49/1982 Sb.

novela zák. o národních výborech a jejich působnosti

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (18)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (1)
... další položky
Monografie (4)
... další položky
49/1982
Zákon
České národní rady
ze dne 27. dubna 1982,
kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
Změna: 138/1982 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších zákonů (úplné znění č. 28/1972 Sb.), se mění a doplňuje takto:
1. § 9 zní:
"(1) V obci, kterou na návrh okresního národního výboru určí krajský národní výbor jako střediskovou obec (dále jen "Středisková obec"), působí místní národní výbor s rozšířenou působností.
(2) Se souhlasem občanů může být zřízen jeden místní národní výbor pro několik obcí; o tomto opatření rozhoduje na návrh místních národních výborů okresní národní výbor.
(3) Krajský národní výbor může na návrh okresního národního výboru určit, že místní národní výbor pro několik obcí má působnost jako místní národní výbor ve střediskové obci.".
"a) místní národní výbor měl nejméně
  9 poslanců v obcích do        300 obyvatel,
  11 poslanců v obcích do        600 obyvatel,
  17 poslanců v obcích do       1 500 obyvatel,
  25 poslanců v obcích do       5 000 obyvatel,
  40 poslanců v obcích nad      5 000 obyvatel;"
za písm. a) se vkládá nové ustanovení písm. b), které zní:
"b) místní národní výbor ve střediskové obci nebo městský národní výbor měl nejméně
  25 poslanců v obcích do       1 500 obyvatel,
  30 poslanců v obcích do       1 500 obyvatel,
  35 poslanců v obcích do       5 000 obyvatel,
  50 poslanců v obcích do      10 000 obyvatel,
  60 poslanců v obcích do      20 000 obyvatel,
  80 poslanců v obcích do      50 000 obyvatel,
  85 poslanců v obcích nad      50 000 obyvatel;".
Dosavadní ustanovení písm. b), c), d) a e) se označují jako ustanovení písm. c), d), e) a f).
3. Nadpis § 25 "Místní národní výbor" se předřazuje před číselné označení tohoto paragrafu a jeho odstavec 2 písm. c) zní:
"c) dává souhlas k rozmístění prodejen, stanoví prodejní dobu a činí opatření k zajištění řádného zásobování obyvatelstva;"
4. Za § 25 se vkládá § 25a, který zní:
"§ 25a
Místní národní výbor ve střediskové obci mimo působnost, která mu přísluší podle § 25
a) zřizuje, řídí a zrušuje drobné provozovny a podle podmínek i podnik služeb poskytující základní služby občanům a zařízení nebo organizaci pro správu a údržbu domovního majetku, je-li to vzhledem k rozsahu tohoto majetku účelné;
b) vyjadřuje se k návrhům a koncepci rozvoje okresu, střednědobých a prováděcích hospodářských plánů a rozpočtu okresního národního výboru; okresní národní výbor je povinen projednávat tyto návrhy s místními národními výbory ve střediskových obcích a informovat je o schválených koncepcích, hospodářských plánech a rozpočtu a o jejich plnění;
c) ve vztahu k organizacím řízeným národními výbory vyšších stupňů
1. vyžaduje zprávy o jejich činnosti, pokud se dotýká životních podmínek obyvatelstva obce a úkolů místního národního výboru při rozvoji jejího území;
2. požaduje na organizacích zjednání nápravy při zajištění nedostatků v jejich činnosti, pokud došlo k porušení socialistické zákonnosti nebo celospolečenských zájmů a tím k ohrožení oprávněných potřeb nebo životních podmínek obyvatelstva obce; organizace jsou povinny oznámit národnímu výboru ve lhůtě jím určené, jak a do kdy zabezpečí odstranění nedostatků;
3. požaduje na organizaci uložení kárného opatření nebo jiného postihu pracovníkovi odpovědnému za nedostatky, které nebyly odstraněny ve lhůtě oznámené organizací národnímu výboru;
4. dává souhlas k umístění a zahájení činnosti nových provozoven nebo zařízení služeb a k rozšíření, omezení, nebo zrušení služeb, po projednání s organizací a s příslušným orgánem Revolučního odborového hnutí stanoví provozní dobu pro poskytování služeb občanům;
