesplachovací | 5 | | | | | | 25. | Balkón | | | | 25.1. výměry nad 5 m
2
| 25 | | | 25.2. výměry do 5 m
2
| 20 | | | | | | 26. | Okenice | 30 | | | | | | 27. | Mříže | 20 | | | | | | 28. | Sauna | 80 | +-----+----------------------------------------------+-----------+
Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
Počet znaků nesmí být rozšiřován.
Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.
Znak č. 2 a 3 se počítá jen u prvého nadzemního podlaží.
Znak č. 6, 7, 8 a 9 se počítá u nadzemního podlaží s největší zastavěnou plochou.
Znak č. 10 se ohodnotí za každou stranu chaty samostatně, součet se pak počítá při ocenění všech nadzemních podlaží.
U znaků č. 11, 16, 19, 21-25 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).
Příl.3
GARÁŽE A VEDLEJŠÍ STAVBY
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|Znak | Konstrukce a vybavení            |Počet bodů |
| č. |                       | za 1 m
2
| +-----+----------------------------------------------+-----------+ | 1. | Osazení do terénu v průměrné hloubce nad 1m | | | | a) se svislou izolací | 320 | | | b) bez svislé izolace | 140 | | | | | | 2. | Základy a podezdívka | | | | 2.1. betonové, podezdívka cihelná nebo ka- | | | | menná spárovaná nebo omítaná | 65 | | | 2.2. betonové, podezdívka rovněž betonová | 40 | | | 2.3. bez podezdívky, pouze základové pásy | 35 | | | 2.4. bez podezdívky, pouze základy pod | | | | sloupky | 25 | | | | | | 3. | Svislé konstrukce (mimo společných) | | | | 3.1. zděné o tl. min. 45 cm | 490 | | | 3.2. zděné nebo betonové s tepelnou izolací,| | | | min. tl. 30 cm | 445 | | | 3.3. zděné, betonové bez tepelné izolace, o | | | | tl. menší než 30 cm nebo dřevěné trám- | | | | kové oboustranně obité | 390 | | | 3.4.dřevěné trámkové jednostranně obité nebo| | | | kovová kostra či pilířky s dřevěným,ple-| | | | chovým nebo osinkocementovým opláštěním | 360 | | | 3.5. pouze pilířky | 185 | | | | | | 4. | Stropy | | | | 4.1. železobetonové nebo keramické s podhle-| | | | dem a s tepelnou izolací | 110 | | | 4.2. železobetonové nebo keramické bez te- | | | | pelné izolace nebo klenuté do ocelových| | | | nosníků | 90 | | | 4.3. trámkové s podhledem | 80 | | | 4.4. trámkové bez podhledu | 70 | | | 4.5. plechové nebo osinkocementové na kovové| | | | kostře | 65 | | | 4.6. podbití krovu | 30 | | | | | | 5. | Krov | | | | 5.1. umožňující zřízení podkroví | 50 | | | 5.2. ostatní neumožňující zřízení podkroví | 30 | | | | | | 6. | Krytina | | | | 6.1. plechová | | | | a) z mědi | 200 | | | b) z hliníku | 85 | | | c) pozinkovaná | 70 | | | 6.2. tašková nebo osinkocementové šablony | 60 | | | 6.3. živičná svařovaná | 55 | | | 6.4. lepenková nebo vlnité osinkocement. | | | | desky | 40 | | | | | | 7. | Vnější úprava povrchů | | | | 7.1. břizolit | 80 | | | 7.2. stříkaný břizolit, vápenná štuková | | | | omítka | 70 | | | 7.3. vápenná hladká omítka, spárované zdivo | 50 | | | 7.4. vápenná hrubá omítka nebo nátěr | 40 | | | 7.5. napuštění impregnací | 10 | | | | | | 8. | Vnitřní úprava povrchů | | | | 8.1. vápenná štuková omítka | 70 | | | 8.2. vápenná hladká omítka | 45 | | | 8.3. vápenná hrubá omítka | 30 | | | 8.4. nátěry | 35 | | | 8.5. napuštění impregnací | 10 | | | | | | 9. | Kanalizace | | | | 9.1. napojení na kanalizační řád vč. lapače | | | | olejů a benzinu | 95 | | | 9.2. napojení na kanalizaci nebo žumpu | 60 | | | 9.3.odvodnění gulou před objektem do kanali-| | | | zace | 35 | | | 9.4. sběrná jímka nebo napojení objektu na | | | | trativod | 10 | | | | | | 10. | Rozvod vody | | | | 10.1. studené a teplé z centrálního zdroje | 70 | | | 10.2. jen studené | 45 | | | 10.3. vodovodní kohout na vnějším líci zdi | 30 | | | | | | 11. | Vytápění | | | | 11.1. ústřední | | | | a) kotel ÚT (započít. se do podlaží s | | | | největší zast. plochou) | 100 | | | b) radiátory (za vytápěné podlaží) | 50 | | | 11.2. lokální | | | | a) akumulační za každý kus | 80 | | | b) naftová, na tuhá paliva stáložárná | | | | za každý kus | 25 | | | c) ostatní na tuhá paliva za každý kus | 10 | | | d) krb za každý kus | 80 | | | | | | 12. | Elektroinstalace | | | | 12.1. světelná a motorová | 65 | | | 12.2. světelná | 40 | | | 12.3. provizorní | 10 | | | 12.4. bleskosvod | 20 | | | | | | 13. | Okna | | | | 13.1. dvojitá | 60 | | | 13.2. zdvojená | 40 | | | 13.3. jednoduchá | 25 | | | | | | 14. | Dveře | | | | 14.1. vstupní masivní, ostatní hladké do | | | | ocelových zárubní | 30 | | | 14.2. hladké | 25 | | | 14.3. náplňové, kovové | 20 | | | 14.4. svlakové, laťové | 10 | | | | | | 15. | Vrata | | | | 15.1. výklopná, dřevěná přírodní | 85 | | | 15.2. dřevěná nebo plechová natřená krycím | | | | nátěrem | 55 | | | 15.3. dřevěná svlaková nebo roleta | 40 | | | | | | 16. | Podlahy | | | | 16.1. palubkové, lité teraco, stěrkové, | | | | keramická dlažba | 95 | | | 16.2. prkenné, lepené podlahové povlaky, | | | | xylolit, dřevotříska | 70 | | | 16.3. betonové s potěrem, teracové nebo | | | | cementové dlaždice | 55 | | | 16.4. hrubé betonové, cihelná dlažba | 40 | | | | | | 17. | Klempířské konstrukce | | | | 17.1. z měděného plechu (min. žlaby, svody, | | | | kolem komínů a průniků) | 230 | | | 17.2. z pozinkovaného plechu | | | | a) úplné střechy (žlaby, svody, komíny,| | | | průniky) | 50 | | | b) jen žlaby a svody | 25 | | | c) parapety | 5 | | | | | | 18. | Vnitřní vybavení (počítá se za každý kus) | | | | 18.1. el. boiler | 60 | | | 18.2. koupelová kamna nebo kotel na prádlo | | | | na tuhá paliva | 25 | | | 18.3. vana, samostatná sprcha | 30 | | | 18.4. umyvadlo | 5 | | | 18.5. záchodová mísa | 10 | | | 18.6. elektrický nebo plynový sporák | 40 | | | 18.7. uhelný sporák | 15 | | | 18.8. malý sporáček na uhlí | 10 | | | | | | 19. | Schodiště | | | | 19.1. dřevěná konstrukce, schody s podstup- | | | | nicemi | 90 | | | 19.2. dřevěná konstrukce, schody bez pod- | | | | stupnic | 60 | | | 19.3. kovová konstrukce s jakýmikoliv stupni | 50 | | | 19.4. betonové nebo cihelné | 70 | | | | | | 20. | Okenice | 50 | | | | | | 21. | Mříže | 40 | | | | | | 22. | Sauna | 240 | +-----+----------------------------------------------+-----------+
Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný. Pokud se některé znaky na objektu nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
Počet znaků nesmí být rozšiřován.
Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují na objektu v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.
U znaků č. 12, 17, 18 a 19 se sčítá počet bodů za každou vyskytující se položku a u zařizovacích předmětů se násobí jejich skutečným množstvím (v oceňovaném podlaží).
Příl.4
PLOTY
+-----+----------------------------------------------+-----------+
|Znak | Konstrukce a vybavení            |Počet bodů |
| č. |                       | za 1 m
2
| +-----+----------------------------------------------+-----------+ | 1. | Základy | | | | 1.1. kamenné nebo betonové po celé délce | | | | plotu o min. šířce 45 cm | 45 | | | 1.2. kamenné nebo betonové po celé délce | | | | plotu o šířce do 45 cm | 30 | | | 1.3. betonové kolem sloupků | 10 | | | | | | 2. | Podezdívka | | | | 2.1. zdivo nebo beton o tl. min. 45 cm | 45 | | | 2.2. zdivo nebo beton o tl. menší než 45 cm | 30 | | | 2.3. betonové prahy mezi sloupky | 10 | | | | | | 3. | Plot | | | | 3.1. kamenná nebo cihelná nebo betonová zeď | | | | o min. tl. 30 cm | 145 | | | 3.2. pletivo v rámech nebo dřevěný hoblovaný| | | | rám s latěmi nebo zdi o tl. méně | | | | než 30 cm | 80 | | | 3.3.betonové nebo ocelové sloupky s drátěným| | | | pletivem nebo s prkny, latěmi, vlnitým | | | | plechem na svlacích | 45 | | | 3.4. jakékoliv na dřevěných sloupcích | 35 | | | | | | 4. | Povrchová úprava | | | | 4.1. vápenná omítka nebo spárované zdivo | 30 | | | 4.2. podezdívka s vápennou omítkou nebo | | | | spárovaná | 10 | | | 4.3. dvojnásobný nátěr | 20 | | | 4.4. jednoduchý nátěr | 10 | | | 4.5. základní nátěr nebo napuštění | 5 | | | impregnací | | | 5. | Výška plotu od terénu | | | | 5.1. nad 180 cm | 35 | | | 5.2. nad 150 do 180 cm | 25 | | | 5.3. nad 120 do 150 cm | 20 | | | 5.4. nad 100 do 120 cm | 5 | +-----+----------------------------------------------+-----------+
Počet bodů pro jednotlivé konstrukce a vybavení je neměnný.
Pokud se některé znaky nevyskytují, činí počet bodů pro tyto znaky 0.
Počet znaků nesmí být rozšiřován.
Pokud se některé konstrukce a vybavení vyskytují v jiném provedení, ohodnotí se počtem bodů podle nejbližšího porovnatelného provedení.
Počet bodů jednotlivých znaků se stanoví podle převažujícího provedení.
Příl.5
zrušena
Příl.6
VENKOVNÍ ÚPRAVY
+-----+----------------------------------+-----------+-----------+
| Pol.|  Druh venkovní úpravy     |Měrná   |  Kčs   |
| č. |                 |jednotka  |      |
+-----+----------------------------------+-----------+-----------+
| 1. | přípojka vody          | m    |  130,-- |
|   |                 |      |      |
| 2. | přípojka kanalizace       | m    |  300,-- |
|   |                 |      |      |
| 3. | vodoměrná šachta         | m3    |  640,-- |
|   |                 |      |      |
| 4. | zahradní vodovod (v zemi)    |      |      |
|   | vč. výtoků            | m    |  55,-- |
|   |                 |      |      |
| 5. | zpevněné plochy vč. okapových  |      |      |
|   | chodníků             |      |      |
|   | - z cihelné dlažby        | m
2
| 70,-- | | | - z betonových dlaždic | m
2
| 100,-- | | | - z betonové mazaniny | m
2
| 90,-- | | | - z dlažebních kostek | m
2
| 375,-- | | | - lehká vozovka | m
2
| 110,-- | | | | | | | 6. | záhonové obrubníky | m | 20,-- | | | | | | | 7. | žumpy | m3 o.p. | 550,-- | | | | | | | 8. | septiky | m3 o.p. | 515,-- | | | | | | | 9. | opěrné zdi | | | | | - kamenné (lomový kámen) | m3 | 500,-- | | | - betonové | m3 | 515,-- | | | - cihelné | m3 | 575,-- | | | - z kamenné rovnaniny | m3 | 340,-- | | | | | | | 10. | venkovní schody vč. bočních | | | | | zídek i předložených schodů | m stupně | 20,-- | | | | | | | 11. | venkovní schody bez bočních zídek| m stupně | 80,-- | | | (vč. předložených schodů) | | | | 12. | drenáže | m | 35,-- | | | | | | | 13. | ploty do výšky 100 cm vč. vrat | | | | | a vrátek | | | | | - dřevěné bez podezdívky | m | 60,-- | | | - drátěné pletivo na sloupcích | m | 90,-- | | | - jakékoliv s podezdívkou | m | 175,-- | | | | | | | 14. | pařeniště | m
2
z.p. | 170,-- | | | | | | | 15. | venkovní záchod (bez žumpy) | ks | 860,-- | | | | | | | 16. | domácí vodárna (podle typu a | | 2800,--až| | | tlakové nádoby) vč. montáže | ks | 5800,-- | | | | | | | 17. | zahradní jezírka (květinová) | m
2
z.p. | 160,-- | | | | | | | 18. | bazény a nádrže na vodu (mimo | | | | | kovových a laminátových) | m3 o.p. | 380,-- | | | | | | | 19. | zemní sklep | m3 o.p. | 710,-- | | | | | | | 20. | plotová vrata (výška min. 1,2 m, | | | | | šířka min. 2 m) | | | | | - plechová nebo z kovových | | | | | profilů | ks | 1850,-- | | | - kovová s převážně drátěnou | | | | | výplní | ks | 1100,-- | | | - dřevěná truhlářsky zpracovaná | ks | 1300,-- | | | - dřevěná tesařsky zpracovaná | ks | 850,-- | | | | | | | 21. | plotová vrátka (výška min. 1,2 m)| | | | | - plechová nebo z kovových | | | | | profilů | ks | 500,-- | | | - kovová s převážně drátěnou | | | | | výplní | ks | 350,-- | | | - dřevěná truhlářsky zpracovaná | ks | 300,-- | | | - dřevěná tesařsky zpracovaná | ks | 200,-- | +-----+----------------------------------+-----------+-----------+ o.p. = obestavěný prostor z.p. = zastavěná plocha
Příl.7
POZEMKY
I. tabulka

+-----+-----------------------------------------------+----------+
| Pol.|       Důvod snížení ceny pozemku    | Srážka  |
