146/1971 Sb.

novela zák. o národních výborech a působnosti NV na úsecích správy

§  ×
AA  
Sdílení poznámky:
Obsah Typ obsahu
Předpisy (90)
Vztah
... další položky
... další položky
Články a jiné dokumenty (3)
... další položky
Monografie (6)
... další položky
Meritum (1)
... další položky
146/1971 Sb.
Zákon
České národní rady
ze dne 20. prosince 1971,
kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
Změna: 37/1973 Sb.
Změna: 134/1973 Sb.
Změna: 129/1975 Sb.
Změna: 77/1976 Sb.
Změna: 96/1977 Sb.
Změna: 33/1978 Sb.
Změna: 137/1982 Sb.
Změna: 120/1983 Sb.
Změna: 31/1984 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl.I
Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech, ve znění pozdějších zákonů. 1), se mění a doplňuje takto:
1. § 4 odst. 1 zní:
"(1) Národní výbory plní své úkoly v součinnosti s organizacemi sdruženými v Národní frontě, zejména s Revolučním odborovým hnutím, s Českým svazem žen, se Socialistickým svazem mládeže a s ostatními společenskými organizacemi.
2. V § 6 se připojuje odstavec 5, který zní:
"(5) Národní výbory ve městech a v obcích mohou za podmínek stanovených vládou zřizovat inspekce veřejného pořádku národních výborů k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci své působnosti. Pracovníci těchto inspekcí dohlížejí na dodržování předpisů na ochranu veřejného pořádku, upozorňují občany a organizace na zjištěné nedostatky a činí opatření k jejich odstranění. Jsou oprávněni požadovat od občanů potřebná vysvětlení k objasnění skutečností nutných k zjištění přestupku. Předvést občana mohou jen v případě, nemůže-li hodnověrně prokázat svou totožnost. Vláda nařízením podrobněji upraví úkoly inspekcí veřejného pořádku národních výborů a práva a povinnosti jejich pracovníků.
3. V § 7 v odst. 1 se vypouštějí slova "státních financí".
4. Za § 11 se vkládá § 11a, který zní:
"§ 11a
(1) V městech Brně, Ostravě a Plzni je Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní výbor města Plzně (dále jen "národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně"). Tyto národní výbory jsou řízeny příslušným krajským národním výborem.
(2) Území měst Brna, Ostravy a Plzně se dělí na městské obvody, v nichž působí obvodní národní výbory, které jsou řízeny národním výborem města. Vytvořit nebo zrušit městský obvod nebo změnit jeho území přísluší národnímu výboru města po vyjádření obvodních národních výborů a po projednání s krajským národním výborem, a to se zřetelem na potřeby občanů ve městě.
(3) K městům Brnu, Ostravě a Plzni mohou být připojeny okolní obce tvořící příměstskou oblast usnesením krajského národního výboru po předchozím souhlasu národního výboru města, národních výborů v obcích, o jejichž připojení jde, a příslušného okresního národního výboru.
(4) Ve městech Brně, Ostravě a Plzni mohou v městských částech působit se souhlasem národního výboru města místní národní výbory, které jsou jím řízeny.
5. V § 13
se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1, ustanovení písm. d) zní:
"d) Národní výbor města Brna měl nejméně 100, Národní výbor města Ostravy nejméně 100 a Národní výbor města Plzně nejméně 80 poslanců";
se připojuje ustanovení písm. e), které zní:
"e) obvodní národní výbory v městech Brně, Ostravě a Plzni měly nejméně: 30 poslanců v obvodech do 5 000 obyvatel, 40 poslanců v obvodech do 10 000 obyvatel, 60 poslanců v obvodech do 20 000 obyvatel, 80 poslanců v obvodech nad 20 000 obyvatel.
6. V § 22
v odstavci 1 se slova "provádět revize jejího hospodaření" nahrazují slovy "provádět kontrolu její činnosti",
připojuje se odstavec 3, který zní:
"(3) Obstarávají-li činnost uvedenou v § 21 organizace rozpočtové nebo příspěvkové nebo zařízení národních výborů, vztahuje se na ně ustanovení § 20 odst. 2.
7. V § 23 se připojuje odstavec 2, který zní:
"(2) Národní výbory kontrolují, jak ústředně řízené státní, družstevní a ostatní organizace plní své povinnosti, uložené jim zvláštními předpisy upravujícími vztahy k rozpočtům národních výborů, a jak používají dotací a subvencí poskytnutých jim z rozpočtů národních výborů.
8. V § 24
dosavadní text se označuje jako odstavec 1, ustanovení písm. b) zní:
b) udělovat čestné občanství obce (města) a jiná veřejná uznání.
"(2) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, mohou národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně, obvodní i místní národní výbory v těchto městech a městské národní výbory, jakož i jimi řízené a spravované organizace, užívat znaku města. Jiné organizace mohou užívat znaku města jen se svolením příslušného národního výboru.
9. Za § 26 se vkládají § 26a, 26b a 26c, které zní:
"§ 26a
(1) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně a obvodní národní výbory v těchto městech mají působnost městských i okresních národních výborů. Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně kromě toho vykonávají ve zvlášť stanovených věcech 1) státní správu, která jinak přísluší krajským národním výborům. Obvodní národní výbory v těchto městech vykonávají státní správu ve věcech, které podle zvláštních předpisů příslušejí městským národním výborům. Místním národním výborům v městských částech přísluší působnost, kterou mají místní národní výbory podle tohoto zákona.
(2) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně mohou v dohodě s obvodními národními výbory stanovit, že budou plnit v zájmu jednotné správy města i další úkoly, které by obvodním národním výborům jinak náležely, jde-li o věci celoměstského významu nebo dosáhne-li se tím účelnějšího výkonu státní správy nebo lepšího uspokojování potřeb občanů a organizací. Stejným způsobem mohou některé úkoly ze své působnosti svěřit všem obvodním národním výborům, popřípadě některému z nich. Národní výbor města může v dohodě s místním národním výborem působícím v městské části přenést některé úkoly náležející do působnosti místního národního výboru na obvodní národní výbor. Na návrh místního národního výboru se může národní výbor města po projednání s občany usnést na zániku tohoto místního národního výboru a na převzetí jeho působnosti obvodním národním výborem.
(3) Národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně ve svých statutech zejména upraví rozdělení úkolů mezi národním výborem města a obvodními národními výbory; stanoví městské obvody, znak a barvy města a způsob jejich užívání; stanoví, které odbory a jiné útvary zřizují obvodní národní výbory, a hlavní zásady a formy účasti občanů na správě města."
"§ 26b
(1) Obvodní národní výbory v městech Brně, Ostravě a Plzni v souladu s plánovitým rozvojem města zabezpečují za nejširší účasti občanů rozvoj svých obvodů. Pečují o zvelebování a vzhled obvodu. Úzce spolupracují s národním výborem města při řešení celoměstských otázek a předkládají mu v tomto směru iniciativní návrhy. Podílejí se na sestavování dlouhodobých koncepcí a plánů města a sestavují a schvalují plány rozvoje vlastního hospodářství a své rozpočty.
(2) Obvodní národní výbory řídí obvodní podniky bytového hospodářství, spravují obvodní lidové knihovny a další kulturní zařízení; mohou zřizovat a řídit i další organizace a zařízení, které uspokojují převážně místní potřeby nebo které je účelnější organizovat podle obvodů."
"§ 26c
Orgány a organizace mohou být umístěny na území měst Brna, Ostravy a Plzně po předchozím projednání s národními výbory těchto měst."
1) Příloha C k tomuto zákonu.
10. V § 27
odstavec 1 druhá a třetí věta zní:
"Pomáhá jim v jejich práci, zejména pro ně organizuje odbornou a poradenskou činnost, zabývá se jejich podněty a upozorněními, radí se s nimi, dozírá na plnění zákonů a zachovávání státní discipliny. Provádí periodické revize hospodaření národních výborů nižších stupňů, jakož i organizací a zařízení řízených a spravovaných těmito národními výbory.
odstavec 4 se doplňuje o další větu tohoto znění:
"Provádí periodické revize hospodaření organizací a zařízení jím řízených a spravovaných.