5. vyjadřuje se k návrhům na ustanovení a odvolání vedoucích provozoven a zařízení; při závažných nebo opakovaných nedostatcích v činnosti provozoven a zařízení může navrhnout odvolání jejich vedoucích z funkce;
d) ve vztahu k ústředně řízeným hospodářským, družstevním a ostatním organizacím:
1. má oprávnění uvedené v ustanovení písm. c) č. 1, 2, 3 a 4;
2. navrhuje okresnímu národnímu výboru pozastavení výkonu usnesení nebo jiného opatření jednotného zemědělského družstev, které je v rozporu s právními předpisy nebo stanovami jednotného zemědělského družstva se smlouvou o spolupráci nebo o zřízení společného zemědělského podniku;
3. vyjadřuje se k vydávání povolení jednotnému zemědělskému družstvu k provozování přidružené výroby na území střediskové obce;
4. navrhuje okresnímu národnímu výboru, aby požádal o svolání mimořádné členské schůze (sboru zástupců) jednotného zemědělského družstva k projednání závažných otázek týkajících se zájmů střediskové obce.".
5. V § 26 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Městský národní výbor vykonává i působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru ve střediskové obci (§ 25a).".
Dosavadní odstavce 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 4, 5 a 6.
6. § 64 odst. 1 zní:
"(1) Městské národní výbory a obvodní národní výbory, jakož i místní národní výbory ve střediskových obcích zřizují občanské výbory. Místní národní výbory v ostatních obcích mohou zřizovat občanské výbory, vyžaduje-li to rozlehlost území a zvláštní podmínky hospodářského a kulturního rozvoje. Občané volí členy občanských výborů na veřejných shromážděních na dobu pěti let.".
Čl.II
Zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, se mění a doplňuje takto:
1. V § 3 odst. 2 úvodní věta zní:
"(2) Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory, nejde-li o hraniční toky.".
2. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
"(3) Místní národní výbory v ostatních obcích mohou vykonávat působnost uvedenou v odstavci 2 jen na základě pověření krajského národního výboru, vydaného po projednání s příslušným okresním národním výborem v případech, kde jsou pro to potřebné podmínky.".
3. V § 3 se dosavadní odstavec 3 označuje jako odstavec 4.
Čl.III
Zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, se mění a doplňuje takto:
1. V § 5 odst. 1 se na konci připojuje věta, která zní:
"Místní národní výbory ve střediskových obcích a městské národní výbory mohou jako správní komise zřídit komise péče o rodinu a děti.".
2. Ustanovení § 14 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:
"(2) Místní národní výbor ve střediskové obci a městský národní výbor svou komisí péče o rodinu a děti, pokud ji zřídil,
a) rozhoduje
1. o napomenutí nezletilého, jeho rodičů a občanů, kteří narušují jeho řádnou výchovu,
2. o stanovení dohledu nad nezletilým,
3. o uložení omezení nezletilému, které zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu,
b) plní úkoly při koordinaci činnosti orgánů působících v péči o rodinu a děti.".
Čl.IV
Zákon České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, se mění a doplňuje takto:
1. § 5 se doplňuje odstavcem 4, který zní:
"(4) Místní národní výbor ve střediskové obci, mimo působnost uvedenou v odstavcích 1 až 3, se souhlasem okresního národního výboru
a) zřizuje a zrušuje základní školu,
b) stanoví obvod školy a školských zařízení, které zřizuje.".
2. § 6 odstavec 1 zní:
"(1) Městský národní výbor vykonává mimo působnost, která přísluší místnímu národnímu výboru ve střediskové obci (§ 5 odst. 4), též působnost, která podle § 10 odst. 1 jinak přísluší okresnímu národnímu výboru.".