| č. |                        | v %   |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 1. | Jde-li o samostatné sídlo nebo část obce,   |     |
|   | které není s obcí stavebně srostlé      |     |
|   | 1.1. v hl. m. Praze             | 60   |
|   | 1.2. v Brně                 | 55   |
|   | 1.3. v Českých Budějovicích, Plzni, Ústí   |     |
|   |    nad Labem, Liberci, Hradci Králové,   |     |
|   |    Pardubicích, Ostravě, Olomouci, Františ-|     |
|   |    kových Lázních, Jáchymově, Jeseníku,  |     |
|   |    Karlových Varech, Luhačovicích, Marián- |     |
|   |    ských Lázních, Poděbradech a v Teplicích| 40   |
|   | 1.4. v ostatních městech a obcích      | 30   |
|   |                        |     |
| 2. | Přístup po nezpevněné komunikaci       | 10   |
|   |                        |     |
| 3. | Není-li v místě možnost napojení na veřejný  |     |
|   | vodovod                    |  5   |
|   |                        |     |
| 4. | Není-li v místě možnost napojení na veřejnou |     |
|   | kanalizaci                  |  7   |
|   |                        |     |
| 5. | Není-li v místě možnost napojení na rozvod  |     |
|   | elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více  |     |
|   | než 200 m                   |  8   |
|   |                        |     |
| 6. | Nepříznivé docházkové vzdálenosti od pozemku |     |
|   | náležejícího k rodinnému domku nebo určeného |     |
|   | k výstavbě rodinného domku - více než 1,5 km |     |
|   | (neuvažuje se, je-li v místě městská doprava) |     |
|   | 6.1. není-li v místě obchod s potravinami  |  4   |
|   | 6.2. není-li v místě národní výbor      |  2   |
|   | 6.3. není-li v místě základní škola(I.stupeň)|  4   |
|   |                        |     |
| 7. | Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace,  |     |
|   | hluk, otřesy, prach aj.)           |max.7   |
|   |                        |     |
| 8. | Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ   |  4   |
|   |                        |     |
| 9. | Ztížené základové podmínky 25)        |     |
|   | - svažitost terénu              |  4   |
|   | - hladina spodní vody             |  5   |
|   | - únosnost základové půdy           |  5   |
|   |                        |     |
| 10. | Omezení užívání pozemku            |     |
|   | 10.1. ochranné pásmo (stanovené právním    |     |
|   |    předpisem nebo správním rozhodnutím)  |  5   |
|   | 10.2. chráněná krajinná oblast        |  3   |
|   | 10.3. stavební uzávěra            |  5   |
|   | 10.4. stavba pod povrchem pozemku       |  5   |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
Tabulka č. I platí pro pozemky oceňované podle § 14 odst. 1, vyjma pozemků, které jsou v evidenci nemovitostí označeny jako zahrady, které netvoří (nebudou tvořit) funkční celek s jakoukoliv stavbou hlavní a které nejsou určeny k zastavění; cena těchto pozemků se sníží podle tabulky č. II.
Pokud se cena pozemku snižuje podle položky č. 1, počítají se položky č. 2 až 10 z již takto upravené ceny a nikoliv ze základní ceny uvedené v § 14 odst. 1.
II. tabulka

+-----+-----------------------------------------------+----------+
| Pol.|       Důvod snížení ceny pozemku    | Srážka  |
| č. |                        | v %   |
+-----+-----------------------------------------------+----------+
| 1. | Přístup po nezpevněné komunikaci       |  7   |
|   |                        |     |
| 2. | Není-li v místě možnost napojení na rozvod  |     |
|   | elektřiny nebo vzdálenost ke zdroji je více  |     |
|   | než 200 m                   |  5   |
|   |                        |     |
| 3. | Negativní účinky okolí (škodlivé exhalace,  |     |
|   | hluk, otřesy, prach aj.)           |max.4   |
|   |                        |     |
| 4. | Svažitý pozemek orientovaný na SV, S, SZ   |  3   |
|   |                        |     |
| 5. | Ztížené základové podmínky 25)        |     |
|   | 5.1. svažitost terénu            |  5   |
|   | 5.2. hladina spodní vody           |  3   |
|   |                        |     |
| 6. | Omezení užívání pozemku            |     |
|   | 6.1. ochranné pásmo (stanovené právním před- |     |
|   |    pisem nebo správním rozhodnutím)    |  5   |
|   | 6.2. chráněná krajinná oblast        |  3   |
|   | 6.3. stavební uzávěra            |  3   |
|   | 6.4. stavba pod povrchem pozemků oceňovaných |     |
|   |    podle § 14 odst. 2           |  3   |
|   |                        |     |
| 7. | Vzdálenost k zastávce veřejné dopravy více  |     |
|   | než 2,5 km                  |  5   |
|   |                        |     |
| 8. | Pozemky oceňované podle § 14 odst. 1, které  |     |
|   | netvoří a nebudou tvořit podle platné územně |     |
|   | plánovací dokumentace funkční celek s jakouko-|     |
|   | liv stavbou (území se zákazem výstavby vč.  |     |
|   | zahrádkářských chat)             |  15   |
|   |                        |     |
| 9. | Zahrady v zahrádkových osadách        |  30   |
|   |                        |     |
| 10. | Úhrnná výměra pozemků náležejících k rekreač- |     |
|   | nímu objektu je menší než 400 m
2
| 4 | +-----+-----------------------------------------------+----------+
Tabulka č. II platí pro pozemky oceňované podle § 14 odst. 2 a pozemky vyjmuté z tabulky č. I.