11. V § 28
odstavci 2 se za slovo "provádí" vkládá slovo "periodické" a vypouštějí se slova "a hospodaření jimi řízených a spravovaných organizací.",
odstavec 4 se doplňuje o další větu tohoto znění:
"Provádí periodické revize hospodaření organizací jím řízených a spravovaných.
12. § 29 zní:
"§ 29
Národní výbor sestavuje a schvaluje
a) střednědobý hospodářský plán,
b) prováděcí hospodářský plán,
c) rozpočet.
13. § 30 zní:
"§ 30
(1) Při zpracování svého hospodářského plánu vychází krajský národní výbor z úkolů a prostředků stanovených ve státním plánu rozvoje národního hospodářství a ve státním rozpočtu, jakož i z vlastního dlouhodobého výhledu opřeného o technickoekonomické koncepce a studie. Krajským národním výborům jsou ve střednědobém a prováděcím státním plánu stanoveny závazné úkoly pouze v nezbytném rozsahu; ve státním rozpočtu republiky jsou stanoveny finanční vztahy k rozpočtům národních výborů (souhrnný finanční vztah a účelové subvence), popřípadě další závazné limity.
(2) V rámci závazných úkolů a limitů stanovených státním plánem a na podkladě finančních vztahů k rozpočtům národních výborů stanovených státním rozpočtem republiky stanoví krajský a okresní národní výbor národním výborům nižšího stupně závazné úkoly a limity, popřípadě jejich okruh rozšiřuje, a upravuje finanční vztahy k jejich rozpočtům; na jejich podkladě vypracují národní výbory všech stupňů své hospodářské plány a rozpočty.
(3) K zabezpečení hlavních cílů komplexního rozvoje měst Brna, Ostravy a Plzně stanoví vláda podle potřeby úkoly státních plánů rozvoje národního hospodářství, jimiž jsou krajské národní výbory při rozpisu plánu vázány.
14. § 32 zní:
"§ 32
(1) Příjmy národního výboru tvoří zejména
a) příjmy z hospodářství národního výboru, především příjmy od hospodářských organizací jím řízených,
b) výnosy daní a poplatků v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
c) dotace a subvence ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu národního výboru vyššího stupně,
d) ostatní příjmy v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy,
e) dobrovolné příspěvky od jiných národních výborů, státních, družstevních a společenských organizací,
f) úvěry.
(2) Příjmy národního výboru nejsou účelové, s výjimkou účelových subvencí ze státního rozpočtu a příjmů, jejichž účelovost je stanovena právními předpisy nebo orgánem, který je poskytuje.
(3) Ministerstvo financí stanoví, v kterých případech doplňkové příjmové zdroje, patřící jinak krajskému národnímu výboru, připadnou národním výborům měst Brna, Ostravy a Plzně.
v ustanovení písm. b) se slova "dlouhodobé i prováděcí plány (krátkodobé programy) rozvoje hospodářství řízeného národním výborem" nahrazují slovy "střednědobé a prováděcí hospodářské plány",
vypouštějí se ustanovení písm. h) a j) a dosavadní ustanovení písm. ch) se označuje jako ustanovení písm. h),
za ustanovení písm. h) se vkládá nové ustanovení písm. ch), které zní:
ch) volit předsedu, místopředsedu a další členy výboru lidové kontroly národního výboru a odvolávat je z funkcí, jakož i schvalovat plán činnosti tohoto výboru;
ustanovení písm. k) a l) se označují jako ustanovení písm. j) a k), ustanovení písm. m) se označuje jako ustanovení písm. l) a zní;
l) jde-li o okresní národní výbor, volit a odvolávat z funkce soudce z lidu okresního soudu a projednávat zprávy okresního soudu, okresní prokuratury a okresního oddělení Veřejné bezpečnosti o stavu socialistické zákonnosti a ochrany veřejného pořádku;
ustanovení písm. n) se označuje jako ustanovení písm. m) a zní:
m) jde-li o krajský národní výbor, volit a odvolávat z funkce soudce z lidu krajského soudu a projednávat zprávy krajského soudu, krajské prokuratury a krajské správy Veřejné bezpečnosti o stavu socialistické zákonnosti a ochrany veřejného pořádku.
16. V § 40 se nahrazují slova "Místní a městský národní výbor" slovy "Národní výbor".
17. V § 43 odst. 2 první větě se slova "Národního shromáždění" nahrazují slovy "České národní rady nebo Federálního shromáždění".
18. Ustanovení § 45 se označuje jako odstavec 1 a připojuje se k němu odstavec 2, který zní:
"(2) Úkoly předsedy a místopředsedů národního výboru plní v městech Brně, Ostravě a Plzni primátor města Brna, primátor města Ostravy a primátor města Plzně a jejich náměstkové. Primátor jako představitel města má právo užívat historických primátorských insignií.
19. V § 46 odst. 2 písm. b) se za slovo "řízených" vkládají slova "a spravovaných".
20. V § 48 se dosavadní odstavce 2 a 3 označují jako odstavec 3 a 4 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Rada Národního výboru města Brna má 15-20 členů, rada Národního výboru města Ostravy 15-20 členů a rada Národního výboru města Plzně 15-18 členů. Rada obvodního národního výboru v těchto městech má 8-15 členů
21. § 54 odst. 2 se doplňuje tímto ustanovením:
"Komise dále sledují a kontrolují, jak se na jednotlivých úsecích činnosti národního výboru uplatňuje jeho působnost a pravomoc a jak se provádějí usnesení národního výboru a jeho rady.
22. V § 61 se připojuje nový odstavec 5, který zní:
"(3) Národní výbor při stanovení pracovní náplně odborů a jiných útvarů zřízených místo odborů vychází ze vzorové náplně vydané příslušným ministerstvem (ústředním orgánem státní správy).
v první větě se za slova "Městské národní výbory" vkládají slova "obvodní národní výbory",
v druhé větě se nahrazují slova "na dobu čtyř let" slovy "na dobu pěti let"..
24. § 66 odst. 1 zní:
"(1) Stupně a druhy národních výborů, jakož i jejich postavení, působnost a organizaci upravují v mezích ústavních zákonů Československé socialistické republiky zákony České národní rady.
v první větě se za slova "jinému obecně závaznému právnímu předpisu" vkládají slova "anebo obecně závaznému nařízení národního výboru vyššího stupně".
Čl.II
Zrušují se
1. zákon č. 175/1968 Sb., o městě Brně,
2. zákon České národní rady č. 40/1969 Sb., o městě Ostravě,
3. zákon České národní rady č. 41/1969 Sb., o městě Plzni,
4. zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 126/1971 Sb., o národních výborech ve městech Brně, Ostravě a Plzni, s výjimkou ustanovení § 6.
Čl.III
(1) Přenáší se působnost
1. krajských národních výborů na okresní národní výbory, uvedené v příloze A;
2. krajských a okresních národních výborů na městské národní výbory, uvedená v příloze B;
3. krajských národních výborů na národní výbory měst Brna, Ostravy a Plzně, uvedená v příloze C;
4. okresních národních výborů na místní národní výbory, uvedené v příloze D.
(2) Ruší se působnost krajských národních výborů, uvedená v příloze E.
Čl.IV
Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 69/1967 Sb., o národních výborech, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených pozdějšími zákony, pokud se tento zákon vztahuje na území České socialistické republiky.
Čl.V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1972.
Erban v.r.
Korčák v.r.