3. V § 7 se v odstavci 1 písm. b) za slova "základní školu" vkládají slova "pokud z § 5 odst. 4 nevyplývá jinak" a v odstavci 3 písm. a) se v závorce odkaz na "(§ 5 odst. 1)" nahrazuje odkazem na "(§ 5 odst. 1 a 4)".
4. § 8 se na konci doplňuje těmito slovy: "pokud z § 5 odst. 4 nevyplývá jinak.".
Čl.V
Zákon č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku, ve znění pozdějších zákonů se mění takto:
"(4) Přestupek projedná ten orgán národního výboru, v jehož oboru působnosti k přestupku došlo. Krajské národní výbory, okresní národní výbory, městské národní výbory a obvodní národní výbory, jakož i místní národní výbory ve střediskových obcích mohou jako správní komise zřídit komise pro projednávání všech nebo některých přestupků. Členy těchto komisí volí národní výbor z řad svých poslanců a dalších občanů, především těch, kteří mu byli navrženi společenskými organizacemi. Předsedou komise je poslanec národního výboru. Komise jedná a rozhoduje v tříčlenném složení a usnáší se většinou hlasů.".
Čl.VI
Na místní národní výbory ve střediskových obcích se přenáší působnost okresních národních výborů, uvedená v příloze k tomuto zákonu.
Čl.VII
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.
Kempný v. r.
Korčák v. r.
Příl.
zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
+----+-----------+------------------------------------------------------------- ----------+
|Pol.| Na úseku |se přenáší na místní národní výbory ve střediskových obcích působnost |
|  | státní  |        příslušející okresním národním výborům         |
|  | správy  +-------------------------------------+---------------------------------+
|  |      |      podle          |    Předmět působnosti    |
|  |      +------------------+------------------+                 |
|  |      |  předpisu    |   § (čl.)   |                 |
+----+-----------+------------------+------------------+----------------------- ----------+
| 1 |  2   |    3     |     4    |        5        |
+----+-----------+------------------+------------------+----------------------- ----------+
| 1 |zemědělství|zák. ČNR     |§ 3 odst. 1 písm. |zjišťování pozemků v obci, které |
|  |      |č. 77/1976 Sb.  |b)        |by měly být prohlášeny za součást|
|  |      |         |         |zemědělského půdního fondu, pro- |
|  |      |         |         |hlasování pozemků za součást to- |
|  |      |         |         |hoto fondu a uskutečňování opa- |
|  |      |         |         |tření k jejich využití pro země- |
|  |      |         |         |dělskou výrobu          |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
| 2 |      |vyhl. č.     |§ 1 odst. 3    |vydávání povolení ke zřízení vče-|
|  |      |310/1951 Ú. l.  |         |lích oplodňovacích stanic    |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
| 3 |      |vyhl. č.     |§ 2        |povolování výjimek chovat jiná|
|  |      |310/1951 Ú. l.  |         |včelstva v chráněném  obvodu |
|  |      |         |         |oplodňovací stanice       |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
| 4 |      |zák. č. 102/1963 |§ 9 odst. 4    |schvalování rybářského hospodáře |
|  |      |Sb.        |         |a jeho zástupce pro rybářský re- |
|  |      |vyhl. č. 103/1963 |§ 9 odst. 1, 2  |vír a vydávání průkazů rybářské- |
|  |      |Sb.        |         |mu hospodáři a jeho zástupci |
|  |      |         |         |přijímání hlášení od rybářského|
|  |      |         |         |hospodáře o závadách v rybářském |
|  |      |         |         |hospodaření           |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
| 5 |      |zák. č. 102/1963 |§ 18       |schvalování rybářské stráže, kte-|
|  |      |Sb.        |         |rá u něho složí slib, vydávání |
|  |      |vyhl. č. 103/1963 |§ 49 odst. 2   |osvědčení o schválení  rybářské |
|  |      |Sb.        |§ 50 odst. 2 a 3 |stráže a o vykonání slibu; vedení|
|  |      |         |§ 51 odst. 3   |seznamu rybářských stráží, vydá- |
