43/1980 Sb.

, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (7)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
43/1980 Sb.
ZÁKON
ze dne 10. dubna 1980,
kterým se mění a doplňuje trestní zákon a trestní řád
Změna: 41/2009 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb. a zákona č. 29/1978 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. V § 2 odst. 3 se na konci připojují slova "nebo podle vyhlášené mezinárodní smlouvy.".
2. V hlavě dvacáté čtvrté se za oddíl třetí vkládá oddíl čtvrtý, který včetně nadpisu zní:
"Oddíl čtvrtý
Rozhodování podle mezinárodních smluv
§ 384a
Jestliže je podle vyhlášené mezinárodní smlouvy třeba rozhodnout o výkonu trestního rozsudku cizího státu, soud rozhoduje ve veřejném zasedání rozsudkem. Řízení koná soud příslušný podle § 14 až 19.".
Čl.III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Husák v.r.
Indra v.r.
Štrougal v.r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.