Příl.A
+------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+
|   |         | se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející krajským národním|
|   | Na úseku státní |                   výborům                 |
| Pol. |   správy   +---------------------------------+--------------------------------------------+
|   |         |       podle       |                      |
|   |         +-----------------+---------------+      Předmět působnosti       |
|   |         |   předpisu  |   § (čl.)  |                      |
+------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 1  |    2    |    3    |    4    |          5            |
+------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 1  | územního    | vyhl. č.    | § 16 odst.3,4 | rozhodování o přípustnosti určitých čin-  |
|   | plánování    | 527/1950 Ú.l.I | a 5      | ností a o omezeních v ochranných pásmech  |
|   | a stavebního  |         |        | při radioelektrických zařízeních a o vyme- |
|   | řádu      |         |        | zení územního rozsahu těchto pásem     |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 2  |         |         | § 17 odst.4a5 | stanovení přesného rozsahu ochranného pás- |
|   |         |         |        | ma pro vodovod a povolování výjimek z ome- |
|   |         |         |        | zení platných pro toto pásmo        |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 3  |         | zák.č.     | § 6 odst. 5  | povolování vypracování podrobného územního |
|   |         | 84/1958 Sb.   |        | plánu, bez předchozího zpracování a schvá- |
|   |         | vyhl. č.    | § 3 odst. 7  | lení směrného územního plánu        |
|   |         | 153/1959 Ú.l.  |        |                      |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 4  |         | zák. č.     | § 8 odst. 2  | pořizování a schvalování územních plánů  |
|   |         | 84/1958 Sb.   | § 9 odst. 1  | sídlišť s výjimkou těch, které si k schvá- |
|   |         | vyhl. č.    | § 4 odst. 1a4 | lení vyhradila vláda nebo krajský národní |
|   |         | 153/1959 Ú.l.  |        | výbor                   |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 5  |         | vyhl. č.    | § 2      | povolování vypsání soutěže na konceptní  |
|   |         | 154/1959 Ú.l.  |        | projektová řešení staveb s výjimkou měst, |
|   |         |         |        | kde působí městské národní výbory     |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 6  |         | směrnice poř.č. | čl.20 odst.2 | vymezování oblastí, kde stavby rodinných  |
|   |         | 9/1966 Sb. NV  |        | domků, rekreačních a drobných staveb musí |
|   |         |         |        | splňovat zvláštní podmínky (k přizpůsobení |
|   |         |         |        | krajinnému prostředí, tradicím architektu- |
|   |         |         |        | ry, k ochranně památek a přírody, expono- |
|   |         |         |        | vanosti místa apod.)            |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 7  | využití     | zák. č.     | § 14 odst.1a2 | stanovení chráněného území k zajištění   |
|   | nerostného   | 41/1957 Sb.   |        | ochrany ložiska nerostu podle předpisů o  |
|   | bohatství    |         |        | územním plánování             |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 8  |         |         | § 52 odst. 2 | určování organizací, které převezmou    |
|   |         |         |        |správu nemovitostí po jejich rekultivaci  |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 9  |         |         | § 34 odst.2a3 | schvalování dohod při střetech zájmů mezi |
|   |         |         |        | těžebním podnikem a organizací, která   |
|   |         |         |        | provozuje ohrožený objekt nebo zařízení,  |
|   |         |         |        | popř. mezi těžebním podnikem a orgánem   |
|   |         |         |        | státní správy, jemuž patří ochrana těchto |
|   |         |         |        | zájmů                   |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 10  |         | směrnice býv.  | § 5 č. 2 a 3 | vedení pasportu ložisek nerostných suro-  |
|   |         | Ústředního   |        | vin za organizace spravované národními   |
|   |         | geologického  |        | výbory                   |
|   |         | úřadu č.    |        |                      |
|   |         | 5/1959 Ú.l.   |        |                      |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 11  |         | vyhl.č.     | § 6 odst. 2  | povolování odběru výbušnin v každém jed-  |
|   |         | 62/1965 Sb.   |        | notlivém případě organizacemi, které pravi-|
|   |         |         |        | delně nepoužívají výbušnin ve své hospo-  |
|   |         |         |        | dářské činnosti, jde-li o odběr výbušnin  |
|   |         |         |        | k trhacím pracím velkého rozsahu      |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 12  | zemědělství   | vyhl. č.    | § 3      | povolování výjimek ze zákazu vysazování  |
|   |         | 384/1949 Ú.l.I |        | kříženců americké révy           |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 13  |         | vyhl. č.    | § 7 odst. 1  | určování počátku lhůty k podání žádosti  |
|   |         | 167/1954 Ú.l.  |        | o podporu při déle trvajících živelních  |
|   |         |         |        | pohromách                 |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 14  |         | zák.opatř.   | § 2 odst. 3  | schvalování projektů a plánů těžby raše-  |
|   |         | předs.NS č.   |        | lin a rekultivace rašelinišť a povolová-  |
|   |         | 61/1956 Sb.   |        | ní těžby, vykonávání bezprostředního    |
|   |         | vyhl. č.    |        | dohledu na správné provádění těžby raše-  |
|   |         | 151/1957 Ú.l.  |        | lin a rekultivace rašelinišť, vydávání   |
|   |         |         |        | nařízení těžebnímu podniku, aby zastavil  |
|   |         |         |        | těžbu, porušuje-li opětovně podmínky    |
|   |         |         |        | stanovené pro těžbu rašelinišť nebo vy-  |
|   |         |         |        | žadují-li to hospodářské důvody anebo   |
|   |         |         |        | jiný obecný zájem             |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 15  |         | vyhl. č.    | § 12     | provádění dozoru nad bezpečností při    |
|   |         | 135/1956 Ú.l.  |        | práci v provozních objektech a zaříze-   |
|   |         |         |        | ních zemědělských závodů          |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 16  |         | zák. č.     | § 5      | ukládání investorovi provést výstavbu ná- |
|   |         | 102/1963 Sb.  |        | hradního rybníka s možností produkce odpo- |
|   |         |         |        | vídající ztrátám, k nimž dojde provedením |
|   |         |         |        | plánovaného zásahu z důvodů výstavby, pro- |
|   |         |         |        | vozu průmyslových podniků apod.      |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 17  |         | vyhl. č.    | § 16 odst. 2 | povolování lovu ryb k umělému výtěru nebo |
|   |         | 103/1963 Sb.  |        | lovu takových ryb a jiných vodních živoči- |
|   |         |         |        | chů, kteří jsou na újmu řádnému hospo-   |
|   |         |         |        | dářství v chráněné rybí oblasti, a to na  |
|   |         |         |        | návrh uživatele rybářského revíru     |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 18 |         |         | § 24     | určování omezení nebo stanovení zákazu   |
|   |         |         |        | lovu ryb                  |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 19 |         |         | § 24 odst. 1 | povolování výjimek ze zákazu lovu ryb v  |
|   |         |         |        | pstruhových vodách všemi druhy sítí    |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 20 |         |         | § 26 odst. 3 | povolování výjimek ze zákazu provádění   |
|   |         |         |        | lovu ryb, stanoveného v § 26 odst. 1 písm. |
|   |         |         |        | a), b) a c) vyhl. č. 103/1963 Sb.     |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 21 |         |         | § 37 odst. 5 | povolování výjimek z počtu a množství ulo- |
|   |         |         |        | vených ryb a omezování denních úlovků pro |
|   |         |         |        | údolní nádrže               |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 22 |         |         | § 39     | udělování souhlasu k povolení výjimek z po-|
|   |         |         |        | užívání nástrah              |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 23 |         |         | § 44     | povolování výjimek z počtu a množství ulo- |
|   |         |         |        | vených ryb v údolních nádržích       |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 24 |         |         | § 46     | povolování výjimek z lovu ryb v hraničních |
|   |         |         |        | vodách                   |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 25 | položka zrušena                                        |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 26 | energetiky   | zák. č.     | § 26 odst. 2 | rozhodování o změně nebo přeložení vedení |