|  |      |         |§ 52       |vání služebního odznaku rybářské |
|  |      |         |         |stráži, přebírání osvědčení a |
|  |      |         |         |služebního odznaku od rybářské |
|  |      |         |         |stráže, která přestala vykonávat |
|  |      |         |         |ochrannou  službu a přijímání |
|  |      |         |         |oznámení organizace o zániku této|
|  |      |         |         |funkce              |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
| 6 |      |zák. č. 61/1964  |§ 25 odst. 2   |nařizování vykonání účinných hro-|
|  |      |Sb.        |         |madných  opatření při výskytu |
|  |      |vyhl. č.     |§ 36 odst. 3   |škůdců rostlin v nebezpečném roz-|
|  |      |62/1964 Sb.    |         |sahu nebo je-li důvodná obava|
|  |      |         |         |před jejich nebezpečným rozšíře- |
|  |      |         |         |ním               |
+----+-----------+------------------+------------------+----------------------- ----------+
| 7 |hospodaření|zák. č. 41/1964  |§ 57 odst. 1   |vydávání souhlasu k výjimečnému |
|  |s byty   |Sb.        |         |rozdělení bytu na dva nebo více |
|  |a nebytový-|         |         |samostatných bytů        |
+----+mi prostory+------------------+------------------+-------------------------------- -+
| 8 |      |zák. č. 41/1964  |§ 57 odst. 2   |vydávání souhlasu k užívání bytu|
|  |      |Sb.        |         |nebo jeho části pro jiné účely|
|  |      |         |         |než k bydlení          |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
| 9 |      |zák. č. 41/1964  |§ 67 odst. 3   |rozhodování o tom, zda určitý byt|
|  |      |Sb.        |         |má povahu služebního bytu    |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
|10 |      |směrnice     |část I. bod 2   |rozhodování o přidělení nebyto-|
|  |      |uveřejněné    |         |vých místností orgánům nebo or-|
|  |      |v částce 42/   |         |ganizacím působícím ve středisko-|
|  |      |1959 Ú. L.    |         |vé obci, jestliže v jednotlivém |
|  |      |         |         |případě nepřesahuje jejich podla-|
|  |      |         |         |hová plocha 500 m čtverečních  |
+----+-----------+------------------+------------------+----------------------- ----------+
|11 |dopravy  |zák. č. 68/1979  |§ 29 odst. 2 písm.|udělování povolení k dopravě více|
|  |      |Sb.        |a)        |než šesti osob v ložném prostoru |
|  |      |vyhl. č.     |§ 33 odst. 1   |motorového vozidla určeného pro |
|  |      |100/1975 Sb.   |         |nákladní dopravu, nemá-li doprava|
|  |      |         |         |přesahovat  obvod  působnosti |
|  |      |         |         |okresního národního výboru a ne- |
|  |      |         |         |jde-li o dopravu nebezpečných vě-|
|  |      |         |         |cí                |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
|12 |      |zák. č. 68/1979  |§ 29 odst. 2   |udělování povolení k provozování |
|  |      |Sb.        |písm. b)     |silniční dopravy nemotorovými vo-|
|  |      |         |         |zidly              |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
|13 - 22 zrušeny                                     |
+----+      +------------------+------------------+---------------------------------+
+----+-----------+------------------+------------------+----------------------- ----------+
|23 |požární  |zák. č. 18/1958  |§ 7        |rozhodování o vyloučení z užívání|
|  |ochrany  |Sb.        |         |věcí, které svými  nedostatky |
|  |      |         |         |ohrožují požární bezpečnost lidí |
|  |      |         |         |nebo majetku, a to v objektech,|
|  |      |         |         |v nichž jsou oprávněny vykonávat |
|  |      |         |         |protipožární prohlídky      |
+----+-----------+------------------+------------------+----------------------- ----------+

Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.