Příl.8
TRVALÉ POROSTY
I. OVOCNÉ STROMOVÍ
+------------------+------------+----------------------------------------------------------------+
|Druh       |Tvar    |          Cena v Kčs za 1 ks po            |
|         |      +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|         |      |vysázení|    |    |    |    |    |    |    |
|         |      | 1.roce |2.roce |3.roce |4.roce |5.roce |6.roce |7.roce |8.roce |
+------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Jabloně a hrušně, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|mišpule a kdoule |VK     | 92,- | 113,- | 134,- | 155,- |179,- | 203,- | 227,- | 251,- |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Jabloně a hrušně, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|mišpule a kdoule |PK a ČK   | 79,- | 93,- | 107,- | 121,- |137,- | 153,- | 169,- | 195,- |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Jabloně a hrušně, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|mišpule a kdoule |Z,K a dal. | 55,- | 62,- | 69,- | 76,- | 84,- | 92,- |    |    |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Třešně      |      | 88,- | 103,- | 118,- | 133,- |148,- | 163,- | 178,- | 193,- |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Višně, jeřáb   |      | 87,- | 102,- | 117,- | 132,- |147,- | 162,- | 177,- |    |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Švestky, slívy  |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|a renklody    |      | 75,- | 90,- | 105,- | 110,- |125,- | 140,- | 155,- | 170,- |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Meruňky      |      | 80,- | 95,- | 110,- | 125,- |140,- | 165,- | 180,- |    |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Broskve, mandloně |      | 80,- | 95,- | 110,- | 125,- |140,- |    |    |    |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Vlašské ořešáky, |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|jedlé kaštany   |      | 110,- | 120,- | 130,- | 140,- |150,- | 160,- | 170,- | 180,- |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Angrešt a rybíz  |keř     | 18,- | 21,- | 25,- |    |    |    |    |    |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Angrešt a rybíz  |stromek   | 24,- | 27,- | 31,- |    |    |    |    |    |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Líska       |      | 21,- | 26,- | 31,- | 36,- |    |    |    |    |
|         |      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|Maliník      |m
2
| 11,- | 13,- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ostružiník |m
2
| 14,- | 16,- | | | | | | | +------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ +------------------+------------+--------------------------------+--------------------------+ |Druh |Tvar | Cena v Kčs za 1 ks po | Hodnota se snižuje ročně | | | +--------+-------+-------+-------+------------+-------------+ | | |vysázení| | | | po roce | | | | | 9.roce |10.roce|11.roce|12.roce| stáří | o Kčs | +------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------+-------------+ |Jabloně a hrušně, | | | | | | | | |mišpule a kdoule |VK | 275,- | 299,- | | | 15 | 4,- | | | | | | | | | | |Jabloně a hrušně, | | | | | | | | |mišpule a kdoule |PK a ČK | | | | | 12 | 4,- | | | | | | | | | | |Jabloně a hrušně, | | | | | | | | |mišpule a kdoule |Z,K a dal. | | | | | 8 | 4,- | | | | | | | | | | |Třešně | | 208,- | 223,- | | | 15 | 5,- | | | | | | | | | | |Višně, jeřáb | | | | | | 10 | 6,- | | | | | | | | | | |Švestky, slívy | | | | | | | | |a renklody | | | | | | 11 | 4,- | | | | | | | | | | |Meruňky | | | | | | 8 | 9,- | | | | | | | | | | |Broskve, mandloně | | | | | | 6 | 12,- | | | | | | | | | | |Vlašské ořešáky, | | | | | | | | |jedlé kaštany | | 190,- | 200,- | 210,- | 230,- | 18 | 3,- | | | | | | | | | | |Angrešt a rybíz |keř | | | | | 4 | 2,- | | | | | | | | | | |Angrešt a rybíz |stromek | | | | | 4 | 3,- | | | | | | | | | | |Líska | | | | | | 5 | 1,- | | | | | | | | | | |Maliník |m
2
| | | | | 3 | 1,- | | | | | | | | | | |Ostružiník |m
2
| | | | | 3 | 2,- | +------------------+------------+--------+-------+-------+-------+------------+-------------+
U trvalých porostů, které nejsou uvedeny v tabulce, se cena stanoví podle výše za porosty druhově nejbližší.
Minimální cena po snížení vzhledem k stáří je u stromů vysokokmených, polokmenů a čtvrtkmenů 70,- Kčs, u zákrsků, kordonů a dalších 40,- Kčs, u angreštů, rybízu, lísky, maliníku a ostružiníku 10,- Kčs.
Cena se snižuje až o 60 % u stromů neošetřovaných, neúměrně slabého vzrůstu a poškozených.
II. VINIČNÉ POROSTY VČETNĚ ZAŘÍZENÍ VINIC
+------------------+----------------+--------------------------------------------------------+
|Druh       |Tvar      |          Cena v Kčs za 1 ks po        |
|         |        +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|         |        |vysázení|1.roce |2.roce |3.roce |4.roce |5.roce |6.roce |
+------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Vinná réva    |vedení na hlavu |  17,- | 22,- | 25,- | 29,- | 33,- | 37,- | 41,- |
|štěpovaná     |vedení vysoké  |    |    |    |    |    |    |    |
|         |a střední    |  22,- | 29,- | 35,- | 42,- | 49,- | 56,- | 63,- |
|         |        |    |    |    |    |    |    |    |
|Vinná réva    |vedení na hlavu |  15,- | 20,- | 23,- | 27,- | 31,- | 35,- | 39,- |
|pravokořenná   |vedení vysoké  |    |    |    |    |    |    |    |
|         |a střední    |  20,- | 27,- | 33,- | 40,- | 47,- | 54,- | 61,- |
+------------------+----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+

+------------------+----------------+-----------------------+-----------------------------+
|Druh       |Tvar      |Cena v Kčs za 1 ks po |  Hodnota se snižuje ročně |
|         |        +-------+-------+-------+--------------+--------------+
|         |        |7.roce |    |    |po roce stáří |  o Kčs   |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------------+--------------+
|Vinná réva    |vedení na hlavu | 45,- |    |    |   9    |   2,-   |
|štěpovaná     |vedení vysoké  |    |    |    |       |       |
|         |a střední    | 70,- |    |    |   9    |   3,-   |
|         |        |    |    |    |       |       |
|Vinná réva    |vedení na hlavu | 43,- |    |    |   9    |   2,-   |
|pravokořenná   |vedení vysoké  |    |    |    |       |       |
|         |a střední    | 68,- |    |    |   9    |   3,-   |
+------------------+----------------+-------+-------+-------+--------------+--------------+
III. CHMELNIČNÍ POROSTY A ZAŘÍZENÍ CHMELNIC
+--------------------------------------+------------------------------+
|                   | Cena v Kčs za 1 m
2
| | +-----------+----------+-------+ | | chmelniční| zařízení |celkem | | | porost | chmelnic | | +--------------------------------------+-----------+----------+-------+ |Nově založené chmelnice (nově vysázený| | | | |porost a nové zařízení z dřevěných | 2,20 | 4,50 | 6,70 | |sloupů a drátů) | | | | | | | | | |srážka za každý rok stáří chmelnice | 0,088 | 0,225 | 0,313 | +--------------------------------------+-----------+----------+-------+
IV. LESNÍ POROSTY
+------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Stáří      |     cena za 1 m
2
lesního porostu v Kčs bonitního stupně 26) | | porostu 26) +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | let | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ | 1 - 20 | 1,70 | 1,50 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | | 21 - 40 | 2,50 | 2,30 | 2,00 | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | | 41 - 60 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 1,60 | 1,30 | 1,10 | 0,80 | | 61 - 80 | 3,40 | 3,00 | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 1,50 | 1,20 | 0,90 | | 81 - 100 | 3,60 | 3,30 | 2,90 | 2,60 | 2,20 | 1,90 | 1,60 | 1,20 | 0,90 | | nad 100 | 3,80 | 3,40 | 3,00 | 2,60 | 2,30 | 2,00 | 1,60 | 1,30 | 0,90 | +------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Údaje tabulky platí pro porosty s převážně jehličnatými dřevinami; převládají-li v porostu listnaté dřeviny, hodnoty se sníží o 10 %. Cena uvedená v tabulce platí pro plné zakmenění 26) porostu; při nižším zakmenění se cena sníží v poměru ke skutečnému zakmenění. Bonity porostů se určí podle převládající dřeviny.