|   |         | 79/1957 Sb.   |        | a o úhradě nákladů s tím spojených, ne-  |
|   |         |         |        | dojde-li k dohodě mezi energetickým podni- |
|   |         |         |        | kem a vlastníkem nebo uživatelem nemovi-  |
|   |         |         |        | tostí                   |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 27 |         | vyhl. č.    | § 17     | vyjadřování ke změně napětí nebo druhu   |
|   |         | 9/1958 Ú.l.   | § 19     | elektřiny, týká-li se tato změna většího  |
|   |         |         |        | počtu odběratelů              |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 28 |         | zák. č.     | § 18     | vyjadřování ke změně druhu nebo tlaku top- |
|   |         | 67/1960 Sb.   |        | ného plynu; týká-li se tato změna většího |
|   |         | vyhl. č.    |        | počtu odběratelů              |
|   |         | 76/1961 Sb.   |        |                      |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 29 |         | vyhl. č.    | § 7 a     | rozhodování o určení investora, popř. pro- |
|   |         | 38/1963 Sb.   | § 17     | vozovatele zařízení pro výrobu nebo rozvod |
|   |         |         |        | tepla anebo o určení investora společných |
|   |         |         |        | zařízení pro výboru a rozvoj tepla a o po- |
|   |         |         |        | dílu zúčastněných organizací na investič- |
|   |         |         |        | ních nákladech               |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 30 | hospodaření   | vyhl. č.    | § 5 odst. 3  | povolování zvýšení horní hranice slevy   |
|   | s byty     | 66/1966 Sb.   |        | poskytované z ceny bytu prodávaného jeho  |
|   | a nebytovými  |         |        | dosavadnímu uživateli až do 80 %, popř.  |
|   | prostory    |         |        | poskytování slevy z ceny bytu dosud neuží- |
|   |         |         |        | vaného až do 20 %, a to pro určitou obec  |
|   |         |         |        | (město)                  |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 31 |         | vyhl. č.    | § 7 odst. 2  | určování měst a obcí do 50 000 obyvatel do |
|   |         | 98/1967 Sb.   |        | II. kategorie pro účely zvyšování úhrady  |
|   |         |         |        | užívání nebytového prostoru        |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 32 | financí     | položka zrušena                               |         |
|   | a správy    |                                       |
|   | a ochrany    |                                       |
|   | národního    |                                       |
|   | majetku     |                                       |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 33 |         | vyhl. č.    | § 2 odst. 3  | rozhodování o poskytnutí příspěvku staveb- |
|   |         | 137/1968 Sb.  |        | ním bytovým družstvům na výstavbu bytů   |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 34 | zásobování,   | vyhl. č.    | § 2      | zařazování závodů veřejného stravování do |
|   | obchodu     | 177/1956 Ú.l.  |        | I. a II. cenové skupiny          |
|   | a cestovního  |         |        |                      |
|   | ruchu      |         |        |                      |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 35 | položka zrušena                                        |
|   |                                                |
| 36 | položka zrušena                                        |
|   +-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 37 | dopravy     | zák. č.     | § 2 odst. 3  | vymezování zájmové oblasti komunálních   |
|   | a silničního  | 57/1950 Sb.   |        | podniků                  |
|   | hospodářství  | vl. nař. č.   | § 3 odst. 1  |                      |
|   |         | 36/1951 Sb.   |        |                      |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 38 |         | zák. č.     | § 8 odst. 2  | provádění potřebných opatření k zdolání na-|
|   |         | 57/1950 Sb.   |        | léhavých dopravních potřeb nebo vyžaduje-li|
|   |         | vl. nař. č.   | § 22     | to jiný naléhavý obecný zájem       |
|   |         | 36/1951 Sb.   +---------------+--------------------------------------------+
| 39 |         |         | § 2 odst. 2  | určování, v kterých obcích a v jakém rozsa-|
|   |         |         | písm. b)   | hu mohou komunální podniky provozovat ne- |
|   |         |         |        | pravidelnou dopravu věcí ve své zájmové  |
|   |         |         |        | oblasti                  |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------|
| 40 |         |         | § 10 odst. 1 | podávat návrhy k jízdním řádům, které pro |
|   |         |         |        | pravidelnou dopravu osob je povinen sesta- |
|   |         |         |        | vit dopravní podnik            |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------|
| 41 |         |         | § 10 odst. 4 | oprávnění ukládat dopravnímu podniku úpravy|
|   |         |         |        | jízdního řádu u jednotlivého spoje     |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------|
|   |         |         | § 13 odst. 6 | povolování úlev při určitých mimořádných  |
| 42 |         |         |        | příležitostech na základě zmocnění minis- |
|   |         |         |        | terstva vnitra, pokud jde o udělování po- |
|   |         |         |        | volení k dopravě, popř. stanovení, že povo-|
|   |         |         |        | lení není třeba              |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 43 |         | vyhl. č.    | § 15 odst. 1 | vydávání povolení k hromadné dopravě osob |
|   |         | 160/1952 Ú.l.  | § 12     | pro vlastní potřebu a k dopravě pro cizí  |
|   |         |         |        | potřeby, nemá-li doprava přesahovat obvod |
|   |         |         |        | kraje                   |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 44 |         | vyhl. č.    | § 75 odst. 4 | vydávání souhlasu v řízení o povolení sta- |
|   |         | 145/1958 Ú. l. | § 77 odst. 4 | veb a přestaveb motorových vozidel     |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 45 |         | zák. č.     | § 3 odst. 2  | udělování povolení jiným než dopravním   |
|   |         | 51/1964 Sb.   | § 19     | organizacím, jež zřizují a provozují dráhy,|
|   |         |         |        | k obstarávání přepravních potřeb pro jiné |
|   |         |         |        | osoby nebo organizace           |
+------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 46 | kultury     | zák. č.     | § 9      | schvalování rozpočtů farností a nábožen-  |
|   |         | 218/1949 Sb.  |        | ských obcí a přiznávání státního příspěvku |
|   |         |         |        | na mimořádné věcné náklady těmto jednotkám |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 47 |         | položka zrušena                               |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 48 |         | zák. č.     | § 10 odst. 2 | vydávání oprávnění fyzickým osobám k uspo- |
|   |         | 82/1957 Sb.   |        | řádání veřejných artistických produkcí   |
|   |         +-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 49 |         | vyhl. č.    | § 12 odst. 2 | schvalování výstav děl výtvarných umění a |
|   |         | 149/1961 Sb.  |        | jejich zařazení do plánu výstav      |
+------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 50 | zdravotnických | vyhl. č.    | § 1 odst. 2  | povolování přenesení soukromé ordinace do |
|   | služeb     | 129/1958 Ú. l. |        | nového působiště lékaře (dentisty)     |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 51 |         |         | § 3 odst. 1a3 | rozhodování o ponechání, popř. odnětí   |
|   |         |         |        | oprávnění k provozu některých soukromých  |
|   |         |         |        | ordinací                  |
|   |         |         +---------------+--------------------------------------------+
| 52 |         |         | § 5 odst. 2  | stanovení podmínek pro soukromé ordinace  |
|   |         |         |        | a jejich vybavení             |
+------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 53 | položka zrušena                                        |
+------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
| 54 | všeobecné    | vyhl. č.    | § 7      | přiznávání osobních platů pracovníkům apa- |
|   | vnitřní správy | 77/1966 Sb.   |        | rátu okresních, městských a místních ná-  |
|   |         |         |        | rodních výborů s mimořádnými schopnostmi  |
|   |         |         |        | a s vynikajícími pracovními výsledky    |
+------+-----------------+-----------------+---------------+--------------------------------------------+
Příl.B
+------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+
|   |         |  se přenáší na městské národní výbory působnost příslušející krajským a  |
