20/1975 Sb.

novela zákoníku práce

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (19)
Vztah
... další položky
... další položky
... další položky
Judikatura (2)
... další položky
Předpisy EU a SDEU (5)
... další položky
Monografie (5)
... další položky
20/1975 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. března 1975,
kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce
Změna: 264/2006 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
Čl.III
Občanský soudní řád č. 99/1963 Sb. ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 162/1973 Sb.) se mění a doplňuje takto:
1. V § 82 odst. 2 a § 88 písm. g) se slova "komise pro pracovní spory" nahrazují slovy "rozhodčí komise".
"c) vykonatelných rozhodnutí komisí pro pracovní spory, rozhodčích komisí a smírů jimi schválených;".
Čl.IV
Zrušují se
1. § 19 zákona č. 18/1958 Sb., o požární ochraně;
2. § 15 odst. 3 a § 73 odst. 2 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení;
3. vládní nařízení č. 40/1953 Sb., o občanské pracovní pomoci;
4. vládní nařízení č. 66/1965 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 60/1970 Sb. ;
5. vyhláška č. 113/1955 Ú. l., o pracovním poměru lodních posádek československých námořních lodí;
6. § 97 odst. 2 písm. e) vyhlášky č. 102/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení;
7. vyhláška č. 23/1970 Sb., o projednávání pracovních sporů komisemi pro pracovní spory.
Čl.V
Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákoníku práce, jak vyplývá z pozdějších předpisů.
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1975.
Dr. Štrougal v. r.
též na místě presidenta republiky podle čl. 64 ústavního zákona o československé federaci
Indra v. r.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.