V. OKRASNÉ A LESNÍ - STROMY A KEŘE
+------+------------------+------------------------------------------------------------------------+
| Pol. |         |     Cena Kčs za kus, u živých plotů za 1 m délky          |
| č. | Druh       +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|   |         |  po  | do  | do  | do  | do  | do  | do  | do  | nad |
|   |         |vysázení|5 let |10 let |15 let |20 let |25 let |30 let |35 let |35 let |
+------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1. |Listnaté stromy  | 60,- | 90,- | 113,- | 138,- | 166,- | 199,- | 229,- | 252,- | 265,- |
| 2. |Listnaté stromy  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |tvarové,převislé, |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |popínavé, barevné,|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |aj.. vzácnější  | 110,- | 140,- | 163,- | 188,- | 216,- | 249,- | 279,- | 302,- | 315,- |
| 3. |Jehličnaté stromy |  66,- | 99,- | 124,- | 151,- | 181,- | 212,- | 244,- | 266,- | 281,- |
| 4. |Jehličnaté stromy |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |tvarové, převislé,|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |popínavé, zakrslé,|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |barevné aj.    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |vzácnější     | 116,- | 149,- | 174,- | 201,- | 231,- | 262,- | 294,- | 316,- | 331,- |
| 5. |Keře       |  38,- | 57,- | 71,- |    |    |    |    |    |    |
| 6. |Živé ploty    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |-listnaté     |  50,- | 65,- | 80,- |    |    |    |    |    |    |
|   |-jehličnaté    |  80,- | 110,- | 150,- |    |    |    |    |    |    |
| 7. |Rostliny - pivoně,|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |růže, stálozelené,|    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |otáčivé,clematis |  28,- | 35,- |    |    |    |    |    |    |    |
| 8. |Azalky,      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |rhododendrony   |  28,- | 35,- | 53,- | 66,- | 81,- |    |    |    |    |
+------+------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
Cena se snižuje až o 60 % u dřevin neošetřovaných, poškozených nebo přestárlých.
Nejvýše dosažené ceny platí i pro další léta trvání.
Jde-li o celoplošný výskyt lesních a okrasných stromů na jiných než lesních pozemcích na minimální ploše 1000 m
2
, nebo je-li v souvislé skupině více než 50 ks těchto stromů, provede se ocenění podle tabulky č. IV, bonitní stupeň 3, zakmenění 1 (plné). Převládají-li listnaté dřeviny, cena se sníží o 10 %.
U přirozeně založených porostů (vzniklých náletem semen) se uvažuje jen 50 % z ceny zjištěné podle výše uvedeného.
Příl.9
CENY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY ORNÉ
-----------------------------------------------------------------
sazba
Kčs          BPEJ příslušející
za m
2
k dané ceně orné půdy ----------------------------------------------------------------- 11,80 30100 ----------------------------------------------------------------- 11,75 30300 ----------------------------------------------------------------- 11,70 30200 ----------------------------------------------------------------- 11,60 30900 ----------------------------------------------------------------- 11,30 31000 ----------------------------------------------------------------- 11,10 35600 36000 ----------------------------------------------------------------- 10,85 00300 ----------------------------------------------------------------- 10,80 20300 ----------------------------------------------------------------- 10,75 20100 ----------------------------------------------------------------- 10,65 35800 ----------------------------------------------------------------- 10,55 20900 ----------------------------------------------------------------- 10,50 06000 20200 31100 ----------------------------------------------------------------- 10,40 26000 ----------------------------------------------------------------- 10,30 05600 25600 30110 ----------------------------------------------------------------- 10,25 30210 ----------------------------------------------------------------- 10,20 00100 21000 ----------------------------------------------------------------- 10,15 31400 35700 ----------------------------------------------------------------- 10,10 30910 ----------------------------------------------------------------- 10,05 05800 ----------------------------------------------------------------- 9,95 36100 ----------------------------------------------------------------- 9,75 06100 25800 31010 ----------------------------------------------------------------- 9,70 05700 ----------------------------------------------------------------- 9,65 16000 31200 ----------------------------------------------------------------- 9,60 10300 50900 ----------------------------------------------------------------- 9,50 26100 ----------------------------------------------------------------- 9,45 30212 ----------------------------------------------------------------- 9,40 21100 40300 ----------------------------------------------------------------- 9,35 00800 15600 25700 51000 56000 ----------------------------------------------------------------- 9,30 05900 10100 11000 20110 20800 31300 34200 ----------------------------------------------------------------- 9,25 31110 ----------------------------------------------------------------- 9,15 15800 ----------------------------------------------------------------- 9,10 16100 30600 35900 ----------------------------------------------------------------- 9,00 21400 25900 40200 ----------------------------------------------------------------- 8,95 00600 ----------------------------------------------------------------- 8,90 00110 40900 46000 55600 ----------------------------------------------------------------- 8,85 31500 40100 ----------------------------------------------------------------- 8,80 20210 31410 34300 ----------------------------------------------------------------- 8,75 20600 21010 30700 ----------------------------------------------------------------- 8,70 15700 51100 56100 ----------------------------------------------------------------- 8,65 30810 36200 41000 ----------------------------------------------------------------- 8,60 00700 24200 ----------------------------------------------------------------- 8,55 20700 21200 45600 55800 ----------------------------------------------------------------- 8,50 31210 ----------------------------------------------------------------- 8,45 10800 21300 46100 51400 ----------------------------------------------------------------- 8,40 45800 ----------------------------------------------------------------- 8,35 11400 55700 ----------------------------------------------------------------- 8,15 26200 31310 ----------------------------------------------------------------- 8,10 51200 51401 66000 ----------------------------------------------------------------- 8,05 41100 ----------------------------------------------------------------- 8,00 00810 06200 15900 20112 21110 21500 45700 51010 51300 ----------------------------------------------------------------- 7,95 20810 30602 34210 ----------------------------------------------------------------- 7,90 10600 41400 65600 ----------------------------------------------------------------- 7,85 11010 30501 ----------------------------------------------------------------- 7,80 30610 34600 40210 54200 ----------------------------------------------------------------- 7,75 00112 16200 31901 ----------------------------------------------------------------- 7,70 11300 20602 33301 41200 51110 ----------------------------------------------------------------- 7,65 34501 ----------------------------------------------------------------- 7,60 00602 00610 10700 34400 ----------------------------------------------------------------- 7,55 31510 61300 61400 ----------------------------------------------------------------- 7,50 20610 21410 34310 52901 61200 66100 ----------------------------------------------------------------- 7,45 30710 40110 51500 65800 ----------------------------------------------------------------- 7,40 24600 44200 ----------------------------------------------------------------- 7,35 31212 41010 ----------------------------------------------------------------- 7,30 41300 52501 65700 72901 ----------------------------------------------------------------- 7,25 00710 21901 23301 50810 51410 54300 56200 ----------------------------------------------------------------- 7,20 20710 21210 ----------------------------------------------------------------- 7,15 10810 ----------------------------------------------------------------- 7,10 55900 ----------------------------------------------------------------- 7,05 31512 75600 ----------------------------------------------------------------- 7,00 01901 20501 41500 45900 ----------------------------------------------------------------- 6,95 21310 32501 72501 ----------------------------------------------------------------- 6,90 20212 ----------------------------------------------------------------- 6,85 21510 30511 31440 34602 41110 46200 51210 51310 54600 ----------------------------------------------------------------- 6,80 00501 31911 36300 ----------------------------------------------------------------- 6,75 10602 10610 30612 41410 ----------------------------------------------------------------- 6,70 10110 32801 32901 51901 54210 55001 ----------------------------------------------------------------- 6,65 26300 30840 30850 34610 52911 64200 ----------------------------------------------------------------- 6,60 33311 34511 40810 42501 52511 73301 ----------------------------------------------------------------- 6,55 34700 54501 ----------------------------------------------------------------- 6,50 20612 54400 72911 ----------------------------------------------------------------- 6,45 11901 ----------------------------------------------------------------- 6,40 00612 10710 34410 51510 73001 ----------------------------------------------------------------- 6,35 53201 61310 61410 ----------------------------------------------------------------- 6,30 21911 31550 41210 44210 44600 64300 71100 75001 ----------------------------------------------------------------- 6,25 13301 22801 32511 52801 61210 73201 ----------------------------------------------------------------- 6,20 41310 53301 54310 62901 ----------------------------------------------------------------- 6,15 20511 22501 22901 23311 32001 32601 41901 44501 53001 72511 ----------------------------------------------------------------- 6,10 32811 85600 ----------------------------------------------------------------- 6,05 16300 20840 20850 32911 35500 65900 ----------------------------------------------------------------- 6,00 06300 30640 30650 32411 56300 ----------------------------------------------------------------- 5,95 31941 31951 41510 45001 52904 71200 71400 83401 ----------------------------------------------------------------- 5,90 01911 10501 22001 31213 42901 51212 55011 71110 ----------------------------------------------------------------- 5,85 10612 30740 30750 31904 33001 50840 50850 52601 54602 ----------------------------------------------------------------- 5,80 22601 22811 34710 43301 54511 54610 ----------------------------------------------------------------- 5,75 00511 00840 00850 21212 21512 32551 34612 34702 42511 42801 51440 51450 51911 52504 54700 72904 75500 75800 ----------------------------------------------------------------- 5,70 10112 12501 35301 52001 52811 72801 73311 ----------------------------------------------------------------- 5,65 22511 22911 31542 31552 32011 33341 33351 35011 51512 54410 64400 ----------------------------------------------------------------- 5,60 25500 30400 32611 64210 64600 71500 75011 85001 ----------------------------------------------------------------- 5,55 10840 10850 21941 21951 23001 32941 32951 35201 46300 53011 71300 ----------------------------------------------------------------- 5,50 12801 30401 32504 35411 40840 41212 41440 41450 43001 53211 55201 63201 73011 83501 ----------------------------------------------------------------- 5,45 11911 31313 32441 32451 33011 34811 40850 44602 44700 65001 72601 ----------------------------------------------------------------- 5,40 12901 21213 21600 22011 31602 32701 33304 51540 51550 53304 54312 61212 64501 64602 71410 73211 74300 95600 ----------------------------------------------------------------- 5,35 41512 44610 72504 ----------------------------------------------------------------- 5,30 00750 22611 33201 41911 42601 51941 51951 53311 55500 62911 66300 71210 ----------------------------------------------------------------- 5,25 12601 13311 21904 22541 22551 22841 22851 23341 23351 24811 25011 25201 32041 32051 32904 34712 35311 42001 54710 64310 74400 74600 84400 ----------------------------------------------------------------- 5,20 12001 12511 22941 22951 25301 31914 32641 32651 34613 34911 41540 41550 42911 51213 52701 54702 ----------------------------------------------------------------- 5,15 23011 25411 35211 51811 52210 52611 52914 54811 71310 71510 83421 83431 ----------------------------------------------------------------- 5,10 02001 20401 22804 32310 33101 35041 35051 43201 50842 50852 51602 52011 52541 52551 55004 55111 62401 72811 73304 75900 85500 ----------------------------------------------------------------- 5,05 10740 10750 12811 44710 45500 51313 51513 62601 64700 72914 73101 93601 95500 ----------------------------------------------------------------- 5,00 10511 23201 31700 32514 42811 51904 52804 55301 74700 ----------------------------------------------------------------- 4,95 12911 21811 22504 22904 23304 32711 42504 51542 51552 52514 54612 71602 73004 74310 75201 ----------------------------------------------------------------- 4,90 11941 11951 13001 21313 32004 32604 33041 33051 33314 40842 40852 43311 52841 52851 53004 71440 71450 95001 ----------------------------------------------------------------- 4,85 21914 22041 22051 22641 22651 25311 32414 32814 32914 34851 41213 41941 41951 61440 61450 62001 62701 72210 72611 75004 ----------------------------------------------------------------- 4,80 15500 21602 25041 25051 25211 31944 31954 34742 34752 43011 43304 44702 44811 45011 52941 52951 54412 55211 71212 72001 72701 83521 83531 85011 ----------------------------------------------------------------- 4,75 02901 11904 22310 33221 33231 35111 41513 41904 42011 42611 53204 53341 53351 54911 61602 63211 64410 65011 73204 74610 75111 ----------------------------------------------------------------- 4,70 12611 15011 21700 