|   | Na úseku státní |             okresním národním výborům              |
| Pol. |   správy   +----------------------------------------+-------------------------------------+
|   |         |         podle         |                   |
|   |         +---------------------+------------------+     Předmět působnosti     |
|   |         |    předpisu   |   § (čl.)   |                   |
+------+-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 1  |    2    |      3     |     4    |                   |
+------+-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
|   | územního    |                                       |
|   | plánování    |       na městské národní výbory, které jsou stavebními úřady     |
|   | a stavebního  |                                       |
|   | řádu      |                                       |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  1 |         | zák. č.       | § 26 odst. 2   | rozhodování o změně věcného břemena |
|   |         | 79/1957 Sb.     |         | a o úhradě nákladů s tím spojených |
|   |         |           +------------------+-------------------------------------+
|   |         |           | § 26 odst. 2   | rozhodování o žádostech vlastníka  |
|  2 |         |           |         | (uživatele) nemovitostí, na níž   |
|   |         |           |         | byla způsobena škoda zřízením elekt-|
|   |         |           |         | rického vedení, o náhradu      |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  3 |         | zák. č.       | § 10       | prověřování zastavovacích plánů v  |
|   |         | 84/1958 Sb.     |         | případech, v nichž městský národní |
|   |         | vyhl. č.      | § 14       | výbor vydal rozhodnutí o umístění  |
|   |         | 153/1959 Ú. l.   |         | stavby               |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  4 |         | zák. č.       | § 14 odst. 4   | rozhodování o výši náhrady škody  |
|   |         | 84/1958 Sb.     |         | způsobené při vstupu na pozemky při |
|   |         |           |         | provádění průzkumu a jiných prací  |
|   |         |           |         | povolených pro účely územního pláno-|
|   |         |           |         | vání                |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  5 |         | zák. č.       | § 3 odst. 2   | rozhodování o provedení stavebních |
|   |         | 71/1959 Sb.     |         | úprav na soukromém domovním majetku |
|   |         |           |         | bez souhlasu vlastníka       |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  6 |         | vyhl. č.      | § 2       | povolování vyhlášení soutěže na kon-|
|   |         | 154/1959 Ú. l.   |         | ceptní projektová řešení staveb   |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  7 |         | zák. č.       | § 16 odst. 2   | rozhodování o náhradě škody způsobe-|
|   |         | 110/1964 Sb.    |         | né na nemovitosti nebo na jejím   |
|   |         |           |         | příslušenství v obvodu městského ná-|
|   |         |           |         | rodního výboru při stavbě, provozu, |
|   |         |           |         | opravách, změně nebo odstranění te- |
|   |         |           |         | lekomunikačních zařízení, nedojde-li|
|   |         |           |         | k dohodě              |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  8 |         | vyhl. č.      | § 4 odst. 4   | rozhodování, zda zemědělský pozemek |
|   |         | 97/1966 Sb.     |         | je, či není součástí zastavěné části|
|   |         |           |         | obce (intravilánu), nevyhradil-li si|
|   |         |           |         | v jednotlivých případech rozhodnutí |
|   |         |           |         | okresní národní výbor        |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
|  9 | zemědělství   | vl. nař. č.     | § 15       | určování výše roční náhrady za uží- |
|   |         | 50/1955 Sb.     |         | vání zemědělské půdy, popř. také  |
|   |         |           |         | provozního zařízení a obytných bu- |
|   |         |           |         | dov, přikázaných do užívání k zajiš-|
|   |         |           |         | tění zemědělské výroby       |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 10 |         | zák. č.       | § 25 odst. 2   | nařizování hromadných opatření proti|
|   |         | 61/1964 Sb.     |         | škůdcům rostlin           |
|   |         | vyhl. č.      |         |                   |
|   |         | 62/1964 Sb.     |         |                   |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 11 | položka zrušena |                                       |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 12 |         | zák. č.       | § 8 odst. 1   | povolování jednoduché stavby na   |
|   |         | 11/1955 Sb.     | písm. a)     | ochranu nemovitostí před škodlivými |
|   |         | vl. nař. č.     | § 8 odst. 3a4  | účinky povrchových vod, jde-li o  |
|   |         | 14/1959 Sb.     |         | ochranu proti vodám místního významu|
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 13 |         | vl. nař. č.     | § 8       | povolování rozšiřování sítě veřejné-|
|   |         | 14/1959 Sb.     |         | ho vodovodu a veřejné kanalizace a |
|   |         |           |         | jejich rekonstrukce, pokud takové  |
|   |         |           |         | rozšíření nevyžaduje změnu povolení |
|   |         |           |         | v odběru vody, popřípadě změnu povo-|
|   |         |           |         | lení k vypuštění odpadních vod do  |
|   |         |           |         | vod povrchových nebo podzemních   |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 14 |         |           | § 15 odst. 2   | rozhodování, zda vlastník je povinen|
|   |         |           |         | trpět za náhradu, aby voda byla ve- |
|   |         |           |         | dena přes jeho pozemek do místa   |
|   |         |           |         | zneškodnění nebo využití      |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 15 |         | zák. č.       | § 26       | rozhodování o výši náhrady škody,  |
|   |         | 11/1955 Sb. ve   |         | kterou způsobily na cizích pozemcích|
|   |         | znění zák. č.    |         | osoby, oprávněné ke vstupu za účelem|
|   |         | 12/1959 Sb.     |         | provádění průzkumů a prací slouží- |
|   |         |           |         | cích účelům vodního hospodářství  |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 16 |         | vyhl. č.      | § 5 odst. 2   | stanovení na návrh orgánu hygienické|
|   |         | 45/1966 Sb.     |         | služby území, v nichž je třeba zří- |
|   |         |           |         | dit pásma hygienické ochrany, druhu |
|   |         |           |         | a rozsahu těchto pásem a způsobu  |
|   |         |           |         | jejich využití           |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 17 |         | zák. č.       | § 2 odst. 4   | vymezení oblasti znečišťování ovzdu-|
|   |         | 35/1967 Sb.     |         | ší v obvodě městského národního vý- |
|   |         |           |         | boru                |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 18 |         |           | § 7       | ukládání pokut a poplatků za znečiš-|
|   |         |           | § 8 odst. 1a3  | ťování ovzduší a přezkušování správ-|
|   |         |           |         | nosti a úplnosti oprávnění zněčišťo-|
|   |         |           |         | vatelů ovzduší           |
|   |         |           +------------------+-------------------------------------+
| 19 |         |           | § 7 ve spojení  | ukládání penále za nedodržování lhůt|
|   |         |           | s § 8 odst. 3  | k oznámení údajů nutných pro stano- |
|   |         |           |         | vení poplatků za znečišťování ovzdu-|
|   |         |           |         | ší                 |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 20 | hospodaření   | zák. č.      | § 57 odst. 2   | rozhodování o rozdělení bytů a uží- |
|   | s byty     | 41/1964 Sb.    |         | vání bytů k jiným účelům než k byd- |
|   |         |           |         | lení                |
|   |         |           +------------------+-------------------------------------+
| 21 |         |           | § 67 odst. 3   | rozhodování, zda určitý byt má pova-|
|   |         |           |         | hu služebního bytu         |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 22 | financí a správy| vyhl. č.      | § 10 odst. 2   | uzavírání smluv o odevzdání nemovi- |
|   | a ochrany    | 104/1966 Sb.    |         | tého národního majetku do trvalého |
|   | národního    |           |         | bezplatného užívání, který je ve  |
|   | majetku     |           |         | správě městského národního výboru, |
|   |         |           |         | jiným socialistickým organizacím než|
|   |         |           |         | státním               |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 23 |         | položka zrušena                               |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 24 | dopravy     | zák. č.       | § 12       | stanovení stavební uzávěry a povolo-|
|   |         | 135/1961 Sb.    |         | vání výjimek ze zákazu provádět   |
|   |         |           |         | stavby na takto stanovených územích |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 25 |         | vyhl. č.      | § 32 odst. 1   | povolování přepravy osob na ložné  |
|   |         | 80/1966 Sb.     |         | ploše nákladního automobilu více  |
|   |         |           |         | než šesti osob           |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 26 | položka zrušena                                        |
|   +------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 27 | položka zrušena                                        |
|   |                                                |
| 28 | položka zrušena                                        |
|   +-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 29 | všeobecné    | zák. č.       | § 2       | rozhodování o užívání a změně jména |
|   | vnitřní správy | 55/1950 Sb.     | § 6 a 7     | a příjmení             |
|   |         | vyhl. č.      |         |                   |
|   |         | 479/1950 Ú. l.   |         |                   |
|   |         +---------------------+------------------+-------------------------------------+
| 30 |         | zák. ČNR č.     | § 15       | vydávání osvědčení o československém|
|   |         | 39/1969 Sb.     |         | státním občanství          |
+------+-----------------+---------------------+------------------+-------------------------------------+
Příl.C
+------+----------------+-------------------------------------------------------------------------------+
|   |        | se přenáší na Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy a Národní |
|   | Na úseku státní|   výbor města Plzně působnost příslušející krajským národním výborům 1)   |
| Pol. |   správy   +---------------------------------------+---------------------------------------+
|   |        |         podle         |                    |
|   |        +-------------------+-------------------+      Předmět působnosti     |
|   |        |   předpisu   |   § (čl.)   |                    |
+------+----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
|  1 |    2    |     3     |    4     |          5         |
+------+----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
|  1 | územního    | vyhl. č.     | § 2 odst. 2    | povolování vypsání soutěží na koncept-|
|   | plánování   | 154/1959 Ú. l.  |          | ní projektové řešení staveb      |
|   | a stavebního  +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
|  2 | řádu      | vyhl. č.     | § 2 odst. 1    | udělování oprávnění k projektové čin- |
|   |        | 108/1966 Sb. ve  |          | nosti organizacím v hospodářství jím |
|   |        | znění vyhl. č.  |          | řízeném                |
|   |        | 137/1970 Sb.   |          |                    |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
|  3 | ochrany    | zák. č.      | § 8 odst. 3    | určování chráněných přírodních výtvorů|
|   | přírody    | 40/1956 Sb.    | a § 9       | (s výjimkou krasových zjevů), chráně- |
|   |        |          |          | ných přírodních památek a podmínek  |
|   |        |          |          | ochrany i jejich ochranných pásem, a |
|   |        |          |          | stanovení, která činnost není v těchto|
|   |        |          |          | pásmech dovolena           |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
|  4 |        |          | § 12       | vedení evidence chráněných území, pří-|
|   |        |          |          | rodních výtvorů a památek aj. v obvodu|
|   |        |          |          | národního výboru a zajišťování, aby  |
|   |        |          |          | ochrana byla poznamenána v evidenci  |
|   |        |          |          | nemovitostí              |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
|  5 |        |          | § 15       | pověřování dobrovolných pracovníků  |
|   |        |          |          | funkcí konzervátora, popř. zpravodaje,|
|   |        |          |          | a určení obvodu jejich působnosti   |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
|  6 |        |          | § 17 odst. 2   | rozhodování o opatřeních, která nařídí|
|   |        |          |          | konzervátor při bezprostředním ohrože-|
|   |        |          |          | ní podmínek stanovených na ochranu  |
|   |        |          |          | přírody                |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
|  7 | využití    | zák. č.      | § 13 odst. 1   | rozhodování, zda se prozkoumané ložis-|
|   | nerostného   | 41/1957 Sb.    |          | ko nerostu hodí k průmyslovému využi- |
|   | bohatství   |          |          | tí, jde-li o těžební podnik řízený ná-|
|   |        |          |          | rodním výborem            |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
|  8 |        |          | § 13 odst. 2   | rozhodování, kdy bude započato s dobý-|
|   |        |          |          | váním ložiska nerostu, jde-li o těžeb-|
|   |        |          |          | ní podnik národního výboru      |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
|  9 |        |          | § 21 odst. 2až4  | stanovení, změna a zrušení dobývacího |
|   |        |          | § 24       | prostoru po těžební podnik řízený ná- |
|   |        |          |          | rodním výborem            |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
| 10 |        |          | § 37 odst. 2   | rozhodování o tom, zda jde o organiza-|
|   |        |          |          | ci podle § 37 odst. 1 horního zákona |
|   |        |          |          | nebo o její složku, jde-li o organiza-|
|   |        |          |          | ci řízenou národním výborem      |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 11 |        | výnos býv.    |          | povolování trhacích prací velkého roz-|
|   |        | Ústředního    |          | sahu                 |
|   |        | báňského úřadu  |          |                    |
|   |        | č. 65/1965 reg.  |          |                    |
|   |        | v částce     |          |                    |
|   |        | 31/1965 Sb.    |          |                    |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 12 | položka zrušena|                                        |
|   |        |                                        |
| 13 | položka zrušena|                                        |
|   |        |                                        |
| 14 | položka zrušena|                                        |
|   |        |                                        |
| 15 | položka zrušena|                                        |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 16 | energetiky   | zák. č.      | § 12 odst. 1   | udělování souhlasu k zrušení, dlouho- |
|   |        | 79/1957 Sb.    | § 13       | bému zastavení nebo k přemístění zá- |
|   |        |          |          | vodních energetických děl a ukládání |
|   |        | vyhl. č.     | § 12 odst. 1a2  | povinnosti, aby závodní energetické  |
|   |        | 9/1958 Ú. l.   |          | dílo, jehož provoz byl zastaven, bylo |
|   |        |          |          | opět uvedeno do provozu        |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 17 |        | vyhl. č.     | § 5 odst. 2    | udělování souhlasu k zřizování, pod- |
|   |        | 67/1960 Sb.    | § 7 odst. 1    | statnému rozšiřování a provozování za-|
|   |        |          |          | řízení na výrobu topných plynů jinými |
|   |        |          |          | organizacemi, kromě plynárenských pod-|
|   |        |          |          | niků, a k zrušení nebo dlouhodobému  |
|   |        |          |          | zastavení zařízení pro výrobu topných |
|   |        |          |          | plynů a plynovodních sítí       |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 18 | financí a   | vyhl. č.     | § 16 odst. 2   | určování omezení pravomoci obvodních |
|   | správy     | 104/1966 Sb.   |          | národních výborů a jimi řízených orga-|
|   | národního   |          |          | nizací při uzavírání hospodářských  |
|   | majetku    |          |          | smluv o převodu vlastnictví k věcem  |
|   |        |          |          | v národním majetku          |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
| 19 |        |          | § 32 odst. 2   | schvalování bezplatného převodu majet-|
|   |        |          |          | ku do státního socialistického vlast- |
|   |        |          |          | nictví od občanů a organizací jiných |
|   |        |          |          | než socialistických, je-li k přijetí |
|   |        |          |          | nabídky příslušný okresní národní vý- |
|   |        |          |          | bor                  |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 20 | dopravy    | zák. č.      | § 12 odst. 3   | udělování souhlasu k vykonávání pomoc-|
|   |        | 51/1964 Sb.    | § 23 odst. 3   | ného provozu městské dráhy a rozhodo- |