22004 23101 32210 33004 42701 42904 52212 53101 53314 54712 64610 85800 ----------------------------------------------------------------- 4,65 12011 23041 23051 35313 41602 45111 52041 52051 54613 65111 71512 71540 71550 72514 74410 74602 ----------------------------------------------------------------- 4,60 11313 22604 22814 23314 32544 32554 33111 34951 42210 44612 51543 51553 51700 51914 52711 55311 64511 72411 74811 ----------------------------------------------------------------- 4,55 05500 12504 12841 12851 13341 13351 22514 22914 31710 32014 32312 35014 42804 62210 62904 64710 71213 73111 83404 ----------------------------------------------------------------- 4,50 13011 23221 23231 25111 32614 41542 41552 42541 42551 43211 52004 52310 52604 52814 62411 62421 64702 72804 74702 74710 ----------------------------------------------------------------- 4,45 10401 23004 32741 32751 44712 52213 53014 55014 55041 55051 55303 55411 62021 72021 72031 72212 75210 75301 93621 93631 ----------------------------------------------------------------- 4,40 01941 01951 15411 32944 32954 33241 33251 34814 45311 ----------------------------------------------------------------- 4,35 12804 12941 12951 21944 21954 22101 22210 32212 33014 35113 41313 41811 42841 42851 43004 44613 45004 52641 52651 53041 53051 54713 54841 54851 62611 62711 64340 64811 75211 95011 ----------------------------------------------------------------- 4,30 32110 33204 41553 42041 42051 42941 42951 43341 43351 44911 45411 54742 54752 55113 65500 71513 72541 72551 73314 95800 ----------------------------------------------------------------- 4,25 11914 12641 12651 21730 22014 22312 23111 32313 32444 32454 32704 42514 51851 53111 54941 54951 62031 71542 71552 72213 72604 72711 73014 74612 75014 85004 ----------------------------------------------------------------- 4,20 02011 02911 22614 22844 22854 25014 32213 33104 33141 33151 41914 42711 43101 62212 72110 74911 85201 ----------------------------------------------------------------- 4,15 12041 12051 12604 13101 23204 23241 23251 23344 23354 24814 25113 31814 43314 45041 51710 51944 51954 52110 64911 71811 ----------------------------------------------------------------- 4,10 00401 12310 22110 22544 22554 23014 32112 32644 32654 42004 42212 42310 42914 44713 51814 52704 53214 63204 73214 75113 83504 ----------------------------------------------------------------- 4,05 15111 33224 33234 42604 43204 44841 44851 52014 52312 53241 53251 55313 62941 62951 64612 64712 72814 82021 82031 93604 ----------------------------------------------------------------- 4,00 12210 22212 32242 32252 42641 42651 44742 44752 52544 52554 54743 54753 55441 55451 62041 62051 65004 72041 72051 72841 72851 73104 74712 75311 82212 ----------------------------------------------------------------- 3,95 02411 12004 12514 13041 13051 22944 22954 23104 32044 32054 32113 41841 41851 42213 42814 52614 53104 54814 55241 55251 62213 62441 62451 72941 72951 73341 73351 95004 ----------------------------------------------------------------- 3,90 12814 13111 22213 22313 23141 23151 32243 32253 33114 43041 43051 43111 45113 53141 53151 62604 62914 64613 71543 71553 72004 72310 72404 74613 75303 83424 83434 ----------------------------------------------------------------- 3,85 12914 33044 33054 43014 52112 62310 62404 65113 72112 72441 72451 ----------------------------------------------------------------- 3,80 11944 11954 13004 21814 32714 34854 44941 44951 52741 52751 62004 62704 64713 72704 75041 75051 75411 82213 85301 ----------------------------------------------------------------- 3,75 22044 22054 22112 23214 23224 23234 33815 41944 41954 45014 45313 52844 52854 62110 64941 64951 65051 71841 71851 ----------------------------------------------------------------- 3,70 12110 12212 22644 22654 32142 32152 33244 33254 42110 42704 43241 43251 52242 52252 52313 52944 52954 62641 62651 72641 72651 73241 73251 74713 ----------------------------------------------------------------- 3,65 12111 15113 22113 22242 22252 42014 44743 44753 44814 52113 53044 53054 53344 53354 63241 63251 64742 64752 72614 74742 74752 84911 ----------------------------------------------------------------- 3,60 12614 23114 33715 42312 43214 52044 52054 52243 52253 52714 64841 64851 72113 74941 74951 85211 ----------------------------------------------------------------- 3,55 01914 12014 12312 12554 23044 23054 32143 32153 42614 43104 43141 43151 53114 53815 72312 73041 73051 73114 73141 73151 83524 83534 85014 ----------------------------------------------------------------- 3,50 02041 02051 02310 12213 12844 12854 13354 22243 22253 42741 42751 62014 62112 62312 63214 65014 72014 72024 72034 74814 74841 74851 82041 82051 84811 ----------------------------------------------------------------- 3,45 02004 02210 02941 13014 13104 13141 13151 21844 21854 23244 23254 33144 33154 33845 33855 42544 42554 55044 55054 72414 75313 82112 93624 93634 ----------------------------------------------------------------- 3,40 12112 12954 22142 22152 32744 32754 42112 42242 42252 52142 52152 53244 53254 62741 62751 72242 72252 85311 95014 ----------------------------------------------------------------- 3,35 02904 03201 33816 41814 42313 42844 42854 62024 62034 62113 62242 62252 62414 62614 62714 64743 72714 72741 72751 75241 75251 ----------------------------------------------------------------- 3,30 02441 02451 23715 42944 42954 43344 43354 52143 52153 52644 52654 53144 53154 53715 54844 54854 72243 72253 72544 72554 74743 74753 ----------------------------------------------------------------- 3,25 12113 12242 12252 12313 22143 22153 23144 23154 42044 42054 42113 42714 51844 51854 64814 73815 75441 75451 82113 ----------------------------------------------------------------- 3,20 12644 12654 33745 33755 42243 42253 43044 43054 43114 62243 63815 71814 72313 83541 83551 95041 95051 ----------------------------------------------------------------- 3,15 03715 03735 12044 12054 12243 12253 13114 43815 53845 53855 62313 83441 83451 84941 84951 93641 93651 ----------------------------------------------------------------- 3,10 33716 44844 44854 52744 52754 62142 62944 62954 72142 72152 84841 84851 85041 85051 ----------------------------------------------------------------- 3,05 12142 12152 42142 42152 43244 43254 53816 63244 63254 72844 72854 72944 72954 73244 73254 82024 82034 ----------------------------------------------------------------- 3,00 01954 13044 13054 33846 33856 42644 42654 43715 62044 62054 62444 62454 72044 72054 72143 72153 73344 73354 73715 ----------------------------------------------------------------- 2,95 02212 53745 53755 72444 72454 81814 ----------------------------------------------------------------- 2,90 13715 23745 23755 41844 41854 72644 72654 73845 73855 ----------------------------------------------------------------- 2,85 02014 02914 03231 12143 12153 23716 42143 42153 42744 42754 43144 43154 63845 71844 71854 73144 73154 75044 75054 75414 83815 ----------------------------------------------------------------- 2,80 02110 03755 13144 13154 53716 62644 62654 62744 62754 63816 72744 72754 73816 ----------------------------------------------------------------- 2,75 33746 33756 85241 85251 ----------------------------------------------------------------- 2,70 02312 03716 43816 53846 53856 