|   |        |          |          | vání o potřebě a rozsahu opatření k  |
|   |        |          |          | ochraně dráhy na nemovitostech, jejich|
|   |        |          |          | uživateli v okolí dráhy po zahájení  |
|   |        |          |          | jejího provozu            |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
|   |        |          | § 14 odst. 2   | rozhodování o náhradě škody způsobené |
| 21 |        |          |          | v souvislosti s provozem drážního ve- |
|   |        |          |          | dení                 |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
| 22 |        |          | § 25 odst. 2   | rozhodování o snesení zrušené dráhy  |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 23 |        | zák. č.      | § 93       | vydávání pokynů k zabezpečení plynulé |
|   |        | 65/1965 Sb.    |          | dopravy pracujících do zaměstnání a k |
|   |        |          |          | zabezpečení zásobování elektřinou,  |
|   |        |          |          | plynem a topnou párou, kterých musí  |
|   |        |          |          | vedoucí organizace dbát při úpravě  |
|   |        |          |          | pracovní doby             |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 24 | silničního   | zák. č.      | § 2 odst. 1    | plánování výstavby a přestavby silnic |
|   | hospodářství  | 135/1961 Sb.   | § 3 odst. 1    |                    |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
|   |        |          |          | výkon investorské činnosti pro silnice|
| 25 |        |   vyhl.    | § 3 odst. 2    | I. třídy, povolování uzavírek a naři- |
|   |        | č. 136/1961 Sb.  | § 4 odst. 2    | zování objížděk silnic        |
|   |        |          | písm. b)     |                    |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 26 |        | zák. č.      | § 6 odst. 3    | zabezpečení činnosti spojené s vypořá-|
|   |        | 135/1961 Sb.   |          | dáním škod způsobených ozbrojenými  |
|   |        |          |          | sbory na pozemních komunikacích    |
|   |        | směrnice poř. č. |          |                    |
|   |        | 27/1963 Sb. NV  |          |                    |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 27 |        | směrnice MD    | III/2       | provádění roční kontroly údržby sil- |
|   |        | V/1-1962     |          | niční sítě na úseku usměrňování fi-  |
|   |        |          |          | nančních přídělů, popř. materiálních |
|   |        |          |          | prostředků k údržbě          |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 28 |        | směrnice MD    |          | zabezpečení zpracování operačního plá-|
|   |        | 6862/1970     |          | nu zimní údržby silnic        |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 29 | kultury,    | zák. č.      | § 5 odst. 1    | povolování, schvalování a koordinace |
|   | ochrany    | 94/1949 Sb.    |          | tisku, plakátů, plakátových pásů, vý- |
|   | kulturních   |          |          | věsek, návěstí, nástěnek, transparen- |
|   | památek    |          |          | tů, letáků, vlajek, výročních zpráv, |
|   |        |          |          | katalogů výstav apod. tiskovin mě-  |
|   |        |          |          | stského významu s výtvarným námětem  |
|   |        |          |          | i bez něho pro obvod národního výboru |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 30 |        | vl. nař. č. 219  | § 11 odst. 3   | výkon státní správy ve vztahu k du-  |
|   |        | až 223/1949 Sb.  | § 16 odst. 2   | chovním II. stupnice církve (nábožen- |
|   |        |          | § 17 odst. 2   | ské společnosti)           |
|   |        |          | § 19 odst. 3   |                    |
|   |        | vl. nař. č.    | § 1        |                    |
|   |        | 70/1968 Sb.    |          |                    |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 31 |        | zák. č      | § 5 odst. 1    | určování ochranného pásma pro nemovi- |
|   |        | 22/1958 Sb.    |          | tou památku a stanovení podmínek,   |
|   |        |          |          | jichž je nutno dbát při pořizování  |
|   |        |          |          | územních plánů a ostatních projektů  |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
| 32 |        |          | § 7 odst. 2a3   | vedení státního seznamu nemovitých pa-|
|   |        |          |          | mátek a státního seznamu movitých pa- |
|   |        |          |          | mátek a rozhodování o zápisu do přís- |
|   |        |          |          | lušného seznamu            |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
| 33 |        |          | § 10 odst. 3   | přejímání do správy památek, které  |
|   |        |          |          | jsou národním majetkem, vzhledem k je-|
|   |        |          |          | jich kulturnímu významu        |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 34 |        | zák. č.      | § 5 odst. 2    | registrace periodického tisku s výjim-|
|   |        | 81/1966 Sb.    |          | kou ústředního a krajského tisku, je- |
|   |        |          |          | hož vydavatel má sídlo na území města |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 35 | zdravotnických | vyhl. č.     | § 67 odst. 1   | vysílání (z pověření ministerstva   |
|   | služeb     | 42/1966 Sb.    |          | zdravotnictví) ve zcela výjimečných  |
|   |        |          |          | případech na účet státu, nelze-li ne- |
|   |        |          |          | mocnému poskytnout nutné léčení v ČSSR|
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 36 |        | vyhl. č.     | § 14       | nařizování (se souhlasem hlavního hy- |
|   |        | 46/1966 Sb.    |          | gienika ČSR) mimořádného očkování   |
|   |        |          |          | všeho obyvatelstva nebo jeho určitých |
|   |        |          |          | skupin proti přenosným nemocem    |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 37 |        | vyhl. č.     | § 13 odst. 1   | ustavování komise pro přezkoušení od- |
|   |        | 57/1967 Sb.    |          | borné způsobilosti pracujících s jedy |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 38 | sociálního   | vyhl. č.     | § 105       | udělování souhlasu k řízení nebo zru- |
|   | zabezpečení  | 102/1964 Sb.   |          | šení ústavů sociální péče a k odnětí |
|   |        |          |          | jejich objektů jejich účelu na území |
|   |        |          |          | města, a to jde-li o ústav krajského |
|   |        |          |          | významu, po předchozím projednání s  |
|   |        |          |          | ministerstvem práce a sociálních věcí |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 39 | obrany státu  | zák. č.      | § 19 odst. 1   | ukládání v rámci směrnic povinnosti  |
|   |        | 40/1961 Sb.    |          | státním orgánům, hospodářským, spo-  |
|   |        |          |          | lečenským a jiným organizacím i obča- |
|   |        |          |          | nům v souvislosti s přípravami nebo  |
|   |        |          |          | přezkušováním opatření pro dobu branné|
|   |        |          |          | pohotovosti státu           |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 40 | požární    | zák. č.      | § 6 odst. 2    | zjišťování v závažných případech pří- |
|   | ochrany    | 18/1958 Sb.    |          | čin požárů              |
|   |        |          +-------------------+---------------------------------------+
| 41 |        |          | § 8 odst. 1a2   | rozhodování o zastavení provozu celého|
|   |        |          |          | závodu, nestačí-li jiná opatření v o- |
|   |        |          |          | boru požární ochrany k odstranění pří-|
|   |        |          |          | čin bezprostředního nebezpečí vzniku |
|   |        |          |          | požáru, a udělování souhlasu k uvede- |
|   |        |          |          | ní zastaveného provozu celého závodu |
|   |        |          |          | do chodu               |
|   |        +-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 42 |        | vyhl. č.     | § 36 odst. 2   | vyjadřování k zřízení závodních požár-|
|   |        | 106/1959 Ú. l.  |          | ních útvarů v závodech, které trvale |
|   |        |          |          | vyžadují zvýšenou ochranu před požá- |
|   |        |          |          | rem                  |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 43 | všeobecné   | zák. č.      | § 2 odst. 2    | schvalování organizačních řádů dobro- |
|   | vnitřní    | 68/1951 Sb.    |          | volných organizací, jejichž obvod   |
|   | správy     |          |          | činnosti nepřesahuje území města   |
|   +----------------+-------------------+-------------------+---------------------------------------+
| 44 | položka zrušena                                        |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1) Na Národní výbor města Brna, Národní výbor města Ostravy
  a Národní výbor města Plzně se přenáší z krajských národních
  výborů i působnost podle příloh A a B.
Příl.D
+------+-----------------+------------------------------------------------------------------------------+
|   |         | se přenáší na místní národní výbory působnost příslušející okresním národním |
|   | Na úseku státní |                 výborům 1)                 |
| Pol. |   správy   +--------------------------------------+---------------------------------------+
|   |         |         podle        |                    |
|   |         +--------------------+-----------------+     Předmět působnosti      |
|   |         |   předpisu   |   § (čl.)   |                    |
+------+-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  1 |    2    |     3     |    4    |         5          |
+------+-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  1 | zemědělství   | zák. č.      | § 28 odst. 1  | povolování zrušení chmelnice     |
|   |         | 61/1964 Sb.    |         |                    |
|   |         |          |         |                    |
|   |         | vyhl. č.      | § 43 odst. 4  |                    |
|   |         | 62/1964 Sb.    |         |                    |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  2 |         | zák. č.      | § 30 odst. 1  | povolování vyklučení zdravé vinice o |
|   |         | 61/1964 Sb.    |         | ploše menší než 0,10 ha a povolování |
|   |         | vyhl. č.      | § 47 odst. 2  | vykácení zdravých ovocných stromů v  |
|   |         | 62/1964 Sb.    |         | sadech o ploše menší než 0,25 ha   |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  3 |         | zák. č.      | § 22 odst. 2  | omezování vstupu do honitby nebo její |
|   |         | 23/1962 Sb.    | § 23 odst. 1a3 | části, povolování zakládání remízků a |
|   |         |          |         | políček pro zvěř v zájmu její ochrany |
|   |         |          |         | a provádění opatření ke krmení zvěře, |
|   |         |          |         | trpí-li hladem zaviněním uživatele ho-|
|   |         |          |         | nitby                 |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  4 |         | vyhl. č.      | § 12 odst. 1  | povolování výjimek ze zákazu ničení  |
|   |         | 37/1963 Sb.    |         | škůdců jedovatými nebo škodlivými   |
|   |         |          |         | prostředky na kvetoucích porostech  |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  5 |         | zák. č.      | § 11      | vydávání rybářských lístků      |
|   |         | 102/1963 Sb.    |         |                    |
|   |         |          |         |                    |
|   |         | vyhl. č.      | § 12      |                    |
|   |         | 103/1963 Sb.    |         |                    |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  6 |         | vyhl. č.      | § 48 odst. 2  | provádění opatření k ochraně přírody, |
|   |         | 103/1963 Sb.    |         | kulturních památek a jiných vědeckých |
|   |         |          |         | zájmů při výkonu rybářského práva a  |
|   |         |          |         | při hospodaření na rybnících     |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  7 |         | položka zrušena                               |
|   +-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  8 | lesního     | směrnice býv.   | I č. 5     | rozhodování o rozvrhu úhrady vodného a|
|   | a vodního    | Ústřední správy  |         | stočného               |
|   | hospodářství  | vodního      |         |                    |
|   |         | hospodářství    |         |                    |
|   |         | č. 112/1955 Ú. l. |         |                    |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
|  9 |         | vl. nař. č.    | § 6       | rozhodování o úpravě, popř. o zákazu |
|   |         | 14/1959 Sb.    |         | obecného užívání povrchových vod a  |
|   |         |          |         | provádění jednoduchých vodohospodář- |
|   |         | vl. nař. č.    | § 19 odst. 4  | ských zařízení            |
|   |         | 71/1960 Sb.    |         |                    |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 10 |         | položka zrušena                               |
|   +-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 11 | hospodaření   | vyhl. č.      | § 8 odst. 2   | stanovení roční sazby za jiné zařízení|
|   | s byty     | 60/1964 Sb.    |         | a vybavení bytu, než stanoví § 8 odst.|
|   |         |          |         | 1 vyhlášky č. 60/1964 Sb.       |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 12 |         |          | § 9 odst. 5   | vydávání souhlasu k zvýšení úhrady za |
|   |         |          |         | užívání mimořádně kvalitních bytů   |
|   +-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 13 | položka zrušena                                        |
|   +-----------------+------------------------------------------------------------------------------+
| 14 | kultury     | položka zrušena                               |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 15 |         | zák. č.      | § 12      | povolování pořádání veřejných koncert-|
|   |         | 81/1957 Sb.    |         | ních a jiných hudebních produkcí a vy-|
|   |         |          |         | stoupení hudebníků z povolání     |
|   |         | vyhl. č.      | § 1       |                    |
|   |         | 99/1958 Ú. l.   |         |                    |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 16 |         | zák. č.      | § 11      | povolování pořádání veřejných produkcí|
|   |         | 82/1957 Sb.    |         | estrádních a veřejných produkcí artis-|
|   |         |          |         | tických (včetně cirkusových a variet- |
|   |         | vyhl. č.      | § 1       | ních představení apod.), jakož i po- |
|   |         | 99/1956 Ú. l.   |         | řádání podniků lidové zábavy     |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 17 |         | vyhl. č.      | § 1       | povolování přednášek         |
|   |         | 99/1958 Ú. l.   +-----------------+---------------------------------------+
| 18 |         |          | § 1       | povolování veřejných filmových před- |
|   |         |          |         | stavení mimo provoz stálých kin    |
|   |         +--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 19 |         | vyhl. č.      | § 16 odst. 2  | povolování výstav prací lidové výtvar-|
|   |         | 149/1961 Sb.    |         | né tvořivosti             |
|   +-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 20 | položka zrušena                                        |
|   |                                                |
| 21 | položka zrušena                                        |
|   |                                                |
| 22 | položka zrušena                                        |
|   +-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 23 | obrany státu  | branný zákon    | § 45      | určování osob k osobním úkolům pro  |
|   |         | č. 92/1949 Sb.   |         | potřeby ozbrojených sil na žádost vo- |
|   |         |          |         | jenské správy             |
|   |         | vl. nař. č.    | § 54      |                    |
|   |         | 21/1958 Sb.    |         |                    |
|   +-----------------+--------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 24 | položka zrušena                                        |
+------+------------------------------------------------------------------------------------------------+
1) Vztahuje se i na místní národní výbory v městech, kde jsou
  obvodní národní výbory, jakož i na městské národní výbory.
Příl.E
+------+-------------------+----------------------------------------------------------------------------+
|   |          |    se zrušuje působnost příslušející krajským národním výborům     |
|   | Na úseku státní  +------------------------------------+---------------------------------------+
| Pol. |   správy    |        podle        |                    |
+------+-------------------+------------------+-----------------+     Předmět působnosti      |
|   |          |   předpisu  |   § (čl.)   |                    |
+------+-------------------+------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 1  |     2     |     3    |    4    |         5           |
+------+-------------------+------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 1  | položka zrušena                                        |
+------+-------------------+------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 2  | dopravy      | vl. nař. č.   | § 8 odst. 2   | schvalování tarifů komunálních podniků|
|   |          | 36/1951 Sb.   |         | u tratí přesahujících obvod okresu  |
|   |          +------------------+-----------------+---------------------------------------+
| 3  |          | vyhl. č.     | § 13 odst. 1  | schvalování tarifů podniků, které jsou|
|   |          | 160/1952 Ú. l.  |         | oprávněny k dopravě pro cizí potřeby |
|   |          |         |         | bez povolení anebo ji vykonávají na  |
|   |          |         |         | základě povolení, jde-li o dopravu,  |
|   |          |         |         | která má přesahovat obvod okresu   |
|   |          +------------------+-----------------+---------------------------------------+
|   |          | vyhl. č.     | § 5 odst. 5   | ukládání dopravci vydání knižního ces-|
|   |          | 127/1964 Sb.   |         | tovního řádu městské dopravy, vyžadu- |
|   |          |         |         | je-li to veřejný zájem        |
+------+-------------------+------------------+-----------------+---------------------------------------+
1) Zákon o národních výborech byl výslovně změněn a doplněn těmito zákony:
- zákonem č. 29/1968 Sb., o změnách některých zákonů v souvislosti s úpravou postavení Národního výboru hlavního města Slovenska Bratislavy;
- zákonem č. 85/1968 Sb., kterým se mění zákon o komisích lidové kontroly a zákon o národních výborech;
- zákonem č. 175/1968 Sb., o městě Brně;
- zákonem ČNR č. 40/1969 Sb., o městě Ostravě;
- zákonem ČNR č. 41/1969 Sb., o městě Plzni;
- zákonem ČNR č. 33/1970 Sb., o finančních správách;
- zákonem ČNR č. 147/1970 Sb., o změnách v soustavě ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky;
- zákonem ČNR č. 57/1971 Sb., kterým se mění zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech;
- zákonem ČNR č. 116/1971 Sb., o výborech a komisích lidové kontroly.
Zpět na text

Související dokumenty


Vlevo vyberte vztahy, o které máte zájem.