64844 64854 73044 73054 82044 82054 84814 ----------------------------------------------------------------- 2,65 02414 43745 43755 74844 74854 83715 ----------------------------------------------------------------- 2,60 73745 73755 81844 83444 83454 93644 93654 95044 95054 ----------------------------------------------------------------- 2,55 02213 02313 73716 ----------------------------------------------------------------- 2,50 63716 83845 ----------------------------------------------------------------- 2,45 13745 13755 43716 63846 63856 83816 91814 93715 ----------------------------------------------------------------- 2,40 03204 13716 23746 23756 53746 53756 73846 73856 83544 83554 ----------------------------------------------------------------- 2,35 02112 43846 43856 ----------------------------------------------------------------- 2,30 02044 02054 02242 02252 85044 85054 ----------------------------------------------------------------- 2,25 02954 83745 83755 84844 84854 ----------------------------------------------------------------- 2,20 73746 73756 83716 ----------------------------------------------------------------- 2,15 02113 63746 63756 ----------------------------------------------------------------- 2,10 43746 43756 83846 83856 ----------------------------------------------------------------- 2,05 02253 13746 13756 91844 91854 ----------------------------------------------------------------- 2,00 01811 03224 03234 03756 25001 26601 27001 37869 37889 53949 53959 62143 62152 63755 65041 65054 66200 73404 73421 74954 75700 77789 82142 82800 85911 93745 93755 94069 ----------------------------------------------------------------- 1,95 02142 02152 ----------------------------------------------------------------- 1,90 62844 62854 93716 ----------------------------------------------------------------- 1,85 83746 83756 ----------------------------------------------------------------- 1,70 02153 06401 16401 26401 36401 ----------------------------------------------------------------- 1,60 03254 07001 16411 17001 27000 36411 37001 93746 93756 ----------------------------------------------------------------- 1,50 46401 56401 64067 64068 64077 64078 64167 64168 64177 64178 66401 76401 ----------------------------------------------------------------- 1,40 46411 47001 56411 57001 66411 67001 74167 74168 74177 74178 76411 ----------------------------------------------------------------- 1,35 26501 36501 86401 ----------------------------------------------------------------- 1,30 54167 54168 54177 54178 74067 74068 74077 74078 77001 84167 84168 84177 84178 ----------------------------------------------------------------- 1,25 06501 73919 73929 73939 83919 83929 83939 86411 96411 ----------------------------------------------------------------- 1,20 17101 27101 34167 34168 34177 34178 37101 46501 54067 54068 54069 54077 54078 56501 76501 84067 84068 84077 84078 93919 93929 93939 ----------------------------------------------------------------- 1,15 87001 ----------------------------------------------------------------- 1,10 34067 34068 34077 34078 47101 53919 53929 53939 57101 67101 73949 73959 77101 83949 83959 ----------------------------------------------------------------- 1,05 24167 24168 24177 24178 33939 86501 93949 93959 94167 94168 94177 94178 ----------------------------------------------------------------- 0,95 23919 23929 23939 24067 24068 24077 24078 44167 44168 44177 44178 87101 94067 94068 94077 94078 96501 ----------------------------------------------------------------- 0,90 04167 04168 04177 04178 14167 14168 14177 14178 33949 36601 ----------------------------------------------------------------- 0,85 03939 03939 13919 13929 13939 43919 43929 43939 44067 44068 44077 44078 56601 76601 97001 ----------------------------------------------------------------- 0,80 04067 04068 04069 04077 04078 06701 06901 07201 14067 14068 14077 14078 16701 16901 17201 23949 23959 24189 24199 26701 26901 27200 27201 34189 34199 36701 36901 37201 54189 54199 74189 74199 ----------------------------------------------------------------- 0,75 04189 04199 14189 14199 16811 24089 24099 26811 34089 34099 36811 44189 44199 46701 46901 47200 47201 54089 54099 56701 56901 57201 64089 64099 64189 64199 66701 66901 67201 74089 74099 76701 76901 84189 84199 86601 86901 96601 96901 ----------------------------------------------------------------- 0,70 03949 04089 04099 07769 07889 13949 13959 14089 14099 16841 17541 17641 17769 26841 27311 27313 27769 27869 27889 36841 37311 37541 37641 37769 37789 43949 43959 44089 44099 46811 46841 47311 47313 47541 47543 47768 47769 47789 47869 47889 56811 56841 57311 57313 57411 57413 57541 57543 57641 57768 57769 57789 57869 57889 66811 67311 67411 67541 67543 67641 67769 67789 67869 67889 76811 76841 77201 77311 77313 77341 77411 77413 77541 77543 77641 77643 77769 77869 77889 84089 84099 86701 86811 86841 87201 87311 87313 87341 87343 87411 87413 87441 87443 87541 87543 87641 87643 87769 87789 87869 87889 94089 94099 94189 94199 96701 96811 96841 97101 97201 97311 97313 97341 97343 97411 97413 97434 97441 97443 97541 97543 97641 97643 97769 97869 97889 -----------------------------------------------------------------
Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) je základní mapovací a oceňovací jednotkou bonitace zemědělských půd ČSFR.
Konkrétní vlastnosti BPEJ jsou v ČR vyjádřeny pětimístným číselným kódem. Jeho 1. číslice značí příslušnost ke klimatickému regionu (0-9), 2. a 3. číslice stanovuje příslušnost k určité hlavní půdní jednotce (v ČR 01 až 78), 4. číslice označuje kombinaci svažitosti a expozice pozemku ke světovým stranám a 5. číslice vyjadřuje kombinaci hloubky půdy a její skeletovitosti.
Podrobný popis BPEJ zveřejnilo FMZVž, MZVž ČR a MPVž SR v Uživatelské příručce "Bonitace čs. zemědělských půd a směry jejich využití" - díl 1.: "Vymezení a mapování bonitovaných půdně ekologických jednotek ČSSR". Praha - Bratislava 1984, 132 s.
3) Vyhláška Federálního ministerstva financí, ministerstva financí ČSR, ministerstva financí SSR, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanů a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění vyhlášky č. 2/1982 Sb. a vyhlášky č. 160/1983 Sb.
4) Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků. porostů a práv k nim.
5) § 88 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
7) ČSN 73 4055 "Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů".
8) Čl. 49 ČSN 73 4301 "Obytné budovy".
10) § 59 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty.
12) § 47 odst. 1 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
15) § 6 vyhlášky FMTIR č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.
16) Část B, pol. č. 4 přílohy k vyhlášce č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.
18) § 1 nařízení vlády ČSR č. 152/1982 Sb., kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města.
21) Zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví.
Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb.
Zákon č. 61/1977 Sb. o lesích.
Vládní nařízení č. 47/1955 Sb., o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků.
25) Výnos FMTIR č. 5 ze dne 31.3. 1982 - Zpravodaj FMTIR č. 1-2/1982.
26) Údaje o bonitním stupni, stáří a zakmenění jsou obsaženy v lesním hospodářském plánu.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.